مدل کسب و کار، منابع معتبر، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

نمايند، مصاحبه با مشتريان و همچنين مشاهده دقيق و از نزديک آنان بخشي از تحليل مشتريان به شمار مي آيد که مي تواند با مشارکت دادن آنان در طراحي و توسعه محصولات و خدمات در رفع مشکلات آنان و ارائه پيشنهادات بهتر به آنان کمک نمايد [13, p. 45].

2-5-5-4) ارزيابي شبکه کسب و کار
استراتژي هاي مدل کسب و کار که بخشي از مفهوم کسب و کار به شمار مي آيند با تحليل شبکه ي تامين کنندگان، توزيع کنندگان و ساير ذينفعان کامل تر خواهند شد. همچنين سوالات زير براي تحليل و ارزيابي شبکه کسب و کار بايد پرسيده شود:
– ذينفعان مختلف چه فعاليت هايي انجام مي دهند و چه ارتباطي بين آنها وجود دارد؟
– قدرت افراد و سازمان ها براي کنترل فعاليت هاي کليدي، منابع يا قابليت هايي که براي اجراي استراتژي ها نياز هستند چقدر است؟
– شبکه کسب و کار چطور سازمان دهي شده است؟ [13, p. 45]

2-5-5-5) تحليل قابليت ها
قابليت ها اين امکان را براي سازمان فراهم مي کنند که در حاليکه استراتژي هاي جاري خود را اجرا مي کند سکويي براي رشد آينده خود نيز فراهم کند. قابليت ها منابع مورد نياز براي اجراي استراتژي ها را تعيين نموده و از اين رو مدل هزينه ي سازمان را تعيين مي کنند. قابليت ها همچنين دارايي هاي يک سازمان و کارايي اي که بر اساس آن دارايي ها مورد استفاده قرار گرفته اند را تعيين مي کنند. براي تحليل قابليت ها بايد هر يک از موارد زير انجام شود:
* تحليل فرآيند ها و ساختارها
* ارزيابي کارکنان و شرکا
* ارزيابي سازمان و فرهنگ سازماني
* ارزيابي رهبري و کنترل
[13, p. 46-47]

2-5-5-6) تحليل ارزش خلق شده براي تمام ذينفعان
اغلب مديران شرکت هاي انتفاعي تحليل ارزش کسب و کار را با نگاه به معيارهاي مالي شرکت شروع مي کنند. اين معيارهاي اقتصادي بازگشت مالي مالکان و سرمايه گذاران را تعيين نموده و بر قيمت و ارزش بازاري سهام تاثير گذارند. در واقع بايد گفت که مفهوم کسب و کار و قابليت ها تعيين کننده ي معيارهاي اقتصادي و بازگشت مالي مي باشند .
تحليل مالي اغلب امکان مقايسه با ساير شرکت ها و همچنين عملکرد خود شرکت در طول زمان را به دست مي دهد. در حاليکه برخي از نرخ هاي مالي خاص پاسخ به سوالات مربوط به بخش اقتصادي مدل کسب و کار را مي دهند، بسياري از نرخ ها و معيارها براي درک تاثيرات تصميمات استراتژيک يا سرمايه گذاري بر ارزش اقتصادي مورد نياز مي باشند. به طور مثال تصميم گيري در مورد خريد يک شرکت ديگر يا ورود به يک بازار بين المللي جديد ممکن است جريان هاي درآمدي جديد يا هزينه هاي جديدي را درگير نمايد که اين موارد حاشيه سود شرکت را تغيير داده و باعث کاهش وجه نقد، افزايش بدهي يا افزايش ارزش دارايي ها در ترازنامه مي شوند.
[13, p. 48]

2-5-6) اجزاي مدل کسب و کار
جدول (2-3) نشان دهنده اجزاي مدل کسب و کار بر اساس تحقيقات و نظرات نويسندگان مختلف مي باشد که توسط روور و هاکر118 [104]جمع آوري شده است.

جدول (2-3): اجزاي مدل کسب و کار
نويسنده
اجزاي مدل کسب و کار
Afuah &Tucci; Bagchi & Tulskie; Klueber; McGann & Lyytinen; Tapscott et al
نوآوري در محصول يا خدمت، عوامل درگير، ارتباط بين عوامل، معماري برنامه هاي کاربردي و اطلاعات و مبادله ارزش و اطلاعات
Alt & Zimmermann
ماموريت ( چشم انداز کلي، اهداف استراتژيک و طرح ارزش، همچنين ويژگي هاي اوليه يک محصول يا خدمت)، ساختار ( عوامل درگير و نقشي که آنها در يک محيط کسب و کار بخصوص بازي مي کنند، بخش هاي ويژه بازار، مشتريان و توليدات)، فرآيند ( انتقال ملموس و اساسي ماموريت و ساختارهاي مدل کسب و کار به شرايط و حالات عملياتي تر)، و درآمدها ( سرمايه هاي مورد نياز در ميان مدت و بلند مدت، ساختارهاي هزينه، و خلق درآمدها)
Afuah & Tucci
ارزش مشتري، حيطه ي عمل، قيمت گذاري، منابع درآمد، فعاليت هاي متصل، اجرا، توانايي ها و قابليت ها و پايداري و ارتباط بين اين اجزا

Osterwalder & Pigneur
1: نوآوري محصول، يعني طرح ارزش، مشتريان هدف، و قابليت ها و توانايي هاي مورد نياز براي پيشنهاد دادن ارزش
2: ارتباط با مشتري، يعني استراتژي اطلاعات، کانال هاي توزيع، و اعتماد و وفاداري
3: مديريت زيرساخت يعني پيکر بندي بين شرکت و شبکه ي شرکا و منابع
4: امور مالي: مدل درآمد، مدل هزينه و مدل سود

Morris et al
گزاره ارزش، مدل اقتصادي، ارتباط / وجه مشترک مشتريان، شبکه / نقش هاي شرکا، فعاليت هاي متصل/ زير ساخت داخلي و بازار هاي هدف
Shafer et al
انتخاب هاي استراتژيک، شبکه ارزش، خلق ارزش و تسخير ارزش
Bouwman et al
جزء خدمات: توصيف يک جايگاه ارزش ( ارزش افزوده ي يک خدمت پيشنهادي) و بخشي از بازار که خدمت پيشنهادي در آن هدف گذاري شده است.
جزء تکنولوژي: توصيف عامليت فني مورد نياز براي خدمت پيشنهادي
جزء سازماني: توصيف شبکه ارزش چند عاملي مورد نياز براي خلق و توزيع خدمت پيشنهادي و توصيف موقعيت کانوني سازمان درون شبکه ارزش
جزء مالي: توصيف روشي که يک شبکه ارزش به خلق درآمد از طريق خدمت پيشنهادي مي پردازد و روشي که ريسک ها، سرمايه ها و درآمد ها در ميان عوامل مختلف موجود در شبکه ارزش تقسيم بندي شده اند.
منبع: [104]

2-5-7) مفهوم اجزاي مدل کسب و کار در ادبيات مدل کسب و کار و مسئوليت اجتماعي سازمان
جدول (2-4) بيانگر مفهوم برخي از اجزاي اساسي مدل کسب و کار بر اساس آنچه که محققان و نويسندگان مختلف در متون مربوط به مدل کسب و کار و همچنين متون مربوط به مسئوليت اجتماعي سازمان بيان کرده اند، مي باشد. همچنين مثال هايي از شرکت هاي واقعي در مورد هر يک از اين اجزا بر اساس گزارش هاي سالانه شرکت ها، مصاحبه هاي مديران و مقالات و ساير منابع معتبر در اين جدول آورده شده است.

جدول (2-4): اجزاي مدل کسب و کار در ادبيات مدل کسب و کار و ادبيات CSR
چهار بخش اصلي BM
اجزاي اصلي BM
در ادبيات BM
در ادبيات CSR
مثال
مفهوم کسب و کار
ماموريت
ماموريت شامل چشم انداز عمومي، اهداف استراتژيک و گزاره ارزش و همچنين ويژگي ها و خصايص محصول يا خدمت مي باشد [105]
CSR بايد به طور سازگاري با بيانيه ماموريت سازمان، بيانيه ارزش ها و نظام نامه هاي اخلاق و رفتار هاي سازمان يکپارچه گردد [10, p. 55].

ما به رهبري مسئولانه در صنعت، خلق رشد سودآور سازگار با توسعه پايدار و محيط زيست و يک شهروند خوب بودن معتقديم. “بخشي از ماموريت تترا پک”

استراتژي
مايکل پورتر بيان مي کند که “استراتژي خلق موقعيت قابل ارزش و منحصر به فرد بر اساس مجموعه ي متفاوتي از فعاليت ها مي باشد” [36].
استراتژي سازمان بيانگر روشي جهت تفکر درمورد اين که چگونه کسب و کار و اخلاقيات در يک مسير رو به جلو و تعمدي با هم پيش مي روند، مي باشد [9, p. 221].
با داخل کردن مسئوليت سازمان به استراتژي ها و اهداف، ما کسب و کارمان را به شکل موثرتري مديريت کرده و راه هايي را شناسايي مي کنيم که تکنولوژي و مهارت خود را براي سود رساندن به محيط زيست و جامعه بکار گرفته و به خلق ارزش هاي مشترک نائل شويم (Intel integrated, strategic approach to CSR) .

محصول يا خدمت
… جزء سوم مدل کسب و کار گزاره ارزش است که سازمان به مشتريان خود مي دهد که اين ارزش به شکل محصولات و خدمات مي باشد [5].
قيمت مناسب، کيفيت و در دسترس بودن محصول يا خدمت از شرکت هاي قابل اطمينان، شفاف و مسئول نسبت به مسائل جامعه [106].
سامسونگ از انواعي از تلفن هاي خود پرده برداري کرد ه است که با انرژي خورشيدي کار کرده و بخش هاي عمده اي از آنها از مواد بازيافتي ساخته شده اند.

مزيت رقابتي
محققان ادعا مي کنند که مدل کسب و کار مي تواند منبع مزيت رقابتي باشد و اين چيزي به جز موقعيت بازار محصول شرکت است [11,107]
براي برخي از انواع خاص شرکت ها مسئوليت اجتماعي و محيط زيستي مي تواند به منبع يا قابليتي تبديل شود که شرکت را به يک مزيت رقابتي پايدار هدايت مي کند [18] .
با توليد اتومبيل هايي که سبز تر، امن تر و هوشمندانه تر هستند، ما مزيت رقابتي خود را ترقي داده و ارتباط قوي تري با مشتريان مان برقرار کرده ايم. (Alan Mulally, Ford President and Chief Executive Officer)
قابليت ها و منابع
رهبر
رهبران موثر مي توانند تصاويري احساسي و رويايي بسازند که به منبع مشارکت در امور مبدل شده و به پنداشت ها از اصول مشابه اجازه دهند تا در مدل هاي کسب و کار جديد نسبت به مدل هاي قديمي برقرار مانند [101].

دستور العمل CSR به طور واضح به تصميمات استراتژيک مربوط شده و رهبران کسب و کار لازم است به اين موضوع توجه نمايند که در کدام بخش هاي CSR سرمايه گذاري نمايند تا گروه هاي مختلف ذينفعان را راضي نمايند [65,108] .
ما اهداف بلندي در حوزه تغييرات مربوط به نيروي کار، اجتماع و محيط زيست داريم اما مي دانيم که نمي توانيم هر کاري انجام دهيم و نمي توانيم به تنهايي کاري کنيم. بنابراين تصميم گرفتيم بر روي برخي از مناطق کليدي که مي توانيم با کارکنان، مشتريان، سياست گذاران، جامعه مدني و بين اعضاي داخل و خارج از صنعت مشارکت نماييم تمرکز کنيم و همين باعث تمايز خواهد شد. (Mark Parker, President and CEO, NIKE, Inc)

مديران
مديران بايد مدل هاي کسب و کار فعلي را با يک تفکر کل نگر و سيستمي تحليل نموده و ترقي بخشند تا شرکت آنها براي آينده مهيا شود.[8]
… با توجه خاص به CSR، مديران قادر خواهند بود تا يک سازمان منسجم و هماهنگ ساخته و در نتيجه ارتباطات برجسته تر و طولاني تري با ذينفعان خود برقرار نمايند [109] .
ما به مديراني با مهارت هاي رهبري قدرتمند نياز داريم که بتوانند شرايط را درک نموده و تهديدات را به فرصت تبديل نمايند. (Siemens: Peter Loscher, President and Chief Executive Officer, November 2007).

کارکنان
هر کسي در سازمان در صفحه مشابه اي قرار دارد و هيچ کس منابع موفقيت را فراموش نمي کند [110].
تاثيرات مثبت CSR روي انگيزه، حفظ و استخدام کارکنان مي تواند در نتيجه اعتبار سازمان، کار کردن در يک محيط کاري بهتر و همچنين مشارکت در CSR مانند برنامه هاي داوطلبانه باشد [66].
ما برنامه ي سبز 2018 خود را به عنوان يک برنامه کاربردي براي همه کارکنان خود طراحي نموده ايم تا به موضوعات مربوط به محيط زيست جهاني کمک نموده و در پي حل آنها باشيم. (Takumi Kajisha, Managing Executive Officer, Corporate Citizenship and CSR: Panasonic)

منابع و فرآيند ها
سازمان ها هميشه نيازمند يکپارچه سازي منابع و فرآيند هاي کليدي خود به شکل منحصر به فرد مي باشند تا به خلق و انتقال ارزش براي مشتريان و کسب و کار خود دست يابند [17].
هرچه مسائل اجتماعي به کسب و کار يک سازمان نزديک تر شود، فرصت بيشتري براي بکار بردن صحيح منابع و قابليت ها داشته و همچنين فوايد آن براي جامعه مهيا خواهد شد [2].
استوني فيلد (Stonyfield) کسب و کار خود را با بکار بردن خطوط راه آهن به جاي حمل و نقل با ماشين هاي سنگين و همچنين تغيير رژيم غذايي دام ها از غلات به علف که باعث کاهش توليد گاز متان مي شود بهبود بخشيده است.
فرمول سود
ساختار هزينه
طراحي يک مدل کسب و کار خوب هنري است که شامل اعتماد عميق به خواست هاي مشتريان، درک آينده محتمل از هزينه ها و قابليت هاي رقبا و خط سير سازماني و تکنولوژيکي مي باشد [111].
CSR مي تواند باعث پيشرفت و بهبود ارزش هاي مالي سازماني شود از طريق: کاهش هزينه هاي لحظه اي، ترقي در اعتبار سازمان، و کاهش اعمال تنظيمي که منجر به ايجاد هزينه براي سازمان مي شود [112,113].
دوپونت (DuPont) از سال 1999 تا کنون با کاهش مصرف انرژي 2ميليارد دلار از هزينه هاي خود کاسته است.

مدل درآمد
براي بالا ماندن درآمد، شرکت

پایان نامه
Previous Entries مدل کسب و کار، مدل کسب وکار، انتخاب بازار Next Entries مدل کسب و کار، عملکرد سازمان، بر عملکرد سازمان