مدل کسب و کار، مدل کسب وکار، انتخاب بازار

دانلود پایان نامه ارشد

کنند [101].
ماگرتا104 اين طور بحث مي کند که مدل هاي کسب و کار “داستـان هايي هستند کـه توصيف مي کنند سازمـان ها چطور کـار مي کنند؟” [102]. بيدن فولر و مورگان105 نيز بيان مي کنند که مدل هاي کسب و کار (به عنوان دستور العمل) براي محققان و مديران راهي را براي توصيف و تمايز انواع مختلف رفتار هاي کسب و کار که در دنياي سازمان ها ديده مي شوند، تامين مي کنند [7].
در جدول (2-1) تعاريف مختلف از مدل کسب و کار توسط نويسندگان مختلف ارائه شده است.
جدول(2- 1): يک مدل کسب و کار چيست؟
نويسنده
تعريف
تمرکز بر تحليل
مفهوم مدل
Teece
چطور يک سازمان براي مشتريان ارزش مي آفريند و پرداخت ها را به سود مبدل مي کند
واقع بر مفهوم مدل کسب و کار مربوط کردن نوآوري مدل کسب و کار به نوآوري فني
نوع ها و نمونه ها،
مدل ها، وظيفه ها
Zott & Amit
… سيستمي از فعاليت هاي وابسته به هم که سازمان مرکزي را ترقي داده و مرزهايش را گسترش مي دهد.
تاکيد بر وابستگي هاي متقابل که فراتر از مرزهاي سازمان مي باشند. طراحي کالا شامل: محتوي (چه چيزي)، ساختار(ارتباطات)، و نظارت (چه کسي چه کاري انجام مي دهد)
نوع ها و نمونه ها
Williamson
… مدل کسب و کار هزينه اي راه هاي ريشه اي و اساسي جديدي پيشنهاد مي کند که به معني بيشتر براي کمتر است.
چطور مدل هاي کسب و کار هزينه اي (چيني و هندي) کار مي کنند
مدل هــاي وظيفه اي براي پيروي کردن
Gambardella
& McGahan
مدل کسب و کار مکانيسمي جهت تبديل ايده ها به درآمد با يک هزينه ي معقول مي باشد.
نوآوري مدل کسب و کار در يک بخش با تکنولوژي بالا که به سازمان هاي کوچک اجازه مي دهد ايده هايشان را به سرمايه تبديل کنند.
مدل هــاي مقياسي يا توصيفات مختصر
Itami &
Nishino
… مدل کسب و کار يک سيستم سود، سيستم ارسالي کسب و کار و يک سيستم يادگيري است.
مرحله ي مرکزي يادگيري را مورد توجه قرار مي دهد.
طبقه بندي بوسيله ي سيستم هاي سازمان
مدل هــاي وظيفه اي و ارگانيستم هاي مدل
Yunus, Moingeon &
Lehmann-
Ortega
يک سيستم ارزشي همراه با يک مجموعه از ايده هاي ارزشي
يک مدل کسب وکار اجتماعي که بين سود و خيرات قرار مي گيرد.
مدل هــاي وظيفه اي
Casadesus &
Ricart
منطق سازمان، روشي که عمل مي کند و اين که چطور براي ذي نفعانش خلق ارزش مي کند.
فصل مشترک بين مدل کسب و کار، استراتژي و تاکتيک ها
مدل هــاي مستعد مهارت
Demil &
Lecoq
روشي که فعاليت ها و منابع بکار گرفته مي شوند تا اطمينان از پايداري و رشد حاصل شود.
پويايي مدل هاي کسب و کار که در طول زمان تغيير مي يابند
ارگانيسم هـاي مدل
Sabatier,
Rousselle &
Mangematin
نقطه ي برخورد شايستگي و نيازهاي مصرف کنندگان
پورتفوليوي مدل هاي کسب و کار
دستورالعمل ها
منبع: [7]

در ادامه تعدادي از مدل هاي کسب وکار مختلف که توسط محققان مختلف ارائه شده است، آورده خواهد شد.

2-5-2) چارچوب مدل کسب و کار اوليه ايتامي و نيشينو106
بر اساس مدل کسب و کار اوليه ايتامي و نيشينو [103] يک مدل کسب و کار از دو جزء اساسي تشکيل شده است: يک سيستم کسب و کار و يک مدل سود. در حاليکه مدل سود باعث کسب سود بيشتر مي شود، سيستم کسب و کار که بخش اصلي مدل کسب و کار مي باشد تنها به عنوان سيستم فعاليت ها جهت توليد و ارسال کالاها و خدمات عمل نمي کند بلکه به بررسي و تحليل عمليات ها و رفتار هاي تامين کنندگان و مشتريان نيز مربوط مي شود.

شکل (2-10) چارچوب مدل کسب و کار اوليه ايتامي و نيشينو
منبع: [103]

در حاليکه حاصل مدل سود کسب درآمد کوتاه مدت است، سيستم کسب و کار به يادگيري اطلاعات براي دوره هاي بلند تر مي پردازد و يک مدل کسب و کار موفق به هر دوي اين بخش نيازمند است [103].
مدل سود را مي توان الگويي براي تمايلات، مقاصد و اهداف مربوط به چگونگي کسب سود در کسب و کار دانست. به طور مثال اين که سازمان چه برنامه ريزي براي افزايش فروش يا کاهش هزينه ها دارد يا به عبارت ديگر مي توان مدل سود را مدلي از تمايلات و اهداف استراتژيک سازمان براي به دست آوردن انواع مختلف تمايزات سازمان از رقبا دانست (به وسيله کالا يا قيمت يا….)، در حاليکه سيستم کسب و کار سيستمي است جهت تشخيص اين تمايلات استراتژيک [103].

2-5-3) طراحي مدل کسب و کار با رويکرد سيستم فعاليت107
زوت و اميت [8] رويکرد سيستم فعاليت را به مدل کسب و کار ارائه نموده و معتقدند که يک مدل کسب و کار مي تواند به عنوان يک قالب يا الگويي108 باشد که نشان مي دهد چگونه شرکت کسب و کار خود را اداره مي کند، چگونه براي ذينفعان اش ارزش آفريني مي کند و چگونه بازارهاي عوامل و کالاها را به يکديگر متصل مي کند. رويکرد سيستم فعاليت ها راهي براي دستيابي به تمام اين موارد اساسي مي باشد.

جدول (2-2): چارچوب طراحي يک سيستم فعاليت
چارچوب از طريق موارد زير باعث خلق بينش و بصيرت خواهد شد:
به طراحي مدل کسب و کار يک زبان، مفهوم و ابزار خواهد داد
طراحي مدل کسب و کار را به عنوان يک وظيفه ي کليدي کارآفريني/مديريتي برجسته خواهد نمود
بر طراحي سطح سيستم109 با بهينه سازي جزئي تاکيد دارد
اجزاي طراحي
محتوي چه فعاليت هايي بايد انجام شود؟
ساختار فعاليت ها بايد چطور با يکديگر مرتبط و مرتب شوند؟
کنترل چه کسي بايد آنها را انجام دهد و کجا؟
موضوعات طراحي
نوآوري اقتباس نمودن کنترل، ساختار و محتوي نوآورانه
قفل کردن ساخت اجزاي مدل براي حفظ ذينفعان مدل کسب و کار
مکمل ها ترکيب کردن فعاليت ها براي خلق ارزش هاي بيشتر
کارايي سازمان دهي مجدد فعاليت براي کاهش هزينه هاي تعاملات
منبع: [8]

اين رويکرد داراي مزيت هايي براي مديران و پژوهشگران در حوزه ي کسب و کار است که اولين مزيت آن اين است که تمرکز بر فعاليت ها، يک رويکرد طبيعي براي کارآفرينان و مديراني است که بايد در مورد طراحي مدل کسب و کار تصميم گيري نمايند [8]. به طور مثال آيا فعاليت هاي X و Y که در مرکزيت مدل کسب و کار قرار دارند بايد درون يا خارج از مرزهاي سازمان کنترل شوند؟ (بهترين حالت براي کنترل X و Y چيست؟) .[8]
دوم، اين رويکرد به جاي تمرکز بر انتخاب هاي منفرد بر تفکر سيستمي و کل نگر در هنگام طراحي مدل کسب و کار تمرکز دارد. سوم، تمرکز بر فعاليت ها اين اجازه را مي دهد که روي سازمان مرکزي که بايد بر روي طراحي مدل کسب و کار و اين که چگونه يک فعاليت جديد را به مدل کسب و کار فعلي داخل کند و هم چنين اين که چه کسي بايد اين فعاليت را کنترل کند، تمرکز شود. چهارمين مزيت سيستم فعاليت ها اين است که اين رويکرد شامل احتمالات ممکن براي توسعه و بازسازي تئوري هاي آينده است. به طور مثال بايد به اين نکته با دقت بيشتري رسيدگي شود که فعاليت ها چگونه با توجه به منابع مختلف توسط سازمان ايجاد شده اند (يعني ممکن است به جنبه هاي اجتماعي ارتباط بين مشارکت کنندگان در مدل کسب و کار و ابعاد تعاملي اين ارتباط توجه بيشتري شود.) [8].

2-5-4) چارچوب مدل کسب و کار جانسون، کريستنسن و کاگرمن110

شکل (2-11): چارچوب مدل کسب و کار جانسون
منبع: [17]

جانسون و همکارانش [17] پيشنهاد مي کند که ” يک مدل کسب و کار بايد شامل چهار جزء باشد: گزاره ي ارزش مشتري و فرمول سود که ارزش سازمان و مشتريان را تعيين مي کنند و منابع کليدي و فرآيند هاي کليدي که توصيف مي کنند چطور آن ارزش به مشتريان و سازمان انتقال خواهد يافت.”

2-5-4-1) گزاره ارزش مشتري
يک سازمان موفق سازماني است که راهي براي خلق ارزش براي مشتريان اش بيابد، يعني راهي براي کمک به مشتريان تا کاري از آنها مرتفع گردد و مشکلي از مشکلات آنها حل شود. منظور از “کار” در اين جا يک مشکل بنيادي در يک موقعيت خاص است که نياز به راه حل دارد [17].

2-5-4-2) فرمول سود
فرمول سود نوعي برنامه است که تعيين مي کند سازمان چگونه به خلق ارزش براي خود بپردازد در حاليکه ارزش مشتريان را نيز تامين مي کند [17].

2-5-4-3) منابع کليدي111
منابع دارايي هاي سازمان هستند مانند کارکنان، تکنولوژي، محصولات، وسايل و ابزار ها، کانال ها و برند که همه ي اينها براي خلق و انتقال ارزش به مشتريان هدف مورد نياز مي باشند. در اين جا مقصود منابع کليدي و روش هايي که اين منابع با يکديگر در تعامل هستند مي باشد که براي مشتريان و سازمان ارزش مي آفريند. (هر سازماني منابع عمومي و پايه اي دارد که تاثيري در تمايز رقابتي ندارند.) [17]

2-5-4-4) فرآيند هاي کليدي112
سازمان هاي موفق فرآيند هاي مديريتي و عملياتي اي دارند که به آنها اين امکان را مي دهند که به انتقال ارزش به شکلي بپردازند که موفقيت آميز و تکرار شونده باشد. اين موارد شامل آموزش، توسعه، ساخت، بودجه بندي، برنامه ريزي، فروش و خدمات مي باشد. از فرآيند هاي کليدي همچنين مي توان به قواعد، استانداردها و دستور العمل ها اشاره نمود. [17]

2-5-5) چارچوب مدل کسب و کار اپلگيت113 و همکاران

شکل (2-12) : چارچوب مدل کسب و کار اپلگيت و همکاران
منبع: [12].

بر اساس چـارچوب اپلگيت و همکارانش [12]، مدل کسب و کـار شامل سه بخش اصلي است: مفهـوم کسب و کار (تعيين کننده فرصت هـا و استراتژي هـا مي باشد)، قابليت هـا (منابع مورد نياز براي اجراي استراتژي هـا را تعيين مي کند) و ارزش (سود حاصل براي سرمايه گذاران و ساير ذينفعان را اندازه گيري مي کند).
در ادامه تعاريف و توضيحات مربوط به اجـزاي مدل کسب و کار اپلگيت و همکارانش آورده خواهد شد.

2-5-5-1) مفهوم کسب و کار
همان طور که در ادبيات تحقيق بيان شد مفهوم کسب و کار استراتژي هاي آن را تعيين نموده و بر تحليل فرصت هاي بازار، محصولات و خدمات پيشنهاد شده، پويايي رقابتي [12]، تحليل مشتريان، رقبا و محصولات جانشين و شبکه کسب و کار استوار است [12].

2-5-5-2) تحليل استراتژي
استراتژي مجموعه اي از انتخاب هايي است که فرصت ها و پتانسيل هاي بازار براي اين فرصت ها را تعيين مي کند [13]. اين انتخاب ها مي تواند شامل مواردي مانند محصولات قابل فروش، انتخاب بازارهاي هدف و روش هايي که موجب مزيت رقابتي مي شود، باشند. از زاويه ديد مدل کسب و کار، تصميمات مربوط به استراتژي هاي شرکت، تعيين کننده عوامل مربوط به درآمد کسب و کار و پتانسيل هاي شرکت براي رشد در طي زمان مي باشد [13]. اين انتخاب ها تعيين کننده موقعيت استراتژيک در چهار بعد کليدي زير مي باشند:
موقعيت بازار114: تعيين کننده انتخاب مشتريان هدف، نيازها و انتظاراتي که بايد برآورده شوند، و کانال هايي که از طريق آنها مي توان به مشتريان دست يافت، مي باشد.
موقعيت محصول115: تعيين کننده انتخاب محصولات و خدمات قابل ارائه، مشخصات و ويژگي هاي محصولات و خدمات و قيمت آنها مي باشد.
موقعيت شبکه کسب و کار116: تعيين کننده نقش يک سازمان و فعاليت هايي که در ميان شبکه اي از تامين کنندگان، توليد کنندگان، توزيع کنندگان و شرکا انجام مي دهد.
موقعيت مرزي117: تعيين کننده بازارها، محصولات و کسب و کارهايي است که شرکت به دنبال آنها نخواهد بود. [13, p. 44]

2-5-5-3) تحليل مشتريان
شناسايي مشکلاتي که مشتريان با آن مواجه هستند، ارزيابي محصولات و خدمات فعلي و آنهايي که قابل توسعه مي باشند تا مشکلات مشتريان را برطرف

پایان نامه
Previous Entries مدل کسب و کار، عملکرد سازمان، تعامل سازمان Next Entries مدل کسب و کار، منابع معتبر، ارزش افزوده