مخارج دولت

دانلود پایان نامه ارشد

فرض ميکنيم که:
(5-128)
لذا با جايگذاري معادله (5-128) در داخل معادله (5-127) داريم:
(5-129)
همچنين ميدانيم که در S.S صادرات و واردات با هم برابر هستند:
(5-130)
در نتيجه با برابر قرار دادن صادرات و واردات داريم:
(5-131)
همچنين مصرف داخلي، سرمايهگذاري داخلي در شرايط تعادل پوياي اقتصاد به صورت زير محاسبه ميشود:
(5-132)
(5-133)
همچنين با توجه به معادله (5-55) و گرفتن لگاريتم از رابطه فوق، مقدار تعادلي بلندمدت مخارج دولتي به صورت زير به دست ميآيد:
(5-134)
با توجه به معادله (5-56)، مقدار تعادلي بلندمدت مالياتها برابر است با:
(5-135)
محاسبه مقادير تعادلي بلندمدت معادلات مربوط به نفت:
(5-136)
(5-137)
(5-138)
(5-139)
با جايگذاري معادلات (5-139) و (5-135) در داخل معادله (5-134) داريم:

(5-140)
با توجه به معادله (5-4)، نرخ استهلاک به صورت زير محاسبه ميشود:
(5-141)
با توجه به معادله (5-141) ميتوان نرخ استهلاک را محاسبه کرد. در واقع با داشتن دادههاي سرمايهگذاري و حجم سرمايه نرخ استهلاک قابل محاسبه است.
با جايگذاري مجموعه معادلات (5-131)، (5-132)، (5-133)، (5-140) و (5-141) در داخل معادله (5-129) داريم:
(5-142)
با مرتب کردن رابطه (5-142) و حل براي مصرف داريم:

(5-143)
که در آن مقادير و به صورت زير تعريف ميشود:
(5-144)
(5-145)
با در نظر گرفتن معادله (5-143) و جايگذاري به جاي و از معادلات (5-126) و (5-124) داريم:
(5-146)
حال بايستي عبارتي براي محاسبه شود. از مسئله حداقل سازي هزينه داريم:
(5-147)
(5-148)
که در آن مقدار تعادلي بلندمدت دستمزد حقيقي ميباشد، با جايگذاري به جاي از معادله (5-147) در داخل (5-148) داريم:
(5-149)
با مرتب کردن و حل کردن براي داريم:
(5-150)
هزينه نهايي در شرايط تعادل پوياي اقتصاد به صورت زير است:

(5-151)
با جايگذاري معادله (5-151) در معادله (5-150) داريم:

(5-152)
ميتوان با تغيير متغير زير معادله (5-152) را به صورت سادهتر نوشت:
(5-153)
(5-154)
با جايگزيني معادله (5-154) در داخل معادله (5-146) داريم:
(5-155)
از شرط عرضه نيروي کار داريم:
(5-156)
معادله فوق را بر حسب نوشته و به جاي و از معادلات (5-151) و (5-155) جايگزين ميکنيم:

(5-157)
از حل معادله (5-157) که يک معادله غيرخطي ميباشد، مقدار تعادلي بلندمدت بدست ميآيد.
مطابق با معادله (5-154)، مقدار در S.S برابر است با:
(5-158)
با جايگذاري از معادله (5-157) به جاي مقدار تعادلي بلندمدت بدست ميآيد.
مطابق با معادله (5-141)، ميباشد. با جايگذاري به جاي از (5-158) مقدار تعادلي بلندمدت بدست ميآيد.
مطابق با معادله (5-124) داريم:
(5-125)
با جايگذاري به جاي و مقدار تعادلي بلندمدت بدست ميآيد.
مطابق با معادله (5-123) و جايگذاري به جاي و مقدار تعادلي بلندمدت بدست ميآيد.
(5-124)
از معادله (5-155) و جايگذاري به جاي مقدار تعادلي بلندمدت مصرف بدست ميآيد:
(5-155)
با توجه به معادله (5-155) و جايگذاري به جاي مقدار تعادلي بلندمدت مصرف در رابطه تقاضاي پول، مقدار تعادلي بلندمدت پول بدست ميآيد:
(5-159)
محاسبه مقدار تعادلي بلندمدت اوراق مشارکت و داراييهاي خارجي بانک مرکزي:
(5-160)
(5-161)
محاسبه مقادير تعادلي بلندمدت در بخش خارج:
(5-162)
(5-163)
در نهايت در قسمت آخر مقادير تعادلي بلندمدت تورم را در بخشهاي مختلف محاسبه ميکنيم.
با توجه به معادله (5-74) ميتوان مقدار تعادلي بلندمدت تورم داخلي را محاسبه کرد:
(5-164)
با توجه به معادله (5-77) ميتوان مقدار تعادلي بلندمدت تورم ناشي از کالاهاي مصرفي وارداتي را محاسبه کرد:
(5-165)
با توجه به معادله (5-82) ميتوان مقدار تعادلي بلندمدت تورم تاشي از کالاهاي سرمايهگذاري داخلي را محاسبه کرد:
(5-166)
با توجه به معادله (5-85) ميتوان مقدار تعادلي بلندمدت تورم ناشي از کالاهاي سرمايهگذاري وارداتي را محاسبه کرد:
(5-167)
محاسبه مقدار تعادلي بلندمدت تورم ناشي از کالاهاي صادراتي:
با توجه به معادله (5-92) داريم:
(5-168)
محاسبه مقدار تعادلي بلندمدت تورم ناشي از کالاهاي وارداتي:
با توجه به معادله (5-99) داريم:
(5-169)

5-5- لگاريتم-خطي کردن معادلات بدست آمده از بهينهسازي
حل بسياري از مسائل اقتصادي پويا در فضاي گسسته در مدلهاي کلان اقتصادي مدرن منتهي به سيستم معادلات تفاضلي غيرخطي ميشوند. لگاريتم-خطي سازي يکي از روشهاي موجود براي کاستن از پيچيدگيهاي محاسباتي چنين سيستمهايي است که در آن تعداد زيادي معادله غيرخطي بايد به شکل همزمان حل شوند.
لگاريتم-خطي سازي، يک معادله غيرخطي را به معادلهي تبديل ميکند که بر حسب انحراف لگاريتمي هر متغير از مقدار وضعيت تعادلي بلندمدتش خطي است. اگر انحراف از مقدار تعادلي بلندمدت کوچک باشد، انحراف لگاريتمي تفسير اقتصادي بسيار جالبي خواهد داشت و ميتوان گفت تقريباً برابر با درصد انحراف از مقدار تعادلي بلندمدت خواهد بود.
لگاريتم-خطي سازي از بار محاسباتي مسائل ميکاهد و به ما اين امکان را ميدهد که مسائل بسيار پيچيده را با سهولت بيشتر و در زمان کمتري حل کنيم279. در اين قسمت معادلاتي که در بخشهاي قبلي از شرايط بهينهسازي بدست آمده است، لگاريتم-خطي ميشود.
لگاريتم-خطي کردن معادله شاخص CPI:

(5-170)
اگر معادله (5-170) را يک دوره به عقب برده و از خودش کم کنيم، داريم:
(5-171)
با کم کردن معادله (5-170) از معادله (5-171) داريم:
(5-172)
اگر از معادله (5-74) و (5-77) در داخل معادله (5-172) جايگذاري کنيم، داريم:
(5-173)
لگاريتم-خطي کردن معادله تشکيل سرمايه:

(5-174)
درصد انحرافات از وضعيت پايدار حجم سرمايه برابر با جمع وزني درصد انحرافات حجم سرمايه از وضعيت پايدار در دوره گذشته و درصد انحراف از وضعيت پايدار حاصل جمع سرمايهگذاري و شوک تکنولوژي ماناي خاص سرمايهگذاري ميباشد.
لگاريتم-خطي کردن معادله مصرف داخلي:

(5-175)
لگاريتم-خطي کردن معادله مصرف خارجي:

(5-176)
لگاريتم-خطي کردن معادله شاخص قيمت سرمايهگذاري:

(5-177)
اگر معادله (5-177) را يک دوره به عقب برده و از خودش کم کنيم، داريم:
(5-178)
با کم کردن معادله (5-177) از (5-178) داريم:
(5-179)
اگر از معادله (5-82) و (5-85) در داخل معادله (5-179) جايگذاري کنيم، داريم:
(5-180)
لگاريتم-خطي کردن معادله تقاضاي داخلي براي سرمايهگذاري:

(5-181)
لگاريتم-خطي کردن معادله تقاضاي واردات براي سرمايهگذاري:

(5-182)
لگاريتم-خطي کردن معادله سرمايهگذاري:
(5-183)
ابتدا از طرفين معادله مذکور لگاريتم ميگيريم در نتيجه:
(5-184)
ميدانيم در بلندمدت و در شرايط تعادل پوياي اقتصاد داريم: ، و همچنين ، بنابراين صورت بلندمدت معادله سرمايه گذاري به صورت زير است:
(5-185)
بر اساس خواص تابع هزينه تعديل سرمايه گذاري ميتوان نتيجه گرفت:
(5-186)
پس از لگاريتمگيري از طرفين معادله شرط مرتبه اول سرمايهگذاري، با استفاده از رابطه (5-186)، فرم لگاريتم خطي سازي شده سمت چپ اين معادله به صورت زير بدست ميآيد:
(5-187)
که در آن و فرم انحراف از تعادل بلندمدت لگاريتم نسبت شاخصهاي قيمت کالاهاي سرمايهگذاري به شاخص قيمت کالاهاي داخلي و نسبت شاخص قيمت کالاهاي مصرفي به شاخص قيمت کالاهاي داخلي ميباشد.
از طرفي ديگر سمت راست معادله سرمايهگذاري داراي تقريب تيلور لگاريتمي مرتبه اول حول به صورت زير خواهد بود:

(5-188)
ميدانيم که ، از طرفي داريم:
(5-189)
(5-190)
(5-191)

پایان نامه
Previous Entries داريم:، کالاهاي، تعادلي Next Entries شوک مارک آپ، اقتصاد خرد، مخارج دولت