مقاله با موضوع آثار ادبی، مالکیت صنعتی، کنوانسیون ژنو، قوانین داخل

دانلود پایان نامه ارشد

برای تضمین حمایت کافی و موثر از حقوق پدید آورندگان و سایر دارندگان این حقوق نسبت به آثار ادبی، علمی و هنری نظیر نوشته ها، آثار موسیقیایی، نمایشی وسینمایی، نقاشی و کنده کاری و مجسمه سازی به عمل آورند.» به نظر می رسد موارد ذکر شده در این ماده جنبه تمثیلی دارند.
با این حال ، هر یک از کشورهای عضو می تواند در مورد آثار نوشته، برابر قانون ملی ولی با رعایت مقرراتی که در همان ماده ذکر شده حق ترجمه را محدود کند.131

3. اصول حاکم
الف) قاعده ی رفتار ملی
کنوانسیون ژنو همانند کنوانسیون برن، قاعده ای برقرار کرده است که بر اساس آن، آثار خارجی در هر یک از کشورهای عضو، از حمایت های شناخته شده برابر قوانین داخلی، برخوردار خواهند بود.
بر اساس ماده 2 کنوانسیون ژنو «آثار منتشر شده توسط اتباع کشورهای عضو، همچنین آثاری که برای اولین بار در سرزمین یک کشور عضو منتشر می شود، در سایر کشورهای عضو از حمایتی که این کشور از آثار اتباع خود که برای اولین بار در سرزمین آن کشور منتشر می شود، به عمل می آورد و نیز از حمایت های خاص پیش بینی شده در این کنوانسیون بهره مند خواهند شد.»
برابر این قاعده، اثر و پدید آورنده اش نه تنها از حمایت های حداقل کنوانسیون بلکه از مقررات قانون کشوری که حمایت در آن جا تقاضا می شود، برخوردار می شوند.132
ب) اصل حداقل تشریفات
کنوانسیون ژنو تلاش کرده است بین مقررات کشورهای تابع نظام حقوق نوشته که حمایت از آثار را تابع هیچگونه تشریفاتی نمی دانند و کشورهای پیرو نظام کامن لا که برای حمایت از آثار فکری ثبت و تودیع را ضروری می دانند، تعادل برقرار کند. در نتیجه بند 1 ماده 3 کنوانسیون مقرر می دارد : « هر یک از کشورهای عضو که بر اساس قوانین داخلی خود، حمایت از حقوق پدید آورندگان را مشروط به انجام تشریفاتی نظیر ثبت و تودیع، تنظیم سند رسمی، پرداخت مالیات، ساخت یا انتشار در سرزمین ملی می کنند، باید این تشریفات را نسبت به تمامی آثار مورد حمایت برابر این کنوانسیون، تحقق یافته تلقی کنند، چنانچه اثر برای اولین بار در خارج از سرزمین این کشور و توسط اشخاصی که تبعه ی آن هستند منتشر شده باشد، مشروط بر اینکه اثر از بدو انتشار آن در تمامی نسخه های منتشر شده با اجازه ی پدید آورنده یا سایر صاحبان حقوق، دارای نشانه (C)133، نام صاحب حق مولف و متضمن سال اولین انتشار آن باشد.
ج) مدت حمایت کوتاه تر
بر خلاف کنوانسیون برن که مدت حمایت از آثار ادبی و هنری را به عنوان یک اصل، 50 سال پس از مرگ پدید آورنده دانسته بود، کنوانسیون ژنو در ماده 4، مدت حمایت از آثار موضوع آن را 25 سال پس از مرگ پدید آورنده اعلام کرده است.

بند چهارم : معاهده وایپو راجع به حق مولف 1996
1. تاریخچه و اهداف
سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) از سال 1994 درصدد برآمد قواعدمقررات کنوانسیون برن را که از سال 1971 دست نخورده باقی مانده بود به روز کند تا تحولات ناشی از گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات نظیر نرم افزار ها و پایگاه های داده و مبادلات الکترونیکی را پوشش دهد. 134
این امر درسال 1996 در قالب یک عهد نامه ی جدا از کنوانسیون برن صورت گرفت. این موافقت نامه که به «معاهده وایپو» شهرت یافته در 24 مارس 2004 دارای 46 عضو بوده است.135
اهداف موردنظر معاهده ی وایپو به خوبی در دیباچه ی آن بیان شده است :136
الف) گسترش و تضمین حمایت از حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری به گونه ای موثر و هماهنگ
ب) استقرار قواعد بین المللی جدید و توضیح برخی از قواعد موجود به منظور پاسخگویی به پرسش های مطرح شده به تبع تحولات صورت گرفته در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وفنی.
ج) اذعان به تحولات و مقتضیات فنون اطلاعاتی و ارتباطی که تاثیر قابل ملاحظه ای بر خلق و بهره برداری از آثار ادبی وهنری داشته است.
د)با توجه به اهمیت استثنایی که حمایت از آثار ادبی و هنری در چهارچوب حق مولف در تشویق خلق آثار ادبی وهنری دارد.
هـ ) اذعان به ضرورت حفظ تعادل بین حقوق و منافع عموم به ویژه در زمینه آموزش، پژوهش و دسترسی به اطلاعات، همان طور که از کنوانسیون برن بر می آید.137
2. آثار و حقوق مورد حمایت
همان طور که گفته شد «معاهده وایپو» نوعی توافق خاص در چهارچوب ماده 20 کنوانسیون برن است که هدف از آن اعطای حمایت های بیشتر از آثار ادبی و هنری است و نباید با کنوانسیون برن مغایرت داشته باشد.138
از حیث حقوق مورد حمایت، با توجه به تبعیت معاهده از کنوانسیون برن، مسلم است که حقوق مذکور در کنوانسیون اخیر همچنان برای پدید آورندگان آثار، ادبی و هنری وجود خواهد داشت که از آن جمله می توان به حق ترجمه، حق تکثیر، حق پخش اشاره کرد.

بند پنجم : کنوانسیون بروکسل راجع به توزیع سیگنال های حامل برنامه های انتقال یافته از طریق ماهواره (کنوانسیون ماهواره ها) 1974
1. تاریخچه و اهداف
کنوانسیون بروکسل در واکنش به ازدیاد استفاده از ماهواره ها در ارتباطات بین المللی شکل گرفت، در نتیجه تدوین کنوانسیون، ماهواره ها در واکنش به نیاز به حمایت از سازمان های رادیویی و تلویزیونی در ارتباط با سیگنال های ماهواره ای حامل برنامه انجام گرفت.139
این کنوانسیون از توزیع غیر مجاز سینگال های ماهواره ای حامل برنامه هایی که صاحبان آن ها اجازه نداده اند، از صاحبان حقوق آن ها حمایت می کند.
2. اشخاص و حقوق مورد حمایت
بر اساس ماده 2 بند 1 کنوانسیون : « کشورهای عضو متعهد می شوند تدابیر مقتضی به منظور ایجاد مانع بر سد راه توزیع سیگنال های حامل برنامه در سرزمین خود یا از سرزمین خود توسط هر توزیع کننده که سیگنال های انتقال یافته به سوی ماهواره و یا سیگنال های ارسالی از طریق ماهواره به مقصد آنها نیست، به عمل آورند.»

گفتار دوم : کنوانسیون های ناظر بر حقوق مالکیت صنعتی
بند اول : کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی140 1883
1. تاریخچه و اهداف
کنوانسیون پاریس در سال 1883 منعقد شد و بعدها طی اصلاحاتی تکمیل گردید. این کنوانسیون درمفهوم وسیع آن، به عنوان سندی پایه درزمینه ی موضوعاتی از جمله اختراعات، علامت تجاری، طرح های صنعتی، مدل های اشیاء مصرفی (اختراعات کوچک)، اسامی تجاری، نشانه های جغرافیایی141 و جلوگیری از رقابت غیر منصفانه محسوب می شود.142
این کنوانسیون در سال های 1891در مادرید، 1900 در بروکسل، 1911 درواشنگتن، 1925 در لاهه، 1934 در لندن، 1958 در لیسبن، 1967و 1979 در استکهلم،تکمیل گردید.
در سال 2006 تعداد اعضای آن، 177 کشور بود.
همه ی دولت ها اعم از اینکه عضو سازمان جهانی مالکیت فکری باشند یا نباشند، می توانند به عضویت این کنوانسیون در آیند.
هدف اصلی این کنوانسیون ایجاد یک سند پایه برای موضوعات فوق الذکر در زمینه ی حقوق مالکیت صنعتی است.

2. حقوق مورد حمایت :
کنوانسیون برخی قواعد مشترک را در مورد موضوعات مالکیت صنعتی مقرر می دارد که همه ی طرف های متعاهد باید از آن ها تبعیت نمایند.
الف) اختراعات : ورقه ی ثبت اختراع143 اعطایی در کشورهای مختلف عضو کنوانسیون درمورد اختراعی واحد مستقل از یکدیگر تلقی می شوند. یعنی اعطای یک ورقه ی ثبت اختراع در یک کشور عضو، سایر کشورهای متعاهد را ملزم نمی سازد که چنین ورقه ای را به آن اختراع اعطاء نمایند. به همین دلیل هیچ ورقه ی ثبت اختراعی نمی تواند در یک کشور عضو به این دلیل باطل، رد یا لغو شود که در دیگر کشورهای عضو رد یا لغو شده است.
ب) علائم : در خصوص ثبت علائم کنوانسیون مقررات خاصی درنظر نگرفته است، بنابراین شرایط تسلیم اظهار نامه و ثبت علائم صرفاً در قوانین داخلی کشورها پیش بینی می شود. هنگامی که علامت به نحو مقتضی در کشور مبدأ به ثبت رسیده باشد، در صورت درخواست باید اظهار نامه مربوطه در سایر کشورهای متعاهد پذیرفته شود. علائم جمعی144 نیز می توانند مانند سایر علائم ثبت شوند.
ج) طرح هاي صنعتي : در خصوص اين طرح ها کنوانسيون پاريس مقرر مي دارد که آنها بايد در هر کشور متعاهد مورد حمايت قرار گيرند و نمي توان از اين حمايت به اين دليل که کالاهاي حاوي طرح در کشور مورد نظر ساخته نشده اند ، خودداري ورزيد.
د ) اسامي تجاري : به موجب کنوانسيون پاريس کشورهاي متعاهد بايد از اسامي تجاري بدون اينکه الزام به تسليم اظهارنامه يا ثبت آنها باشد ، حمايت به عمل آورند.
ه) نشانه هاي جغرافیایی : کنوانسيون پاريس مقرر مي دارد که هر يک از کشورهاي متعاهد بايد تدابيري را عليه استفاده مستقيم يا غير مستقيم از يک نشانه منبع نادرست در مورد کالاها يا هويت توليد کننده ، سازنده و يا تاجر ، اتخاذ کنند.
و ) رقابت غير منصفانه : طبق مقررات کنوانسيون پاريس هر کشور متعاهد بايد حمايت مؤثري براي مقابله با رقابت غير منصفانه به عمل آورد.
3. اصول حاکم
الف) قاعده ی رفتار ملی
کنوانسیون پاریس در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی مقرر می دارد که هر دولت متعاهد باید همان حمایت را که از اتباع خود به عمل می آورد، از اتباع دولت های متعاهد دیگر نیز به عمل آورد. اتباع کشورهای غیر عضو به شرطی که دارای اقامتگاه یا فعالیت تجاری یا صنعتی موثر دریک کشور عضو باشند، همچنین حق برخورداری از رفتار ملی را دارند.
ب) اصل حق تقدم
کنوانسیون درخصوص اختراعات و مدل های مصرفی، علائم و طرح های صنعتی حق تقدم را مقرر داشته است. بدین معنا است که به عنوان یک اصل، متقاضی بتواند باتسلیم اولین اظهار نامه در يکي از کشورهاي متعاهد ، ظرف مدتي معين (12 ماه در مورد اختراعات و مدلهاي اشياء مصرفي و 6 ماه در مورد طرح هاي صنعتي و علائم) خواستار حمايت از موضوع اظهارنامه در هر يک از کشورهاي ديگر عضو کنوانسيون شود. مزيت ديگر اصل حق تقدم آن است که هنگامي که متقاضي خواهان حمايت در کشورهاي مختلف است ، الزامي به ارائه فوري اظهارنامه به طور همزمان ندارد ، بلکه بين 6 تا 12 ماه فرصت دارد تا در اين مورد و انتخاب کشورهاي مورد نظر براي کسب حمايت و متعاقباً تسليم اظهارنامه تصميم بگيرد .

4. ساختار تشکیلاتی
از لحاظ تشکیلات، کنوانسیون برای حمایت از مالکیت صنعتی دارای یک مجمع و یک کمیته ی اجرایی است. هر دولت عضو اتحادیه که حداقل مقررات اجرایی و پایانی از استکهلم (1967) از کنوانسیون پاریس را پذیرفته باشد، عضو مجمع محسوب می شود. سایر اعضای کمیته را کشورهای عضو اتحادیه بر می گزینند.145
تهیه برنامه و بودجه دو سالانه سازمان جهانی مالکیت فکری، تا آن جا که به اتحادیه پاریس مربوط می شود، به عهده ی مجمع قرار دارد.

بنددوم : معاهده همکاری برای ثبت اختراع146 1970
1. تاریخچه و اهداف
این معاهده در سال 1970 با هدف فراهم کردن یک رویه ی واحد برای انجام ثبت اختراع برای حفاظت از اختراعات در کشورهای عضو و به ابتکار کنفرانس دیپلماتیک واشنگتن منعقد شد و توافق شد که از سال 1978 به اجرا درآید. بدین ترتیب این معاهده از آن سال با عضویت 18 کشور قدرت اجرایی یافت و نهایتاً یک نظام بین المللی بر ثبت اختراعات حاکم گردید که متقاضی تنها بایک اظهار نامه (اظهارنامه ی بین المللی) می تواند از آثار و امتیازات آن اظهار نامه درکشورهایی که خود انتخاب می نماید که عضو کنوانسیون هستند، بهره مند شود.147
به طور کلی می توان اهداف معاهده همکاری برای ثبت اختراع را در 4 بخش ذکر کرد:
الف) اقتصادی نمودن روند ثبت اختراع در سطح بین المللی
ب) ساده کردن امور مربوط به ثبت اختراع برای کشورهای عضو
ج) فراهم نمودن امکان دسترسی سریع عموم به اطلاعات موجود در اسناد اختراعات
د) مشارکت هر چه بیشتر کشورها درتوسعه و پیشرفت فناوری.148
شایان ذکر است که این معاهده بعد

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع مالکیت فکری، حقوق مالکیت، آثار ادبی، تجارت جهانی Next Entries مقاله با موضوع مالکیت فکری، مجمع عمومی، مالکیت صنعتی، نشان تجاری