مدل کسب و کار، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه ارشد

حوزه ي CSR کمتر در شرکت هاي ايران به چشم مي خورد.
بر اين اساس جهت انتخاب مطالعه ي موردي اين تحقيق مباحث زير در نظر گرفته شد:
– شرکت مورد مطالعه بايد يک يا بيش از يک فعاليت در حوزه ي CSR داشته باشد.
– شرکت مورد مطالعه بايد علاقمند به همکاري در زمينه ي اين تحقيق باشد.
– امکان دسترسي به اطلاعات مورد نياز و همچنين مصاحبه با مديران ارشد آن وجود داشته باشد.
– امکان بررسي و تحليل حداقل يک ذينفع از ذينفعان شرکت وجود داشته باشد.
با توجه به موارد ذکر شده بررسي بر روي يک محصول ارگانيک مورد توجه محقق قرار گرفته و پس از تحقيقات اوليه در خصوص بازار اين محصولات و به پيشنهاد انجمن ارگانيک ايران شرکت اروم نارين توليد کننده ي آبميوه هاي ارگانيک شادلي با توجه به اين که ساير شرايط انتخاب را نيز دارا بود انتخاب گرديد.

3-4-2) روش کيفي تحقيق
مقصود اوليه براي مولفه هاي کيفي تحقيق، کشف اجزاء و نشانه هاي مربوط به مدل کسب و کار، ارتباطات ذينفعان و همچنين فعاليت هاي CSR شرکت اروم نارين و موقعيت رقابتي ايجاد شده ي حاصل از اين فعاليت ها بود. بر اساس ادبيات تحقيق، مدل پنج نيروي رقابتي پورتر و همچنين تئوري مبتني بر منابع براي تحليل موقعيت رقابتي يک شرکت و بر اساس شرايط داخلي و خارجي آن ابزارهايي مفيد و کارآمد هستند. همچنين اجزاي مدل کسب و کار، تئوري ذينفعان و CSR بر اساس مدل کسب و کار مسئولانه مشخص مي باشند که اين اجزاء و همچنين اجزاي مربوط به مزيت رقابتي بايد از طريق روش کيفي براي شرکت اروم نارين تعريف شده و مورد بررسي و تحليل قرار مي گرفتند. بر اساس نظر کاوانا138 و همکاران [125] قدرت يک رويکرد کيفي به جمع آوري مقدار زيادي اطلاعات ارزشمند از طريق تعداد کمي از موضوعات مرتبط است و اين در شرايطي است که درمورد مفاهيم مورد بررسي يا ارتباط بين اين مفاهيم آگاهي و دانش کافي وجود نداشته باشد. بنابراين رويکرد کيفي بايد اولين گام در يک پژوهش در نظر گرفته شده و براي آشکار کردن برهان ها، عقايد، ادراکات و ايده هايي که افراد مرتبط با موضوع مورد نظر در مورد آن موضوع دارند طراحي شود [126].
کاوانا و همکاران [125]، سه روش کيفي که اغلب در تحقيقات حوزه ي کسب و کار مورد استفاده قرار مي گيرد را مصاحبه، گروه هدف و مشاهده مي دانند. همه اين روش ها داراي نقاط قوت و ضعفي هستند که انتخاب تنها يکي از آنها را پيچيده و مشکل مي سازد و از اين رو در برخي از تحقيقات، بيش از يک روش استفاده مي شود تا نقاط ضعف يک روش را روش ديگر پوشش دهد و نقاط قوت آنها بيشتر شود.
با توجه به اهداف اين تحقيق، مصاحبه به عنوان رويکرد اصلي براي جمع آوري داده ها مورد استفاده قرار گرفت ولي در کنار آن از مشاهده نيز استفاده شد.
نمونه هاي تحقيقات کيفي اغلب هدفمند انتخاب مي شوند نه تصادفي [127]. بر اين اساس مديران ارشد شرکت اروم نارين در دفتر تهران و همچنين اروميه جهت مصاحبه انتخاب شدند و مصاحبه با مدير فروش شرکت در تهران به صورت حضوري و طي چند جلسه و با مديران اروميه از طريق تلفن انجام گرفت.
علاوه بر مصاحبه، مشاهده ي رفتار خريداران در بازار و همچنين رفتار کارکنان بخش فروش شرکت اروم نارين نيز بخشي از روش کيفي اين تحقيق بوده است.
علاوه بر اين موارد مراجعه به برخي سايت ها از جمله سايت انجمن ارگانيک ايران، سايت شرکت اروم نارين، سايت رقباي اصلي اروم نارين و سايت هاي مرتبط ديگر نيز در به دست آوردن اطلاعات موثر بود.

3-4-3) سوالات مصاحبه
پيش از انجام مصاحبه، محقق با مطالعه ي پرسش هاي مطالعات مشابه و همچنين ادبيات و مدل تحقيق، سوالاتي را بر مبناي اجزاي مدل کسب و کار، ذينفعان، مزيت رقابتي و CSR طراحي نمود. پس از هر مرحله مصاحبه و رسيدن به شناخت بهتر از شرکت، محقق سوالات جديدي مطرح نمود که دستيابي به اهداف را ساده تر نمايد. با توجه به زمان محدود محقق مي بايست در کوتاه ترين زمان به حداکثر اطلاعات مورد نظر خود دست مي يافت لذا سوالات طوري طراحي شدند تا نتيجه ي مورد نظر حاصل شود. برخي از سوالات از چند مدير ارشد پرسيده شد ولي تعدادي از سوالات نيز با توجه به حوزه ي فعاليت مدير مربوطه طراحي شد.

3-4-4) تحليل داده ها
هدف از تحليل داده ها استخراج و درک ماهيت مفاهيم و معاني بکار گرفته شده توسط مصاحبه شوندگان و افرادي که داده ها از آنها جمع آوري مي شود، مي باشد [128]. در اين تحقيق رونوشت مصاحبه ها با دقت مطالعه شد تا با استفاده از داده هاي به دست آمده، مفاهيم و مطالب مورد نظر از آنها استخراج گردد. براي رسيدن به اين هدف ابتدا پاسخ سوالات توسط مصاحبه شوندگان مختلف بر اساس موضوع آنها طبقه بندي گرديد تا داده هاي حاصل با موضوعات مورد نظر محقق مرتبط گشته و هماهنگ شود. سپس براي دستيابي به بينش مرتبط با تحقيق، رونوشت مصاحبه ها چندين مرتبه بازخواني شد تا پايايي آنها از طريق تکرار مفاهيم و کلمات تشخيص داده شود. هر موضوع براي شناسايي زير موضوعات مورد مطالعه قرار گرفت تا مفهوم و عمق لازم براي تحليل محقق شود.
با توجه به اين که بخشي از داده هاي حاصل از طريق مشاهده به دست آمده بود لازم بود تا تطابق و سازگاري بين مشاهدات و پاسخ هاي مصاحبه شوندگان حاصل شود و از اين رو بنا به ضرورت، برخي از مصاحبه ها با ذکر برخي از سوالات قبلي و همچنين سوالات جديد تکرار شد.
زماني که از پايايي و صحت داده ها اطمينان حاصل شد، بر اساس اهداف، فرضيات و سوالات تحقيق، داده ها با مدل مفهومي تحقيق انطباق داده شد تا مدل کسب و کار مسئولانه ي شرکت اروم نارين استخراج گردد.

3-5) مرحله دوم: رويکرد کمي
هدف اصلي روش کمي در اين تحقيق، دستيابي به اطلاعات مورد نظر جهت بررسي مشتريان به عنوان يکي از ذينفعان و همچنين مزيت رقابتي حاصل از مدل کسب و کار مسئولانه شرکت اروم نارين بود. بر همين اساس و با توجه به تعريف بارني [30, p. 126] از مزيت رقابتي که مي گويد “مزيت رقابتي توانايي شرکت ها در جذب نظر مشتريان نسبت به رقبا، با تکيه بر قابليت ها و ظرفيت هاي سازماني است” لازم بود که نظر مشتريان و همچنين رفتار هاي آنان در خصوص محصول توليد شده با استفاده از قابليت ها و ظرفيت هاي شرکت اروم نارين مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. بدين منظور ضروري بود که اطلاعات مورد نياز از مشتريان حاصل شود و بايد ابزار مناسبي براي به دست آوردن اين اطلاعات انتخاب مي شد. بهترين ابزار براي دستيابي به اين هدف پرسشنامه بود چرا که در زمان کوتاه امکان دستيابي به اطلاعات مورد نظر را ميسر مي نمود.
از آنجايي که محصول مورد بررسي شرکت اروم آرين در اين تحقيق آبميوه ي ارگانيک بود و با توجه به اين که مصرف محصولات ارگانيک در ايران چندان رايج نبوده و اطلاعات مناسب و موثقي در خصوص شناخت، نگرش و مصرف مردم از اين گروه محصولات وجود ندارد محقق لازم دانست که بخشي از تحقيق ميداني خود را به اين موضوع اختصاص دهد. با توجه به اين که هيچ پرسشنامه اي که کاملا با اهداف اين تحقيق منطبق باشد به طور آماده و استاندارد وجود نداشت لازم بود که اين پرسشنامه توسط خود محقق طراحي شود. بخش بعدي فرآيند طراحي پرسشنامه را توصيف مي کند که شامل اصول و روش هاي بکار رفته در طراحي، روش سنجش و مقياس گذاري، ساختار پيش آزمون و تغيير و اصلاح پرسشنامه مي باشد.
لازم به ذکر است که جهت دستيابي به برخي اطلاعات کمي در خصوص صنعت و بازار آبميوه از سايت هاي نام برده در بخش تحقيق کيفي نيز استفاده شد.

3-5-1) طراحي پرسشنامه
پرسشنامه ي اين تحقيق بايد به گونه اي طراحي مي شد که سه دسته اطلاعات لازم را براي محقق فراهم نمايد. اين سه دسته عبارتند از:
– ميزان شناخت و مصرف مردم از محصولات ارگانيک
– ميزان شناخت و مصرف مردم از آبميوه هاي شادلي (محصول شرکت اروم نارين)
– ميزان شناخت و مصرف مردم از آبميوه هاي ارگانيک شادلي
از آنجايي که آبميوه هاي ارگانيک شادلي هدف اساسي و اوليه در اين تحقيق ميداني بوده است اغلب سوالات به اين موضوع اختصاص داده شد. براي بررسي اين موضوع لازم بود در مورد آگاهي مردم از محصولات ارگانيک اطلاعات لازم حاصل شود و لذا بخشي از سوالات صرفاً در خصوص اطلاع از محصولات ارگانيک و همچنين ميزان و نوع مصرف آنها طراحي گرديد. با توجه به اينکه بازار و مصرف محصولات ارگانيک هدف اساسي اين تحقيق نبوده است نياز به سوالات جزئي و بررسي نگرش ها و رفتارهاي اختصاصي مردم احساس نمي شد و تنها درصد افراد آگاه، نوع کالاهاي مصرف شده، ميزان مصرف و علت مصرف يا عدم مصرف اين محصولات مورد بررسي قرار گرفت تا بينش لازم را براي بررسي دقيق تر آبميوه هاي ارگانيک شادلي فراهم آورد. بررسي ميزان آشنايي و مصرف آبميوه هاي شادلي به جهت تاثير آبميوه هاي ارگانيک بر ساير آبميوه ها و مزيت رقابتي ايجاد شده بوسيله ي آبميوه هاي ارگانيک نيز ضروري بود و لذا بخشي از پرسشنامه نيز به آن اختصاص يافت. ساير سوالات به آشنايي با آبميوه هاي ارگانيک شادلي، نحوه ي آشنايي و علت مصرف يا عدم مصرف آن مربوط شد.
جهت طرح سوالات تحقيق ابتدا يک پرسشنامه ي اوليه با توجه به اهداف و رويکردهاي تحقيق و همچنين با کمک تحقيقات مرتبط انجام شده و پرسشنامه هاي رايج مربوط به مشتريان طراحي گرديد و روي گروه کوچکي آزمايش شد. نتايج حاصل از پرسشنامه ي اوليه منجر به حذف سوالات اضافي و غير مرتبط و افزودن سوالات ضروري و همچنين تسهيل سوالات به جهت درک بهتر مشتريان گرديد. پرسشنامه ي دوم نيز مجددا روي يک گروه کوچک آزمايش شد و پس از انجام اصلاحات لازم پرسشنامه ي نهايي طراحي گرديد.

3-5-2) جامعه ي آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري
جامعه ي آماري جامعه اي است که تحقيق روي آنها انجام مي شود و در واقع محقق نتايج تحقيق خود را به آن ها تعميم خواهد داد. با توجه به اين که بازار هدف آبميوه هاي ارگانيک شادلي مناطق يک تا شش تهران انتخاب شده است محقق بر آن شد تا جامعه ي آماري خود را مردم مناطق يک تا شش شهر تهران انتخاب نمايد. همان طور که پيش از اين اشاره شد، هدف بخش کمي اين تحقيق دستيابي به اطلاعاتي در خصوص آگاهي مردم از محصولات ارگانيک، آبميوه هاي شادلي و آبميوه هاي ارگانيک شادلي و کشف ارتباط بين اين آگاهي ها جهت تحليل مزيت رقابتي ايجاد شده از طريق آبميوه هاي ارگانيک شادلي بوده است. براي دستيابي به اين هدف بايد تحقيق روي بخشي از جامعه ي آماري و تعميم آن به کل جامعه انجام مي شد. حجم نمونه ي تحقيق با استفاده از جدول تعيين حجم نمونه ي رجي و مورگان139 [129] براي جامعه ي آماري بيش از 100 هزار نفر ، 384 نفر انتخاب شد. بدين منظور با در نظر گرفتن 5% خطا، 403 پرسشنامه بين نمونه ها توزيع شد تا با توجه به عدم بازگشت برخي از پرسشنامه ها و ساير خطاهاي احتمالي، حجم نمونه ي مورد نظر حاصل شود.
با توجه به جامعه ي آماري و حجم نمونه و همچنين اهداف روش کمي و داده هايي که نياز بود تا از طريق پرسشنامه جمع آوري شود، شيوه ي نمونه گيري در اين تحقيق از نوع تصادفي انتخاب شد و سعي شد با توجه به جامعه ي آماري (مناطق يک تا شش شهر تهران) افراد به طور کاملا تصادفي و بدون هيچ معياري در اين مناطق انتخاب شوند و تنها کودکان و نوجوانان از اين مجموعه حذف شدند و اين هم به اين دليل بود که معمولا خريد از طريق والدين و يا افراد بزرگتر خانواده صورت مي گيرد و طبيعي است که اين گروه اطلاعي در مورد محصولات مورد پژوهش نداشته باشند.

3-5-3) مقياس اندازه گيري
يکي از مباحث مهم در تحقيقات کمي شيوه هاي اندازه گيري متغير ها مي باشد. تکنيک هاي مقياس به محقق کمک مي کنند تا نتايج حاصل از روش هاي مختلف جمع آوري داده ها را از حالت کيفي و مفهومي به عدد تبديل کند و در واقع شاخص هاي مناسبي براي متغير هاي خود تعريف نمايد. چهار مقياس اندازه گيري در علوم رفتاري عبارتند از: مقياس اسمي، مقياس ترتيبي، مقياس

پایان نامه
Previous Entries مدل کسب و کار، بر عملکرد سازمان، عملکرد سازمان Next Entries مدل کسب و کار، سود سهام، بهداشت و سلامت