كند.، ، فضيلتى

دانلود پایان نامه ارشد

واقع با حضور خود به فضيلتى دست يافته است. بنابر آن چه خود ابن تيميه اعتراف كرد، كسى مى بايست براى انجام مباهله آورده شود كه از مقام و موقعيّتى برخوردار باشد كه او را از ديگران جداساخته و بر آنان مقدم كند. على(ع) داراى چنين مزيتى بود، به گونه اى كه خداوند به رسول خود امر نمود كه از او به عنوان نفس خود ياد كند.

پایان نامه
Previous Entries پيامبر(ص)، كلمه، اينكه Next Entries مناطق شهرداری، تحلیل پوششی، تحلیل پوششی دادهها