مدیریت صنعتی، بنگاه های کوچک، بنگاه های کوچک و متوسط

دانلود پایان نامه ارشد

است، به امري پذيرفته مبدل شده است. همچنین SMEs جنوب ايتاليا بر عامل خلاقيت به عنوان راه پيش رو متمركز شده اند (دباغ، 1384). همچنين سياست هاي متخذه در رابطه با بنگاه هاي كوچك در اين كشور در پي آن است كه مضرات مربوط به توليد در سطحي محدود توسط اين بنگا هها را با حمايت هاي مالي، كاهش دهد.
سياستهاي دولت ايتاليا درمورد SMEs بيشتر از راه ارايه تسهيلات وحمايتهاي مالي براي كاستن از معايب توليد در مقياس كوچك صورت مي پذيرد. مهمترين اهداف و سياست هاي حمايتي كه دولت در اين زمينه دنبال مي كند، عبارتند از:
مدرن كردن تجهيزات و ماشين آلات توليدي و انتقال فن آوري هاي نوين با هدف بهبود رقابت و افزايش بهره وري در SMEs .
حمايت از تحقيقات به ويژه تحقيقات كاربردي.
تثبيت موقعيت و تلاش براي بهبود جايگاه رقابتي آنها در بازارهاي خارجي.
بهبود كيفيت و افزايش كميت خدماتي كه به SMEs داده مي شود.
اصلاح قانون كار با هدف افزايش اشتغال و افزايش انعطاف پذيري در بازار كار.
توسعه بازرگاني خارجي و تلاش براي ادغام بيشتر كشور در اقتصاد بين الملل.
تشويق و حمايت از كارآفرينان و مديران كسب و كارهاي كوچك و متوسط در زمينه هاي بهينه سازي روش هاي توليد (اعم از طراحي، استفاده از مواد اوليه و قطعات با كيفيت هاي قابل قبول و آشنايي با فن آوري مولد) كه نتيجه آن، كاهش ضايعات، كاهش قيمت تمام شده، افزايش بهره وري و در نهايت توليد كالاهاي پيچيده مهندسي و صنعتي مي باشد.
تشويق و حمايت همه جانبه آن دسته از كارآفرينان بنگاه هاي كوچك و متوسط كه با مراكز تحقيقاتي خاص صنايع كوچك و متوسط (پاركهاي فن آوري صنايع كوچك) و موسسات تحقيقاتي توسعه فن آوري همكاري نمايند.
افزايش اعتبارات و توسعه حمايتهاي مالي دولت از صندوقهاي اعتباري صنايع كوچك و متوسط، خاص مدرن كردن روشها و تكنولوژي هاي ساخت و توليد.
حمايت گسترده تر از شبكه هاي اطلاعاتي و اطلاع رساني و ارايه خدمات مشاوره اي به صنايع كوچك و متوسط.
تقويت بخشهاي بازرگاني و اقتصادي سفارتخانه هاي ايتاليا در ديگر كشورهاي دنيا و تلاش در راستاي شناسايي فرصت هاي فروش، سرمايه گذاري، جذب تكنولوژيها و معرفي توانايي هاي صنايع كوچك و متوسط ايتاليا به ديگر كشورها و كسب بازارهاي جديد براي آنها.
ارايه مشوقها و انگيزه هاي مالي و مالياتي خاص براي آن دسته از شركتهاي بزرگ صنعتي كه توليدات مشترك با صنايع كوچك و متوسط داشته باشند.
حمايت و پشتيباني از ايجاد و توسعه كنسرسيوم هاي صنعتي صنايع كوچك و متوسط (كنسرسيوم هاي فوق متشكل از صنايع كوچك و متوسط مي باشد و نسبت به توليد و ساخت كالاهاي صنعتي اقدام مي‎نمايند و با تشكيل تشكل هاي پيمانكاري فرعي با صنايع بزرگ ايتاليا و يا بين المللي، همكاري هاي گسترده اي در ساخت قطعات و كالاهاي نيمه ساخته مورد نياز صنايع بزرگ خواهند داشت، به طور نمونه تا سقف 80 % از كل قطعات به كار رفته در صنايع برق و الكترونيك و لوازم خانگي توليدي در ايتاليا توسط كنسرسيوم هاي پيمانكاران صنايع كوچك و متوسط ساخته مي شود).
تشويق و حمايت از كارآفرينان و مديران صنايع كوچك و متوسط در زمينه هاي بهينه سازي روشهاي توليد (اعم از طراحي، استفاده از مواد اوليه و قطعات با كيفيت هاي قابل قبول و آشنايي با فن آوري مولد) كه نتيجه آن، كاهش ضايعات، كاهش قيمت تمام شده، افزايش بهره وري و در نهايت توليد كالاهاي پيچيده مهندسي و صنعتي مي باشد.
تشويق و حمايت همه جانبه آن دسته از كارآفرينان صنايع كوچك و متوسط كه با مراكز تحقيقاتي خاص صنايع كوچك و متوسط (پارك هاي فن آوري صنايع كوچك ) و موسسه تحقيقاتي توسعه فن آوري همكاري نمايند (وزارت بازرگانی، 1388) .

2-6-2) تجربه کره جنوبی
بنگاه هاي كوچك و متوسط نقش اساسي در توليد، توزيع، صادرات و رشد اين كشور را دارند. SMEs نقشي قابل توجه در كنترل بحران اقتصادي 1977 جنوب شرق آسيا در اين كشور داشتند. همچنين اين بنگاه‎ها كاركردي با اهميت در مواجه با متغيرهاي تركيبي (نظير بدهي خارجي، نرخ بهره، ساختار صنعتي، نرخ ارز و غيره) كه كنترل آنها غيرممكن و يا كمتر امكان پذير است، بر عهده دارند.
اين بنگاه ها نقش مهمي در صادرات كره جنوبي داشته و حتي بحران 1997 نيز تاثير منفي بر سهم صادراتي بنگاه هاي يادشده نسبت به بنگاه هاي بزرگ نداشته است .در دهه اخير رشد صادرات بنگاه هاي كوچك و متوسط كره جنوبي دو برابر رشد GDP در آن كشور بوده است. بخش عمدهاي از اشتغال اين كشور از طريق SMEs ايجاد مي شود. اين بنگاه ها حتي در ايجاد اشتغال از بنگاه هاي بزرگ پيشي گرفته اند (وزارت بازرگانی، 1388) .
عمده ترین سیاست های دولت در کره برای تقویت کسب و کارهای کوچک و متوسط به شرح زیر می‎باشد:
الف: بهبود ساختار و جایگاه رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط برای دستیابی به هدف بالا معطوف به موارد زیر است:
اصلاح ساختار بنگاه های کوچک و متوسط: براي تامين مالي هزينه هاي مربوط به نوسازي، بازسازي، اصلاح ساختار و تامين مخارج مربوط به دستيابي به فن آوري هاي پيشرفته براي ورود اين بنگاه ها به بازارهاي جهانی، انتشار اوراق قرضه عمو مي مورد توجه است. اين تجربه ابتدا در بخش توليد به كار گرفته شد و پس از مشخص شدن آثار مثبت آن، هم اكنون به بخش خدمات نيز درحال گسترش است.
حمايت از كاربرد فن آوري اطلاعات : با اعتقاد به نقش موثر فن آوري اطلاعات در جهاني شدن بنگاه هاي كوچك و متوسط، سياست حمايت از اين بنگاه ها براي استفاده بيشتر از فن آوري اطلاعات را در پيش گرفته و تلاش مي شود با استفاده از آن شبكه هاي ارتباطي بين بنگاه ها با يكديگر و با سازمانها و نهادهاي حمايت كننده ازآنها و ساير عناصر حاضر در اقتصاد اين كشور و ساير كشورها را توسعه دهد. اعطاي وام‎هاي لازم براي خريد و نصب سخت افزارها و تجهيزات مورد نياز و ايجاد شبكه ارتباطي بين بنگاه هاي كوچك و متوسط با يكديگر و با سازمانهاي حامي آنها ازطريق فن آوري هاي اطلاعاتي و شبكه هاي كامپيوتري از برنامه هايي است كه به تازگي به بهره برداري رسيده است (وزارت بازرگانی، 1388) .
همکاری بین بنگاه های کوچک و متوسط.
نظارت بر روابط سالم بين شركتهاي بزرگ و بنگاه هاي كوچك و متوسط: اين نظارت با هدف سالم سازي قراردادهاي مربوط به ارجاع كارهاي پيمانكاري جزء بين 30 شركت بزرگ كره جنوبي با پيمانكاران جزء و نيز در قراردادهاي بين پيمانكاران جزء اعمال مي گردد.
پشتيباني مالي از بنگاه هاي كوچك و متوسط: اين سياست با هدف تقويت قدرت رقابتي بنگاه هاي كوچك و متوسط در مناقصه ها و مزايده ها و ازطريق تشكيل صندوق مشترك به اجرا درآمده است.
حمايت از زنان كارآفرين: درحال حاضر دولت كره جنوبي درحال تدوين پيش نويس قانوني براي اولويت‎دهي به زنان كارآفرين در برنامه هاي حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط است. براساس اين قانون، برنامه هاي مختلفي شامل حمايت هاي مالي وغيرمالي برا ي تشويق زنان كارآفرين جهت تاسيس بنگاه هاي كوچك ومتوسط پيش بيني شده است(سازمان مدیریت صنعتی، 1382).
جمع آوري نظرات بنگاه هاي كوچك و متوسط با هدف اصلاح قوانين: ايجاد اين سازوكار به دولت اجازه داده است تا با جمع آوري نظرات صاحبان بنگاه هاي كوچك و متوسط، درك بهتري از مشكلات پيش رو ي اين بنگاه ها كسب كند و اين دانش را در تدوين قوانين مرتبط با اين بنگا هها مورد استفاده قرار دهد (سازمان مدیریت صنعتی، 1382).
ب: کمک به ایجاد ثبات اقتصادی در درون بنگاه: براي كمك به ايجاد ثبات اقتصادي در درون بنگاه هاي كوچك و متوسط درقالب برنامه هاي متعددي پيگيري و اجرا مي گردد. برخي از مهمترين اين برنامه ها عبارتند از (بشیری، 1387).
كمك هاي مالي: براي بهبود شرايط دستيابي بنگاه هاي كوچك و متوسط به وام ها، منابع مالي و ساير اعتبارات ازطريق ارائه خدمات مشاوره اي و تشكيل گرده همايي هايي با نهادهاي مالي و ساير سازمان هاي ذينفع دراين راه تلاش مي شود. حمايتهاي مالي ويژه از بنگاه هايي كه از روند رو به رشدي برخوردار بوده و به علت ورشكستگي ساير بنگاه هاي طرف قرارداد در معرض مخاطرات مالي قرار دارند نيز در چارچوب اين سياست، مساعدت و كمك مالي صورت مي گيرد.
تضمين وام و اعتبار: در چارچوب اين سياست دو صندوق برا ي تضمين وام و اعتبارات ايجاد شده است. همچنين ايجاد نظام بيمه اي براي حمايت از بنگاه ها در مقابل خطرات ناشي از ورشكستگي خريداران و بنگاه هايي كه كالاهايي را سفارش مي دهند، از ديگر برنامه هاي اجرايي در اين زمينه است.
حمايت از توسعه منابع انساني در بنگا ه هاي كوچك و متوسط : براساس اين سياست دو نوع نظام آموزشي تدوين شده است: نظام آموزش مربيان فني صنايع ساير كشورها در اين نظام مربيان فني از كشورهاي درحال توسعه ازسوي كارشناسان كره اي درمورد فن آوري هاي پيشرفته آموزش مي بينند. در نظام كاركنان ماهر، جواناني كه خدمت وظيفه عمومي خود را به اتمام رسانده اند براساس مهار ت هايي كه طي دوران خدمت خود در ارتش اين كشور فراگرفته اند به بنگاه هاي كوچك و متوسط معرفي مي شوند.
حمايتهاي مربوط به بازاريابي : تشويق سازمان ها و موسسات دولتي و محلي براي خريد از بنگاه هاي كوچك و متوسط، تشكيل نمايشگاه هاي دايمي و سالانه از توليدات و محصولات بنگاه هاي كوچك و متوسط و نيز تاسيس مركز عمومي توزيع ساخته ها و توليدات بنگاه هاي كوچك و متوسط در چارچوب سياست حمايت و بازاريابي براي بنگاه هاي مذكور به اجرا گذاشته شده اند.
بهبود ساختار توزيع: بازسازي و نوسازي مراكز تجاري و بازارها و ايجاد بازارهاي جديد درمناطق مسكوني تازه و حمايت مالي از ايجاد ساختمان هاي تجاري و مراكز خريد جديد در چارچوب اين سياست پيگيري مي شود .اعطاي وام، معافيت هاي مالياتي و ساير تسهيلات اعتباري به سازندگان مراكز تجاري و كمك به تجهيز اين مراكز به فن آوري هاي نوين ارتباطي از ديگر برنامه هاي دولت كره جنوبي براي بهبود ساختار نظام توزيع محسوب مي شود.
ج: كمك به تاسيس بنگاه هاي كوچك و متوسط جديد:
حمايت هاي قانوني از سرمايه گذاري در كسب و كارهاي جديد: دركره جنوبي يك بازار سرمايه گذاري تاسيس شده است كه در آن كارآفرينان و سرمايه گذاران امكان تفاهم و مشاركت در پروژه هاي مربوط به ايجاد كسب وكارهاي جديد را پيدا مي كنند. در كنار تاسيس بازار سرمايه گذاري براي تعميق اين بازار يك نظام ارزيابي سرمايه گذاري را هاندازي شده است.
حمايت هاي مالي از تاسيس كسب و كارهاي جديد : اعطاي معافيت هاي مالياتي براي سرمايه گذاران در كسب و كارهاي جديد و درنظر گرفتن وام و معافيت هاي ماليات بردرآمد، ثبت و … براي اين نوع كسب و كارها ازجمله مساعدت هايي است كه در چارچوب سياست حمايت از تاسيس كسب و كارهاي جديد دنبال مي گردد.
حمايتهاي فيزيكي از تاسيس كسب و كارهاي جديد : تاسيس پارك هاي صنعتي و تامين زمين به مساحت 9 تا 12 هزار متر مربع و با شرايط قيمتي مطلوب به صورت خريد يا اجاره به شرط تمليك براي بنگاه هاي كوچك و متوسط ازجمله اين حمايتهاست.
د: حمايت از نوآوريهاي فن آوري: نوآوريهاي فن آوري و استفاده از آنها در بنگاه هاي كوچك و متوسط در كره جنوبي يك ضرورت محسوب مي شود، به همين جهت برنامه هاي مختلفي را درجهت توسعه استفاده از فن آوري هاي نوين در بنگاه هاي كوچك و متوسط پيگيري مي كند (سازمان مدیریت صنعتی، 1382):
مساعدت در توسعه فن آوري هاي جديد توسط بنگاه هاي كوچك و متوسط: دولت در اين برنامه سرمايه گذاري هايي را در بنگاه هاي كوچك و متوسط انجام مي دهد تا بتوانند فن آوري هاي جديد را توسعه دهند . ايجاد صندوقهاي مالي – اعتباري جهت حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط براي خريد فن آوري هاي جديد نيز ازجمله برنامه هايي است كه در چارچوب اين سياست پيگيري مي شود. علاوه بر آن، ايجاد كنسرسيومي بين صنايع، دانشگاه ها و موسسات نيز بخش ديگري از تلا ش هاي كره جنوبی براي پيشبرد پروژه اي تحقيقاتي به نام« توسعه فن آوري » در اين زمينه است .
همكاري فني داخلي و بين المللي بين بنگاه ها: تشكيل نمايشگاه فن آوري هاي جديد، دعوت

پایان نامه
Previous Entries ارزش افزوده، بنگاه های کوچک، بنگاه های کوچک و متوسط Next Entries مدیریت صنعتی، آموزش از راه دور، مقطع متوسطه