مقاله با موضوع آزمون فریدمن، توزیع فراوانی، جامعه آماری، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

این نوع نمونه ها از لحاظ علمی بی ارزش هستند زیرا شاهدهایی در دست نیست که نشان دهد چنین نمونه ای، شاخص جامعه است.
2-نمونه نظری یا قضاوتی98 : گزینش بخششی از جامعه که اعضای آن بر پایه داوری شخص پژوهنده مشخص می شود.
3- نمونه گیری تصادفی99 : روشی برای انتخاب بخشی از جامعه یا کل است ،بگونه ای که همه نمونه های ممکن ( تعداد ثابت ) هستند و برای انتخاب شدن، احتمال یکسان داشته باشند.گاهی نمونه گیری تصادفی را نمونه گیری احتمالی100 می گویند. برای نمونه گیری احتمالی شیوه های گوناگونی وجود دارد که عبارتند از : نمونه گیری تصادفی ساده- نمونه گیری سیستماتیک- نمونه گیری طبقه ای(خاکی ،1390: 285- 287).
روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. از این نوع نمونه گیری در تحقیقات توصیفی پیمایشی استفاده می شود و به سادگی قابل انجام است.

3-7- روش تعیین حجم نمونه:
از آن جا که جمع آوری اطلاعات از کلیه افراد جامعه آماری عملا غیر ممکن بود نمونه ای از جامعه آماری انتخاب شد،از آن جا که جامعه آماری نامحدود فرض شده بودلذا برای بدست آوردن حجم نمونه از رابطه زیر استفاده شد :
N=(N* Z_(α/2)^2*P(1-P))/(ε^2 (N-1)+Z_(α/2)^2*P(1-P))

3-8- روایی تحقیق:
اعتبار یا روایی101 نشان دهنده درجه ای است که یک وسیله اندازه گیری می تواند یک متغیر را بر اساس تعریف خاصی سنجش کند .منظور از روایی این است که مقیاس و مجتوای ابزار یا سوال های مندرج در ابزار، دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد ،یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد ،هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد.به عبارت دیگر، عین واقعیت را بخوبی نشان دهد( حافظ نیا ،1382).اهمیت روایی از آن رو است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی ،1390: 296). در این تحقیق به منظور کسب اعتبار لازم ،پرسشنامه تهیه شده در اختیار تعدادی از استادان باتجربه قرار گرفت که پیشنهادات خود را ارائه دهند و در نهایت تقدیم استاد راهنما گردیدکه با توجه به فرضیات پژوهش ،سوالات نامناسب حذف و بعضا با اضافه کردن سوالات و انجام اصلاحاتی ،پرسشنامه مناسب تشخیص داده شد.

3-9- پایایی تحقیق:
پایایی102 ابزار که از آن به اعتبار ،دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود ،عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده است در شرایط مشابه و در زمان و مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد ،نتایج مشابهی از آن حاصل شود ،به عبارت دیگر ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا، 1387: 255). از جمله روش هایی که می توان با آن به محاسبه پایایی سوالات چند گزینه ای پرداخت ضریب آلفای کرونباخ است.روش ضریب آلفای کرونباخ را برای تعیین پایایی یک پرسشنامه یا آزمون با تاکید بر همبستگی درونی می توان استفاده کرد . در این روش اجزا یا قسمت های آزمون برای سنجش ضریب پایایی آزمون بکار می روند. هرچه مقدار آلفا به یک نزدیک تر باشد نشان از پایایی بیشتر پرسشنامه دارد.اگر مقدار آلفا بیشتر از 0.7 باشد پایایی خوب و اگر بین 0.5 تا 0.7 باشد پایایی متوسط و اگر کم تر از 0.5 باشد ،پرسشنامه فاقد پایایی لازم است.

در این پژوهش به منظور سنجش صحت و تحلیل پذیری شاخص های شناسایی شده در پیشینه تحقیق ، و با هدف تایید پایایی ابزارگردآوری اطلاعات تحقیق ،پیش از توزیع نهایی پرسشنامه آن ها را به صورت پیش آزمون در میان 30 نفر از نمونه آماری توزیع نموده و پس از جمع آوری ،برای اندازه گیری پایایی ابزار این تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده گردید برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ،ابتدا واریانس نمره های هر زیرمجموعه سوال های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرده سپس مقدار ضریب آلفا را محاسبه می نماییم.مقدار ضریب آلفای کرونباخ کل محاسبه شده در این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS برابر0.94می باشد که چون بالاتر از0.7است بنابراین پایایی ابزار اندازه گیری در حد مطلوب تلقی می گردد.
جدول 3-2 – پایایی سوالات پرسشنامه
سوالات
ضریب آلفای کرونباخ
پرسش 1
0.943
پرسش 2
0.941
پرسش 3
0.942
پرسش 4
0.943
پرسش 5
0.942
پرسش 6
0.942
پرسش 7
0.942
پرسش 8
0.945
پرسش 9
0.948
پرسش 10
0.944
پرسش 11
0.942
پرسش 12
0.941
پرسش 13
0.943
پرسش 14
0.942
پرسش 15
0.943
پرسش 16
0.944
پرسش 17
0.943
پرسش 18
0.942
پرسش 19
0.942
پرسش 20
0.945
پرسش 21
0.942
پرسش 22
0.941
پرسش 23
0.942
پرسش 24
0.942
پرسش 25
0.941
پرسش 26
0.944
پایایی کل پرسشنامه
0.94

3-10 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
فرضیات تحقیق بوسیله آزمون های زیر مورد سنجش قرار گرفتند :
3-10-1-آزمون کولموگروف-اسمیرنف103:
آزمون کولموگروف-اسمیرنف که به افتخار دو آماردان روسی به نام های ا- ن – کولموگروف و ن – و – اسمیرنف به این نام خوانده می شود روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است،بنابراین آزمون کولموگروف – اسمیرنف که آن را با KS نشان می دهیم ،روشی برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری در مورد اطلاعات تجربی است . این آزمون برای بررسی نرمال بودن جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع برای آزمون نرمال بودن یک توزیع ، یکی از رایج ترین موارد کاربرد آزمون تطابق توزیع است. این آزمون از نوع ناپارامتری است و برای ارزیابی همقوارگی توزیع یک نمونه با توزیعی که برای جامعه فرض شده است ،بکار می رود(اسمیرنف یک نمونه ای).
هم چنین در مواردی بکار می رود که متغیرها رتبه ای باشند و توزیع متغیر رتبه ای را در جامعه بتوان مشخص نمود.این آزمون از طریق مقایسه توزیع فراوانی های نسبی مشاهده شده در نمونه با توزیع فراوانی های نسبی جامعه انجام می گیرد.این آزمون ناپارامتری است و بدون توزیع است اما باید توزیع متغیر در جامعه برای هریک از رتبه های مقیاس رتبه ای در جامعه بطور نسبی در نظر گرفته شود که آن را نسبت مورد انتظار می نامند.(بایزیدی و دیگران ،1389)
3-10-2- آزمون کروسکال والیس104:
آزمون کروسکال والیس یک آزمون غیر پارامتری و از سری آزمون های آنالیز واریانس محسوب می شود که برای مقایسه های سه و بیش تر از سه گروه از آن استفاده می کنیم .آنالیز واریانس یک طرفه کروسکال – والیس با استفاده از رتبه ها ،آزمون فوق العاده مفیدی برای تصمیم گیری درباره این است که آیا K گروه نمونه مستقل ،از جامعه های آماری مختلف آمده اند یا نه؟بدیهی است که نمونه ها بدون استثنا اختلافاتی با یکدیگر خواهند داشت .ولی سوال این است که آیا اختلافات مشاهده شده در نمونه ها نماینده اختلافات موجود در جوامع هستند یا ناشی از شانس و تصادف اند؟ این آزمون متناظر غیر پارامتری آزمون F است و هم چون آزمون F ،موقعی بکار برده می شود که تعداد گروه ها بیش از 2 باشد .مقیاس اندازه گیری در کروسکال والیس حداقل باید ترتیبی باشد .این آزمون برای مقایسه میانگین های بیش از دو نمونه رتبه ای (و یا فاصله ای ) بکار می رود .فرضیات در این آزمون بدون جهت است یعنی فقط تفاوت را نشان می دهد و جهت بزرگتر یا کوچکتر بودن گروه ها را از نظر میانگین هایشان نشان نمی دهد.کارایی این آزمون 95 % آزمون F است.
3-10-3- آزمون فریدمن:
آزمون فریدمن جهت اولویت بندی و رتبه بندی متغیر ها بر اساس بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته می باشد. این آزمون برای طرح بلوکی کامل تصادفی شده است که به نام ابداع کننده آن میلتن فریدمن اقتصاددان معروف نامگذاری شده است در واقع آزمون فریدمن تعمیمی از آزمون علامت است یعنی برای 2 تیمار، آزمون فریدمن هم ارز آزمون علامت است. آزمون فریدمن براي مقايسه چند گروه از نظر ميانگين رتبه های آنهاست و معلوم مي‌كند كه آيا اين گروه ها مي‌توانند از يك جامعه باشند يا نه؟
مقياس در اين آزمون بايد حداقل رتبه اي باشد. اين آزمون متناظر غير پارامتري آزمون F است و معمولا در مقياس هاي رتبه اي به جاي F به كار مي‌رود و جانشين آن مي‌شود (چون در F بايد همگني واريانس ها وجود داشته باشد كه در مقياسهاي رتبه اي كمتر رعايت مي‌شود). همچنین آزمون فريدمن براي تجريه واريانس دو طرفه (براي داده هاي غير پارامتري) از طريق رتبه بندي به كار مي‌رود و نيز براي مقايسه ميانگين رتبه بندي گروه هاي مختلف. تعداد افراد در نمونه ها بايد يكسان باشند كه اين از معايب اين آزمون است. نمونه ها بايد همگي جور شده باشند. بعبارت دیگر از این آزمون برای آزمون کردن فرضیه هایی استفاده می شود که از یک فرد چندین اندازه گیری بدست آمده است. برای محاسبه آزمون فریدمن، در هر فرد مقادیر متغیرهای وابسته را مرتب می کنید و سپس متوسط رتبه ها را مقایسه می کنید.
3-10-4- آزمون دوجمله ای105 یا آزمون نسبت:
آزمون دوجمله‌ای  یک آزمون ناپارامتری می‌باشد که در آن بر مبنای یک مقدار یا مشخصه٬ به بررسی موفقیت و شکست پرداخته می‌شود. منظور از موفقیت و شکست٬ وجود یا عدم وجود یک متغیر در جامعه مورد بررسی می‌باشد. بنابراین برای وجود و یا عدم وجود یک متغیر٬ از آزمون دوجمله‌ای سود برده می‌شود. از این آزمون٬ از آن‌جایی که با یک متغیر سرو کار داریم٬ برای آزمون فرضیه‌های توصیفی استفاده می‌شود. این آزمون هم‌ردیف آزمون پارامتری T می‌باشد. در آزمون دو جمله‌ای٬ چنان‌چه سطح معنی‌داری کم‌تر از میزان خطا باشد٬ بالابودن و یا  وجود متغیر مورد نظر استنباط می‌شود. از آن‌جا که این آزمون معمولا در سطح خطای ۵ درصد در نظر گرفته می‌شود٬ برای رسیدن به این نتیجه باید سطح معنی‌داری کم‌تر از ۰.۰۵ باشد.
3-10-5- آزمون مان ویتنی:
در آمار، جزءآزمون های غیر پارامتری است و برای سنجش تفاوت میان نمونه‌ها به کار می‌رود. در این آزمون رتبه‌بندی روی می‌دهد و محاسبات بر روی رتبه‌های انجام می‌گیرد. آزمون مان-ویتنی معادل غیر پارامتری آزمون تی مستقل است و برای مقایسه داده‌هایی که از طرح‌های گروه‌های مستقل به دست می‌آیند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
هرگاه شرایط استفاده از آزمونهای پارامتری در متغیرها موجود نباشد، یعنی متغیرها پیوسته و نرمال نباشند از این آزمون استفاده می‌شود. دو نمونه باید مستقل بوده و هر دو کوچکتر از ۱۰ مورد باشند. در صورت بزرگتر بودن از ۱۰ مورد باید از آماره‌های Z استفاده کرد (در محاسبات کامپیوتری، تبدیل به Z به طور خودکار انجام می‌شود). در این آزمون شکل توزیع، پیش فرضی ندارد یعنی می‌تواند نرمال و یا غیر نرمال باشد.
3-10-6- تحلیل عاملی106:
به منظور پي بردن به متغيرهاي زير بنايي يك پديده يا تلخيص مجموعه اي از داده ها از روش تحليل عاملي استفاده مي‌شود. داده هاي اوليه براي تحليل عاملي، ماتريس همبستگي بين متغيرها است. تحليل عاملي، متغيرهاي وابسته از قبل تعيين شده اي ندارد. موارد استفاده تحليل عاملي را به دو دسته كلي مي‌توان تقسيم كرد: 
الف) مقاصد اكتشافي   ،   ب) مقاصد تاييدي
که در این پژوهش از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. در تحليل هاي عاملي تاييدي، كه هدف پژوهشگر تاييد ساختار عاملي ويژه اي مي باشد، درباره تعداد عامل ها به طور آشكار فرضيه هاي بيان مي‌شود و برازش ساختار عاملي مورد نظر در فرضيه با ساختار كواريانس متغيرهاي اندازه گيري شده مورد آزمون قرار مي‌گيرد(سرمد و همکاران،1376).

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه:
بررسی فرضیه و نتیجه‏گیری از مولفه‏های مورد بررسی در تحقیق یکی از مراحل مهم هر کار تحقیقی به شمار می‏رود و این امر جز با تحلیل داده‏‏ها میسر نمی‏شود. تجزيه و تحليل داده ها فرايندي چند مرحله اي است كه طي آن دادههايي كه به طرق مختلف جمعآوري شده اند، خلاصه، دسته بندي ودر نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل وارتباط بين داده هابه منظور آزمون فرضيه ها

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع اثربخشی تبلیغات، بازاریابی، مصرف کنندگان، بازاریابی حسی Next Entries مقاله با موضوع رتبه بندی، آزمون فریدمن، سطح تحصیلات، بازاریابی