مقاله با موضوع اثربخشی تبلیغات، بازاریابی، مصرف کنندگان، بازاریابی حسی

دانلود پایان نامه ارشد

سیمای جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است و از 5 تبلیغ بطور تصادفی برای تحلیل استفاده شد.فرضیات تحقیق به شرح زیر است:
1- در تبلیغات موادغذایی از شبکه ای پیچیده از نظام های نشانه ای که در تعامل یا تقابل با یکدیگر قرار دارند،استفاده می شود.
2- در این شبکه نظام های نشانه ای ،هریک از نظام ها در برهمکنش با نظام های دیگر عمل می کند و در کل در ضرورت تولید و انتقال معنی می باشد.
3- صورت نشانه های مورد استفاده (مثلا صورت زبانی )در تبلیغات ،تحت تاثیر نقش و کارکرد آن انتخاب می شوند.
نتایج بدست آمده از تحقیق به صورت زیر می باشد:
1- بکارگیری همزمان نظام نشانه ای زبان و سایر نظام های نشانه ای دیداری و شنیداری 2- کاربرد بسیار محدود کنایه در تبلیغات 3- اتکا به کاربرد استعاره در تبلیغات4- جنبه های حمایتی و بافت سازلایه های متن نسبت به یکدیگر در جهت انتقال مفاهیم و ساخت روایت تبلیغات 5- کاربرد لایه های متضاد و فرآیند بافت زدایی بصورت محدود جهت جلب توجه مخاطب و برجسته سازی مفاهیم.6- وابستگی به جنبه نوشتاری زبان در آرم ها7- انتقال مفاهیم در نتیجه برهمکنش مفاهیم لایه های متعدد.
10) ابهری(1385) تحقیقی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان « بررسی نشانه شناختی تبلیغات بازرگانی»انجام داده است .روش این تحقیق توصیفی –تحلیلی بوده است و انتخاب نمونه بیلبوردها ،گزیده جراید و تبلیغات محلی کاملا بطور تصادفی بوده است. فرضیه های این تحقیق عبارتند از :
1- دریک تبلیغ مجموعه ای از نشانه های زبانی و غیر زبانی در تعامل با یکدیگرند.
2- در یک تبلیغ میان نظام نشانه ای زبان و نظام های نشانه ای تصویر و نظام های نشانه اش شنیداری همواره تعال وجود دارد.
3- زبان بعنوان یک نظام نشانه ای در تعامل با دیگر نظام های نشانه ای در یک تبلیغ بازرگانی دارای نقش ترغیبی است.
4- نقش ترغیبی زبان در یک تبلیغ ممکن است بطور مستقیم یا غیر مستقیم عمل کند.به بیان دقیق تر ،در این روند دلالت های صریح و ضمنی هر دو نقش ایفا می کنند.
5- در ساخت یک تبلیغ بازرگانی ،جنبه های پیرا زبانی(در گفتار ویژگی های زبر زنجیری و در نوشتار جنبه های بصری نوشتار یعنی انتخاب فونت ، رنگ و …)نقش عمده ای ایفا می کنند.
در نتایج تحقیق بیان شده که:رسانه تلویزیون اول بدلیل چند رسانه ای بودن آن، و دوم بدلیل همگانی بودن آن بیش از دیگر رسانه ها مخاطب دارد .در نتیجه تبلیغاتی که از این رسانه پخش می شود تاثیر گذارتراست و هم در تعامل با دیگر رسانه هابعنوان مرجع تمام بینامتنی ها در دیگر تبلیغات قرار می گیرد.تمامی عناصر تبلیغاتی اعم از تصویر با ویژگی های خود(رنگ ، حرکت و …)،صدا با عوامل پیرا زبانی (زنگ صدا ،کشش ،زیر وبمی و …)و نوشتار(نوع فونت،اندازه آن و فارسی و لاتین بودن و …) در جهت ترغیب مخاطب فعالند و بر این اساس در یک تبلیغ انتخاب می شوند.

خلاصه پیشینه تحقیق در جدول زیر آمده است:

جدول 2-7- خلاصه پیشینه تحقیق

محقق
سال
موضوع تحقیق
نتایج تحقیق
آمورن تاتکول و پاهومه
2011
. چگونه بازاریابی حسی در صنعت هتل و رستوران ،به منظور تاثیرگذاری بر رفتار مشتری در تایلند ،اعمال می شود

نتایج این پژوهش نشان می دهد که چگونه این فعالیت ها بر رفتار مصرف کننده تایلندی در فرآیند تصمیم گیری خرید تاثیر می گذارد. هتل و رستوران ها در تایلند از چند ابزار تبلیغاتی و فعالیت های مربوط به بازاریابی حسی استفاده می کنند .عطر ،صدا و رنگ به منظور ایجاد انگیزه در مشتریان برای خرید بیشتر و ایجاد وفاداری در گروه هدف ،استفاده می شوند .مشتری تایلندی نگرش مثبتی نسبت به استفاده از فعالیت های بازاریابی حسی در هتل و رستوران نشان میدهد پس از اینکه مشتری ها بوسیله محرک(فعالیت های بازاریابی حسی )برانگیخته می شوند تمایل دارند که پاسخی مطلوب به این فعالیت ها بدهند مانند خرید بیشتر و یا وفاداری .
ایساکسون و آلاکوسکی
2009
استفاده از حواس چندگانه در بازاریابی توریسم
هدف از این تحقیق کشف اثر عطر محیطی بود.نتایج تحقیق نشان داد در آینده استفاده از دو حس بینایی و شنوایی در صنعت توریسم کافی نیست.هم چنین همبستگی مثبتی بین استفاده از عطر محیطی و مصرف،ادراک سلامتی ،کیفیت، تجربه خدمت و روابط وجود دارد .
هولتن ،رودریجویس و بریتو
2011
استراتژی های حسی برند بر ایجاد ارزش
در مورد مفهوم استراتژی های حسی در مقابل استراتژی های معاملاتی و رابطه ای و اینکه چگونه یک مدل بازاریابی حسی می تواند بعنوان یک جایگزین برای مدل های بازاریابی معمولی در نظر گرفته می شود،بحث نموده اند.آن هارویکرد برند حسی استراتژیک را برای تمایز و جایگاه یابی برند در ذهن انسان پیشنهاد می کنند و بیان می دارندکه جریان ها و فرآیندهای ذهنی و واکنش های فیزیولوژی زمینه تجربه یک برند چند حسی را فراهم می آورند.
هاکوهودو
2006
مطالعه برندینگ حسی
نتایج این تحقیق نشان داد که حدود 67.7% از افراد احساس می کنند که جنبه های حسی ،جزئی از ملاحظات مهم در هنگام انتخاب یک محصول یا خدمت هستند. هنگام انتخاب محصولات یا خدمات، بیش از 60 % بر حس بینایی تمرکز دارد در حالیکه 40 % بر حواس غیر از بینایی اختصاص دارد.از نظر جنسیت، زنان حسی تر از مردان هستند. لوازم آرایش ،شکلات و شامپوها اهمیت بالایی برای زنان داشتند.همچنین مردان نشان دادند که اولویت دیداری دارنددر حالیکه نسبت بالایی از زنان تمرکز بر حسی بجز حس بینایی داشتند.در این تحقیق ، از لحاظ کل پاسخ دهندگان ، بعد از حس بینایی به ترتیب حواس چشایی ،بویایی،شنوایی و لامسه دارای اهمیت هستند.
الدر و کریشنا
2010
اثرات تبلیغات بر تفکر حسی و طعم درک شده
در قالب سه فرضیه نشان می دهند که استفاده از حواس دیگری بجز طعم می تواند به افزایش و بهبود درک طعم در مصرف کنندگان کمک کند.
کریشنا ،الدر و کالدارا
2010
زنان برای بوییدن و مردان برای لامسه؟تجانس چند حسی و تاثیر آن بر تجربه زیباشناختی
فرضیه آن هاکه حضور یک عطر دلپذیر در محیط فروش را برای محصولات متجانس افزایش می دهد ولی فروش را برای محصولات غیرمتجانس کاهش می دهد،حمایت نشد و نتیجه گرفتند که وجود تجانس بین عطر و محصول بر فروش محصولات خاص کافی نیست.ولی به احتمال زیاد اثر مثبت بر ارزیابی محصول دارد.
کارهانوقلو
2008
مطالعه ای از واکنش های احساسی مصرف کنندگان نسبت به برندها و محصولات دارای برند

در این مطالعه پیش زمینه های روانی احساسات بیان و احساسات مصرف کنندگان درباره طراحی و جنبه های بازاریابی بررسی شده است هدف مطالعه تجربی بررسی رابطه بین احساسات کاربران ،کیفیت محصول و برند آن بود. طبق نتایج بدست آمده مصرف کنندگان فکر می کنند که برندهای برخی از محصولات بهتر از دیگران هستند.آن هامی توانند نظر مثبت یا منفی نسبت به یک برند خاص داشته باشند. نتایج آگاهی برند نشان داد که وقتی مصرف کنندگان دید مثبتی به یک برند دارند،برند محصول ،هیجانات مثبت بیشتری را نسبت به محصولات بدون برند یجاد می کند .در مقابل برندهایی که اثر منفی بر مصرف کنندگان دارند در مقایسه با برند محصولی که اثر مثبت داشتند ، شدت احساسات مثبت را کاهش و شدت احساسات منفی را افزایش می دهد. در مورد برخی برندها احساسات می تواند مثبت باشد ولی محصول می تواند مصرف کننده را نامید سازد یا برعکس.
یانگ
2006
استفاده از احساس منفی در تبلیغات

از نظرمحقق نقش احساسات منفی در آغاز تبلیغ می تواند توجه بیننده را جلب کند و با شتاب او را به سمت دنبال کردن تبلیغ پیش برد و یک نقطه عطف (احساسات منفی یا مثبت ) می تواند لحظات بیادماندنی با برند را به همراه داشته باشد .نتایج این تحقیق نشان داد که احساسات منفی دارای همبستگی بالایی با ابعاد درگیری فعال/منفی داشت و نیز یک همبستگی قوی بین احساسات منفی و شکل منفعل /مثبت درگیری مشاهده شده است.همبستگی بین پاسخ های احساسی با منفعل ترین شکل درگیری که بوسیله معمولی ،ضعیف و خسته کننده توصیف شدند ،وجود نداشت
احمدی
1392
بررسی تاثیر استفاده از تاکتیک های بازاریابی حسی بر تصمیم خرید مشتریان ،مطالعه موردی : فروشگاه شهروند بیهقی در شهر تهران
درنتایج این تحقیق بیان شده است که بین تاکتیک های حسی مختلف به لحاظ میزان تاثیر گذاری در تصمیم خرید مشتریان تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به میانگین رتبه ها می توان نتیجه گرفت که تاکتیک بازاریابی بینایی تاثیر بیشتری نسبت به بقیه تاکتیک ها دارد و پس از آن چشایی در رتبه دوم و به ترتیب شنوایی ،لامسه و بویایی در رتبه های دیگر قرار دارند.
نظامی
1391
بررسی رابطه بکارگیری حواس پنجگانه (برند حسی ) با ارزش برند (مطالعه موردی 100 برند برتر دنیا در سال 2010 میلادی)

در این پژوهش سعی شده است که اهمیت و ضرورت هریک از حواس پنجگانه در برندینگ بطور مفصل بیان شود. نتایج بررسی نشان داد که تنها 26.5 % شرکت ها از هر 5 حس در برندینگ خود استفاده کرده اند که میزان قابل توجهی نیست .بیشترین فراوانی مربوط به بکارگیری 3 حس از 5 حس ،برابر 34.7% می باشد کم ترین فراوانی مربوط به بکارگیری 2 حس می باشد که معادل 7% است. رتبه بندی صنایع از نظر تعداد حواس بکار رفته در تعیین برند بود که با توجه به اطلاعات بدست آمده از بین 12 صنعت شرکت کننده در این پژوهش تنها صنعتی که هر 5 حس را در برندینگ خود بکار برده است مربوط به صنعت نوشیدنی می باشد و کم ترین تعداد حواس بکار رفته مربوط به صنعت رسانه است که تنها حس بینایی و شنوایی را در تعیین برند خود بکار برده اند.
خرداد پور دیلمانی
1389
بررسی تاثیر موسیقی در اثربخشی تبلیغات تلویزیونی

این نتیجه بدست آمد که موسیقی بر اثربخشی تبلیغات تلویزیونی تاثیر دارد.با توجه به رتبه بندی آماری از طریق آزمون فریدمن،تاثیر هریک از شاخص های موسیقی بررسی شده در این تحقیق به ترتیب زیر است:
1- تاثیر موسیقی فیلم و اثربخشی تبلیغات تلویزیونی.
2- تاثیر ملودی محبوب مردم جامعه و اثربخشی تبلیغات تلویزیونی.
3- تاثیر سبک موسیقی و اثربخشی تبلیغات تلویزیونی.
4- تاثیر ریتم شاد موسیقی و اثربخشی تبلیغات تلویزیونی.
5- تاثیر موسیقی اختصاص داده شده برای یک نام تجاری خاص و اثربخشی تبلیغات تلویزیونی.
6- تاثیر صدای تقلید شده و اثربخشی تبلیغات تلویزیونی.
صمصام شریعت، آتش پور و کامکار
1386
مقایسه ی عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات تجاری از دید مردم و متخصصان

این نتایج حاصل شد :شبکه های تلویزیونی و ساختار انیمیشن کارتونی ،بسته بندی جذاب ،رنگ های مرتبط با محصول و نوآوری ،توجه به احساس امنیت و نشانه هی تداعی کننده ،اطلاع رسانی از کیفیت ،پیشینه و قیمت ،گویش ها و اصطلاحات متداول ،تنوع در محتوای پیام ها ،در رسانه تلویزیون ،پخش در ساعت 18 الی 23 و قبل ز شروع برنامه ها (در رسانه تصویری) عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات تجاری از دید مردم بودند.در مقایسه عوامل موثر از دیدگاه مردم و متخصصان تبلیغات،متخصصان استفاده از بیلبورد و رنگ های مرتبط ،انیمیشن کارتونی،اطلاع رسانی از جوایزو گواهینامه و پخش به صورت زیرنویس را در تبلیغات موثرتر از دیدگاه مردم در این زمینه دانسته و در مقابل مردم ؛ استفاده از تصاویر زنان و کودکان ،توجه به امنیت، اطلاع رسانی از قیمت، مزایا و پیشینه ،گویش ها و اصطلاحات متداول ،ضرب المثل ها و شعار تبلیغاتی مطلوب را موثرتر از دیدگاه متخصصان در این موارد می دانند.
قهرمانی
1385
شناسایی عوامل موثر بر تصمیم خرید مشتریان سازمانی: مطالعه خریداران سازمان مبلمان اداری

از میان 14 شاخص شناسایی شده ،ترتیب اهمیت عوامل موثر برانتخاب خریداران سازمانی مبلمان اداری به شرح ذیل می باشد: قیمت، استحکام و دوام، برخورداری از ویژگی های ارگونومیکی،خدمات پس از فروش،ضمانت نامه،خوش قول بودن سازنده و برند
صفائیان
1389
شناسایی عوامل مرتبط با تصمیم خرید مصرف کنندگان در خصوص انتخاب محصولات غذایی
نتیجه این تحقیق مشخص کرد که عوامل تبلیغات ،عادت و جدید بودن محصول،تاثیری بر تصمیم خرید مصرف کنندگان برای خرید

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع مصرف کننده، مصرف کنندگان، اثر میانجی، لوازم آرایشی Next Entries مقاله با موضوع تصمیم خرید، جامعه آماری، روش شناسی، روش تحقیق