ليگاند، شيف، شناسايي

دانلود پایان نامه ارشد

مزيتيل حاصل ميشوند.
3- واکنش بين ليگاند باز شيف و استات فلزي تحت شرايط رفلاکس: بسياري از کمپلکسهاي باز شيف از اين طريق حاصل ميشوند.
4- پرتون زدايي از ليگاند باز شيف و سپس واکنش با هاليد فلزي: مرحله پرتون زدايي در درجه حرارت اتاق صورت ميگيرد و اين روش يک روش عمومي براي تهيه باز شيف کمپلکسها در مقادير زياد است [14].

1-10- مروري بر کمپلکسهاي سنتز شده با فلزاتZn(II) ،Cd(II) ، Hg(II)
در سال 2002 محمودخاني و همکاران سنتز و شناسايي برخي کمپلکسهاي باز شيف با ليگاند دو دندانه N’,N – بيس ( β – فنيل سينامالدهيد)- 1,2- دي ايمينو اتان را در حضور فلزات روي (II)، کبالت(II) و نيکل(II) انجام دادند. اطلاعات طيفي و شناسايي کمپلکس‏ها نشان داد که ساختار اين کمپلکس‏ها با ساختار شبه چهار وجهي انطباق بسيار خوبي دارد شکل (1-1) [15].

شکل (1 – 1)

در سال2004 آيد سنتز برخي از کمپلکسهاي فلزي همچون کروم(III)، کبالت (II)، نيکل(II)، مس(II)، کادميم(II) و جيوه(II) را با ليگاندهاي باز شيف چند دندانه نشان داده شده در شکل (1-2) را انجام دادند. کمپلکسها از طريق آناليز عنصري، آناليز حرارتي و اسپکتروسکوپي مادون قرمز شناسايي شده و ساختار اکتاهدرال براي آنها پيشنهاد گرديد[16].

شکل (1- 2)

در سال 2007 خان محمدي و همکاران سنتز کمپلکسهاي باز شيف با فلزات منيزيم(II)، منگنز(II)، روي(II) و کادميم(II) را انجام داده و از طريق اسپکتروسکوپي مادون قرمز،1H NMR ،NMR 13C شناسايي شدند و ساختار آنها با کريستالوگرافي اشعه ايکس به صورت دو هرمي پنتاگونالي تعيين گرديد شکل (1-3) [17].

شکل (1- 3)
منتظرظهوري و همکاران در سال 2008 طي پژوهشي سنتز کمپلکسهاي فلزات روي(II)، کادميم(II) و جيوه(II) را با ليگاند نامتقارن بازشيف دودندانه انجام دادند. ترکيبات سنتزي از طريق آناليز عنصري، هدايت سنجي، اسپکتروسکوپي جرمي، اسپکتروسکوپي فرا بنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز، NMR ,1H NMR 13C شناسايي شده و ساختار شبه چهار وجهي براي آنها پيشنهاد گرديد. کمپلکسها در حلالDMF غير الکتروليت بودند شکل (1-4) [18].

شکل (1-4)

مرشدي و همکاران طي پژوهشي در سال 2009 سنتز و شيمي کئورديناسيون ليگاند جديد چهار دندانه باز شيف با گروه دهنده N2S2 را انجام دادند و کمپلکسهاي تک هستهاي و دو هستهاي مس (I)را با فرمول عمومي [Cu(ca2dapte)]ClO4 , [{Cu(PPh3)(X)}2(ca2dapte)]
(X = I and Br) سنتز نمودند. ترکيبات سنتزي از طريق آناليز عنصري، اسپکتروسکوپي فرا بنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز و1H NMR شناسايي شدند. ساختار کريستالي نيز از طريق پراش اشعه ايکس تک بلور به صورت شبه چهار وجهي در اطراف يون مس تعيين گرديد شکل (1-5) [19].

شکل (1-5)

در سال 2010 خلجي و همکاران سنتز و شناسايي کمپلکسهاي چهار هستهاي مس (II) و کبالت (II)را با ليگاند باز شيف بيس(3- هيدروکسي پروپان آلدهيد)- 1و2- اتيلن دي ايمين انجام دادند و از طريق آناليز اشعه ايکس شناسايي نمودند. در اين کمپلکسها ليگاند باز شيف از طريق N2O2 به فلزات کئوردينه ميشود شکل (1-6) [20].

شکل (1-6)

در سال 2010 کيپور و همکاران نيز به سنتز برخي کمپلکسهاي فلزات واسطه همچون نيکل(II)، مس(II) و روي (II)با ليگاندهاي باز شيف ماکروسيکل پرداختند. به دليل حلاليت کم محصولات قادر به جداسازي موثر نبودند. شناسايي اين ترکيبات از طريق آناليز عنصري، هدايت سنجي، اسپکتروسکوپي جرمي، اسپکتروسکوپي مادون قرمز انجام گرفت و در مورد روي علاوه بر اين روشها از 1H NMR، 13C NMR نيز براي شناسايي استفاده شد کوئورديناسيون ليگاند اطراف يون فلزي به صورت مربع مسطح انحراف يافته پيشنهاد گرديده است شکل (1-7) [21].

شکل (1- 7)

در سال 2011 منتظرظهوري و همکاران سنتز تعدادي از کمپلکسهاي چهارکئوردينه با فلزات روي(II) و جيوه(II) و ليگاند ارايه شده در شکل (1-8) با فرمول عمومي MLX2 را انجام دادند. در کمپلکسهاي سنتزي نسبت ليگاند به فلز 1:1 ميباشد. با استفاده از آناليز عنصري، هدايت سنجي، اسپکتروسکوپي فرابنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز شناسايي ترکيبات انجام گرفت. تمامي ترکيبات در حلال DMF غير الکتروليت هستند و ساختار شبه چهاروجهي جهت اين کمپلکسها پيشنهاد شده است [22].

شکل (1-8)

در پژوهشي ديگر منتظرظهوري و همکاران سنتز کمپلکسهاي متقارن دو دندانه را با ليگاند باز شيف انجام دادند و از طريق آناليز عنصري، هدايت سنجي، اسپکتروسکوپي فرابنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز شناسايي ترکيبات انجام گرفت. کليه ترکيبات در حلال DMF غير الکتروليت گزارش شده اند. با توجه به هدايت مولي و ويژگيهاي طيفي مشخص شد کئوردينه شدن ليگاند آلي و يونهاي هاليد به فلز به صورت شبه چهار وجهي است شکل (1-9) [23].

شکل (1-9)

اعظم و همکاران طي پژوهشي سنتز و خواص فتولومينسانس برخي ترکيبات باز شيف و کمپلکسهاي تک هستهاي روي(II)، کادميم(II)، نيکل(II)، مس(II)، پالاديم(II) را بررسي نمودند. کمپلکسهاي سنتزي از طريق اسپکتروسکوپي مادون قرمز، اسپکتروسکوپي فرا بنفش و اسپکتروسکوپي جرمي، فلورسانس، H NMR, 13C NMR, ESR 1شناسايي شده و ساختار اکتاهدرال براي آنها پيشنهاد شد شکل (1-10) [24].

شکل (1-10)

در سال 2012 منتظرظهوري و همکارش سنتز کمپلکسهاي باز شيف را با فلز روي و ليگاند بيس((E)3-(2- نيتروفنيل)-2- پروپنال)پروپان-1و2-دي ايمين با فرمول کلي ZnLX2 انجام دادند که در آن ( (X=Cl, Br, I, SCN, N3 ميباشد. کمپلکسهاي سنتز شده از طريق آناليز عنصري، هدايت سنجي، اسپکتروسکوپي فرابنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز 1H NMR, 13C NMR, شناسايي شدند. با توجه به نتايج هدايت سنجي، کمپلکسها ملکولي و غير الکتروليت ارزيابي شدند. در اين پژوهش با استفاده از ولتامتري چرخهاي، برگشت پذير و غير برگشت پذير بودن و رفتار الکتروشيميايي ليگاند و کمپلکسها بررسي گرديد شکل (1-11) [25].

شکل (1-11)

1-11- مروري بر کمپلکسهاي سنتز شده با ليگاندهاي باز شيف دودندانه
امير نصر و همکاران در سال 2006 سنتز و شناسايي و ساختار کريستالي کمپلکسهاي نقره (I) را در حضور ليگاند باز شيف دو دندانه با فرمول عمومي [Ag(ca2en)(PPh3)(X)] انجام دادند، که در آن
X= N3 – , SCN -و ca2en باز شيف دودندانه ميباشند و سپس ترکيبها از طريق آناليز عنصري، اسپکتروسکوپي مادون قرمز، اسپکتروسکوپي فرا بنفش و H NMR1شناسايي شدند شکل (1-12). ساختار پيشنهادي در اطراف يون نقره شبه چهار وجهي تعيين گرديد [26].

شکل (1-12)

در سال 2008 منتظرظهوري و همکارش در اين زمينه پژوهشهايي به شرح زير انجام دادند. در اين پژوهش ليگاند دو دندانه باز شيفN’,N- بيس(2- نيتروسينام‎آلدهيد)- 1,2- فنيلن‎دي‎ايمين (Nca2Phen) در حلال متانول سنتز شد و سپس در حلال‏هاي اتانول و دي‏کلرومتان تبلور مجدد گرديد. با استفاده از اين ليگاند، کمپلکس‏هايي با فرمول عمومي MLX2 و ML2X2 که در آن M نشان دهنده فلزهاي کبالت (II)، نيکل (II)، مس (II)، روي (II)، کادميم (II) و جيوه (II) و X شامل يون‏هاي کلريد، برميد، يديد، تيوسيانات و آزيد مي‏باشد، در حلال‏هاي متانول، اتانول و دي‏کلرومتان تهيه گرديدند و در حلال‏هاي متانول و DMF نو بلور شدند. براي شناسايي و تعيين ساختار کمپلکس‏هاي سنتز شده از تکنيک‎هاي گوناگون مانند: آناليز عنصري، IR، MS، UV-Vis، 1H-NMR، 13C-NMR، هدايت سنجي و ممان مغناطيسي استفاده شد شکل (1-13) [27]و[28].

شکل (1 – 13)

همچنين در پژوهشي ديگر منتظرظهوري و همکارانش ليگاند نامتقارن بازشيف N’,N- بيس ((E) 2- متيل – 3- فنيل آليليدن)- 1, 2- پروپان دي آمين و کمپلکسهاي روي ، کادميم و جيوه آن را سنتز و خالص سازي و با روشهاي فيزيکي طيف سنجي نظير آناليز عنصري، IR، MS، UV-Vis،
1H NMR، 13C-NMR، هدايت سنجي و ممان مغناطيسي شناسايي کردند شکل (1-14) [29].

شکل (1-14)

درسال هاي 2006 و 2007 حبيبي و همکاران، تحقيقات گسترده‬اي در جهت سنتز و شناسايي کمپلکس‏هايي با ليگاندهاي باز شيف دودندانه با گروه‏هاي نيتروژن ايميني به عنوان دهنده الکترون، انجام دادند. آنها توانستند با استفاده از ليگاند دودندانه باز شيف بيس‏(2- نيتروسينام‏آلدهيد) اتيلن‏دي‏آمين، کمپلکس‏هاي Zn(II) با فرمول عمومي MLX2 را سنتز و با استفاده از داده‏هاي کريستالوگرافي و اطلاعات طيفي، آنها را شناسايي کنندساختار پيشنهادي با توجه به دادههاي کريستالوگرافي، شبه چهاروجهي گزارش شد شکل (1- 15) [30].

شکل (1-15)

با استفاده از ليگاند بيس(ترانس- سينام‏آلدهيد) پروپان ‏دي ‏ايمين، کمپلکس‏هاي Cu(I) و Zn(II) را با فرمول عمومي MLX2 سنتز و آن‏ها را شناسايي کردند. اطلاعات طيفي و شناسايي کمپلکس‏ها نشان داد که ساختار اين کمپلکس‏ها با ساختار شبه چهار وجهي انطباق بسيار خوبي دارد و اين ساختارها به صورت چهار وجهي کامل نيستند شکل (1-16) [31].

شکل (1-16)
درسال 2003 شيخ شعاعي موفق شد با استفاده از 1,2- فنيلن‎دي‎آمين و پارا- N’,N – دي‎متيل‎بنزآلدهيد، ليگاند باز شيف دودندانه را سنتز کرده و به کمک آن و با استفاده از نمک Cd(NO3)2.4H2O ، کمپلکس Cd(II) را سنتز و شناسايي کند شکل (1-17) [32].

شکل (1-17)

درسال 2002 ايلهان26 و همکارانش توانستند با واکنش بين 1و2- بيس‎(پارا- آمينوفنوکسي) اتان و سينام‎آلدهيد ليگاند بازشيف دودندانه را سنتز کرده و از آن براي سنتز کمپلکس‎هاي هشت‎وجهي Zn(II) استفاده کنند شکل (1-18)[33].

شکل (1-18)

همچنين آن‏ها توانستند با استفاده از 4- متوکسي‎بنزآلدهيد و 1,2- بيس (پارا- آمينوفنوکسي) اتان ليگاند باز شيف دودندانه را سنتز کنند. آن‎ها با انجام واکنش بين ليگاند با نمک‎ Zn(II) کمپلکس‎ مورد نظر را سنتز کردند شکل (1-19) ]34[.

شکل (1-19)

درسال 2003 سليک27 و همکارانش کمپلکس‎ شامل نمک ‎Zn(II) و ليگاند باز شيف دودندانه با گروه نيتروژن ايميني به عنوان گروه‎هاي دهنده گزارش دادند شکل (1-20) [35].

شکل (1-20)

درسال 2001 چن28 و همکاران توانستند با استفاده از ليگاند باز شيف دودندانه NوN’–بيس‎(فروسنيل‎متيلن) – اتيلن‎دي‎آمين (BFEDA)، کمپلکس‎هاي Zn(II) را سنتز وبا روشهاي فيزيکي و طيف سنجي شناسايي کنند. ساختار پيشنهادي اين پژوهش نيز شبه چهار وجهي ميباشد شکل (1-21) [36].

در سال 2011 منتظرظهوري و همکاران کمپلکسهاي فلزات روي، کادميم و جيوه با ليگاند N´,N –بيس ((E )-2-متيل-1-3-فنيل آليليدن)اتان-1و2-دي آمين سنتز و از طريق آناليز عنصري، هدايت سنجي، اسپکتروسکوپي جرمي، اسپکتروسکوپي فرا بنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز،
1H NMR ، 13C NMR شناسايي نمودند. کمپلکسهاي تشکيل شده غير الکتروليت ميباشند. بررسي آناليز حرارتي کاهش وزن ترکيبات طي چندين مرحله را نشان ميدهد شکل
(1-22)[37].

شکل (1-22)

در سال 2011 خلجي و همکاران سنتز کمپلکس جيوه(II) يديد را با ليگاند دو دندانه باز شيفN’,N- بيس(2و3- دي متوکسي بنزيليدن)-1و2- دي آمينواتان انجام دادند. کمپلکسهاي سنتز شده از طريق آناليز عنصري، اسپکتروسکوپي مادون قرمز و 1H NMR شناسايي شدند. ساختار کريستالي و ملکولي با استفاده از کريستالوگرافي اشعه ايکس تعيين شد و فضاي کوئورديناسيون شبه چهار وجهي در اطراف يون جيوه پيشنهاد شد شکل (1-23) [38].

شکل (1-23)

در سال 2012 قائدي و همکاران سنتز ليگاند باز شيف دودندانه، کمپلکس فلزات روي(II) و کادميم(II) کلريد آن وکاربرد آنها در ساخت را به عنوان الکترود گزينش پذير يديد را بررسي نمودند شکل (1-24) [39].

شکل (1-24)

1-12- کاربرد کمپلکسهاي بازشيف
بازهاي شيف و كمپلكسهاي آنها به دليل جذابيت و اهميت زياد، بسيار مورد توجه هستند [52]، [53] بازهاي شيف مشتق

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره سازمان ملل، صاحبان سهام Next Entries باکتري، باکتريوم، کورينه