محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

تقليد دارد و مويد اين است که کمترين ميزان تقليد از رفتار ديگران و دوستان مهم مربوط به اين گويه است. به منظور فهم دقيقتر ميزان تقليد از ديگران مهم پس از ترکيب گويه هاي اين متغير، نمره کلي آن به دست آمد که با توجه به دامنهي نظري (حداقل/حداکثر نمره ممکنه) که بين 0 تا 28 ميباشد؛ در چهار سطح اصلا، کم، متوسط و زياد رتبهبندي شده و در جدول 5-38 انعکاس يافته است.
جدول 5-38- توزيع نمرات بعد تقليد بر حسب جنسيت
جنسيت

تقليد
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
7
1/4
12
0/5
19
6/4
کم
55
4/32
87
2/36
142
6/34
متوسط
84
4/49
105
8/43
189
1/46
زياد
24
1/14
36
0/15
60
6/14
جمع کل
170
100
240
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
28-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
28-0
ميانگين
30/12
طبق جدول 5-38 ميزان تقليد بيشتر پاسخگويان در سطح متوسط قرار دارد. 1/46 درصد (189) نفر از پاسخگويان ميزان تقليدشان از رفتارهاي ديگران و دوستان مهم در سطح متوسط بودهاست که سهم دانشجويان پسر به ميزان 4/49 درصد بيشتر از دانشجويان دختر به ميزان 8/43 درصد ميباشد. پس از آن 6/34 درصد (142نفر) درصد ميزان تقليدشان از رفتارهاي دوستان و ديگران مهم در انجام رفتارهاي متقلبانه علمي به ميزان کمي بوده است. 4/32 درصد از پسران و 2/36 درصد از دختران به ميزان کمي از رفتارهاي دوستان و ديگران مهم تقليد کرده‌اند. درنهايت 6/14 درصد از پاسخگويان اشاره‌کرده‌اند که ميزان تقليدشان از رفتارهاي دوستان و ديگران مهم براي انجام رفتارهاي متقلبانه علمي در سطح بالايي قرار دارد که سهم دانشجويان دختر به ميزان 0/15 درصد بيشتر از دانشجويان پسر به ميزان 1/14 درصد ميباشد. تنها 1/4 درصد از پاسخگويان اظهار کرده‌اند که اصلاً از رفتارهاي دوستان و ديگران مهم براي انجام رفتارهاي متقلبانه علمي تقليد نکردهاند. حداقل نمره مشاهده‌شده براي اين متغير صفر و حداکثر نمرهي مشاهده‌شده‌ي آن 28 است. ميانگين نمرات تقليد نيز 30/12 ميباشد.
5-2-4- جداول تقاطعي
5-2-4-1- توزيع ميزان تقلب علمي بر حسب دانشکده
جدول 5-39- توزيع ميزان تقلب علمي برحسب دانشکده پاسخگويان
دانشکده
تقلب علمي

ادبيات و علوم انساني
علوم پايه

فني و مهندسي

کشاورزي و منابع طبيعي
علوم و فنون دريايي

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
6
0/4
2
2/2
1
9/0
1
2/2
1
1/7
کم
123
5/81
77
6/84
84
1/77
33
3/73
10
4/71
متوسط
22
6/14
12
2/13
23
1/21
10
2/22
3
4/21
زياد
0
0/0
0
0/0
1
9/0
1
2/2
0
0/0
جمع کل
151
100
91
100
109
100
45
100
14
100
جدول 5-39 نشان ميدهد بيشترين ميزان رفتارهاي متقلبانه علمي در دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي است که 4/24 درصد از دانشجويان اين دانشکده به ميزان متوسط و زيادي مرتکب تقلب علمي شدهاند و پس از آن دانشکده علوم و فنون دريايي با 4/21 درصد در حد متوسط و زياد، بيشترين ميزان رفتارهاي متقلبانه را به خود اختصاص داده است. پايينترين ميزان رفتارهاي متقلبانه علمي مربوط به دانشجويان دانشکده علوم پايه است که 6/84 درصد از دانشجويان تقلب علمي خود را در سطح کم گزارش دادهاند و پس ازآن پايينترين ميزان تقلب علمي مربوط به دانشکده ادبيات و علوم انساني به ميزان 5/81 درصد است. از ميان دانشجوياني که اصلا مرتکب رفتارهاي متقلب علمي نشدهاند دو دانشکده علوم و فنون دريايي و دانشکده ادبيات و علوم انساني به ترتيب با 1/7 و 0/4 درصد در صدر قرار دارند.

5-2-4-2- توزيع ميزان تقلب علمي بر حسب دوره تحصيلي
جدول 5-40- توزيع ميزان تقلب علمي برحسب دوره تحصيلي
دوره تحصيلي
تقلب علمي
روزانه
شبانه

تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
10
9/2
1
6/1
کم
275
5/79
52
2/81
متوسط
60
3/17
10
6/15
زياد
1
3/0
1
6/1
جمع کل
346
100
64
100
مطابق جدول5-40 به ميزان 9/2 درصد از دانشجويان روزانه و 6/1 درصد از دانشجويان شبانه اظهار کرده اند که اصلا مرتکب تقلب علمي نشده اند. بيشترين ميزان تقلب علمي مربوط به دانشجويان شبانه ميباشد به طوري 6/1 درصد از دانشجويان شبانه در سطح زيادي مرتکب تقلب علمي شدهاند و پس از آن دانشجويان روزانه به ميزان 3/0 درصد در سطح زياد مرتکب تقلب علمي شده اند. تقلب علمي 5/79 درصد از دانشجويان روزانه در سطح کم قرار دارد، درصورتي که 2/81 درصد از دانشجويان شبانه مرتکب تقلب علمي شدهاند. هم چنين 3/17 درصد از دانشجويان روزانه و 6/15 درصد از دانشجويان شبانه در سطح متوسطي مرتکب تقلب علمي شدهاند.
5-2-4-3- توزيع ميزان تقلب علمي بر حسب ترم تحصيلي
جدول 5-41- توزيع ميزان تقلب علمي برحسب ترم تحصيلي
ترم تحصيلي

تقلب علمي
ترم پايين(3-1)
ترم مياني(6-4)
ترم بالا (بالاتر از ترم 7)
ترم پايين کارشناسي
ارشد
ترم بالا کارشناسي ارشد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
3
7/2
5
7/2
1
9/1
2
4/5
0
0/0
کم
94
9/83
140
1/76
41
9/75
31
8/83
21
3/91
متوسط
15
4/13
37
1/20
12
2/22
4
8/10
2
7/8
زياد
0
0/0
2
1/1
0
0/0
0
0/0
0
0/0
جمع کل
112
100
184
100
54
100
37
100

100
مطابق جدول 5-41 به ميزان 4/5 درصد از دانشجويان ترم پايين کارشناسي ارشد اصلا مرتکب تقلب علمي نشده اند و پس از آن 7/2 درصد از دانشجويان ترم پايين ارشد و 7/2 درصد از دانشجويان ترم مياني اظهار کردهاند که اصلا مرتکب تقلب علمي نشدهاند. در ميان دانشجويان متقلب، بيشترين ميزان تقلب مربوط به ترم مياني و ترم بالاي کارشناسي است که 2/21 درصد از دانشجويان ترم مياني و 22/2 درصد از دانشجويان ترم بالاي کارشناسي در سطح متوسط و زيادي مرتکب تقلب علمي شدهاند.کم ترين ميزان تقلب نيز مربوط به دانشجويان ترم پايين کارشناسي و ترم پايين ارشد ميباشد به طوري که 9/83 درصد از دانشجويان ترم پايين کارشناسي و 8/83 درصد از دانشجويان ترم پايين کارشناسي ارشد در سطح کمي مرتکب تقلب علمي شدهاند.
5-2-4-4- توزيع ميزان تقلب علمي بر حسب معدل تحصيلي
جدول 5-42- توزيع ميزان تقلب علمي برحسب معدل تحصيلي
معدل
تقلب علمي
پايين
متوسط
بالا

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
1
2/1
6
8/3
4
4/2
کم
66
5/79
124
5/78
137
1/81
متوسط
15
1/18
28
7/17
27
0/16
زياد
1
2/1
0
0/0
1
6/0
جمع کل
83
100
158
100
169
100
جدول شماره 5-42 نشان مي دهد که 2/1 درصد از دانشجويان با معدل پايين و 8/3 از دانشجويان با معدل متوسط و 4/2 درصد از دانشجويان با معدل بالا اصلا مرتکب تقلب علمي نشدهاند. از ميان دانشجويان متقلب علمي، بيشترين ميزان رفتارهاي متقلبانه مربوط به دانشجويان با معدل پايين ميباشد، 3/19 درصد از دانشجويان با معدل پايين در سطح متوسط و زيادي مرتکب تقلب علمي شدهاند. کمترين ميزان رفتارهاي متقلبانه علمي مربوط به دانشجويان با معدل بالا ميباشد، 1/81 از دانشجويان با معدلِ بالا ميزان تقلب علمي آنها در سطح کم ميباشد.

5-2-4-5- توزيع ميزان تقلب علمي بر حسب محل سکونت
جدول 5-43- توزيع ميزان تقلب علمي برحسب محل سکونت فعلي
محل سکونت
تقلب علمي
خوابگاه
منزل اجارهاي
نزد خانواده
نزد اقوام

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
5
6/1
2
0/10
4
5/5
0
0
کم
247
7/79
17
85
58
5/79
2
6/28
متوسط
56
1/18
1
5
11
1/15
2
6/28
بالا
2
6/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
جمع کل
2
100
0
100
0
100
0
100
مطابق جدول 5-43 به ميزان 0/10 درصد از دانشجوياني که در منزل اجارهاي زندگي ميکنند و 5/5 درصد از دانشجوياني که نزد خانواده زندگي ميکنند اصلا تقلب علمي نداشتهاند. تنها 6/0 درصد از دانشجويان ساکن خوابگاه تقلب خود را درسطح بالا گزارش دادهاند و باقي دانشجوياني که در منزل اجارهاي و يا نزد خانواده و اقوام زندگي مي کنند، در سطح زياد تقلب علمي داشتهاند. 6/28 درصد از دانشجوياني که نزد اقوام زندگي ميکنند، تقلب خود را در سطح متوسط گزارش دادهاند. کمترين ميزات تقلب علمي مربوط به دانشجويان ساکن خوابگاه و دانشجوياني است که نزد خانواده زندگي ميکنند، بگونهاي که 7/79 درصد از دانشجويان ساکن خوابگاه و 5/79 درصد از دانشجوياني که نزد خانواده زندگي ميکنند در سطحي کمي تقلب علمي داشتهاند.

5-2-5- ماتريس ضرايب همبستگي متغيرهاي مستقل و وابسته
جدول 5-44- ماتريس ضرايب همبستگي متغيرهاي مستقل و وابسته

متغير
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(1)پيوند افتراقي
1

(2) تعاريف
**43/0
1

(3)عکس العمل
**44/0
**14/0
1

(4)تشويق
**64/0
**44/0
**40/0
1

(5)بازدارندگي
**15/0-
*10/0
**25/0-
04/0
1

(6)پاداش
**32/0
**35/0
04/0
**34/0
06/0
1

(7) تقليد
**49/0
**40/0
**21/0
**47/0
*10/0
**31/0
1

(8)تقلبدرامتحان
**40/0
**46/0
00/0
**34/0
07/0
*33/0
**31/0
1

(9)تقلبدرتکاليف درسي
**48/0
**34/0
09/0
**36/0
02/0-
**31/0
**31/0
**57/0
1

(10)سرقت علمي
**39/0
**30/0
09/0
**35/0
02/0
**30/0
**33/0
**59/0
**58/0
1

(11) جعل
**37/0
**26/0
02/0
**35/0
00/0
**29/0
**33/0
**52/0
**54/0
**68/0
1

(12) تحريف
**34/0
**20/0
04/0
**30/0
005/0
**29/0
**30/0
**50/0
**53/0
**64/0
**62/0
1

(13) تسهيل تقلب براي ديگران
**52/0
**42/0
**16/0
**40/0
01/0-
**30/0
**30/0
**68/0
**49/0
**48/0
**42/0
**46/0
1

(14) تقلب علمي
**53/0
**41/0
07/0
**44/0
01/0
**38/0
**40/0
**80/0
**78/0
**82/0
**79/0
**80/0
**74/0
1
جدول 5- 44- ماتريس ضرايب همبستگي متغيرهاي مستقل و وابسته را نشان ميدهد. بيشترين ضريب همبستگي متغيرهاي مستقل بين متغير تشويق و پيوند افتراقي با ضريب 64/0 ميباشد. کمترين ضريب همبستگي نيز بين متغير بازدارندگي و تقليد با ضريب 10/0 و بازدارندگي و تعاريف با ضريب 10/0 ميباشد. بيشترين همبستگي متغير وابستهتقلب علمي با متغيرهاي مستقل، مربوط به متغير پيوند افتراقي به ميزان 53/0 است و همبستگي بين دو متغير عکسالعمل و بازدارندگي معنيدار نميباشد. همبستگي بين ابعاد تقلب علمي با متغيرهاي مستقل نشان ميدهدکه بيشترين ارتباط ابعاد تقلب علمي با متغير پيوند افتراقي ميباشد و تنها بعد تقلب در امتحان بيشترين ارتباط را با متغير تعاريف دارد. پس از آن دو متغير تشويق و پاداش بيشترين همبستگي را با ابعاد تقلب علمي دارند. همبستگي بين بازدارندگي و ابعاد تقلب علمي نيز معنيدار نميباشد.

6-1- آزمونهاي تفاوت معنيداري
6-1-2- آزمون تفاوت معني داري برحسب متغيرهاي زمينهاي
6-1-2-1- آزمون تفاوت ميانگين247 تقلب علمي و ابعاد آن برحسب جنسيت
جدول 6-1- آزمون تفاوت ميانگين تقلب علمي و ابعاد آن برحسب جنسيت

جنسيت

پسر
دختر
تقلب امتحاني
ميانگين
91/1
47/1

T
( 006/0sig=) 73/2
تقلب در تکاليف درسي
ميانگين
78/2
35/2

T
( 029/0sig=) 18/2
سرقت علمي
ميانگين
83/1
38/1

T
( 009/0sig=) 61/2
جعل
ميانگين
72/1
29/1

T
( 031/0sig=) 16/2
تحريف
ميانگين
23/2
66/1

T
( 007/0sig=) 71/2
تسهيل تقلب براي ديگران
ميانگين
85/2
41/2

T
( 022/0sig=)

پایان نامه
Previous Entries ميزان، تعاريف، ميانگين Next Entries ميانگين، علمي، تحصيلي