متغير، بيشترين، ميانگين

دانلود پایان نامه ارشد

آزمودني‌هااحراز صلاحيت مجريان را در سطوح پايين مورد سنجش مي‌دانند.
جدول 4-2-2-3 : توصيف متغير احراز صلاحيت مجريان از تغيير در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
28
69/0
1
5/3
2
2
16/2

نمودار 4-2-2-3:نمودار جعبه‌اي متغير احراز صلاحيت مجريان در ميان پاسخگويان

4-2-2-4: متغير بيمه‌ها و تضامين صنفي
نحوه ساخت اين متغير از 2 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (36/2)، ميانه آن برابر با (5/2)، مد (3)، بيشترين (5/3)، کم‌ترين (1) و انحراف معيار (77/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار از نظر 75 درصد از آزمودني‌هابيمه‌ها و تضامين صنفي در سطوح پايين‌تر از متوسط قرار دارد.
جدول 4-2-2-4 : توصيف متغير بيمه‌ها و تضامين صنفي در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
77/0
1
5/3
3
5/2
36/2

نمودار 4-2-2-4:نمودار جعبه‌اي متغير بيمه‌ها و تضامين صنفي در ميان پاسخگويان

4-2-2-5: متغير مديريت کيفيت و مهندسي ارزشي
نحوه ساخت اين متغير از 2 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (46/2)، ميانه آن برابر با (5/2)، مد (3)، بيشترين (5/3)، کم‌ترين (5/1) و انحراف معيار (66/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار جعبه‌اي مشاهده مي‌شود نمره مديريت کيفيت و مهندسي ارزشي بيش از 75 درصد از آزمودني‌ها در سطوح پايين‌تر از متوسط است.
جدول 4-2-2-5 : توصيف متغير مديريت کيفيت و مهندسي ارزشي در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
66/0
5/1
5/3
3
5/2
46/2

نمودار 4-2-2-5نمودار جعبه‌اي متغير مديريت کيفيت و مهندسي ارزشي در ميان پاسخگويان

4-2-2-6: متغير ارزيابي عملکرد
نحوه ساخت اين متغير از 5 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (29/2)، ميانه آن برابر با (2)، مد (2)، بيشترين (5/3)، کم‌ترين (1) و انحراف معيار (71/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار بيش از نيمي از آزمودني‌ها معتقدند ارزيابي عملکرد در سطح پايين قرار گرفته است.
جدول 4-2-2-6 : توصيف متغير ارزيابي عملکرد در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
71/0
1
5/3
2
2
29/2

نمودار 4-2-2-6:نمودار جعبه‌اي متغير ارزيابي عملکرد در ميان پاسخگويان

4-2-2-7: متغير مشارکت تشکل‌ها
نحوه ساخت اين متغير از 7 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (41/2)، ميانه آن برابر با (2)، مد (3)، بيشترين (4)، کم‌ترين (1) و انحراف معيار (82/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار 50 درصد از آزمودني‌ها معتقدند مشارکت تشکل‌ها در سطوح پايين قرار دارد.
جدول 4-2-2-7 : توصيف متغير مشارکت تشکل‌ها در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
82/0
1
4
3
2
41/2

نمودار 4-2-2-7:نمودار جعبه‌اي متغير مشارکت تشکل‌ها در ميان پاسخگويان

4-2-2-8-جمع بنديسامانه مديريت
نحوه ساخت اين متغير از 23 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (37/2)، ميانه (2)، مد برابر با (3)، بيشترين (4)،کم‌ترين (1) و انحراف معيار (77/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار جعبه‌اي مشاهده مي‌گردد نمره مديريت 25درصد از آزمودني‌هادر سطوح متوسط و بالاتر از آن قرار گرفته است.
جدول 4-2-2-8 : توصيف متغير مديريت در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
77/0
1
4
3
2
37/2

نمودار 4-2-2-8:نمودار جعبه‌اي متغير مديريت در ميان پاسخگويان

4-2-3: سامانه پديد آوري پروژه‌ها از مرحله پيدايش تا بهره برداري
4-2-3-1-متغير پيدايش و تعريف و تصويب طرح‌ها
نحوه ساخت اين متغير از 7 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (39/2)، ميانه (2)، مد آن برابر با (3)، بيشترين (4)، کم‌ترين (1) و انحراف معيار (74/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار جعبه‌اي 50درصد از آزمودني ها معتقدند نمره پيدايش و تعريف و تصويب طرح‌ها در سطوح پايين قرار گرفته است.
جدول 4-2-3-1 : توصيف متغير پيدايش و تعريف و تصويب طرح‌ها در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
74/0
1
4
3
2
39/2

نمودار 4-2-3-1:نمودار جعبه‌اي متغير پيدايش و تعريف و تصويب طرح‌ها در ميان پاسخگويان

4-2-3-2: متغير طراحي و تاييد
نحوه ساخت اين متغير از 3 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (39/2)، ميانه آن برابر با (2)، مد (3)، بيشترين (4)، کم‌ترين (1) و انحراف معيار (73/0) مشاهده شده است. باتوجه به نمودار جعبه‌اي از نظر نيمي از آزمودني‌ها متغير طراحي و تاييد در آن‌ها در سطوح پايين قرار گرفته است.
جدول 4-2-3-2 : توصيف متغير طراحي و تاييد در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
28
73/0
1
4
3
2
39/2

نمودار 4-2-3-2:نمودار جعبه‌اي متغير طراحي و تاييد در ميان پاسخگويان

4-2-3-3: متغير تأمين اعتبار و بودجه
نحوه ساخت اين متغير از 1 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (46/2)، ميانه آن برابر با (3)، مد (3)، بيشترين (4)، کم‌ترين (1) و انحراف معيار (99/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار نمره تأمين اعتبار و بودجه محاسبه شده 75 درصد از آزمودني‌ها در سطوح پايين تر از متوسط قرار دارد.
جدول 4-2-3-3: توصيف متغير تأمين اعتبار و بودجه در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
28
99/0
1
4
3
3
46/2

نمودار 4-2-3-3:نمودار جعبه‌اي متغير تأمين اعتبار و بودجه در ميان پاسخگويان

4-2-3-4: متغير ارجاع کار به عوامل
نحوه ساخت اين متغير از 1 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (25/2)، ميانه آن برابر با (5)، مد (3)، بيشترين (4)، کم‌ترين (1) و انحراف معيار (85/0) مشاهده شده است با توجه به نمودار جعبه‌اي نمره ارجاع کار به عوامل محاسبه شده نيمياز آزمودني‌ها در سطح پايين قرار داشته است.
جدول 4-2-3-4 : توصيف متغير ارجاع کار به عوامل در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
27
85/0
1
4
3
2
25/2

نمودار 4-2-3-4:نمودار جعبه‌اي متغير ارجاع کار به عوامل در ميان پاسخگويان

4-2-3-5: متغير قراردادها
نحوه ساخت اين متغير از 2 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (39/2)، ميانه آن برابر با (5/2)، مد (5/2)، بيشترين (4)، کم‌ترين (1) و انحراف معيار (85/0) مشاهده شده است با توجه به نمودار جعبه‌اي نمره متغير قراردادها محاسبه شده 25 درصد از آزمودني‌ها در سطوح بالاتر از متوسط است.
جدول 4-2-3-5توصيف متغير قراردادها در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
28
85/0
1
4
5/2
5/2
39/2

نمودار 4-2-3-5:نمودار جعبه‌اي متغير قراردادها در ميان پاسخگويان

4-2-3-6: متغير اجراي پروژه‌ها
نحوه ساخت اين متغير از6 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با(43/2)، ميانه آن برابر با (5/2)، مد (3)، بيشترين (4)، کم‌ترين (1) و انحراف معيار(74/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار 75 درصد از آزمودني‌ها معتقدند اجراي پروژه‌ها در سطح پايين تر از متوسط قرار دارد.
جدول 4-2-3-6 : توصيف متغير اجراي پروژه‌ها در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
74/0
1
4
3
5/2
43/2

نمودار 4-2-3-6:نمودار جعبه‌اي متغير اجراي پروژه‌ها در ميان پاسخگويان

4-2-3-7: متغير بهره برداري
نحوه ساخت اين متغير از 1 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (53/2)، ميانه (3)، مد اين متغير برابر با (3)، بيشترين (4)، کم‌ترين (1) و انحراف معيار (88/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار مشاهده مي‌شود نمره بهره برداري 75 درصد از آزمودني‌ها در سطح پايين تر از متوسط قرار گرفته است.
جدول 4-2-3-7 : توصيف متغيربهره برداري در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
28
88/0
1
4
3
3
53/2

نمودار 4-2-3-7:نمودار جعبه‌اي متغير بهره برداري در ميان پاسخگويان

4-2-3-8: متغير پاسخگو بودن عوامل ذينفع
نحوه ساخت اين متغير از 5 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (5/2)، ميانه (3)، مد برابر با (3)، بيشترين (4)،کم‌ترين (1) و انحراف معيار (84/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار مشاهده مي‌شود نمره پاسخگو بودن عوامل ذينفع 75درصد از آزمودني‌ها در سطوح بالاتر از متوسط تحقيق حاضر بوده است.
جدول 4-2-3-8: توصيف متغير پاسخگو بودن عوامل ذينفع در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
84/0
1
4
3
3
5/2

نمودار 4-2-3-8:نمودار جعبه‌اي متغير پاسخگو بودن عوامل ذينفع در ميان پاسخگويان

4-2-3-9: متغير نظارت
نحوه ساخت اين متغير از 4 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با(06/2)، ميانه آن برابر با (2)، مد (2)، بيشترين (4)، کم‌ترين (1) و انحراف معيار(84/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار جعبه‌اي بيشترين تجمع مشاهده شده در متغير نظارت در سطح پايين مورد سنجش مشاهده است.
جدول 4-2-3-9: توصيف متغير نظارت در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
84/0
1
4
2
2
06/2

نمودار 4-2-3-9:نمودار جعبه‌اي متغير نظارت در ميان پاسخگويان

4-2-3-4-جمع بندي متغيرهاي سامانه پديد آوري پروژه‌ها از مرحله پيدايش تا بهره برداري
اين سامانه از 16 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (53/2)، ميانه (2)، مد اين متغير برابر با (2)، بيشترين (4)، کم‌ترين (1) و انحراف معيار (74/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار مشاهده مي‌شود نمره پديد آوري پروژه‌ها از مرحله پيدايش تا بهره برداري 75درصد از آزمودني‌ها در سطوح متوسط و پايين‌تر از آن قرار گرفته است.
جدول 4-2-3-4 : توصيف متغير پديد آوري پروژه‌ها از مرحله پيدايش تا بهره برداري
در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
28
74/0
1
4
2
2
53/2

نمودار 4-2-3-4:نمودار جعبه‌اي متغير پديد آوري پروژه‌ها از مرحله پيدايش تا بهره برداري در ميان پاسخگويان

4-2-4: سامانه تهيه اسناد و ضوابط فني پديدآوري طرح‌هاي سرمايه گذاري
4-2-4-1: توصيف متغير تحقق انتظارات در تهيه اسناد
نحوه ساخت اين متغير از 8 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (75/2)، ميانه آن برابر با (3)، مد (3)، بيشترين (4)، کم‌ترين (5/1) و انحراف معيار (67/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار نمره تحقق انتظارات در تهيه اسناد محاسبه شده 75 درصد از آزمودني‌ها در سطوح متوسط و بالاتر از آن قرار دارد.
جدول 4-1-4-1 : توصيف متغير تحقق انتظارات در تهيه اسناد در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
28
67/0
5/1
4
3
3
75/2

نمودار 4-2-4-1:نمودار جعبه‌اي متغير تحقق انتظارات در تهيه اسناد در ميان پاسخگويان

4-2-4-2-جمع بندي متغير هايسامانه تهيه اسناد و ضوابط فني پديدآوري طرح‌هاي سرمايه گذاري

اين سامانه از 11 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (63/2)، ميانه (3)، مد آن برابر با (3)، بيشترين (4)، کم‌ترين (2) و انحراف معيار (56/0)مشاهده

پایان نامه
Previous Entries پرسش نامه Next Entries برنامه پنجم توسعه، صنعت و دانشگاه، مشارکت مردم