مطالعه موردی، تجارت الکترونیک، پذیرش فناوری

دانلود پایان نامه ارشد

و شکیبا ؛ 1392)

3) تحقیق دیگری نیز با عنوان “سازگاری با تجارت الکترونیکی در صنعت هتل داری ایران ” توسط شهرام صلواتی و ناصر خانی انجام گرفت. در این تحقیق به بررسی 48 ویژگی وب سایت های 57 هتل با رتبه های متفاوت )یک تا پنج ستاره( پرداخته شد . در نهایت محققان به این نتیجه رسیدند که هتل های ایران در مراحل نخستین پذیرش اینترنت برای کسب و کار خود هستند. فعالیت های مرتبط با تجارت الکترونیک در میان هتل های ایرانی بسیار اندک است و رزرو برخط (آنلاین) به طور موثر در آنها ارائه نمی شود. . در این راستا، بهره مندی از وب سایتی با ویژگی های مناسب می تواند نقش کلیدی در جذب گردشگر به صنعت گردشگری به صورت عام و صنعت هتل داری به طور ویژه ایفا بنماید. (صلواتی و خانی؛ 1392)

4) در تحقیق ” ارزیابی خدمات گردشگری اینترنتی در ایران ” ( لشکری و علاءالدینی ؛ 1391) که بر روی 8 وبگاه گردشگری ایران انجام گرفت ، نشان داد که هنوز وب گاه های ایرانی هنوز به مرحله ی تعامل با کاربر وارد نشده اند و در نقش اطلاع رسانی نیز کمتر به نیازهای کاربران آگاه امروزی ایران پاسخ می دهند. در این تحقیق پیشنهادهایی به جهت بهبود کیفیت وبگاه های عرضه کننده ی خدمات گردشگری در کشور ارائه شده است.
5) در تحقیق دیگری که توسط حمیدی زاده و مجرد تحت عنوان ” ارزیابی تطبیقی وب گاه هتل های لوکس بر اساس مدل 7C در بازاریابی اینترنتی : مطالعه موردی ایران ، ترکیه و امارات ” در سال 1388 بر روی 178 هتل 4 و 5 ستاره دارای وب گاه در 3 کشور فوق الذکر با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری انجام گرفته بود ، بدین نتیجه رسیدند که هتل ها خصوصا در ایران از پتانسیل های اینترنت و وب گاه بطور کامل استفاده نمی کنند و تفاوت معناداری میان وب گاه هتل های ایران ، و ترکیه و امارات وجود دارد و کشور ایران وضعیت چندان مطلوبی در این زمینه ندارد . (حمیدی زاده و مجرد ؛ 1388)

6) در تحقیقی تحت عنوان ” عوامل مؤثر بر پذيرش سامانه مديريت شهري تهران (137) توسط شهروندان ” که در سال 1387 که توسط دکتر وجه الله قرباني زاده ، دکتر غلامحسین دلجو و آرین امیري بوسیله پرسشنامه بر روی 412 نفر از شهروندان تهرانی و با استفاده از الگوی پذیرش فناوری TAM 110 دیویس (1989) انجام گرفت، نتيجه پژوهش حاكي از آن است كه مهمترين عامل تأثيرگذار بر پذيرش سامانه 137 (سامانه ارتباطی دريافت ديدگاه هاي مردم پيرامون مديريت شهري ) توسط شهروندان” درك سهولت استفاده از سامانه” است و عامل “درك سودمندي و احساس مفيد بودن سامانه “نيز مي تواند در ميزان استفاده عملي شهروندان از آن تأثير به سزايي داشته باشد. (قربانی زاده و همکاران ؛ 1387)

7) تحقیق دیگری نیز با عنوان ” پذيرش بانكداري همراه توسط مشتريان بانكهاي ايراني ” در سال 1391 بر روی 361 نفر از دانشجويان دانشكده مديريت و حسابداري و دانشكده صنايع و مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي قزوين توسط بهبودی ، عابدینی و جلیلوند انجام گرفت . در این تحقیق عوامل موثر بر پذيرش بانكداري همراه از جمله سودمندي درك شده، سهولت در استفاده، نيازبه تعامل، ريسك درك شده، هزينه درك شده، سازگاري با سبك زندگي و نيازها ، اعتبار و اعتماد بررسی گردید . طبق يافته هاي پژوهش، همه عوامل آزمون شده برپذيرش بانكداري همراه تاثير معناداري داشتند و افراد جامعه با توجه به اين عوامل اقدام به استفاده از خدمات بانكداري همراه مي كنند يا نمي كنند. (بهبودی ، عابدینی و جلیلوند ؛ 1392 )
8) در تحقیقات دیگری نیز ، سید جوادین و یزدانی در سال 1383 تحت عنوان ” بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانکداری اينترنتی (مطالعه موردی بانک سامان) ” پژوهشی را بر روی نمونه اي متشكل از ١٢٠ نفر از مشتريان بانك سامان را مورد بررسي قرار دادند . در این تحقيق تاثير متغير خارجي، خود اثربخشي استفاده از كامپيوتر بر ادراكات فرد، در مورد سهولت استفاده و مفيد بودن اين خدمات مورد بررسي قرار گرفت. يافته هاي اين تحقيق نشان داد ، ادراكات فرد در مورد سهولت استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي و مفيد بودن اين خدمات و نيز فرد در استفاده از رايانه با قصد استفاده از اين خدمات رابطه مستقيم دارد. (سید جوادین و یزدانی ؛ 1384)

9) در پژوهش دیگری تحت عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط كتابداران كتابخانه هاي دانشكده هاي فني دانشگاههاي دولتي شهر تهران ” که توسط شیخ شعاعی و علومی بوسیله پرسشنامه ، برروی 160 نفر کتابدار در سال 1386 انجام گرفت ، بدین نتیجه رسیدند که عوامل مدل پژوهش، شامل برداشت ذهني از مفيد بودن ، برداشت ذهني از آساني استفاده ، نگرش نسبت به استفاده و تصميم به استفاده از فناوري بر متغير وابستة استفاده از فناوري اطلاعات تأثيرمي گذارند. (شیخ شعاعی و علومی ؛ 1386 )

10) تحقیق دیگری نیز تحت عنوان ” بررسی تاثیر بازاریابی اینترنتی بر میزان عملکرد توریسم، مطالعه موردی : آژانس های مسافرتی و جهانگردی استان آذربایجان شرقی” توسط قره بیگلو و شادی دیزجی در سال 1390 با هدف بررسي تاثير بازاريابي اينترنتي بر ميزان عملکرد توريسم در آژانس هاي مسافرتي و جهانگردي استان آذربايجان شرقي صورت گرفت . در این تحقیق کاربردي که در آن جامعه آماري شامل کليه موسسات و آژانس هاي مسافرتي و جهانگردي استان آذربايجان شرقي بود و براي جمع آوري داده از پرسشنامه استفاده گردید ، بدین نتیجه دست یافتند که بين فعاليت هاي ترفيعي، داد و ستدي، پايگاه اطلاعاتي و عملکرد توريسم رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. (قره بیگلو و شادی؛ 1390)

11) در تحقیق یغمایی و شیرازی در سال 1390 تحت عنوان “بررسي تمايل كاربران سيستم اطلاعات بيمارستاني نسبت به استفاده ازاين سيستم براساس مدل اشاعه نوآوري دربيمارستان رازي اهواز” که بر روی 50 نفرازكاربران سيستم اطلاعات بيمارستاني شاغل در بيمارستان رازي اهواز انجام گرفت نشان داده شده که سازگاری عبارت است از ميزان برداشت فرد از هماهنگي نوآوری با ارزش های موجود، تجربه های گذشته و نيازهای گيرنده نوآوری . نتايج اين پژوهش نشان دهنده تأثير ويژگي هاي الگوي انتشار نوآوري بر تمايل به استفاده از سيستم اطلاعات بيمارستاني بود. (یغمایی و شیرازی ؛ 1390 )

12) تحقیق دیگری نیز تحت عنوان ” پذیرش بانکداري الکترونیک در بین مشتریان بانکهاي شهر شیراز” توسط موغلی در سال 1386 انجام گرفت . یافته هاي پژوهش نشان داد که سهولت استفاده ، مفید بودن و اعتماد مشتریان در پذیرش بانکداري الکترونیک مؤثر است . (موغلی ؛ 1386 )
2-4-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
1) تئودور سیگرسون Theodor Sigurdsson Kvikne در پایان نامه خود در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه استاوانگر نروژ تحت عنوان هتل های بین المللی  و رهبری گردشگری در سال 2013 ، به این نتیجه رسید که “اعتماد” و ” امنیت” برای خرید اینترنتی مهم است . (Sigurdsson;2013)

2) در تحقیقی دیگر تحت عنوان ” نقض اعتماد در تجارت الکترونیکی : نگرانی های مشتری و واکنش ها ” توسط (گولز ، راو ، لی و وارن ؛ 2009 ) نشان داده شد که اعتماد يک عنصر مهم و مؤثر بر رفتار مصرف کننده و تعيين کنندة موفقيت پذيرش فن آوری هايي از قبيل تجارت الکترونيک است .

3) گومرز و همکاران . (Gummerus ; Liljander ; Pura & Van Riel; 2004) در سال 2004، ریبینیک و همکاران( Ribbinik ; Van Riel ; Liljander & Streukens ; 2004) نیز در سال 2004 و همچنین جیونگ وهمکاران(Jiyoung ; Byoungho & Jane ; 2009 ) در سال 2009 ، در تحقیقاتی جداگانه به بررسی عوامل موثر بر اعتماد الکترونیکی از قبیل رضایت الكترونیكی و کیفیت الكترونیكی ( باتوجه به شاخص هایی مانند قابلیت اطمینان، پاسخ دهی ، تحقق نیاز مشتری ، قابلیت استفاده آسان ، امنیت و … ) اشاره کردند .

4) نتایج مطالعه بوهالیس و زوگ در سال 2007( Buhalis& Zoge ; 2007) در مورد آثار اینترنت بر گردشگری نشان می دهد که استفاده از اینترنت برای بنگاه ها امکان حضور در بازار، بدون نیاز به واسطه ها و از طریق برقراری ارتباط مستقیم با مصرف کننده در هر کجای دنیا را مهیا نموده است و فرصتی مغتنم محسوب می شود . بنگاه ها می توانند با فعالیت در فضای مجازی از مزیت دسترسی به بازارهای بسیار بزرگتر برخوردار شون وبا بهره گیری از صرفه جویی های مقیاس و نیز صرفه جویی درهزینه ی فعالیتهای واسطه ای محصولات خود را با قیمت های رقابتی تر عرضه کنند.

5) شاه علم و یاسین در سال 2010 نشان دادند که شهرت از عوامل موثر بر اعتماد الكترونیكی بوده و مستقیم بر اعتماد تاثیرگذار است . Shah Alam & Yasin ; 2010))

6) در تحقیق دیگرکه توسط (رودگرز ، نگش و سوک ؛ 2005) انجام گرفت کیفیت الكترونیكی را به سه بخش کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات تقسیم کردند و نشان دادند که عواملی همچون تعامل و کیفیت وب سایت ها به عنوان مولفه های اصلی کیفیت سیستم اشاره داشته و عوامل تاثیر گذار بر کیفیت خدمات عبارت اند از حق انتخاب، سفارشی سازی، اجتماع و در دسترس بودن شبانه روزی وب سایت .

7) بوهالیس و لی در سال 2006 این مفهوم را بیان کردند که گردشگری الكترونیكی در بر گیرنده ی کلیه ی اجزای کسب و کار از قبیل کسب و کار الكترونیكی، تحقیق وتوسعه ی الكترونیكی، تولید محتوای الكترونیكی و ارائه ی خدمات الكترونیكی در حوزه گردشگری می باشد و به مجموعه ای از پایگاه های اینترنتی و استانداردها و پروتكل های خاص اطلاق می شود که با تولید و بازنشر اطلاعات در ساختارهای مختلف از قبیل متن، عكس و تصویر ، کاتالوگ و بروشور ، پیام های تبلیغاتی و حتی خدماتی از قبیل رزرو هتل و خرید الكترونیكی بلیط معنا می یابد . (; 2006 Li & Buhalis)

8) دیویس ، باگوزی وارشاو در سال 1989 در پژوهش خود ابتدا به معرفي مدل پذيرش فناوري و تئوري عمل مستدل پرداخته و در ادامه، عوامل مؤثر بر پذيرش و بكارگيري يك نرم افزار واژه پرداز را با استفاده از مدل پذیرش فناوری در میان 107 دانشجو مورد بررسي قرار داده اند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد برداشت ذهني دانشجويان از مفيدبودن فناوري مورد استفاده، كاملاً بر تصميم به استفاده تأثير داشته است، در حالي كه برداشت ذهني دانشجويان از آساني استفاده از اين فناوري، تأثير كمتري بر تصميم به استفاده داشته و در طي زمان نيز نقش آن كمرنگ تر شده است. نتايج اين پژوهش، قابليت كاربرد ساده اما قدرتمند مدلهاي تعيين عوامل پذيرش را پيشنهاد كرده است. (ديويس ، باگوزي و وارشاو ؛ ۱۹۸۹)

9) پن ، سیوو و برووفی ( 2003) در پژوهشي به بررسي تأثير پنج متغير مستقل برداشت ذهني از مفيد بودن ، برداشت ذهني از آساني استفاده ، نگرش نسبت به استفاده ، هنجار ذهنی و خود باوري در زمينه استفاده از رايانه بر متغير وابسته استفاده از سیستم وب سی تی111 (نرم افزاری برای ارائه آموزش آنلاین ) و وجود روابط علّي در بين اين متغيرها پرداخته اند. (شیخ شعاعی و علومی ؛ 1386 ) نتايج اين پژوهش نشان داد ، مدل پذیرش فناوری در محيط دانشگاهي كه اين پژوهش در آن انجام شده، قابليت كاربرد ضعيفي را نشان داده و تنها بعضي از عوامل آن بر پذيرش سيستم مورد بررسي تأثير داشته اند. بين متغيرهاي برداشت ذهني از مفيد بودن، برداشت ذهني از آساني استفاده ، و نگرش نسبت به استفاده از سيستم مورد بررسي رابطة علّي پيدا نشده و نگرش دانشجويان نسبت به استفاده از اين سيستم و هنجار ذهني آنها، به عنوان عوامل تعيين كنندة استفاده از سيستم مورد بررسي شناسايي شده اند . (Pan , Sivo & Brophy ; 2003)

10) القحطانی در سال 2001 با هدف بررسي قابليت كاربرد مدل پذیرش فنآوری در فرهنگ هاي ديگر غيراز فرهنگ آمريكا وبررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات با كمك اين مدل، به پژوهش پرداخته است. نتايج، قابليت كاربرد اين مدل را درانگلستان تأييد كرده و نشان مي دهند كه در اين پژوهش، نگرش هاي شخصي، برداشت ذهني از آساني

پایان نامه
Previous Entries جمعیت شناختی، سودمندی درک شده، پردازش اطلاعات Next Entries استان گیلان، تحلیل داده، سودمندی درک شده