مدل کسب و کار، بر عملکرد سازمان، عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان به بحث در مورد CSR پرداخته است. در اين مطالعات اين گونه بحث مي شود که رفتار هاي مسئولانه ي سازمان ها موجب مزيت رقابتي براي آنان خواهد شد. [120]

جدول (2-5): بررسي تاثيرات اجراي CSR بر عملکرد سازمان
نوع تاثير
نويسنده
افزايش هزينه هاي سازمان و در نتيجه کاهش توان رقابتي
Friedman, Aupperle et al, McWilliams & Siegel, Jensen
خلق مزيت براي مديران به جاي سهامداران
Brammer & Millington
بدست آوردن منابع بهتر
Cochran & Wood, Waddock & Graves
استخدام کارکنان ماهرتر
Turban & Greening, Greening & Turban
بازاريابي بهتر محصولات و خدمات
Moskowitz, Fombrun
خلق فرصت هاي پيش بيني نشده
Fombrun, Gardberg & Barnett
تاثيرات تبليغاتي (افزايش تقاضا و کاهش حساسيت نسبت به قيمت مصرف کنندگان )
Dorfman and Steiner, Navarro, Sen & Bhattacharya, Milgrom and Roberts
کاهش سطح ضايعات در فرآيند هاي توليدي
Konar & Cohen, Porter & Van Der Linde
عملکرد مالي بهتر (تئوري ذينفعان)
Freeman, Berman et al, Hillman & Keim
جذب مصرف کنندگان آگاه نسبت به مسائل اجتماعي129 (تئوري ذينفعان)
Hillman & Keim
جذب منابع مالي از سرمايه گذاران مسئول نسبت به مسائل اجتماعي130 (تئوري ذينفعان)
Kapstein
بهبود و افزايش اعتبار سازمان (تئوري ذينفعان)
Fombrun & Shanley, Fombrun, Freeman et al
بهبود مزيت رقابتي (تئوري مبتني بر منابع)
Hart, Litz, Rugman & Verbeke, Sharma & Vredenburg, Marcus & Geffen, Delmas, Delmas, de Bakker & Nijhof, de Bakker et al., McWilliams et al., Hockerts , Branco & Rodrigues
منبع: [120]

2-9-4) يکپارچه سازي منافع جامعه و استراتژي هاي سازمان کانتر131
رزابت کانتر [121] به بررسي يکپارچه نمودن منافع اجتماعي با استراتژي هاي سازمان پرداخته و در مورد تاثير تمرکز بر منافع جامعه در ماموريت سازمان بر عملکرد بلند مدت آن به بحث و گفتگو مي پردازد. در ادامه خلاصه اي از موارد مربوط به اين يکپارچه سازي و نتايج آن آورده شده است:
1. افراد درون سازمان به تشخيص قابليت هاي داخلي که مي توانند از يک سو مشکلي از جامعه را برطرف نموده و از سوي ديگر بازار سازمان را گسترش دهند، دست خواهند يافت؛
2. تمرکز بر منافع جامعه در ماموريت سازمان مي تواند به خلق مزيت رقابتي کمک نمايد و چنين سازمان هايي پيشتاز خلق مدل هاي کسب و کار جديدي هستند که با تعهد نسبت به رفع مشکلات اجتماعي به خلق فرهنگ سازماني جديد پرداخته که منجر به سود و عملکردهاي بالاتري مي شوند؛
3. يکپارچه سازي منجر به افزايش قدرت سازمان در چشم مشتريان، کارکنان و افراد جامعه مي شود،
4. داشتن ارزش هاي قوي و ماموريتي که با منافع جامعه آميخته باشد باعث افزايش انگيزه کارکنان، ايجاد يک فرهنگ به هم پيوسته با وجود کارکنان با فرهنگ هاي مختلف و خلق تفکرات نوآورانه توسط کارکنان شود [121].

3-1) مقدمه
هدف از اين فصل توصيف روش هاي بکار رفته براي بررسي مدل ارائه شده در اين پژوهش مي باشد. اين تحقيق دو مرحله ي کيفي و کمي داشته و سعي شده است انتخاب و هماهنگي اين دو مرحله طوري باشد تا نتايج مورد انتظار حاصل شوند. ساختار اين فصل در شکل (3-1) نمايش داده شده است. همان طور که در شکل ديده مي شود، در اين فصل تطابق و هم ترازي رويکرد دو مرحله اي تحقيق بررسي شده و جزئيات مراحل کيفي و کمي به تفصيل بيان مي شوند.
پس از اينکه تطابق دو مرحله ي کمي و کيفي تحقيق مورد اثبات قرار گرفت، وارد مرحله ي اول تحقيق يعني رويکرد کيفي شده و در خصوص مباحث مربوط به انتخاب شرکت مورد مطالعه و همچنين مصاحبه و مشاهده مطالب لازم ارائه خواهد شد. پس از آن در مرحله ي کمي بحث در خصوص طراحي پرسشنامه، جامعه ي آماري و نمونه گيري، روش جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها انجام خواهد گرفت.

شکل 3-1: ساختار فصل 3
3-2) پارادايم هاي تحقيق
انتخاب روش مناسب تحقيق يکي از مباحث مهم در علوم اجتماعي و رفتاري به شمار آيد. صاحب نظران مختلف نظرات و رويکرد هاي متفاوتي به روش تحقيق بخصوص از بعد کمي و کيفي داشته اند و جدال در انتخاب يکي از اين دو روش تا جايي پيش رفت که به ارائه ي رويکردهاي ترکيبي و استفاده از هر دو روش کيفي و کمي انجاميد. بکار بردن روش ترکيبي اکنون در علوم اجتماعي مرسوم مي باشد ولي آنچه حائز اهميت است آن است که ترکيب دو روش کيفي و کمي بايد به گونه اي انجام پذيرد که نتايج حاصل از هر دو مکمل و منطبق با هم بوده و به دستيابي به اهداف تحقيق منتهي شوند.
جدول (3-1) روش هاي بکار رفته در تحقيق از حيث کمي و کيفي، منطق تحقيق يعني قياسي يا استقرايي، ارزش شناسي يا نقش ارزش ها در تحقيق، هستي شناسي يا ماهيت دريافت شده از حقيقت و ارتباطات علّي بين مشاهدات را نشان مي دهد. اين روش ها به پارادايم تحقيق بستگي داشته و هر يک از اين پارادايم ها ويژگي ها و رويکردهاي خاص خود را دارا مي باشند. اين پارادايم ها که عبارتند از اثبات گرايي132، پسا اثبات گرايي133، عمل گرايي134 و ساخت گرايي135 [122] بيانگر تغيير و تحولات در حوزه ي روش هاي تحقيق در علوم رفتاري و اجتماعي مي باشند.

جدول 3-1: مقايسه ي پارادايم هاي علوم رفتاري و اجتماعي

اثبات گرايي
پسا اثبات گرايي
عمل گرايي
ساخت گرايي
روش ها
کمي
در حالت اوليه کمي
کيفي + کمي
کيفي
منطق
استقرايي
در حالت اوليه استقرايي
قياسي + استقرايي
قياسي
معرفت شناسي
ديدگاه عيني، فاعل و مفعول شناخت مستقل از هم هستند
دوگانگي تعديل شده
يافته ها احتمالا و بطور عيني درست هستند
ديدگاه هاي عيني و ذهني
ديدگاه ذهني، فاعل و مفعول شناخت تفکيک ناپذيرند
ارزش شناسي
تحقيق عاري از ارزش
تحقيق با ارزش ها ارتباط دارد ولي آنها تحت کنترل هستند
ارزش ها نقش عمده اي در نتايج بازي مي کنند
تحقيق مقيد به ارزش است
هستي شناسي
واقع گرايي خام
واقع گرايي متعالي يا بحراني
پذيرش واقعيات خارجي، تعاريفي که به بهترين شکل نتايج مطلوب را حاصل مي کنند
نسبيت گرايي
ارتباطات علّي
علل واقعي، مقدم يا همزمان با معلول
ارتباطات با ثبات منطقي و مشروع بين حوادث اجتماعي وجود دارد که ممکن است به طور ناقص شناخته شده باشند
ممکن است ارتباطات عليّ وجود داشته باشد ولي به هيچ وجه امکان تعيين آنها وجود ندارد
همه ي واحد ها به طور همزمان يکديگر را شکل مي دهند، تمايز و تشخيص علت و
معلول از هم غير ممکن است
منبع: [122, p. 23]

همان طور که در جدول (3-1) ديده مي شود رويکرد کمي، روش پارادايم اثبات گرايي بوده و منطق آن بر اساس منطق استقرايي مي باشد. از بعد ارزش شناسي مي توان گفت که در پارادايم اثبات گرايي پژوهش فارغ از ارزش بوده و همچنين فاعل و مفعول شناخت کاملا مستقل از يکديگر مي باشند. در مقابل اين پارادايم، پارادايم ساخت گرايي با رويکرد کيفي وجود دارد که بر منطق قياسي استوار مي باشد و از بعد ارزشي نيز در اين پارادايم تحقيق مقيد به ارزش مي باشد. همچنين در پارادايم ساخت گرايي تفکيک فاعل و مفعول شناخت از يکديگر امکان پذير نمي باشد. دو پارادايم پسا اثبات گرايي و عمل گرايي بين دو حالت قبلي قرار داشته و در واقع ترکيبي از آن دو هستند.
با توجه به اهداف اين تحقيق از پارادايم عمل گرايي که ترکيبي از روش هاي کيفي و کمي تحقيق مي باشد استفاده شده است و علت اين انتخاب اين است که: 1) اين روش توانايي پاسخ به سوالات کيفي و کمي تحقيق را دارا مي باشد در حاليکه ساير پارادايم ها اين ويژگي را ندارند؛ 2) اين روش از استنتاج قوي تري با عمق و وسعت بيشتري براي پاسخ به پديده هاي پيچيده ي اجتماعي برخوردار مي باشد؛ 3) اين روش از طريق يافته هاي مختلف فرصتي براي بيان ديدگاه هاي مختلف ايجاد مي کند [122].

3-3) هم ترازي و تطابق رويکرد تحقيق
براي اين تحقيق يک روش دو مرحله اي در نظر گرفته شده است. اولين مرحله ي تحقيق به فعاليت ها و بررسي هاي کيفي مربوط مي باشد. در اين مرحله ابتدا با توجه به ادبيات تحقيق، مدل ارائه شده در فصل سوم و همچنين فرضيات و سوالات تحقيق ضرورت پژوهش موردي اثبات گشته و از اين رو در مورد مطالعه ي موردي تحقيق بررسي هاي لازم انجام شد. پس از انتخاب شرکت مناسب با اين تحقيق، در مورد موضوع مورد پژوهش مطالعات اوليه انجام شد تا محقق به موضوع اشراف پيدا نمايد. سپس اطلاعات اوليه در خصوص شرکت از طريق مصاحبه با يکي از مديران آن حاصل گشت. در مرحله ي بعد پرسش هاي مصاحبه هاي اختصاصي با مديران ارشد شرکت با يک رويکرد کيفي طراحي گشته و از طريق مصاحبه ي حضوري و تلفني پاسخ هاي آنها جمع آوري شد.
تشکري و تدلي136 [123] بيان مي کنند که روش دو مرحله اي تحقيق براي پيش بردن مطالعات دانشگاهي ارجح است چرا که: 1) پاسخ سوالات تحقيق مي توانند با بکاربردن موثر رويکرد هاي کمي و کيفي جمع آوري شوند؛ 2) اين روش اغلب به محققان کمک مي کند تا بوسيله ي رويکرد هاي روش شناختي به خلق و اصلاح مباحث تحقيق بپردازند؛ و 3) محققان از اين فرصت بهره مند مي شوند که به توضيح و بحث در خصوص نتايج حاصل شده از طريق رويکردهاي متفاوت بپردازند. نومن137 [124] نيز همين مطلب را تاييد نموده و معتقد است که بکار بردن رويکرد تحقيق دو مرحله اي به محققان کمک مي کند تا به درک بهتري از سوالات تحقيق خود دست يابند. تحقيق کيفي اطلاعات معنا دار و جزئي درباره ي احساسات و تفکرات افراد پاسخگو به دست مي دهد. از سوي ديگر تحقيق کمي ارتباط بين متغير ها را مشخص مي نمايد و تصوير واضح و شفافي از سوالات تحقيق از طريق تحليل آماري ترسيم مي کند.
در اين تحقيق يک رويکرد دو مرحله اي بکار رفته است تا سوالات تحقيق پاسخ داده شود. براي پاسخ به سوال اصلي تحقيق يعني “آيا يکپارچه سازي مدل کسب و کار و CSR مي تواند منجر به خلق يک سازمان مسئول نسبت به تمامي ذينفعان از جمله جامعه شود؟” از هر دو رويکرد کيفي و کمي استفاده شده است. رويکرد کمي صرفا جهت بررسي ارزش هاي خلق شده براي مشتري به عنوان يکي از ذينفعان، بکار رفته و جهت برخي تحليل ها و شناخت ارزش هاي مربوط به مشتري از رويکرد کيفي استفاده شده است. پاسخ به سوال دوم تحقيق يعني “آيا ذينفعان در فرآيند يکپارچه سازي مدل کسب و کار و CSR نقشي خواهند داشت؟” نيز به هر دو رويکرد کيفي و کمي نياز داشت و از اين رو از هر دو بهره گرفته شد. براي پاسخ به سوال سوم که عبارت است از “آيا مدل کسب و کار با رويکرد CSR موجب مزيت رقابتي براي سازمان خواهد شد؟” ابتدا با استفاده از نتايج حاصل از روش کيفي و پاسخ هاي دو سوال قبل تحليل ها و بررسي هاي لازم انجام شد و سپس با استفاده از روش کمي پاسخ اين سوال حاصل گرديد. در مجموع مي توان گفت که رويکرد کيفي جهت شناخت شرکت اروم نارين و تحليل رفتار ها و استراتژي هاي آن و رويکرد کمي جهت شناخت رفتار ها و ارزش هاي مشتريان مورد استفاده قرار گرفته اند.

3-4) مرحله اول: رويکرد کيفي

3-4-1) انتخاب مطالعه ي موردي
انتخاب شرکت متناسب با اهداف و فرضيات تحقيق به عنوان مطالعه ي موردي يکي از مسائل مهم و قابل توجه در يک کار تحقيقاتي مي باشد. اگر در اين مرحله انتخاب صحيح صورت نگيرد محقق با وجود صرف زمان و تلاش زياد ممکن است به اهداف مورد نظر خود دست نيابد. با توجه به اين که اين تحقيق شامل بررسي و تحليل چهار حوزه ي مهم و اساسي شامل مدل کسب و کار، مديريت ذينفعان، CSR و مزيت رقابتي مي باشد، انتخاب شرکتي که از اين چهار بعد قابل تحليل و بررسي باشد کار ساده اي نبود بخصوص اين که فعاليت هاي

پایان نامه
Previous Entries مدل کسب و کار، عملکرد سازمان، بر عملکرد سازمان Next Entries مدل کسب و کار، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان