مدل کسب و کار، ابزار ارتباط، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

ساده سازي و انجام کاري در حد اين پژوهش از بين کليه ي ذينفعان مشتريان، سهامداران (مالکان) و جامعه را انتخاب و ارزيابي نموده است که اطلاعات مربوط به تحليل و ارزيابي هاي محقق در بخش هاي قبل ذکر شده و در اين بخش ارتباط آن با مدل کسب و کار مسئولانه مورد بررسي مي گيرد. شکل (4-5) مدل کسب و کار مسئولانه ي شرکت اروم نارين را نشان مي دهد.
اجزاي اصلي مدل کسب و کار يعني مفهوم کسب و کار، قابليت ها و ارزش ها در بخش هاي قبل به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند و در شکل (4-5) تنها خلاصه اي از موارد ذکر شده ارائه شده است. ارتباط ذينفعان با اجزاي مدل کسب و کار از سه طريق انجام مي شود. ذينفعان براي تعيين مفهوم کسب و کار و استراتژي ها، علاقمندي هاي خود را مشخص و به سازمان ارائه مي نمايند. با تحليل و ارزيابي علاقمندي هاي تمامي ذينفعان و درک اشتراکات بين اين علاقمندي ها، سازمان به انتخاب استراتژي ها پرداخته و مفهوم کسب و کار را مشخص مي کند.
پس از درک مفهوم کسب و کار و استراتژي ها بر اساس علاقمندي هاي ذينفعان، سازمان به تعيين قابليت ها و منابع مورد نياز براي اجراي استراتژي ها مي پردازد. براي فراهم نمودن قابليت هاي مورد نياز بايد کليه ي ذينفعان با سازمان مشارکت نمايند.
پس از اينکه استراتژي ها مشخص و قابليت هاي مورد نظر جهت اجراي آنها فراهم گرديد، ذينفعان با همکاري و مشارکت با سازمان به خلق ارزش مي پردازند که اين ارزش ها بايد با انتظارات ذينفعان هماهنگ و منطبق باشند تا انگيزه ي لازم را براي ادامه همکاري و مشارکت آنان فراهم نمايند.
ارزيابي و تحليل علاقمندي ها، مشارکت و انتظارات ذينفعان در ادامه توضيح داده شده است.

شکل (4-5): مدل کسب و کار مسئولانه شرکت اروم نارين
4-2-4-1) علاقمندي هاي ذينفعان
با توجه به اينکه ذينفعان مختلف نگرش ها و رويکردهاي مختلفي به فعاليت هاي يک سازمان دارند، علاقمندي هاي مختلفي نيز خواهند داشت. در مدل کسب و کار مسئولانه ي شرکت اروم نارين علاقمندي هاي سه گروه از ذينفعان مورد بررسي قرار گرفته است: مشتريان، سهامداران و جامعه.
علاقمندي هاي سهامداران بر اساس مصاحبه هاي انجام شده با مديران شرکت اروم نارين عبارت است از توليد آبميوه هاي ارگانيک و استفاده از بسته بندي هاي تتراپريزما به دليل تمايز محصول و کيفيت بالا. علاقمندي هاي جامعه بر اساس مشاهده و مصاحبه با افراد و گروه هاي جامعه مانند مصرف کنندگان آبميوه، انجمن هاي مربوط و عموم مردم به دست آمده است. نتايج اين تحقيقات نشان مي دهد که اولا عموم جامعه انتظار دارند که هر شرکت توليد کننده از جمله شرکت اروم نارين ايجاد اشتغال نمايد. علاوه بر ايجاد درآمد براي جامعه از طريق اشتغال انتظار دوم جامعه کسب درآمد ارزي از طريق صادرات محصول مي باشد. همچنين جامعه انتظار دارد که توليد کنندگان تنها به دنبال سود شرکت خود نبوده و منافع و مضررات حاصل از فعاليت هاي توليدي خود مانند آلودگي هاي زيست محيطي و صوتي را نيز در نظر بگيرند.
براي بررسي و شناخت علاقمندي هاي مشتريان بخشي از سوالات پرسشنامه در نمونه گيري انجام شده به اين موضوع اختصاص يافت که نتايج حاصل از آن در جدول (4-17) قابل مشاهده است. در اين پژوهش ابتدا موارد: طعم و مزه ي آبميوه، ظاهر بسته بندي، تاثير زيست محيطي بسته بندي، طبيعي بودن آبميوه (درصد خلوص آن)، ارزش غذايي آبميوه، سالم بودن (نداشتن مواد شيميايي و غير طبيعي در آن)، نوع ميوه ي بکار رفته و اثرات زيست محيطي توليد، انتخاب و سپس سوالات پرسشنامه جهت درجه ي اهميتي که مشتريان به هر يک از اين موارد اختصاص مي دهند طراحي شد. معيار سنجش کليه ي موارد ذکر شده نسبت قيمتي برابر، 25%، 50%، 75% و 100% افزايش بوده است چرا که ميزان اهميت هر يک از آنها بدون تعيين معياري مشخص براي مشتري قابل تشخيص و ارزيابي نخواهد بود و انتخاب اين معيار پس از آزمون اوليه و مشاهده و مصاحبه با تعدادي از مشتريان انتخاب شده است.

جدول (4-17): درصد پاسخ دهندگان به افزايش قيمت بر اساس ويژگي هاي مختلف آبميوه

رديف
نوع ويژگي / تاثير قيمتي
برابر
25%
50%
75%
دو برابر
1
طعم و مزه
1/14%
6/39%
6/26%
0/13%
8/6%
2
ظاهر بسته بندي
1/33%
6/40%
8/18%
0/6%
6/1%
3
اثرات زيست محيطي بسته بندي
6/27%
8/43%
8/19%
8/6%
1/2%
4
درصد خلوص آبميوه
5/6%
6/32%
9/33%
2/17%
9/9%
5
ارزش غذايي
4/4%
8/26%
7/36%
9/21%
2/10%
6
سالم بودن محصول
0/6%
6/26%
5/36%
4/21%
6/9%
7
نوع ميوه بکار رفته
2/36%
4/42%
6/15%
2/4%
6/1%
8
اثرات زيست محيطي توليد
9/22%
0/49%
8/19%
3/6%
1/2%

جدول (4-18): مقايسه ميزان اهميت ويژگي هاي مختلف آبميوه براي مصرف کنندگان

Descriptive Statistics

N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance
taste
384
1.00
5.00
2.5885
1.09233
1.193
Appearance
384
1.00
5.00
2.0234
.94881
.900
Environmental effects by packaging
384
1.00
5.00
2.1198
.95934
.920
Juice percent
384
1.00
5.00
2.9141
1.07203
1.149
Nutrition facts
384
1.00
5.00
3.0651
1.03386
1.069
healthiness
384
1.00
5.00
3.0208
1.05196
1.107
Fruit
384
1.00
5.00
1.9245
.90662
.822
Environmental effects by production
384
1.00
5.00
2.1563
.91780
.842
Valid N (list wise)
384

بر اساس جداول بالا ارزش غذايي و سلامت محصول از اهميت بيشتري براي مشتريان برخوردار است چرا که حاضرند براي دريافت اين دو ويژگي هزينه ي بيشتري بپردازند. بر همين اساس مي توان نوع ميوه ي بکار رفته و ظاهر بسته بندي را در درجات اهميت پايين تري دانست. البته لازم به ذکر است که در کل مصرف کننده براي دريافت کيفيت بالاتر در هر يک از ويژگي هاي بالا حاضر است قيمت بيشتري بپردازد ولي اين افزايش قيمت در مواردي مانند ظاهر و نوع ميوه کمتر و براي مواردي مانند ارزش غذايي و سلامت غذايي بيشتر است.
علاوه بر اهميت ويژگي هاي ذکر شده، مصرف کنندگان طي مصاحبه هاي انجام شده با آنان بر اهميت رقابت سالم و منصفانه و همچنين تبليغات واقعي و به دور از اغراق و دروغ تاکيد داشتند.

4-2-4-2) مشارکت ذينفعان
همان طور که در فصل قبل به تفصيل توضيح داده شد، منظور از مشارکت ذينفعان کليه ي فعاليت هايي است که آنان بر اساس علاقمندي هاي شان و در ارتباط و همکاري با سازمان و همچنين ساير ذينفعان انجام مي دهند تا به خلق ارزش بپردازند. در اين بخش مشارکت سهامداران، جامعه و مشتريان مورد بررسي قرار مي گيرد. مشارکت اصلي که سهامداران و يا مالکان شرکت اروم نارين داشته اند تامين سرمايه هاي لازم براي اجراي علاقمندي هاي ذينفعان بوده است. انجام امور لازم جهت دستيابي باغات ميوه به استانداردهاي کشاورزي ارگانيک، فراهم نمودن تجهيزات و همچنين فرآيند هاي مورد نياز براي تهيه ي آبميوه هاي طبيعي و ارگانيک، ارتباط با تامين کنندگان معتبر مانند تتراپک براي افزايش کيفيت محصول و بکارگيري نيروهاي متخصص و کارآمد را مي توان از جمله تلاش ها و مشارکت هاي سهامداران اروم نارين دانست.
در خصوص مشارکت جامعه نيز مي توان به تامين نيروهاي تحصيل کرده جهت فعاليت در واحد هاي توليدي مانند اروم نارين، برقراري ارتباط مراکز علمي تحقيقاتي مانند دانشگاه علوم پزشکي اروميه با صنعت (شرکت اروم نارين) و همچنين برگزاري که نمايشگاه هاي تخصصي مانند نمايشگاه محصولات ارگانيک اشاره نمود. البته بايد اذعان کرد که اين موارد به هيچ عنوان کافي نمي باشد و با توجه به عدم شناخت تقريبا نيمي از مردم از محصولات ارگانيک، لازم است که عموم جامعه و بخصوص انجمن ها و ارگان هاي مربوط جهت آگاه سازي و اطلاع رساني در اين خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.
در خصوص مشارکت مشتريان نيز مي توان به دو موضوع اشاره کرد. اول اينکه يکي از انگيزه ها و دلايل اصلي شرکت اروم نارين براي توليد محصولات ارگانيک علاقمندي و خواست مصرف کننده ي خارجي نسبت به اين محصولات بوده است. گرايش مردم بسياري از کشورهاي جهان بخصوص کشورهاي توسعه يافته به مصرف محصولات ارگانيک باعث شده است که توليد کنندگان زيادي به توليد اين محصولات روي آورده و از مزيت رقابتي حاصل از توليد آنها بهره مند شوند. شرکت اروم نارين نيز با توجه به اينکه از سال ها پيش بخشي از محصولات خود را به خارج از کشور صادر مي نموده است بنا به تقاضا و تمايل مصرف کنندگان خارجي اقدام به تبديل بخشي از توليدات خود به ارگانيک نموده است. در طي دو سال گذشته با توجه به شرايط سياسي اقتصادي ايران صادرات اين محصولات به کمتر از نصف کاهش يافته ولي سهامداران يا مالکان شرکت تصميم به توليد محصولات ارگانيک براي بازار داخلي نموده اند. با توجه به کاهش صادرات نمي توان از مصرف کنندگان خارجي انتظار مشارکت چنداني داشت چرا که شرايط رقابتي شرکت اروم نارين دچار نزول شده و شرکت هاي ديگري از کشورهايي مانند چين و ترکيه امکان فروش محصولات خود را توسعه داده اند. از سوي ديگر و با توجه به نتايج حاصل از تحقيقات مصرف کنندگان علي رغم علاقه اي که به مصرف محصولات سالم و با ارزش غذايي بالا حتي به قيمتي بيش از قيمت معمول دارند ولي به دليل ناآگاهي در خصوص آبميوه هاي ارگانيک امکان مشارکت چنداني نخواهند داشت ولي در صورت آگاه شدن از حضور چنين محصولاتي در بازار و فوايد و اثرات سودمند آنها حاضر به خريد اين محصولات با قيمت بالاتر دارند و خود اين پرداخت بيشتر را مي توان نوعي مشارکت دانست. همچنين مشارکت در برخي از طرح هاي شرکت اروم نارين از جمله پروژه هاي سمپلينگ اين شرکت و تحقيقات بازار را مي توان از موارد ديگر دانست که مي تواند تاثيرات مهمي در عملکرد شرکت اروم نارين دانست. البته بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که با توجه به اينکه اين شرکت فاقد واحد هايي مانند مديريت ارتباط با مشتريان و يا يک سايت قوي و در کل ابزار ارتباطي موثر با مشتريان مي باشد، نمي توان انتظار مشارکت موثر از حيث ارتباطي با مشتريان را داشت.

4-2-4-3) انتظارات ذينفعان
همان طور که علاقمندي هاي ذينفعان تعيين کننده ي مفهوم کسب و کار و مشارکت ذينفعان تعيين کننده ي قابليت ها مي باشند، انتظارات ذينفعان نيز ارزش ها را مشخص مي کنند. پس از اينکه ذينفعان موارد مورد علاقه ي خود را مشخص و ابراز نموده و سپس بر اساس اين علاقمندي ها در تهيه ي منابع و فرآيند هاي سازمان مشارکت کردند، بايد اين مساله مورد ارزيابي قرار گيرد که ارزش هاي خلق شده تا چه حد با انتظارات ذينفعان همسان و منطبق است. به طور خلاصه مي توان انتظارات ذينفعان را الگوي خلق ارزش دانست يعني سازمان بر اساس انتظاراتي که هر ذينفع دارد براي وي ارزش آفريني نموده و ارزش هاي خلق شده را به وي ارائه مي کند.
با توجه به مطالبي که در بخش ارزش و همچنين بخش هاي علاقمندي ها و مشارکت ذينفعان بيان شد، در اين مرحله بايد انتظارات ذينفعان را تحليل نمود.
همان طور که در چارچوب مدل کسب و کار مسئولانه شرکت اروم نارين ديده مي شود انتظار اساسي سهامداران افزايش سود و اعتبار برند مي باشد.
انتظار جامعه نيز آن است که شرکت اروم نارين به خلق ارزش هاي اقتصادي و غير اقتصادي براي جامعه بپردازد که اين ارزش ها را مي توان درآمد هاي ارزي و غير ارزي و کاهش هزينه هاي ناشي از آلودگي هاي زيست محيطي و بهداشتي سلامتي دانست.
در خصوص انتظارات مشتريان نيز بر اساس تحقيقات انجام شده مي توان موارد زير را ذکر نمود:
1. برخورداري از سلامت جسماني با مصرف آبميوه هاي ارگانيک شادلي
2. در دسترس بودن آبميوه هاي ارگانيک شادلي
3. پرداخت قيمت منصفانه براي آبميوه هاي ارگانيک شادلي
4. لذت طعم

پایان نامه
Previous Entries مدل کسب و کار، عملکرد کارکنان، اعتبار برند Next Entries مدل کسب و کار، منابع سازمان، عرضه کنندگان