مسئولیت اجتماعی، حقوق بشر، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

مديريت و مسئوليت اجتماعي در رابطه با رعايت ارزشها و هنجارها و اصول اخلاقي جامعه و تامين هدفهاي سازمان ازسوي مديران هستند… با اين تفاوت كه مسئوليت اجتماعي در ارتباط با مسائل كلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردي مديران و كاركنان است».
يك سازمان، زماني به تعهد اجتماعي اش عمل مي كند كه به مسئوليتهاي قانوني و اقتصادي خود عمل نمايد و نه بيشتر. به عبارت ديگر، او به حداقل مسئوليتي كه قانون از او خواسته است عمل مي كند. چنانچه سازماني، هدف اجتماعي را ترغيب كند، تنها به منظور رسيدن به هدفهاي اقتصادي اش مي باشد و نه چيز ديگر.
مسئوليت اجتماعي با ورود خود، يك چارچوب حاكميت اخلاقي را اضافه مي كند كه براساس آن سازمانها به فعاليتهايي اقدام مي كنند كه وضع جامعه را بهتر كرده، از انجام كارهايي كه باعث بدتر شدن وضعيت جامعه مي
گردند پرهيز مي كنند. و نهايتاً، پاسخگويي اجتماعي اشاره به توان و ظرفيت سازمان درجهت عمل و اقدام نسبت به خواسته ها و انتظارات جامعه دارد.
دنيسون50 در زمينه مسئوليت اجتماعي اصولي را ارائه كرده است. اگرچه اين مدل بيشتر براي مديران زنجيره توليد تدوين كشده است ولي قابل تعميم به سازمان هاي دولتي مي باشد. اين اصول عبارتند از :
جامعه : تلاش در راستاي ايجاد مزيت براي جامعه و همچنين تحريك و تشويق سازمان هاي مرتبط براي حركت در راستاي منافع جامعه.
محيط : تشويق و تحريك سازمان براي ايجاد مكانيزم پاسخگويي به محيط خود به طوري كه ابهام ونارضايتي محيط رفع شود و همچنين مواضع سازمان و اثرات سياست هاي سازمان بر روي نرخ هاي تورم، بيكاري، فقر روشن شود.
اخلاق : ايجاد منشور اخلاقي براي سازمان وكوشش در جهت عمل به اصول و مباني اخلاقي.
مسئوليت مالي : مسئوليت در برابر اموال افرادي كه در سازمان سرمايه گذاري كرده اند و همچنين در سازمان
هاي بزرگ دولتي، مسئوليت در برابر اموال مردم و ثروت ملي.
مسئوليت اجتماعي سازمان، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانوني است كه سازمان در آن فعاليت دارد. درواقع مسئوليت اجتماعي شركتها رويكردي متعالي به كسب و كار است كه تاثير اجتماعي يك سازمان بر جامعه چه داخلي و چه خارجي را مدنظر قرار مي دهد و هدف اصلي آن گردهم آوردن تمامي بخشها اعم از دولتي، خصوصي و داوطلبان جهت همكاري با يكديگر است تا از يك سو موجب همسويي منافع اقتصادي با محيط زيست و ازسوي ديگر سبب توفيق، رشد و پايداري كسب و كار گردد(رویایی، مهردوست، 1388، ص 44-45).
2-3-3- ابعاد مسئولیت سازمانی و جایگاه مسئولیت اجتماعی
1- مسئولیت اقتصادي (ER) : نخستین بعد مسئولیت سازمانها، بعد اقتصادي است که در آن فعالیتها و اقدامات اقتصادي مدنظر قرار می گیرد. به عبارت دیگر، مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادي کسب سود است. در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرار می گیرد.
2- مسئولیت قانونی (LR) : دومین بعد مسئولیت سازمانها ، بعد قانونی (حقوقی) است و سازمانها ملزم می شوند که در چارچوب قانون و مقررات عمومی عمل کنند. جامعه این قوانین را تعیین می کند و کلیه شهروندان
و سازمانها، موظف هستند به این مقررات به عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را «التزام اجتماعی» نیز می گویند.
3- مسئولیت اجتماعی (SR) : سومین بعد مسئولیت سازمانها، بعد اجتماعی است که مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و کمک به جامعه با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور، انجام دهد.
4- مسئولیت اخلاقی (ER) : چهارمین بعد مسئولیت سازمانها ، بعد اخلاقی است. از سازمانها انتظار می رود که همچون سایر اعضاي جامعه به ارزشها، هنجارها و اعتقادات و باورهاي مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در کارها و فعالیتهاي خود مورد توجه قرار دهند. بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی را «پاسخگویی اجتماعی» می گویند.
كارول در مطالعه اي كه به عنوان «هرم مسئوليت اجتماعي بنگاه» منتشر شد، براي هر بنگاه چهار دسته مسئوليت اجتماعي قائل شده است. به تعبير ديگر، او مسئوليت اجتماعي هر بنگاه را برآيند چهار مؤلفه زير مي داند :
1- نيازهاي اقتصادي؛
2- رعايت قوانين و مقررات عمومي؛
3- رعايت اخلاق كسب و كار؛
4- مسئوليت هاي بشردوستانه
در مورد اول، بنگاه ها موظفند نيازهاي اقتصادي جامعه را برآورند، كالاها و خدمات مورد نياز آن را تأمين كنند و انواع گروه هاي مردم را از فرايند كار بهره مند ساز ند. در مورد دوم، آنها وظيفه دارند به بهداشت و ايمني كاركنان و مصرف كنندگان خود توجه كنند. محيط زيست را نيالايند، از معاملات درون سازماني بپرهيزند، دنبال انحصار نرفته و مرتكب تبعيض قومي، تبعيض جنسيتي و غيره نشوند. سومين مؤلفه مسئوليت بنگاه، اخلاق كسب و كار است. در اين قلمرو اصولي چون صداقت، انصاف و احترام جا دارد. چهارمين مؤلفه، مسئوليت هاي بشردوستانه است. تعبير ديگر كارول از اين مؤلفه «شهروند خوب بودن» است؛ يعني مشاركت بنگاه در انواع فعاليت هايي كه معضلات جامعه را فرو كاهد و كيفيت زندگاني آن را بهبود بخشد(براتی مارنانی، سجادی، کیوان آرا، 1390، صص 13-12).
2-3-4- اصول مسئوليت اجتماعي
يكي از مؤسساتي كه در زمينه مسئوليت اجتماعي اصولي را ارائه داده، مؤسسهISM است؛ اصولي كه قابل تعميم به ديگر سازمان ها است. اين اصول عبارتند از :
1- جامعه : تلاش در راستاي ايجاد مزيت براي جامعه، همچنين تحريك و تشويق سازمان هاي مرتبط براي حركت در راستاي منافع جامعه.
2- محيط : تشويق و تحريك سازمان براي ايجاد مكانيسم پاسخگويي به محيط خود؛ به طوري كه ابهام و نارضايتي محيط رفع شود و مواضع سازمان و اثرات سياست هاي سازمان بر روي نرخ هاي تورم، بيكاري و فقر روشن شود.
3- اخلاق : ايجاد منشور اخلاقي براي سازمان و كوشش در جهت عمل به اصول و مباني آن.
4- مسئوليت مالي : مسئوليت در برابر اموال افرادي كه در سازمان سرمايه گذاري كرده اند و در سازمان هاي بزرگ دولتي، مسئوليت در برابر اموال مردم و ثروت ملي.
5- حقوق بشر : برخورد محترمانه با افراد درون و بيرون از سازمان، احترام و حمايت از حقوق بين المللي تا حدي كه در محدوده سازمان است و ايجاد تحرك در ديگر سازمان هاي مرتبط براي احترام گذاشتن به حقوق بشر.
6- امنيت : ايجاد فضايي امن براي افراد درون و بيرون سازمان كه با سازمان در ارتباط هستند و عدم ايجاد ناامني براي ديگر افراد.
برخي اصول ديگر عبارتند از :
1- احترام به حقوق انسان ؛
2- رفتار منصفانه با نيروي كار؛
3- رفتار منصفانه با مشتريان و تأمين كنندگان؛
4- تربيت شهروندان خوب؛
5- حفاظت از محيط زيست.
اصول فوق علاوه بر اينكه از لحاظ اخلاقي اهداف مطلوبي هستند، عوامل كليدي مهمي در حصول اطمينان به اين مسئله هستند كه جامعه امكان بقاي سازمان را در درازمدت فراهم مي آورد، زيرا از فعاليت ها و رفتار سازمان بهره مي برد.
تعهد به اجراي اصول مزبور، اطمينان زيادي را در ذي نفعان به وجود مي آورد، زيرا آنها رويكردي بسيار اخلاقي را در برابر اقدامات، فعاليت ها و طرح هاي آينده خود انتخاب مي كنند كه شفاف و مسئولانه است .
ذي نفعان مسئوليت هاي اجتماعي، پايداري را در زمان حال و آينده مدنظر قرار داده و آنها را فعالانه ترغيب و ترويج مي كنند. اين تعهد آشكار به ذي نفعان اطمينان مي دهد كه آنها انتظارات و مقرارت جوامعي را كه در مقياس محلي و جهاني بر آنها تأثير مي گذارند، تحقق بخشند يا حتي از آن هم فراتر روند. همچنين به دليل آگاهي از مسئوليت هاي خود در برابر جوامع حاضر و آينده، علاوه بر مديريت ريسك، فرصت هايي را جست و جو و ترغيب مي كنند كه بتوانند با استفاده از آن و به همراه جامعه، پروژه هاي سودمندي اجرا نمايند. آنها دقت مي كنند تا هرگونه عواقب نامطلوب را به حداقل برسانند(Servaes, Tamayo, 2013, p 1047).
2-3-5- ديدگاه هاي مختلف مسئوليت هاي جامعه
با بررسي تاريخي انواع ديدگاه هاي حاكم بر مسئوليت هاي اجتماعي سازمان ها، مي توان سه مرحله تغيير نگرش را مشاهده نمود :
مديريت مبتني بر كسب حداكثر سود51
اين ديدگاه تا دهه 1930 ميلادي پا بر جا بود و اساس آن عبارت بود از اينكه سازمان ها فقط مسئول كسب منافع خودشان هستند.
مديريت مبتني بر اعتماد52
در دهه 1930 خصوصاً در ايالات متحده آمريكا، ركودهاي عظيم اقتصادي و اعتراضات جنبش هاي كار گري درخصوص امنيت شغلي، سازمان ها را وادار كرد تا فقط به فكر منافع خودشان نباشند و شرايط بهتري را براي امنيت شغلي كاركنان و وضعيت رفاهي آنان در نظر گيرند. اين ديدگاه تا دهه 1960 پابرجا بود.
مديريت كيفيت زندگي53
از دهه 1960 ميلادي تاكنون، مديران سازمان ها به اين باور رسيده اند كه بايد مسئوليت هاي اجتماعي را بر عهده گيرند(مشبکی، خلیلی شجاعی، 1389، ص 39).
2-3-6- مسئوليت اجتماعي سازمان ها و منافع آن
مسئوليت اجتماعي سازمان ها، عامل اساسي بقاي هر سازماني است. كه با توجه به ارتباطات كليه سازمان ها با جامعه، به موضوع اجتناب ناپذيري تبديل شده است. مسئوليت اجتماعي سازمان ها، براي تعريف، قاعده مند كردن و به تصوير كشاندن نقش و مسئوليتي جديد براي سازمان ها است تا سازمان ها تمركز و توجه خود را با محوريت رسالت انتفاعي تعريف شده، بر حوزه اي به نام اجتماع خود معطوف دارند.
از لحاظ تاريخي، سازمان ها با رويكرد ايجاد سود براي سهامداران خود پايدار مانده اند. اما امروزه اين رويكرد براي تضمين بقا كافي نيست. در دنياي مدرن، سازمان ها با هر اندازه و در هر بازاري، بايد براي بقا خود رضايت جامعه را كسب و حفظ كنند و اين رضايت فقط در صورتي حاصل مي شود كه جوامع باور داشته باشند عمليات سازمان ها تأثير سودمندي بر انسان ها و محيط زيست باقي مي گذارد. مردم عادي، سرمايه گذاران بالقوه، سياست مداران و طيف وسيعي از ديگر ذي نفعان سازمان ها را مسئول اثرات اجتماعي، زيست محيطي و اقتصادي مي دانند.
مسئوليت اجتماعي سازمان براي بسياري از سازمان ها يك حوزه ناشناخته است و آنها الزاماً براي مقابله با چالش هاي آينده مجهز نشده اند.
سه بعد مسئوليت اجتماعي سازمان عبارتند از : «اجتماعي»، «محيط زيستي» و «اقتصادي» كه به ترتيب دربرگيرنده مردم، كره زمين و سود است(براتلو، 1386، ص 94).
مسئوليت اجتماعي سازمان ها براي تمام ذي نفعان جذابيت ويژه اي دارد كه عبارتند از :
1- براي حكومت ها جذاب است، چون وظايف سنتي دولت ها را در سياست گذاري و حمايت هاي اجتماعي كاهش مي دهد. از سوي ديگر، با افزايش مقبوليت اجتماعي سازمان ها، امنيت اجتماعي و محلي نيز افزايش مي يابد و در نتيجه ثروت و ماليات بيشتر به دنبال خواهد داشت.
2- براي شهروندان نيز جذاب است، چرا كه در كنار آلودگي هاي زيست محيطي و تغييرات فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضور سازمان ها، مي توانند رفاهي را بيش از آنچه دولت و نسل هاي قبلي برايشان خواسته اند، در غالب انواع خدمات و توجهات اجتماعي سازمان ها دريافت كنند.
3- براي كاركنان جذاب تر است، چون هم از منظر شهروندي درون سازماني، هم از منظر شهروندي اجتماعي، نتايج مادي و حتي معنوي قابل توجهي را برايشان به ارمغان خواهد آورد.
4- براي سهامداران بيش از سايرين جذاب است، چرا كه نقش خود را از مهماني بيگانه به شهروندي مسئول و قابل احترام در جامعه تغيير يافته مي بينند و البته آغوشي امن تر از قوانين تجاري براي خود مي سازند؛ آغوشي در بطن جامعه كه از دست دادن اين آغوش حتي حكومت ها را با تزلزل روبه رو مي سازد، چه رسد به شركت ها.
سازمان ها و مديران در مقابل مسئوليت ها و تعهدات اجتماعي به چهار دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از :
دسته اول، استراتژي تدافعي دارند. اين دسته از مديران، تعهد اخلاقي ندارند و به محيط و كاركنان را طعمه مي زنند و سعي در غارت آنان دارند.
دسته دوم، استراتژي واكنشي دارند. اين دسته از مديران، تعهد اخلاقي ندارند، اما بر اثر فشار عوامل خارجي، به تعهدات خود عمل مي كنند.
دسته سوم، استراتژي انطباقي دارند. اين دسته از مديران، تعهد اخلاقي را پذيرفته اند و بدون تهديد و فشار، به انجام آن

پایان نامه
Previous Entries مسئولیت اجتماعی، رفاه عمومی، مسئولیت اجتماعی سازمان Next Entries مسئولیت اجتماعی، زیست محیطی، رشد شرکت