مدیریت صنعتی، آموزش از راه دور، مقطع متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

از كارشناسان و خبرگان فني براي تشكيل سمينارها و كارگاه هاي آموزشي موجب ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات فني بين اين بنگا هها شده است.
نظام تضمين كيفيت: براي تعقيب اين سياست اقدام به اجراي برنامه اي تحت عنوان «نوآوري كيفيت» كرده است. در كنار آن اين سازمان خدمات مشاوره اي و برخي مساعدت هاي ديگر را براي اخذ استانداردهاي ايزو دراختيار بنگا ههاي كوچك و متوسط قرار مي دهد.
تحليل توان رقابتي بنگاه هاي كوچك و متوسط: تدوين پروژه كلاني براي بررسي و مطالعه جامع نيازهاي فن آوري بنگاه ها براي ترسيم سيماي دقيق نيازها و آگاهي از وضعيت و توان رقابتي اين نوع بنگا ه ها در زمينه استفاده از فن آوري ازجمله برنامه هايي است كه در تعقيب سياست توسعه استفاده از نوآوريهاي فن آوري اعمال مي گردد. برنامه ديگري نيز به نام نظام پزشك بنگاه ها اجرا مي گردد. طي اين برنامه محققان و كارشناسان خبره از بنگاه هاي كوچك و متوسط بازديد كرده و توصيه ها و راهنمايي هاي فني به آنها ارائه مي دهند.
ه: حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط براي ورود به بازارهاي جهاني (سازمان مدیریت صنعتی، 1382).:
مساعدت به صادركنندگان كوچك و متوسط: ازجمله خدماتي كه دراختيار بنگاه هاي كوچك و متوسط قرار مي دهد مي توان به آموزش صادرات، مطالعات بازارهاي خارجي و مساعدت در طراحي محصولات مناسب بازارهاي جهاني نام برد. پشتيباني از حضور بنگاه هاي كوچك و متوسط در نمايشگاه هاي بين المللي و راه اندازي يك سايت ويژه براي معرفي بنگاه هاي كوچك و متوسط از ديگر فعاليت ها در اين زمينه است.
مساعدت در جلب سرمايه هاي خارجي: اعطاي معافيت هاي مالياتي، مساعدت مالي و تامين محل براي شركتهاي خارجي سرمايه گذار در كره جنوبي ازجمله اين فعاليت هاست . كره جنوبي درحال بازنگري كلي سياستهاي بازدارنده سرمايه گذاري خارجي در اين كشور است . تاسيس مركزي به نام « سازمان توسعه تجارت و سرمايه گذاري » براي ملاقات و مذاكره صاحبان بنگا ه هاي كوچك و متوسط كره اي با سرمايه گذاران خارجي از ديگر اقدامات است . يكي ديگر از اقدامات، تهيه فهرستي از شركت هاي موفق كره اي و معرفي آنها به سرمايه گذاران خارجي است كه دركنار اعزام گروه هايي به خارج از كشور براي معرفي اين شركتها به سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد.
همكاري بين المللي : مشاركت مستمر در گرده همائيهاي جهاني نظير جلسات نخست وزيران اپك درمورد بنگاه هاي كوچك و متوسط و نيز جلسات گروه هاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در خصوص بنگاه هاي كوچك و متوسط با اين ديدگاه صورت مي گيرد كه همكاري متقابل با سازمانهاي بين المللي مي‎تواند عملكرد كل بنگاه هاي كوچك و متوسط كره اي را بهبود بخشد (وزارت بازرگانی، 1388) .

2-6-3. تجربه مالزی
بنگاه كوچك و متوسط مالزي نقش و جايگاه ويژه اي در اقتصاد و توسعه آن كشور دارا مي باشند. در اين كشور توجه زيادي به گسترش صنايع كوچك و متوسط (SMIs) صورت مي گيرد. اين كار به كمك شركت‎هاي بزرگ بخش خصوصي انجام مي پذيرد. از اين رو شركت هاي بزرگ نظير شركت هاي چندمليتي كمك هاي فني و حمايت هاي مديريتي خود را براي بهبود سطح و توان فن آوري SMEs محلی به عنوان بنگاه هاي تابعه و زير مجموعه، انجام مي دهند. دولت تنها نقش هماهنگ كننده را بر عهده دارد. دولت در تلاش است كه محيط هر چه مساعدتري را براي FDI ايجاد نمايد تا از اين طريق به انتقال فن آوري به بنگاه هاي كوچك و متوسط داخلي و گسترش فعاليت هاي آنها كمك نمايد. از جمله اهداف و سياست‎هاي حمايتي گسترش كسب و كارهاي كوچك و متوسط در مالزي مي توان به موارد زير اشاره كرد (وزارت بازرگانی، 1388):
ايجاد فضاي مناسب براي رشد بنگاههاي كوچك و متوسط: از آنجا كه ايجاد بستر مناسب براي توسعه و رشد بنگاههاي كوچك و متوسط يكي از مهمترين عوامل براي حمايت از اين واحدها محسوب مي شود، راهكارهاي زير در اين مورد پيش بيني شده است:
باتوجه به اين اصل كه ايجاد فضا و محيط مناسب براي رشد فعاليتهاي اقتصادي – صنعتي در پرتو گسترش فرهنگ كارآفريني و وجود كارآفرينان خلاق و پويا حاصل مي شود، بنابراين، فرهنگ سازي اولين گام در اين زمينه به حساب مي آيد، به گونه اي كه فرهنگ جامعه كاملاً به طرف «فرهنگ مولد» سوق پيدا كند. اولين حركت براي رسيدن به چنين موقعيتي از آموزش كارآفريني و تربيت كارآفرينان جوان آغاز مي گردد. بر اين اساس هم اينك تدريس كارآفريني در كليه مدارس مقطع متوسطه در دبيرستانهاي كشور مالزي آغاز گرديده است.
فراهم ساختن زيرساخت هاي مناسب براي تقويت بنگاههاي كوچك و متوسط مي تواند فضاي مناسبي براي توسعه اين بنگاهها فراهم كند. يكي از نمونه هاي روشن اين موضوع را مي توان در صنايع خودروسازي ملاحظه كرد. امروزه اتومبيلهاي ساخت مالزي موردتوجه خريداران كشورهاي ديگر قرار گرفته است و مالزي مي تواند به يك مركز مهم در زمينه صنعت خودروسازي تبديل گردد. وجود چنين فرصتهايي مي تواند امكانات رشد و فرصتهايي براي نفوذ به بازارهاي داخلي و خارجي دراختيار بنگاههاي كوچك و متوسط قرار دهد. از ديگر صنايعي كه مي توانند به عنوان زيرساختهاي مناسب براي رشد و توسعه فعاليتهاي بنگاههاي كوچك و متوسط مورداستفاده قرار گيرند، مي توان از صنايع الكترونيك، الكتروتكنيك و صنايع لوازم خانگي و مبلمان نام برد. ايجاد ارتباط و همكاري عملي گسترده بين دانشگاهها و موسسات آموزش عالي با صنايع و بنگاههاي توليدي به گونه اي كه علاوه بر تامين منافع مناسب و عادلانه براي هر دو طرف، دستاوردهايي نيز براي كشور به همراه داشته باشد. چنين امري مي تواند از راه ايجاد ارتباط مستقيم بين بنگاههاي كوچك و متوسط با دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و موسسات تحقيقاتي انجام گردد، به گونه‎اي كه واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط ترغيب شوند تا از يافته هاي پژوهشي و علمي دانشگاهها استفاده كنند و از حضور مستقيم و مستمر كارشناسان و متخصصان اين مراكز براي انجام طرحهاي تحقيقاتي درواحدهاي خود بهره مند گردند.
آموزش و تامين نيازهاي اطلاعاتي واحدهاي كوچك و متوسط نيز يكي ديگر از راهكارهايي است كه براي ايجاد بستر مناسب براي رشد وتوسعه بنگاههاي كوچك و متوسط درنظر گرفته شده است. براي رسيدن به اين هدف پيش بيني شده تا اطلاعات موردنياز واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط گردآوري و تدوين گردد و به صورت اوراق اطلاعاتي در اختيار اين واحدها (بنا به نوع فعاليتشان) قرار داده شود. همچنين آموزش دانستني هاي مديريت و دانستني هاي شغلي براي افزايش دانش مديران و كارآفرينان بنگاههاي كوچك و متوسط ازطريق «آموزش از راه دور» و «شبكه رايانه» دراختيار اين واحدها قرار مي گيرد. مركز اطلاعات صنعتي و فناوري مالزي (MITIC) مسئوليت اصلي را در اين زمينه برعهده دارد.
افزايش قدرت رقابت بنگاههاي كوچك و متوسط: براي پيگيري اين استراتژي راهكارهاي عملي زير پيش بيني شده است: تمامي برنامه هاي حمايتي از بنگاههاي كوچك و متوسط (مانند برنامه هاي حمايت مالـــــي و غيره) فقط هنگامي به كار گرفته مي شوند كه قبلاً شرايط لازم براي تاثيرگذاري مثبت اين برنامه ها بر روي عملكرد بنگاههاي كوچك و متوسط كاملاً پديد آمده باشد. براين اساس، برنامه هاي حمايتي فقط شامل آن بخش از صنايع مالزي مي شوند كه بتوانند با دريافت اين كمكها، قدرت رقابت خود را افزايش دهند و فعاليتهاي تجاري شان بتواند اثرات مثبتي بر اقتصاد كشور برجاي گذارد. بر همين اساس، دولت مالزي آن دسته از صنايعي كه مي توانند با استفاده از برنامه هاي حمايتي دولت، قدرت رقابتي خود را افزايش داده و اثرات مثبتي بر اقتصاد ملي و همچنين درآمدهاي ارزي كشور برجاي گذارند را شناسايي كرده است. مهمترين اين صنايع عبارتند از:
– صنايع پلاستيك و توليد محصولات پلاستيكي قابل مصرف در صنعت؛
– ريخته گري فلزات و توليد قطعات فلزي؛
– توليد ابزار دقيق صنعتي و كالاهاي مهندسي؛
– توليد ابزارآلات و قالب سازي؛
– صنايع مونتاژ الكترومكانيكي؛
– صنايع تست كننده نيمه هاديها و ابررسانه ها؛
– صنايع ساخت كامپيوتر و قطعات كامپيوتري؛
– صنايع ساخت قطعات و تجهيزات مخابراتي و ارتباطاتي؛
– صنايع ساخت لوازم آزمايشگاهي و دستگاههاي اندازه گيري؛
– صنايع ساخت قطعات خودرو؛
– صنايع ساخت مبلمان و لوازم خانگي.
يكي ديگر از راهكارهاي پيش بيني شده براي افزايش قدرت رقابت بنگاههاي كوچك و متوسط، ارائه خدمات مشاوره اي و تامين كارشناسان و متخصصان موردنياز بنگاههاي كوچك و متوسط و تلاش براي حل مشكلات عملي اين واحدها و تقويت بنيه تخصصي آنهاست. نحوه انجام چنين اقداماتي به اين صورت است كه سعي مي شود كه از بهترين و خبره ترين كارآفرينان و متخصصان فني، درهريك از بخشهاي صنعتي كه از تجربه و عملكرد مطلوبي برخوردار باشند، براي رفع مشكلات پديد آمده در بنگاههاي صنعتي كوچك و متوسط همان بخش، استفاده گردد. اين گروه را «همياران خبره صنعتي» مي نامند. مركز اطلاعات صنعتي و فناوري مالزي (MITIC) ازطرف دولت مسئوليت كمك به تشكيل و حمايت از گروههاي همياران خبره صنعتي را برعهده دارد.
علاوه بر خدماتي كه گروههاي همياران خبره صنعتي ارائه مي كنند، بنگاههاي كوچك و متوسط مي توانند از امكانات مراكز تخصصي خدمات مشاوره صنعتي كه براي هريك از بخشهاي صنعتي مشخص شده است، نيز برخوردار گردند و سرويسهاي موردنياز خود را دريافت كنند. باتوجه به پراكندگي و گسترده بودن بنگاههاي صنعتي كوچك و متوسط در مالزي، مراكــز خدمات مشاوره صنعتي متعددي با زمينه هاي تخصصي ازطرف دولت مشخص شده اند. برخي از اين مراكز مانند «بانك توسعه» و «موسسه مارا» خدمات خود را دراختيار تمامي بخشهاي صنعتي قرار مي دهند.
اما برخي ديگر فقط در برخي زمينه هاي خاص تخصصي به ارائه خدمت مي پردازند. مثلاً «شركت شهركهاي صنعتي» در زمينه استقرار واحدهاي صنعتي تاسيس شده، «دفتر خدمات تجاري و بازرگاني مالزي» در زمينه بهبود كيفيت توليدات و طراحي محصولات و «انستيتو تحقيقات كشاورزي» در زمينه بهبود كيفيت موادغذايي و آشاميدني به ارائه خدمات مي پردازند (سازمان مدیریت صنعتی، 1382).
برنامه هاي جامع براي همكاري بنگاههاي كوچك و متوسط با صنايع بزرگ: يكي از موفقيت آميزترين برنامه هايي كه براي حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط و حل مشكلات آنها در مالزي انجام مي شود، ايجاد يك نظام منسجم و مطلوب براي ايجاد ارتباط بين صنايع بزرگ اين كشور با بنگاههاي كوچك و متوسط با كمك دولت است. اين برنامه سبب ايجاد يك شبكه ارتباطي و تقويت انگيزه هاي همكاري براي هر دو طرف (صنايع بزرگ و بنگاههاي كوچك و متوسط) شده است. اين حركت تاحد زيادي باعث جذب صنايع بزرگ و كوچك در اين شبكه شده و اين تحليل صحيح را تقويت كرده كه كارآفرينان واحدهاي صنعتي كوچك و مديران صنايع بزرگ بايد مستقيماً با شناخت ضرورتها و زمينه هاي همكاري، ارتباط كاري با يكديگر را توسعه دهند.
«سازمان گسترش همكاري هاي صنعتي صنايع كوچك و بزرگ» – كه در حقيقت يكي از رأس هاي مثلث يا شبكه همكاري است – توانسته است در بسياري از موارد همكاري و ارتباطي بسيار منسجم بين بنگاههاي كوچك و متوسط با صنايع بزرگ كشور برقرار سازد. برخي از مهمترين دستاوردهايي كه ايجاد اين شبكه همكاري به ارمغان آورده است عبارتند از:
كارآفرينان بنگاههاي كوچك و متوسط توانسته اند ازطريق شبكه ارتباط بنگاههاي كوچك با صنايع بـزرگ، همكاران و يا هم پيمانان توليدي خودرا شناسايي كرده و با همكاري مشترك، فعاليتهاي توليدي خود را انجام دهند.
– با استفاده از اين شبكه، واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط فرصتهاي موجود در بازارهاي خـــارجي را شناسايي كرده و توانسته اند به جمع توليدكنندگان كالاهاي صنعتي بپيوندند و بازارهاي جديدي را در نقاط مختلف جهان براي محصولات خود پيدا كنند.
– بنگاههاي كوچك و متوسط ازطريق اين شبكه كانالهاي مناسب و مطمئن خريد مــواداوليه كمياب و با كيفيت بالا را شناسايي مي كنند و به اين ترتيب مشكل بزرگ تهيه مواد اوليه موردنياز كه معمولاً يكي از مشكلات هميشگي اين نوع بنگاهها است تا حد زيادي برطرف شده است.
– استفاده آسانتر

پایان نامه
Previous Entries مدیریت صنعتی، بنگاه های کوچک، بنگاه های کوچک و متوسط Next Entries بنگاه های کوچک و متوسط، بنگاه های کوچک، توسعه صادرات