مدل کسب و کار، سود سهام، بهداشت و سلامت

دانلود پایان نامه ارشد

فاصله اي و مقياس نسبي. مقياس اسمي ابتدايي ترين مقياس اندازه گيري بوده و به تعيين طبقه هاي ناسازگار از افراد، اشياء يا رويدادها مي پردازد. اين طبقه بندي را نمي توان کمي در نظر گرفت و در واقع اعداد حاصل قابل جمع شدن نمي باشند. هدف از مقياس اسمي تنها طبقه بندي و تشخيص طبقات از يکديگر مي باشد. با توجه به نوع تحقيق و سوالات پرسشنامه، مقياس اين تحقيق از نوع اسمي مي باشد. همچنين جهت ارزيابي نگرش و انتخاب هاي پاسخ دهندگان به بخشي از سوالات پرسشنامه از مقياس ليکرت و به صورت 5 گزينه اي استفاده شده است. اگر چه مقياس استاندارد ليکرت بر اساس ميزان موافقت يا مخالفت پاسخ دهندگان طراحي شده است ولي در اين پرسشنامه جهت دستيابي به نتايج بهتر و موثق تر پاسخ سوالات با معيار قيمت سنجيده شده و لذا در 5 حيطه ي قيمت برابر، 25% بيشتر، 50% بيشتر، 75% بيشتر و دوبرابر قيمتي مشخص شده اند.

3-5-4) تجزيه و تحليل داده ها
پس از اينکه داده هاي کمي جمع آوري شدند، داده ها از نظر ارزشي، تناقض و ناسازگاري و ساير خطاهاي ديگر مورد بررسي قرار گرفتند. در اين تحقيق براي تحليل داده هاي کمي از دو نرم افزار SPSS140 18 و همچنين Excel 2010 استفاده شد. روش آماري بکار رفته در اين تحقيق آمار توصيفي مي باشد. آمار توصيفي براي تعيين، سازمان بندي و بيان اطلاعاتي که محقق جمع آوري کرده است بکار برده مي شود. از آنجايي که هدف از تحقيق کمي صرفا به دست آوردن اطلاعاتي در خصوص تمايل به مصرف برخي محصولات و اطلاعاتي از اين دست بوده است استفاده از آمار توصيفي صرفا به منظور بررسي توزيع فراواني مصرف کنندگان و همچنين نگرش ها و گرايش هاي آنان بوده است و براي بيان و به تصوير کشيدن اين اطلاعات از نمودار فراواني ستوني استفاده شده است.

3-5-5) روايي و پايايي
منظور از روايي تحقيق آن است که ابزار اندازه گيري به گونه اي انتخاب و طراحي گردد که اطلاعات لازم را براي سنجش فرضيات تحقيق فراهم نمايد و اين اطلاعات کمتر يا بيشتر از نياز محقق در رسيدن به اهداف تحقيق نباشد. روايي ابزار تحقيق اغلب توسط متخصصان و کارشناسان متناسب با موضوع تحقيق سنجيده مي شود. در اين پژوهش نيز از طريق مشورت با اساتيد و همچنين کارشناسان حوزه ي مورد بررسي، روايي ابزار و سوالات پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت.
منظور از پايايي تحقيق اعتبار ابزار هاي اندازه گيري آن است. در واقع پايايي ابزار ثابت مي کند که اگر تحقيق چندين بار تکرار شود نتايج حاصل يکسان خواهد بود. روش هاي مختلفي براي سنجش پايايي ابزار تحقيق وجود دارد مانند روش آلفاي کرونباخ، روش پيش آزمون، روش گاتمن و روش باز آزمايي به فاصله ي زماني کوتاه و همچنين مانند سنجش روايي، مشاوره با کارشناسان و متخصصان حوزه ي تحقيق. با توجه به رويکرد اين تحقيق و همچنين ماهيت و نوع متغيرها از دو روش پيش آزمون و مشاوره استفاده گرديد و با توجه به اينکه بخشي از پرسشنامه از روش ليکرت استفاده شده بود پايايي اين بخش با استفاده از روش آلفاي کرونباخ مورد ارزيابي قرار گرفته که نتيجه ي حاصل 828/0 بوده است.

4-1) مدل مفهومي تحقيق: مدل کسب و کار مسئولانه

4-1-1) مقدمه
توانايي تبديل هزينه به فايده و تهديد به فرصت براي خلق ارزش در دنياي سريع و غير قابل پيش بيني کسب و کار امروز يک ضرورت به نظر مي رسد. با توجه به علاقمندي و نگاه عموم به رفتارهاي سازمان، شرکت ها نمي توانند تاثيرات اعمال خود را روي جامعه ناديده بگيرند. در سال هاي اخير “مسئوليت اجتماعي سازمان توجهات زيادي را در مباحث اجتماعي، شبکه هاي کارآفريني، ارتباطات سازماني و تحقيقات دانشگاهي به خود معطوف داشته است” [60]. با توجه به اين که CSR يک مفهوم نموي و يک هدف در حال حرکت مي باشد، سازمان ها سعي مي کنند بخش هايي از CSR را در اولويت کارهاي خود قرار دهند که اثرات مالي مثبت براي آنها داشته باشند [1]. اين بدان معني است که اغلب شرکت ها در حالي تمايل به اجراي CSR دارند که سود سهامداران شان نه تنها کاهش نيافته بلکه افزايش يابد. برخي از پژوهشگران با ارائه ي مفهوم CSR استراتژيک سعي در تحقق اين هدف داشته اند. پورتر و کرامر [2] به طور مثال با ارائه ي چارچوب CSR استراتژيک تلاش نموده اند تا با يکپارچه سازي CSR و استراتژي هاي سازمان، CSR را به منبع فرصت و مزيت رقابتي تبديل نمايند. برخي نويسندگان و محققان حوزه مديريت ذينفعان با داخل کردن مباحث مربوط به CSR معتقدند که هدف اصلي CSR بايد تامين رضايت ذينفعان و مسئوليت سازمان در قبال آنان باشد. در مقابل اين گروه محققاني مانند فردمن قرار دارند که معتقدند تنها مسئوليت سازمان در قبال سهامداران بوده و بايد به دنبال افزايش سود آنان باشد[27] .
بر اساس اين اختلاف نظرات بايد روش هاي جديدي ارائه گردد که علاوه بر توجه به ذينفعان و خلق ارزش براي آنان، سود سهامداران نيز تامين شود. يکپارچه سازي CSR نه فقط با استراتژي هاي سازمان بلکه در حوزه ي وسيع تري با مدل کسب و کار سازمان جهت خلق ارزش براي کليه ي ذينفعان از جمله سهامداران، هدف اساسي اين پژوهش مي باشد. آفا [3, p.2] در تعريف مدل کسب و کار عنوان مي کند که “يک مدل کسب و کار چارچوبي است براي به دست آوردن پول”.
واژه مدل کسب و کار در پايان دهه ي 1990 و با ظهور اينترنت و تجارت الکترونيک وارد حوزه ي ادبيات مديريتي شد [4,5]. در طول دو دهه ي گذشته پژوهشگران و مديران روي اين موضوع از زواياي مختلف کار کرده اند. زوت و همکارانش با بررسي تحقيقات مختلف به اين نتيجه رسيده اند که محققان تعاريفي را انتخاب مي کنند که با اهدف مطالعاتي و تحقيقاتي خود سازگاري داشته باشند اما اين تعاريف ممکن است با تعاريف ساير محققان مطابقت نداشته باشند [11]. در اين پژوهش از چارچوبي براي مدل کسب و کار استفاده شده است که جامع بوده و رويکردي نباشد.
ما در دنيايي زندگي مي کنيم که مردم، شرکت ها، دولت ها و حتي ملت ها بيش از گذشته با يکديگر ارتباط داشته و به هم وابسته هستند. مردم براي شرکت هاي مختلف کار مي کنند و پول به دست مي آورند، کالاهاي شرکت هاي ديگر را خريداري مي کنند و به آنها پول مي دهند. شرکت ها ماليات پرداخت مي کنند و دولت ها با پول حاصل از ماليات به ساخت راه هاي جديد، مدارس، بيمارستان ها،…. اقدام مي کنند. توجه به منافع شخصي و خودخواهي افراد و حتي شرکت ها مانع از نوآوري و پيشرفت بوده و بر عکس همکاري و مشارکت با يکديگر و کار کردن با ديگران و براي ديگران مي تواند يک انگيزه ي قوي براي افزايش نوآوري و پيشرفت باشد [9, p. 283]. پورتر و کرامر [2] بيان مي کنند که “شرکت هاي موفق نياز به جامعه ي سالم دارند….، و همزمان، يک جامعه ي سالم نياز به شرکت هاي موفق دارد”.
يک سازمان نسبت به کارکنان خود براي ايجاد يک محيط خوب کاري (شامل امنيت، بهداشت و سلامتي، ساعات کار، دستمزد،…)؛ نسبت به مشتريان خود براي ايجاد رضايت در آنان و تبعيت از اصول و ارزش هاي رقابت منصفانه و نسبت به جامعه براي حفظ محيط زيست، حقوق انسان ها، توسعه پايدار،… مسئول است [10, p. 4].
وقتي يک شرکت محيط مناسب و مطلوبي براي کارکنان خود ايجاد مي کند آنها با کارايي بيشتري کار مي کنند. اين ديدگاه مي تواند به مديران اين بينش را دهد که CSR باعث خلق ارزش هم براي سازمان و هم براي کارکنان مي شود. مديران بايد بدانند که CSR چيزي بيش از هزينه، اجبار و اضطرار و عمل خيرخواهانه است؛ CSR مي تواند منبع فرصت، نوآوري و مزيت رقابتي باشد [2].
با دستيابي به درکي شفاف و واضح از CSR و مدل کسب و کار، اين مفاهيم براي خلق مدل کسب و کار مسئولانه ترکيب خواهند شد. به همين منظور ابتدا مفاهيم مدل کسب و کار، ذينفعان و CSR مورد بررسي قرار گرفته و سپس چارچوب مدل کسب و کار مسئولانه با استفاده از اين مفاهيم طراحي مي شود و در پايان نيز موقعيت رقابتي که از طريق مدل کسب و کار مسئولانه براي سازمان ايجاد خواهد شد مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت.

4-1-2) مسئوليت اجتماعي سازمان (CSR)
اگر چه در طول سال هاي گذشته افراد زيادي تلاش نموده اند تا CSR را تعريف نمايند اما مفهوم آن همچنان سر بسته و تا حدودي مبهم است [25]. هوارد بوون141 ، که اغلب به عنوان پدر CSR ياد مي شود، مسئوليت هاي اجتماعي يک تاجر را وظايفي مي داند که از طريق آنها بايد سياست ها، تصميمات و عملکرد هايي که متناسب با اهداف و ارزش هاي جامعه هستند را دنبال کند [26, p. 304]. برخلاف اين تعريف بسيار قديمي از بوون، برخي محققان چنين ديدگاهي نداشته اند. به طور مثال ميلتون فردمن در مقاله اي که در سال 1970 در مجله ي نيويورک تايمز142 به چاپ رسيد بيان مي کند که: “مسئوليت اجتماعي کسب و کار افزايش سود آن است.”
برخي از محققان نيز مانند فريمن و همکاران [28] مسئوليت هاي اجتماعي سازمان را مسئوليت در قبال ذينفعان مي دانند و در اين تحقيق نيز محقق با همين رويکرد مسئوليت اجتماعي سازمان را مسئوليت در قبال ذينفعاني مي داند که جامعه و نسل هاي آتي از جمله ي اين ذينفعان مي باشند و لذا در صورتي که سازمان به مسئوليت هاي خود در قبال ذينفعان توجه نمايد مشارکت آنان را در توجه به اجتماع و محيط زيست خواهد داشت. اين مسئوليت ها بنا بر مدل سه بخشي CSR شوارتز و کرول [25] شامل مسئوليت هاي اخلاقي، قانوني و اقتصادي مي باشند.
براي پرداختن به مباحث CSR رويکرد هاي مختلفي از سوي محققين مختلف ارائه شده است. مايکل پورتر و مارک کرامر [2] چارچوب جديدي را با رويکرد استراتژيک براي CSR مطرح نمودند که با توجه به آن سازمان ها مي توانند اهداف و فعاليت هاي سازمان خود را به طور موثري با منافع جامعه پيوند بزنند. پورتر و کرامر مشارکت سازمان در جامعه را به سه بخش تقسيم نموده اند:
– مسائل اجتماعي عمومي که ممکن است براي جامعه مهم باشد ولي به عملکرد سازمان وابستگي چنداني نداشته و بر موقعيت رقابتي بلند مدت آن نيز تاثير چنداني ندارد؛
– تاثيرات اجتماعي زنجيره ارزش که به طور قابل توجهي تحت تاثير فعاليت هاي سازمان هستند؛
– ابعاد اجتماعي زمينه رقابتي که عواملي در محيط خارجي هستند و به طور قابل توجهي بر موقعيت رقابتي سازمان تاثير گذارند [2].
رويکرد استراتژيک پورتر و کرامر بر انتخاب مسائل اجتماعي که بايد از سوي سازمان مورد توجه قرار گيرد تاکيد داشته و توجه سازمان را به تمامي مسائل اجتماعي ضروري نمي داند و بر اين عقيده استوار است که هيچ سازماني نمي تواند به تمامي مسائل اجتماعي توجه نموده و در پي رفع آنها باشد و هر سازماني بايد بر اساس نوع فعاليتي که انجام مي دهد و تاثيري که اين فعاليت ها بر جامعه مي گذارند به مباحث و مسائل اجتماعي مربوطه بپردازد [2].
اگر چه رويکرد پورتر و کرامر مسير سازمان را در انتخاب نوع مسائل اجتماعي که بايد بدان توجه نمايد، مشخص مي کند اما به نحوه ي انتخاب و اينکه کدام مسائل توسط چه کساني انتخاب مي شوند، اشاره نمي کند. به طور مثال پورتر و کرامر انتشار کربن را يک مساله اجتماعي عمومي براي يک بانک، يک اثر منفي در زنجيره ي ارزش براي يک سازمان حمل و نقل و يک مساله اجتماعي عمومي و يک اثر منفي در زنجيره ي ارزش براي يک توليد کننده ي اتومبيل مانند تويوتا مي دانند [2]. توجه به اين موضوع که هر مساله ي اجتماعي تاثيرات متفاوتي بر سازمان هاي مختلف دارد کاملا ضروري مي باشد ولي هميشه انتخاب مسائل اجتماعي مرتبط با فعاليت هاي سازمان به اين سادگي نيست و اينکه چه مسائلي و توسط چه کساني به عنوان مسائل اجتماعي مرتبط شناخته شوند نيازمند توجه و بررسي بيشتري مي باشد. علاوه بر اين پورتر و

پایان نامه
Previous Entries مدل کسب و کار، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان Next Entries مدل کسب و کار، ارزش سهام، سود سهام