لگوی لاجیت، کشاورزی ارگانیک، مواد غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

74
4-8- برآورد هزينه و درآمد برنج هاشمي معمولي و ارگانيك 74
4-9- نتيجه گيري 76
فصل پنجم 77
5-1- مقدمه 78
5-2- خلاصه تحقیق 78
5-3- بررسی نتایج 79
5-3- پیشنهادات 80
5-3- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 81
منابع 82

فهرست جداول شماره صفحه
جدول 4-1- آمار توصیفی ویژگی فردی و متغیرهای هزینه‌ای 62
جدول 4-2- فراوانی پاسخ افراد نمونه به پرسشهای نگرشی. 63
جدول4-3- وضعیت پاسخ گویی به سه درصد پیشنهادی برای محاسبه تمايل به پرداخت برنج ارگانيك 63
جدول 4-4- نتایج آزمون تجزیه واریانس 64
جدول 4-5- نتایج حاصل از برازش الگوی لاجیت 65
جدول4-6- محاسبه اثر نهایی الگوی لاجیت. 67
جدول 4-7- نتایج حاصل از برازش الگوی لاجیت. 69
جدول 4-8- محاسبه اثر نهایی الگوی لاجیت 71
جدول 4-9- نتايج مدل دو مرحله اي هكمن 72
جدول 4-10- مرحله اول الگو پروبيت. 73
جدول 4-11- پیش بینی تولید یک هکتار شالیکاری در استان گیلان در سال زراعی 92-91 75

مقدمه
در دهه 50 ميلادي دو عامل افزایش جمعیت و محدودیت منابع اولیه توليد، موجب بروز انقلاب سبز در دنیا شد. انقلابی که به موجب آن کشاورزی سنتی به سوی کشاورزی صنعتی حركت کرد. استفاده از نهاده‌های شیمیایی مانند کود و سم از ارمغان‌های کشاورزی صنعتي بود. اما استفاده بی‌رویه از این نهاده‌ها موجب شد تا در کمتر از دو دهه مشکلات و معضلاتی در فرآیند تولید به وجود آید و سلامت محصولات کشاورزی و به تبع آن سلامت مصرف‌کنندگان به مخاطره بیافتد.
اتکای بیرویه بر نهادههای خارجی به ویژه، کودها و سموم شیمیایی، ماشینآلات کشاورزی و بهره‌برداری بیرویه از آب و خاک فشار بیرویهای را بر محیط زیست طبیعی همچنين سلامت جامعه وارد ساخته است. به طوری که در دهههای اخیر به دلیل نگرانی از اين مشکلات‌، نظامهای کشاورزی مدرن مورد انتقاد شدید قرار گرفت و یک اجماع جهانی به وجود آمد تا نوعی کشاورزی را توسعه دهد که بتواند ضمن افزایش بهرهوری، کمترین آسیب را وارد سازد (كاظمي، 1391). در واقع تاثير نامطلوب و اثرات باقي مانده مصرف انواع مواد و سموم شيميايي در توليدات غذايي و محيط زيست در كشورهاي صنعتي پيشرفته، سبب شده است كشاورزي در جهتي كاملا متضاد با روش مدرن تحول يابد كه آن جلوگيري از مصرف هرگونه مواد شيميايي يا نهاده مصنوع انسان در توليدات زراعي و باغي و دامي است (Kavoosi Kalashami et al, 2012). نگرانی‌هایی که از بابت باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی، سبب توجه به کشاورزی ارگانیک در بسیاری از کشورهای دنیا شد به طوری که در سال‌های اخیر تولید محصولات ارگانیک در جهان رشد فزاینده‌ای داشته است.
در کشاورزی ارگانیک استفاده از نهاده‌های سنتز شده مانند کودها و سموم شیمیایی، آفت‌کش‌ها‌، داروهای دامپزشکی و گیاهان اصلاح‌شده ژنتیکی جایگاهی ندارد. در واقع کشاورزی ارگانیک موجب تقویت و توسعه سلامت اكوسیستم‌های زیستی، چرخه‌های زیستی و فعالیت بیولوژیکی خاک می‌شود. به عبارت دیگر محصولات ارگانیک محصولاتی هستند که مراحل رشد آنها به صورت طبیعی است و در خاکی رشد می‌کنند که از چند سال قبل هیچ‌گونه سموم دفع آفات گیاهی مانند علف‌کش‌ها و قارچ‌کش‌ها استفاده نشده و فقط با مواد طبیعی مانند کمپوست گیاهی و کودهای جانوری تقویت شده است. همچنین در ترکیب محصولات ارگانیک هیچ‌گونه اصلاح ژنتیکی انجام نمی‌شود و به همین دلیل رنگ، بو، اندازه و شکل این محصولات طبیعی است. در بسیاری از کشورهای دنیا نماد محصولات ارگانیک سیب کوچکی است که از آن یک کرم خندان خارج شده است. در واقع این نماد بیانگر آن است که این محصول به دلیل عدم سمپاشی آفات طبیعی خود را از دست نداده و به علت عدم استفاده از کود شیمیایی طعم واقعی خود را حفظ کرده و به اندازه طبیعی رشد کرده است.
الگوهای مصرف کنونی محصولات ارگانیک در كشورهاي درحال توسعه به ویژه در مناطق شهری ناپایدار است، افزایش بهره‌وری و پیشرفت‌های فن‌آوری به تنهایی برای رسيدن به رشد مصرف محصولات ارگانيك در جامعه کافی نيست، همچنین آمادگی مصرف‌کننده برای پرداخت هزينه براي محصولات ارگانیک ایجاد چالش دیگر برای حفظ مصرف به دليل قیمت محصولات ارگانیک به نسبت محصولات معمولی است. قیمت محصولات ارگانیک بعضي مواقع تا دو برابر بيشتر از محصولات معمولی در بازار است از این رو، قیمت مانع مصرف افراد کم درآمد و همیشه شکایت مشتریان در مورد قیمت بیش از حد بالا اين محصولات دارد. افزايش شیوع بيماري‌ها، همراه با ظهور آگاهی عمومی از خطرات ناشی از فرآوری مواد غذایی نگرانی نسبت به روش‌های ایمن‌تر و سالم‌تر در توليد مواد غذایی و تولید محصولات ارگانيك مطرح کرده است، به همین دلیل، بسیاری از دولت‌ها کشاورزان را تشویق به رفتن بسمت کشاورزی ارگانیک از طریق نوآوری، بازاریابی و ارتباطات و با همکاری مصرف‌کنندگان براي دستيابي به شیوه زندگی سالم‌تر و پایدارتر مي‌كند (Valerian et al, 2011). از اين رو اين حركت بسوي پذيرش توليد و استفاده از محصولات ارگانيك نيازمند انجام تحقيقاتي است تا مشخص شود كه دانش توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان نسبت به محصولات ارگانيك چه ميزان است. به عبارتي ديگر، بدون شناخت و آگاهي از عوامل مزبور هرگونه اقدامي منجر به هدر رفتن منابع مادي و انساني خواهد شد.

بیان مسأله
همگام با افزايش جمعيت مصرف مواد شيميايي در بخش كشاورزي با رشد چشم‌گيري روبرو بوده است. برطبق آمار در يك دهه گذشته ميزان مصرف كودهاي شيميايي در ايران از 4/2ميليون تن در سال 1378 به 4/3 ميليون تن در سال 1387 افزايش يافت و همچنين، ساليانه بيش از 27 هزار تن آفت‌كش شيميايي در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود (رجبي و همكاران،1392).
سیستمهای کشاورزی مبتنی بر مصرف بیرویه سموم و مواد شیمیایی، توازن و تعادل اکوسیستم‌های زراعی و طبیعی را برهم زده و حاصلخیزی خاک را نیز کاهش میدهند. تحقیقات مختلف نشان دادهاند که سموم و آفت‌کش‌ها اثرات مستقیمی بر روی موجودات زنده، دام و به ویژه انسان دارند (رزمجو، 1377).
علی‌رغم ارتقاء آگاهیهای عمومی در سطح جهان نسبت به خطرات کاربرد بیرویه کودها و آفت‌کش‌های شیمیایی، هر ساله در ایران شاهد افزایش هزینههای بهداشتی و زیست محیطی ناشی از کاربرد این مواد در بخش کشاورزی هستیم (نسیمی، 1379).
عدم آگاهی و نبود دانش فنی کشاورزان باعث استفاده غیربهینه از نهادههای کشاورزی گردید به نحوی که شواهد موجود نشان میدهد که مصرف بیش از حد برخی نهادههای کشاورزی نه تنها باعث افزایش تولید نگردید بلکه موجبات کاهش تولید را فراهم ساخت (عمانی، 1380). در این راستا، عمده نگرانیهای موجود در گزارشهای جهانی، در رابطه با کاهش سریع و جدی منابع پایه کشاورزی از طریق فرسایش خاک، شوری زمینها، بیابانزایی، انقراض گونههای گیاهی و جانوری و آلودگی محیطی میباشد. عامل اصلی این نگرانیها، ناشی از استفاده بیرویه سموم دفع آفات، کودهای شیمیایی و ادوات کشاورزی و گسترش کشت مکانیزه بوده است (ذوقی، 1376). ضروري به‌نظر مي‌رسد كه از مصرف بي‌رويه آفت‌كش‌ها و ديگر مواد شيميايي كه باعث افزايش بيماري‌هاي مانند انواع سرطانست گرفته شود آمار بدست آمده از مركز ثبت آمار سرطان ايران، سرطان بعد از بيماري‌ها قلبي عروقي دومين عامل شايع مرگ و مير در كشورهاي توسعه يافته و سومين عامل مرگ در كشورهاي كمتر توسعه يافته است و به تنهايي بيش از بيماري‌ها سل، ايدز و مالاريا افراد را بكام مرگ مي‌كشاند بطوريكه در صورت عدم مداخله جهت پيشگيري از بروز آن در 10سال آينده شاهد مرگ بيش از 85 ميليون نفر در جهان خواهيم بود. در حال حاضر سرطان عامل 12% مرگ و مير در سرتا سر جهان است پيش‌بيني‌ها نشانگر آن‌است كه تعداد مرگ و مير ناشي از سرطان در كل جهان تا 45% طي سالهاي 2007 تا 2030 افزايش خواهد داشت (از 9/7 ميليون به 12ميليون مرگ مي‌رسد). در دهه‌ي1960 نزديك به 25 در صد بار بيماري‌ها سرطاني در كشورهاي با در‌آمد متوسط و پايين گزارش شده بود كه در سال2010 به 55 درصد و در سال 2020 به 70 درصد با ميزان بروزي نزديك به  بيست ميليون نفر مي‌رسد و بيشترين تأثير را نيز در اين كشورها خواهد داشت، چرا كه با افزايش جمعيت جهان و متوسط سنی آن، افزايش اميد زندگي و بهبود وضعيت بهداشت و كنترل نسبي بيماري‌ها واگير و بويژه افزايش مواجهه با عوامل خطر محيطي، با افزايش بروز سرطان ها روبرو هستيم با توجه به نرخ رشد فعلي بروز سرطان اينگونه بنظر مي‌رسد كه تا سال 2030 ساليانه 13ميليون مرگ ناشي از سرطان خواهيم داشت كه حداقل نه ميليون مورد آن در كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته، و شانس ابتلا به سرطان براي هر فرد در سال 2050 بين 50 تا 60 درصد خواهد بود. در ايران سرطان سومين عامل مرگ و مير است. سالانه بيش از 30000 نفر از هموطنان عزيز ما در اثر سرطان جان خود را از دست مي دهند. از طرفي با افزايش اميد زندگي و افزايش درصد سالمندي در جمعيت كشور، پيشرفت تكنولوژي و دور شدن سبك زندگي از محيط پاك، سالم و بدون آلاينده هاي سرطانزاي صنعتي  انتظار مي‌رود موارد بروز سرطان در دو دهه آينده به دو برابر افزايش يابد بنابر پيش بيني سازمان جهاني بهداشت بروز سرطان در ايران در سال 2020 به 85653  مورد در كل جمعيت و ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان  به 62897 مورد خواهد رسيد كه اميد مي‌رود با برنامه ريزي صحيح  و علمي در جهت پيشگيري از بروز سرطان‌هاي قابل پيشگيري و كنترل، اين ميزان با گذشت زمان روند روبه افولي را نشان دهد(سايت رسمي ثبت آمار سرطان ايران)1.
و از روش‌هاي سالم تر يا به عبارتي ارگانيك استفاده شود. اين روش از نظر اقتصادي نيز براي زارعان به‌دليل مصرف نكردن مواد شيميايي با توجه به قيمت گران كودهاي شيميايي مقرون به صرفه‌تر بوده و كشاورزان به جاي استفاده از كودهاي شيميايي و سموم به منابع بيولوژيك، حشرات مفيد و كود سبز روي مي‌آورند.

اهمیت و ضرورت تحقیق
يكي از راهبردهاي مهم توسعه كشاورزي در كشور ارتقاء سطح سلامت جامعه و تحقق شعار پيشگيري مقدم بر درمان است. تغذیه نامتعادل گياهان منجر به سوء تغذیه در

پایان نامه
Previous Entries کشاورزی ارگانیک، روش نمونهگیری، ضریب همبستگی Next Entries کشاورزی ارگانیک، استان گیلان، محصولات کشاورزی