مصادره به مطلوب، طرح و نقش

دانلود پایان نامه ارشد

گزارش، فرآيند پژوهش مربوطه را نشان ميدهد (عبادي، 1381).
پژوهشگران در تهيهي گزارش نهايي از سليقههاي مختلفي استفاده ميکنند. علاوه بر اين دانشگاهها نيز براي پاياننامهها و گزارشهاي تفصيلي روشهاي مختلفي را اعمال ميکنند. وجود چنين روشهايي برخي اوقات پژوهشگران جوان را براي استفاده از يافتهها و نتايج اين گزارشها با مشکل مواجه ميکند. بنابراين لازم است به منظور يکسانسازي گزارشهاي نهايي و استفادهي بهينه از روند پژوهشها و نتايج يافتههاي آنها، گزارش نهايي تحقيقات از يک الگوي ثابت پيروي کند. طبق الگوي اقتباس شده از “A.P.A”19، تنظيم گزارش نهايي تحقيقات به صورت زير ميباشد:

فصل اول: شکل و ظاهر
فصل سوم: روش پژوهش
صفحهي روي جلد
جامعهي آماري
صفحهي بسماللهالرحمنالرحيم
نمونهي آماري
گواهي پاياننامه
ابزار اندازهگيري
صفحهي تشکر و قدرداني
نمرهگذاري و تفسير آزمونها
صفحهي تقديم
روش اجرا
فهرست مطالب
روش پژوهش
فهرست جداول
روش تجزيه و تحليل آماري
فهرست نمودارها
فصل چهارم: يافتهها
فهرست منابع فارسي
يافتههاي توصيفي متغيرها
فهرست منابع انگليسي
آزمون فرضيهها يا سؤالهاي تحقيق
چکيدهي فارسي
فصل پنجم: بحث و نتيجهگيري
پيوستها
بحث دربارهي نتايج
فصل دوم: ادبيات تحقيق
بحث و نتيجهگيري
مباني نظري و مفاهيم مربوط به حوزهي پژوهش
محدوديتهاي پژوهش
پيشينهي تحقيقات
پيشنهادهاي پژوهش
جمعبندي

جدول 2-3) تنظيم گزارش نهايي تحقيقات بر اساس الگوي اقتباس از A.P.A
2-2-16) آسيب هاي پايان نامه‌هاي رشتهي تربيتبدني
2-2-16-1) عدم وجود کلان نگري علمي
با مطالعهي عنوانهاي جامعهي آماري پژوهشها آشکار ميشود که هيچ نوع پيوند هدفمند ميان موضوعهاي پاياننامهها وجود ندارد. اين نوع هدفمندي نه تنها در موضوعهاي پاياننامه‌هاي دانشگاه‌هاي کشور، بلکه در يک دانشگاه خاص هم به چشم نميخورد. براي مثال، در دانشگاههاي قديمي‌تر کشور که بيش از 200 پاياننامه در آنها دفاع شده، نميتوان از برآورد همه و يا بخشي از آنها، به يک يا چند نظريه و استنتاج کلي مدون در تربيتبدني رسيد(صمدي، 1382).
چنين رويکردي باعث آن شده که اکنون ما با انبوهي از موضوع‌ها و اجزايي روبهرو باشيم که متعلق به يک نظام کلي معين نيستند. همين فقدان وحدت کلي ميان موضوعهاي چاپ شده، آسيبهاي جدي ديگري که بعداً ذکر ميشود، پديد آورده است. علت وجود چنين مشکلي، نبود هدف‌گذاريهاي کلان و نظامي هدفمند براي پژوهشهاي علمي است. اين هدفها بايد به گونهاي گسترده و جامع ترسيم گردند تا بتوانند از يک سو علايق دانشجويان را پوشش دهند و از سوي ديگر، مباني علمي تربيتبدني را بنا نهند. در اين مسير، هريک از پاياننامهها به عنوان خشتي از اين بناي عظيم محسوب ميشوند که در عين داشتن هويت و محدودهي مشخص در پيکرهي عظيم ديگري نقشآفريني ميکنند.
2-2-16-2) تمرکز موضوعها بر ارائهي اطلاعات
اين آسيب، اکثر پاياننامههاي رشتهي تربيتبدني را گرفتار خود کرده است. در عصر انفجار اطلاعات و دانايي، صرف ارائهي اطلاعات طبقهبندي شده نمي‌تواند به تنهايي مفيد و کارساز باشد، بلکه اطلاعات زماني ارزش پيدا ميکند که بتواند به عنوان پايه‌اي براي توليد دانش قرار گيرد و قابليت استنتاج‌هاي علمي و کاربردي را داشته باشد. براي روشنتر شدن بحث، فقط تصور کنيد که از موضوعهاي ذکر شده چه نتايج کاربردي و مفيدي ميتوان گرفت. به نظر مي‌رسد که اين آسيب از آنجا نشأت ميگيرد که تعريف اطلاعات و دانش، مرز ميان آنها، چگونگي تبديل اطلاعات به دانش و شيوهي استنتاج بر دانشجويان و استادان ايشان مبهم و پنهان است(سياري، 1373).
2-2-16-3) عدم تناسب ميان طرح پاياننامه (پروپوزال) و پژوهش نهايي
يکي از مواردي که در پاياننامهنويسي در دانشگاههاي ما به امري تشريفاتي و غيراصولي درآمده، نوشتن طرح پاياننامه توسط دانشجو پيش از تصويب موضوع است و همين که اين طرح توسط گروه به تصويب رسيد، ديگر نه دانشجو خود را پايبند به آن ميداند و نه استاد راهنما و گروه، دانشجو را ملزم به رعايت آن ميکنند.
ميتوان گفت که مهمترين بخش انجام يک پاياننامه، همين مرحلهي نگارش و تدوين طرح پايان‌نامه است، زيرا در اين مرحله دانشجو دربارهي پيشينهي موضوع و مباني آن مطالعاتي ميکند. سؤالها، فرضيهها، هدفها و روش پژوهش از همان آغاز براي او مشخص ميشود و همهي جنبههاي تحقيق از همان آغاز براي او تعريف ميگردد و باعث ميشود که وي اصطلاحاً در وادي ظلمات گام برندارد. مسلماً اگر دانشجو بداند که در طول انجام پژوهش و در جلسهي دفاع، دربارهي مفاد طرح پاياننامهي خود مورد بازخواست و سؤال قرار ميگيرد، به هيچ وجه به طرح پاياننامه به عنوان امري تشريفاتي و کماهميت نمينگرد.
کليهي موارد طرح تحقيق، همچون: تعريف موضوع، بيان مسئله، سوال، فرضيهها، اهداف، روش و پيشينهي پژوهش، بايد در آغاز پاياننامه به صورت مجزا ذکر شوند. نبود چنين بخشي در پاياننامههاي مورد بررسي، دليل اهميت نداشتن و عدم توجه به طرح پاياننامه است(صمدي، 1382)
2-2-16-4) نبود روش مشخص و علمي پژوهشي
امروزه انتخاب و کاربرد دقيق يک روش تحقيق مشخص و علمي به اندازهي انتخاب موضوع مهم است، زيرا با اجراي روش علمي پژوهشي است که مسير تحقيق آشکار ميشود و ميتوان به نتايج علمي و منطبق با واقعيت دست يافت. متأسفانه يکي از آسيبهاي جدي که پاياننامههاي رشتهي تربيتبدني را تهديد ميکند، نبود روش مشخص پژوهشي است که وجهه‌اي غيرعلمي به پاياننامههاي اين رشته داده است. اين آسيب نيز ميتواند به صورت عدم تناسب ميان موضوع تحقيق و روش آن و يا اعمال روشهاي ذوقي، غيرعلمي و روزنامهاي، نمود پيدا کند. تفکر نادرستي که امروزه بر پاياننامهنويسي در رشتهي تربيتبدني چيره است، يافتن روش تحقيق در حين انجام پژوهش است. اين نوع ديدگاه نسبت به روش تحقيق در نزد صاحبنظران روششناسي علمي کاملاً نادرست و غيراصولي است. از نظر ايشان انجام يک پژوهش بدون داشتن تحقيق مشخص و از پيش تعيين شده، مانند ساختن بنايي بيطرح و نقشه است. علت پيدايش چنين آسيبي، عدم آشنايي دانشجويان و استادان آنان با روشهاي جديد و کارآمد پژوهشي است که ميتوان با اختصاص واحدهاي درسي بيشتري براي درس روش تحقيق و برپايي کارگاه‌هاي آموزشي در اين باره براي استادان، در رفع اين آسيب کوشيد(صمدي، 1382).

2-2-16-5) انتخاب موضوعهاي کلي
اصولاً نگاه جزئينگرانهي علمي است که ميتواند در فرايند توليد دانش مؤثر واقع شود. زيرا بدون آگاهي و بررسي از اجزاي يک موضوع نميتوان بر پايهي آنها اجزاي جديد و دقيقي را به آنها افزود. تعداد قابل ملاحظهاي از جامعهي آماري بعضي از پژوهش ها داراي موضوعهايي کلي هستند که در قالب يک پاياننامه امکان انجام آنها وجود ندارد. اين آسيب باعث آن شده که نوع پژوهش در اين پايان‌نامه‌ها سطحي و غيرعلمي شود و از زير بناي دقيقي برخوردار نباشد و بر همين اساس، پايان‌نامه‌ها دچار ابهام موضوعي شوند.
مسلماً هيچ يک از اين پژوهشها نتوانستهاند تمام مباحث مرتبط با موضوع خود را با دقت بررسي و توصيف نمايند و تنها به بخشي از موضوع پرداختهاند که آن نيز به دليل حوزهي گسترده موضوع از دقت و کيفيت مطلوبي برخوردار نيست(صمدي، 1382).

2-2-16-6) انجام موضوعهاي تکراري
نبود پيوند ميان موضوعهاي پاياننامهها و عدم ارتباط گروههاي آموزشي با يکديگر، باعث شده که تعداد قابل ملاحظه‌اي از پايان‌نامهها، با موضوعهاي تکراري و روش تحقيقي يکسان انجام پذيرند و زمان و هزينه‌هاي زيادي در اين راه به هدر رود(پارياد و همکاران، 1383).

2-2-16-7) گرايش به موضوعهاي غيرعلمي – پژوهشي و کماثر
در چند سال اخير گرايشهايي انحرافي، در ميان دانشجويان ايجاد شده و آن انتخاب موضوعهاي غيرعلمي-پژوهشي و کماثر است. از جملهي اين گرايشها، شرحنويسي و تدوين فهرست واژگان و اصطلاحات است. اگرچه هر يک از اين موضوعها ميتوانند در چهارچوب کتابي گزيده مانند ارائه شوند، اما طرح چنين موضوعاتي به عنوان موضوع پاياننامه قابل قبول نيست زيرا دستاورد و استنتاج علمي خاصي ارائه نميدهد(صمدي، 1382).

2-2-16-8) انتخاب موضوع‌هاي ناقص
گسترده بودن موضوع پايان‌نامه آسيبهاي جدي پژوهشي در پي دارد. نقطهي مقابل اين آسيبها، آسيبهايي است که از رهگذر انتخاب موضوعهاي ناقص به وجود ميآيد. اصولاً حوزهي موضوعي يک پاياننامه بايد قابليت انجام پژوهش جامع و قابل استنتاج را داشته باشد، در غير اينصورت اگر نتيجهاي هم از موضوع ناقص به دست آيد، آن نتيجه بر مبنايي صحيح و علمي حاصل نيامده و غيرواقعي است. مصادره به مطلوب و آميختگي روشهاي ذوقي از ديگر پيامدهاي منفي انتخاب موضوع ناقص است. البته، اين آسيب، گاه به صورت آگاهانه ايجاد ميگردد و گاها به صورت نا خود آگاه انجام مي شود.

2-2-16-9) سنتگرايي در انتخاب موضوعها و عدم توجه به موضوعهاي جديد
با مقايسهي عنوانهاي پاياننامه‌هاي دهه‌هاي گذشته با سالهاي اخير، نه تنها تفاوت موضوعي آشکاري ميان آنها يافت نميشود، بلکه تکرار و رکود موضوعي، در پايان‌نامه‌هاي سالهاي اخير به وضوح به چشم ميخورد. براي نمونه، تصحيح متون در دهههاي نخستين، جايگاه خاصي در انتخاب موضوع پايان‌نامه‌ها داشت و با توجه به اين که کتابها هنوز تصحيح نشده بودند و اين جنبش تازه به پا خواسته بود، زمينه، انگيزه و دقت کافي براي انجام آنها وجود داشت، اما با اتمام تصحيح اينگونه کتابها و عدم آشنايي و دسترسي استادان و دانشجويان به کتابهاي ناشناخته و تصحيح نشده، اکنون کار به جايي رسيده که بر پايهي نسخههاي غيرمعتبر، کتاب‌هاي علمي مهم دوباره تصحيح و يا به عبارتي تخريب ميشوند. پيامدهاي منفي اين آسيب بسيار جدي است که از مهمترين آنها اين موارد قابل ذکر است:
* محدود شدن تربيتبدني در مرزهاي علمي دهه‌هاي گذشته
* منفعل تربيت شدن دانشجويان
* متحجر شدن استادان
* محدود شدن انديشه
* ناکارآمد شدن تربيتبدني و به هدر رفتن سرمايه‌هاي معنوي و مادي کشور
علتهاي پيدايش چنين آسيبهايي را ميتوان در اين موارد جستجو کرد:
* عدم آشنايي استادان و دانشجويان با مباني کتابهاي علمي در غرب و نظريههاي نوين
* عدم تسلط کافي دانشجويان به زبان انگليسي جهت مطالعهي منابع جديد علمي در غرب
* عدم توجه به آموزش تفکر انتقادي به دانشجويان
* وجود نظام آموزشي بيمار اطلاعمدار به جاي تفکرمدار
* وجود زمينههاي فرهنگي- اجتماعي سنتمدار و رويکردهاي پژوهش
2-2-17) روند ارزيابي تحقيقات
پريچارد20 اصطلاح “کتاب سنجي”21 را در سال 1969 ابداع کرد. در سال 1978، گام مهمي در جهت نهادينه کردن علم برداشته شد و آن انتشار مجلهي بينالمللي علمسنجي از سوي مؤسسهي انتشاراتي آکادمي علوم مجارستان در بوداپست بود. در نشريهي مطالعهي اجتماعي علم در انگلستان، تکنيکهاي علمي يا اطلاعاتي در روسيه، اسناد خبري در آلمان (1987) و کم و بيش گزارشهايي دربارهي موضوعات علمسنجي مطرح گرديد (بست، 1983). لوپز و همکاران22(2003)، کتاب سنجي را يکي از رايجترين روش هاي سنجش فعاليت هاي علمي مي دانند که طي آن محقق با به کارگيري روش هاي آماري به مطالعه، بررسي، سنجش و ارزيابي متون علمي مي پردازد. به منظور اطلاع رساني در اين زمينه مي توان با استفاده از تکنيک تحليل محتوا که يکي از تکنيک هاي کتاب سنجي است متخصصان اين حوزه را از پژوهش هاي صورت گرفته آگاه ساخت و در برنامه ريزي براي پژوهش هاي آينده گام مثبتي برداشت(شکفته و اکبري، 1387).

2-2-18) تعاريف ارزيابي
تعاريف متعددي از ارزيابي شده است، يکي از اين تعاريف که به طور وسيع نيز از زبان متخصصان مشهور ارزيابي همچون لي کرانباخ23 (1969) و استافل بيم24 ارائه شده است اين است که آنان ارزيابي را “فراهم سازي اطلاعات براي تصميمگيري” توصيف ميکنند(استافل بيم و همکاران25، 1971). مالکم پرووس26 (1971) و ماروين آلکين27 (1969)، ارزيابي را “مقايسهي عملکرد بر اساس ملاکهايي براي تعيين وجود اختلاف” تعريف ميکنند. به روشني ميتوان گفت که تعريف غيرقضاوتي از ارزيابي ممکن است به وسيلهي ارزيابي يا مراجع بهتر پذيرفته شود، به هر حال

پایان نامه
Previous Entries پاياننامه، کميته، اعضاي Next Entries ارزيابي، گونهاي، اطمينان