محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

8/47 درصد (196 نفر) در گروه سني23-21 ساله ميباشند. در گروه سني 23-21 ساله، 6/60 درصد (103 نفر) مرد و 8/38 درصد ( 93 نفر) زن مي‌باشند. کمترين پاسخگويان در گروه سني 29 ساله و بالاتر با نسبت 2/1 درصد(5 نفر)، قراردادند که از اين ميان 8/1 درصد (3 نفر) مرد و 8/0 درصد (2 نفر) از آنان زن ميباشند. ميانگين سني کل پاسخگويان 61/21 است. ميانگين سن دانشجويان پسر با 29/22 از ميانگين سن دانشجويان پسر 13/21 بيشتر است.
5-1-6- توزيع پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل به تفکيک جنست
جدول 5-6- توزيع فراواني و درصدي پاسخگويان برحسب وضعيت تاهل به تفکيک جنسيت
جنسيت
وضعيت تأهل
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
متأهل
13
6/7
50
8/20
63
4/15
مجرد
157
4/92
190
2/79
347
6/84
جمع کل
170
100
240
100
410
100
نتايج جدول 5-6 نشان ميدهد که تعداد پاسخ‌دهندگان مجرد بيشتر از پاسخگوياني متأهل است به‌گونه‌اي که 6/84 درصد (347 نفر) مجرد و 4/15 درصد (63) نفر در متأهل هستند. مقايسه بين دو جنس نشان ميدهد که نسبت مرداني که مجرد هستند با 4/92 درصد بيشتر از زنان با 2/79 درصد است. هم‌چنين نسبت دانشجويان زني که متأهل هستند با 8/20 درصد (50 نفر) بيشتر از دانشجويان مرد با 6/ 7 درصد (13 نفر) است.
5-1-7- توزيع پاسخگويان برحسب محل سکونت به تفکيک جنسيت
جدول 5-7- توزيع فراواني و درصدي پاسخگويان برحسب محل سکونت به تفکيک جنسيت
جنسيت
محل سکونت
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
خوابگاه
136
0/80
174
5/72
310
6/75
منزل اجارهاي
9
3/5
11
6/4
20
9/4
نزد خانواده
22
9/12
51
2/21
73
8/17
نزد اقوام
3
8/1
4
7/1
7
7/1
جمع کل
170
100
240
100
410
100
دادههاي انعکاس يافته در جدول 5-7 نشان ميدهد که بيشتر پاسخگويان با نسبت 6/75 درصد (310 نفر) ساکن خوابگاه ميباشند، به‌گونه‌اي که پاسخگويان ساکن خوابگاه 0/80 درصد (136 نفر) را مردان و 5/72 درصد (174 نفر) را زنان تشکيل مي‌دهند. کمترين پاسخگويان با نسبت 7/1 درصد (7 نفر)، کساني هستند که نزد اقوامشان زندگي مي‌کنند، که در اين ميان 8/1 درصد (3 نفر) مرد و 7/1 درصد (4 نفر) از آنان زن ميباشند.
5-1-8- توزيع پاسخگويان برحسب دانشکده به تفکيک جنسيت
جدول 5-8- توزيع فراواني و درصدي پاسخگويان برحسب دانشکده به تفکيک جنسيت
جنسيت
دانشکده
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ادبيات و علوم انساني
48
2/28
103
9/42
151
8/36
علوم پايه
28
5/16
63
2/26
91
2/22
فني و مهندسي
68
0/40
41
1/17
109
6/26
کشاورزي و منابع طبيعي
17
0/10
28
7/11
45
11
علوم و فنون دريايي
9
3/5
5
1/2
14
4/3
جمع کل
170
100
240
100
410
100
داده‌هاي انعکاس يافته در جدول 5-8 نشان مي‌دهد که بيشتر پاسخگويان با نسبت 8/36 درصد (151 نفر) از دانشکده ادبيات و علوم انساني ميباشند، به‌گونه‌اي که 9/42 درصد (103 نفر) از آنان زن و 2/28 درصد (48 نفر) مرد ميباشند. کمترين پاسخگويان با نسبت 7/1 درصد (7 نفر)، کساني هستند که در دانشکده علوم و فنون دريايي تحصيل ميکنند و 3/5 درصد (9 نفر) مرد و 1/2 درصد ( 5 نفر) از آنان زن ميباشند.
5-2- توصيف متغيرهاي اصلي تحقيق
5-2-1- توصيف ابعاد تقلب علمي (متغير وابسته)
5-2-1-1- توصيف گويههاي بعد تقلب امتحاني
جدول 5-9- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويه هاي بعد تقلب در امتحان
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويهها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
برايم پيش‌آمده که سؤالات امتحان را با نگاه کردن به برگهي امتحاني شخص ديگري پاسخ بدهم.
اصلاً
44
9/25
89
1/37
133
4/32
09/1
1
03/1

کم
69
6/40
88
7/36
157
3/38

گاهياوقات
38
4/22
49
4/20
87
2/21

زياد- خيليزياد
19
2/11
14
8/5
33
0/8

برايم پيش‌آمده که در حين برگزاري امتحان جواب سؤالات امتحان را از شخص ديگري پرسيده باشم.
اصلاً
48
2/28
82
7/31
130
7/31
15/1
1
05/1

کم
56
9/32
87
9/34
143
9/34

گاهي اوقات
44
9/25
52
4/23
96
4/23

زياد- خيليزياد
22
9/12
19
0/10
41
0/10

روي اعضاي بدن،روي يک ورقه، روي صندلي، و يا روي شيء ديگري را نوشته و دور از چشم مراقبين از آن استفاده کردهام.
اصلاً
91
5/25
153
7/63
244
5/59
73/0
00
08/1

کم
34
0/20
46
2/19
80
5/19

گاهي اوقات
27
9/15
26
8/10
53
9/12

زياد
18
6/10
15
2/6
33
0/8

عمداً در سر جلسه امتحان حاضر نشده و براي غيبت خود دليلي دروغي را ارائه دادهام؛ مثلاً اينکه مريض بودهام.
اصلاً
132
6/77
202
2/84
334
5/81
33/0
00/0
79/0

کم
20
8/11
18
5/7
38
3/9

گاهي اوقات
8
7/4
15
2/6
23
6/5

زياد- خيليزياد
10
9/5
5
0/2
15
6/3

برايم پيش آمده است که به جاي خودم شخص ديگري را سر جلسهامتحانيبفرستم.
اصلا
156
8/91
213
8/88
369
0/90
18/0
00/0
1/0

کم
6
5/3
10
2/4
16
9/3

گاهياوقات
6
5/3
13
4/5
19
6/4

زياد- خيليزياد
2
2/1
4
6/1
6
4/1

با هماهنگي قبلي با شخص ديگري، سر جلسه امتحان جواب سوالات را ازطريق ايماء و اشاره به همديگر رساندهايم.
اصلا
63
1/37
124
7/51
187
6/45
95/0
1
11/1

کم
52
6/30
65
1/27
117
5/28

گاهياوقات
28
5/16
29
1/12
57
9/13

زياد- خيليزياد
27
9/15
22
1/9
49
0/12

پيش آمده است که در طول برگزاري امتحان برگههاي امتحاني مان را عوض کنيم.
اصلا
112
9/65
188
3/78
300
2/73
44/0
0/0
86/0

کم
36
2/21
26
8/10
62
1/15

گاهياوقات
15
8/8
16
7/6
31
6/7

زياد- خيليزياد
4
4/2
10
2/4
17
1/4

برايم پيش آمده است که در حين برگزاري امتحان با استفاده از موبايل تقلب کنم
اصلا
117
8/68
187
9/77
304
1/74
42/0
0/0
80/0

کم
26
3/15
30
5/12
56
7/13

گاهياوقات
21
4/12
18
5/7
39
5/9

زياد- خيليزياد
4
6/3
5
0/2
11
7/2

دادههاي انعکاس يافته در جدول 5-9 نشان ميدهد که بيشترين ميزان تقلب علمي در بعد تقلب امتحاني مربوط به “پرسيدن جواب سوالات امتحان از شخص ديگري درحين برگزاري امتحان” ميباشد و 10 درصد ( 41 نفر) از پاسخگويان درسطح زياد و خيليزياد مرتکب اين رفتار شدهاند. همچنين 9/34 درصد اظهار داشتهاند که در سطح کم و 4/23 درصد گزارش دادهاند گاهياوقات اين رفتار را مرتکب شدهاند. ميانگين نمره245 اين گويه 15/1 ميباشد که بيشترين مقدار ميانگين را در ميان گويههاي بعد تقلب در امتحان به خود اختصاص دادهاست. پس از آن “پاسخ دادن به سوالات امتحان با نگاه کردن به برگهي امتحاني شخص ديگري” با ميانگين 09/1 بيشترين مقدار ميانگين را به خود اختصاص داده است. کمترين ميزان رفتارهاي متقلبانه علمي در بعد تقلب در امتحان مربوط به “فرستادن شخص ديگري به جاي خود در جلسه امتحاني” ميباشد؛ به گونهاي که 90 درصد ( 369 نفر) از پاسخگويان به گزينه “اصلا” پاسخ دادهاند و نمره ميانگين براي اين گويه 18/0 مي باشد.
پس از ترکيب گويههاي بعد تقلب در امتحان، نمره کلي اين بعد به دست آمد که با توجه به دامنه نظري(حداقل/حداکثر ممکن نمره) که بين 0 تا 10 مي باشد، در چهار سطح اصلا، کم، متوسط و زياد رتبهبندي شدهاست و در جدول 5-10 انعکاس يافته است.
جدول 5-10- توزيع نمرات بعد تقلب در امتحان
جنسيت
تقلب امتحاني
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
24
1/14
39
2/16
63
4/15
کم
109
1/64
166
2/69
275
1/67
متوسط
35
6/20
33
8/13
68
6/16
بالا
2
2/1
2
8/0
4
0/1
جمع کل
170
100
240
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
32-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
28-0
ميانگين
30/5
با توجه به جدول 5-10 به ميزان 4/15درصد از دانشجويان اصلا مرتکب تقلب در امتحان نشدهاند، 1/67 درصد به ميزان کم و 6/17 درصد از آنان به ميزان متوسط و زيادي در امتحان تقلب کردهاند. مقايسه ميان دانشجويان مرد و زن نشان ميدهد که ميزان ارتکاب دانشجويان مرد به تقلب در امتحان بيشتر از زنان مي باشد به گونهاي که 8/21 درصد از دانشجويان به ميزان متوسط و زيادي در امتحان تقلب ميکنند و اين ميزان براي زنان 6/14 درصد ميباشد. حداقل نمره مشاهده شده براي تقلب امتحاني در حجم نمونه 410 نفر برابر با صفر و حداکثر نمرهي مشاهده شده برابر با 28 مي باشد. ميانگين نمره تقلب علمي در بين نمونه مورد بررسي برابر با 30/5 مي باشد.
5-2-1-2- توصيف گويه هاي بعد تقلب در تکاليف درسي
جدول 5-11- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعدتقلب در تکاليف درسي
گويهها
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
تکاليف درسي را که بايد حتما به صورت انفرادي انجام شود، به صورت جمعي انجام دادهام.
اصلا
44
9/25
64
7/26
108
3/26
41/1
1
17/1

کم
44
9/25
80
3/33
124
2/30

گاهياوقات
42
7/24
58
2/24
100
4/24

زياد
27
9/15
29
1/12
56
7/13

خيليزياد
13
6/7
9
8/3
22
4/5

برايم پيش آمده که تکاليف درسي نوشته شده توسط دانشجوي ديگري را براي خودم کپي کنم.
اصلا
43
3/25
68
3/28
111
1/27
40/1
1
19/1

کم
49
8/28
79
9/32
128
2/31

گاهياوقات
40
5/23
53
1/22
93
7/22

زياد
24
1/14
27
2/11
51
1/12

خيليزياد
14
2/8
13
4/5
27
6/6

برايم پيش آمده که تکاليف درسي، پروژه يا پاياننامهام را از کسي يا از موسسهاي خريداري کنم.
اصلا
118
4/69
174
5/72
292
2/71
50/0
0
91/0

کم
27
9/15
30
5/12
57
9/13

گاهياوقات
12
1/7
24
0/10
36
8/8

زياد
13
6/7
9
8/3
22
4/5

خيليزياد
0
0/0
3
2/1
3
7/0

پيش آمده براي انجام تکاليفي که حتما بايد به صورت گروهي انجام شود، همکاري نکرده و نمره آن را دريافت کنم.
اصلا
80
1/47
145
4/60
225
9/54
73/0
00/0
99/0

کم
50
4/29
59
6/24
109
6/26

گاهياوقات
26
3/15
21
8/8
47
5/11

زياد
9
3/5
10
2/4
19
6/4

خيليزياد
5
9/2
5
1/2
10
4/2

دادههاي جدول 5-11 نشان ميدهد که بيشترين ميزان رفتارهاي تقلب علمي در بعد تقلب در تکاليف درسي مربوط به “انجام تکاليف درسي به صورت جمعي؛ در حالي که بايد حتما به صورت انفرادي انجام شود” ميباشد و 1/19درصد ( 78 نفر) از پاسخگويان درسطح زياد و خيلي زياد مرتکب اين رفتار شدهاند، به گونهاي که پاسخگويان مرد به ميزان 5/23 درصد (40 نفر) بيشتر از پاسخگويان زن به ميزان 9/15 درصد (38 نفر) مرتکب اين رفتار شدهاند. همچنين 9/34 درصد اظهار داشتهاند در سطح کم و 4/23 درصد گاهياوقات اين رفتار را مرتکب شدهاند. ميانگين نمره اين گويه 15/1 ميباشد که بيشترين مقدار ميانگين را در ميان گويههاي بعد تقلب در تکاليف درسي به خود اختصاص دادهاست. پس از آن “کپي کردن تکاليف درسي نوشته شده توسط دانشجويان ديگر براي خود” با ميانگين 40/1 بيشترين مقدار ميانگين نمره را به خود اختصاص دادهاست. کمترين ميزان رفتارهاي متقلبانه علمي

پایان نامه
Previous Entries اجتناب از ضرر، طرح پژوهش Next Entries تحقیق با موضوع منابع معتبر اسلامی، منابع معتبر، قانون مجازات