مدیریت دانش، دانش پژوه، انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

دارای نگرش و دید بلند مدت هستند
5- تخصیص منابع از سوی مدیران ارشد به تیم مدیریت دانش
6- مشارکت مدیران ارشد در تسهیم دانش
7- توجه به سرمایه های دانشی شرکت از سوی مدیران ارشد
8- توانایی تدوین برنامه هاي راهبردي با محوریت اکتساب دانش توسط مدیران ارشد
9- اهداف ويژه مدیران ارشد در رابطه با مديريت دانش
10- اهمیت جایگاه مدیریت دانش در بیانیه ماموریت سازمان
11- توجه مدیران ارشد به استراتژي نوآوري
12- توانایی تنظيم چشم انداز مبتني بر دانش توسط مدیران ارشد
13- پذيرش سیستم مديريت دانش از سوي مديران ارشد
14- پشتیبانی از عقاید جدید توسط مدیران ارشد
15- پذيرش و حمايت مديريت دانش از سوي مديران ارشد
ج) منابع انسانی با 13 پرسش در مورد:
1- جذب افراد بر مبناي صلاحيت هاي علمی
2- ارتقاء مبتني بر شايستگي دانشي
3- مشاركت افراد در آموزش
4- تاكيد بر نقش افراد دانش پژوه
5- پرداخت مالي مبتني بر صلاحيت دانش
6- تكريم پرسنل دانش پژوه
7- ارزش گذاري به دانش آفريني افراد در سازمان
8- وجود ساز و كارهاي انتشار تحقيقات افراد
9- وجود برنامه توسعه منابع انساني
10- ارائه آموزش هاي حل مساله و خلاقيت
11- هدفگذاري در حوزه منابع انسانی با رويكرد خلق دانش
12- اولويت به پرورش دانشگران
13- وجود ساز و كاری برای انعكاس نظرات علمي و فني افراد
د) فرهنگ سازمانی با 14 پرسش در مورد:
1- وجود فرهنگ خلاقيت و نوآوري در سازمان
2- استقبال از کارکنان و مدیران نواندیش و ایده پرداز
3- ارزشمند بودن کار تیمی و مشارکتی در سازمان
4- وجود محيطي باز و مورد اعتماد بر سازمان
5- عدم ترس کارکنان از به اشتراک گذاری دانش و تجاربشان به دیگران
6- تشویق افراد به برنامه ریزی و ارزیابی امور
7- به بحث و مناظره گذاشتن راهبردهای سازمان
8- سعي کارکنان در آشنايي با عقايد، افكار و اطلاعات مبنی بر تجارب ديگران
9- اشتراك دانش شخصي بعنوان وظيفه و مسئوليت
10- انعطاف پذیری کارکنان و مدیران در برخورد با ایده های جدید
11- ارزش بودن کسب و توزیع دانش در شرکت
12- تشویق فعالیتهای گروهی
13- وجود اعتماد متقابل بین مدیران و کارکنان
14- وجود فرهنگ کتابخوانی و اهل مطالعه بودن بین کارکنان
ه) ساختار سازمانی با 14 پرسش در مورد:
1- انعطاف پذیری است ساختار سازمان و قابلیت انطباق آن با تغییرات محیطی
2- امکان برقراری ارتباط با محیط بیرون از سازمان جهت دستیابی به دانش گروههای خارج از سازمان
3- اختصاص فضا و مکانهایی برای گفتگو و تبادل نظر
4- دسترسی آسان به خبرگان،متخصصین و مدیران سازمان
5- وجود پست هایی برای اداره فعالیتهای مربوط به مدیریت دانش در ساختار رسمی
6- قابلیت تغییر ساختار سازمان با توجه به مفهوم مدیریت دانش
7- میزان جوابگويی ساختارفعلي سازمان به كليه درخواستها و نيازهاي سازمان و مشتري
8- دخالت نکردن ساختار سازمان در جریان اطلاعات و عدم اخلال در آن
9- رفع موانع بروكراسي (كاغذ بازي)
10- تمركز زدايي و تفويض اختيار به سطوح دست پايين
11- متناسب بودن ميزان اختيارات با مسئوليت ها
12- عدم وجود شرح شغل مناسب و مشاغل غیر تكراري
13- بازنگري مستمر فرآيندها و رويه ها و اصلاح آنها
14- كيفيت مطلوب و مناسب ارتباطات اداري و فني موجود بين واحدها در جهت انجام تسريع امور

3-6- روایی پرسشنامه تحقیق
در این تحقیق برای طراحی سوالات پرسشنامه ازادبیات و پیشینه تحقیق و مراجعه به مقالات و سایر تحقیق ها استفاده گردیده است و در نهایت با همکاری و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور اصلاحات لازم انجام گرفته است بنابراین طبق نظر آنان پرسشنامه از روایی برخوردار است.

3-7- پایایی پرسشنامه
برای سنجش اعتبار پرسشنامه و برای دستیابی و حصول اطمینان از اینکه گویه های تحقیق، مسأله واحدی را
می سنجند و پاسخگویان همگی برداشت یکسانی از سوالات تحقیق دارند از آلفای کرونباخ85 استفاده شده است. محاسبه این شاخص با استفاده از رابطه زیر امکانپذیر خواهد بود. در این رابطه k تعداد پرسشها و  Si انحراف معیار امتیاز پرسش i ام و سیگما انحراف معیار امتیاز کل پرسشها است. هرچه این شاخص به ۱ نزدیکتر شود به معنی همبستگی درونی بالاتر و همگن تر بودن پرسشها خواهد بود.  بدیهی است در صورت پایین بودن مقدار آلفا بایستی بررسی نمود که با حذف کدام پرسشها مقدار آن افزایش خواهد یافت.  

فرمول 2

در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم افزار SPSS محاسبه شده است. یافته های تحقیق همچنین نشان داد که بر اساس آزمون کرونباخ ، اعتبار کل پرسشنامه تحقیق 96 /0 می باشد که نشانگر اعتبار بسیار خوب ابزار تحقیق است و در نتیجه می توان با اطمینان بیشتری به یافته های آن تکیه کرد.

3-8-نحوه توزیع و جمع آوری پرسشنامه
پرسشنامه ها را طی مدت ده روز بصورت حضوری در بخشهای مختلف شرکت دریا کستر کیش بین کارشناسان و مدیران توزیع کرده و در هنگام توزیع پرسشنامه توضیحات لازم به پاسخ دهندگان داده میشد. تقریبا اکثر پاسخ دهندگان بطور متوسط بعد از دو روز پرسشنامه ها را عودت دادند. در بعضی از واحدها در توزیع و جمع آوری پرسشنامه از روش مصاحبه هم استفاده میشد به این صورت که پرسشنامه را بین تعدادی پاسخ دهنده پخش کرده و سپس بهمراه پاسخ دهندگان سوالات را به ترتیب خوانده و برای هر سوال در صورت لزوم توضیحات لازم داده میشد و سپس پاسخ دهندگان به آن سوال جواب داده و تا پایان سوالات پرسشنامه این کار انجام میشد.

3-9- روشهای تجزيه و تحليل داده ها
3-9-1-آمارتوصیفی:
ازآمارتوصیفی جهت تبیین وضعیت موضوع مورد مطالعه استفاده می گردد ،که شامل جدول ونمودارها و توزیع فراوانی ونسبتهای توزیع ،اندازه های پراکندگی ومیانگین می باشد.

3-9-2- آماراستنباطی:
درتحلیلهای آماراستنباطی هدف تعمیم نتایج حاصل از نمونه به جامعه می باشدو نتایج پرسشنامه تجزیه وتحلیل می گردد.
دراین بخش از آزمونهای زیر استفاده می شود:
1-آزمون دوجمله ای
2- آزمون تي تست تک نمونه اي
3-تست فریدمن
که با استفاده از نرم افزار spss انجام خواهد شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه
در فصول قبلی کلیات، ادبیات و متدولوژی تحقیق ارائه شده است. در این قسمت نتایج حاصله از پرسشنامه های گردآوری شده و تجزیه و تحلیل آماری آنها ارائه شده است. در ابتدا نتایج تحلیل توصیفی مربوط به سوالات عمومی پرسشنامه آمده است و سپس به بیان آمار توصیفی نتایج تحقیق با استفاده از نمودار و جدول پرداخته و در نهایت آمار استنباطی نتایج تحقیق با استفاده از آزمونهای آماری دو جمله ای و تی تست تک نمونه ای ارائه گردیده است.

4-2-تجزیه و تحلیل داده ها
4-2-1-بررسي ويژگي هاي دموگرافيك
الف) وضعيت تحصيلي پاسخ دهندگان
جدول 4-1- توزيع فراواني وضعيت تحصيلي پاسخ دهندگان
وضعیت تحصیلی
فراواني
درصد
پايين تر از دیپلم
0
0%
دیپلم
8
10%
فوق دیپلم
23
27%
لیسانس
43
51%
فوق ليسانس
8
10%
دكتري
0
0%
عدم پاسخ
2
2%
جمع
84
100%

طبق جدول 4-1، اكثر پاسخ دهندگان (51 درصد) داراي مدرك ليسانس مي باشند كه اين امر بعنوان يك نقطه قوت محسوب مي گردد، بعبارت ديگر اكثر پاسخ دهندگان از اطلاعات علمي كافي جهت تكميل پرسشنامه برخوردار
بوده اند.

نمودار4-1- توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان با توجه به تحصیلات

ب) سابقه کار پاسخ دهندگان
جدول 4-2- توزيع فراواني سابقه کار پاسخ دهندگان
مدت فعالیت
فراواني
درصد
کمتر از 5 سال
34
40%
10-5 سال
30
36%
بیشتر از 10 سال
19
23%
عدم پاسخ
1
1%
جمع
84
100%

طبق جدول 4-2، 40 درصد پاسخ دهندگان كمتر از 5 سال سابقه کار دارند و در مجموع 59 درصد آنها دارای سابقه کار بیش از 5 سال می باشند که این امر به عنوان نقطه قوت محسوب می شود بعبارت دیگر اکثر پاسخ دهندگان درک و شناخت خوبی نسبت به سازمان خود دارند.

نمودار 4-2- توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان با توجه به سابقه کار

ج) سن پاسخ دهندگان
جدول4-3- توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان
سن
تعداد
درصد
30-20
34
41%
40-31
20
24%
50-41
11
13%
50 به بالا
2
2%
عدم پاسخ
17
20%
جمع
84
100%

طبق جدول 4-3،اكثر پاسخ دهندگان (41 درصد) در بين سنين 30-20 سال قرار دارند.

نمودار 4-3- توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان با توجه به سن

4-2-2-آمار توصیفی نتایج تحقیق
در این قسمت اطلاعات مربوط به درصد و توزیع فراوانی پاسخهای مربوط به هرکدام از سوالات پرسشنامه ارائه شده است.برای سادگی و نیز خلاصه نویسی، نتایج مربوط به هرکدام از دسته ها ی پنج گانه معرفی شده، بصورت جداگانه در اين قسمت ارائه شده است.

4-2-2-1-تكنولوژي (زيرساخت سيستم هاي اطلاعاتي)
جدول 4-4- توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي داده شده به متغير تكنولوژي
تكنولوژي
فراواني
درصد
درصد تجمعي
خيلي كم
0
0%
0%
كم
14
17%
17%
متوسط
37
44%
61%
زياد
27
32%
93%
خيلي زياد
6
7%
100%
جمع
84
100%

نمودار 4-4- فراواني و درصد پاسخ داده شده به متغير تكنولوژي

طبق جدول 4-4، 83 درصد پاسخ های داده شده در سطح متوسط، زیاد و خیلی زیاد می باشد و تنها 17 درصد پاسخ ها در سطح کم می باشند. به عبارت دیگر اکثر پاسخ دهندگان بر این عقیده هستند که استعداد شاخص تکنولوژی در شرکت دریا گستر کیش برای پذیرش مدیریت دانش در سطح نسبتا خوبی قرار دارد.
4-2-2-2-حمايت مديران ارشد
جدول 4-5. توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي داده شده به متغير حمايت مديران ارشد
حمايت مديريت ارشد
فراواني
درصد
درصد تجمعي
خيلي كم
2
2%
2%
كم
29
34%
36%
متوسط
41
49%
85%
زياد
9
11%
96%
خيلي زياد
3
4%
100%
جمع
84
100%

نمودار 4-5- فراواني و درصد پاسخ داده شده به متغير حمايت مدیران ارشد

طبق جدول 4-5، بیشترين درصد پاسخهای داده شده به سوالات مربوط به میزان استعداد متغیر حمايت مديريت ارشد مربوط به گزینه های متوسط، زیاد و خیلی زیاد می باشد. 64 درصد پاسخ دهندگان در این دسته قرار دارند.

4-2-2-3-منابع انساني
جدول 4-6- توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي داده شده به متغير منابع انساني
منابع انساني
فراواني
درصد
درصد تجمعي
خيلي كم
28
33%
33%
كم
35
42%
75%
متوسط
12
14%
89%
زياد
5
6%
95%
خيلي زياد
4
5%
100%
جمع
84
100%

نمودار 4-6- فراواني و درصد پاسخ داده شده به متغير منابع انساني

طبق جدول 4-6، بیشترين درصد پاسخهای داده شده به سوالات مربوط به میزان استعداد متغیر منابع انساني مربوط به گزینه های خيلي كم و كم می باشد. 75 درصد پاسخ دهندگان در این دسته قرار دارند.
4-2-2-4-فرهنگ سازماني
جدول 4-7- توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي داده شده به متغير فرهنگ سازماني
فرهنگ سازماني
فراواني
درصد
درصد تجمعي
خيلي كم
19
23%
23%
كم
39
46%
69%
متوسط
15
18%
87%
زياد
10
12%
99%
خيلي زياد
1
1%
100%
جمع
84
100%

نمودار 4-7- فراواني و درصد پاسخ داده شده به متغير فرهنگ سازماني

طبق جدول 4-7، بیشترين درصد پاسخهای داده شده به سوالات مربوط به میزان استعداد متغیر فرهنگ سازمانی مربوط به گزینه های كم و خيلي كم می باشد.69 درصد پاسخ دهندگان در این دسته قرار دارند.

4-2-2-5-ساختار سازماني
جدول 4-8- توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي داده شده به متغير ساختار سازماني
ساختار سازماني
فراواني
درصد
درصد تجمعي
خيلي كم
1
1%
1%
كم
9
11%
12%
متوسط
65
77%
89%
زياد
8
9%
99%
خيلي زياد
1
1%
100%
جمع
84
100%

نمودار 4-8- فراواني و درصد پاسخ داده شده به متغير ساختار سازماني

طبق جدول 4-8، بیشترين درصد پاسخهای داده شده به سوالات مربوط به میزان استعداد متغیر ساختار سازمانی مربوط به گزینه های متوسط، زیاد و خیلی زیاد می

پایان نامه
Previous Entries جمع آوری اطلاعات، مدیریت دانش، نیروی انسانی Next Entries ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سطح معنی داری