فراواني، پايان، دانشجويان

دانلود پایان نامه ارشد

در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………………………………………………………..131
نمودار 4-59) فراواني بر اساس تعداد منابع فارسي، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………..132
نمودار 4-60) فراواني بر اساس تعداد منابع فارسي، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………..133
نمودار 4-61) فراواني بر اساس تعداد منابع انگليسي، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………..134
نمودار 4-62) فراواني بر اساس تعداد منابع انگليسي، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………………..135
نمودار 4-63) فراواني بر اساس نوع هدف، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………………………..136
نمودار 4-64) فراواني بر اساس نوع هدف، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………………………………….137
نمودار 4-65) فراواني بر اساس جامعه آماري، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………………….138
نمودار 4-66) فراواني بر اساس جامعه آماري، در دانشگاه مازندران……………………………………………………………………………………………… 140
نمودار 4-67) فراواني بر اساس جامعه آماري، در دانشگاه غيرانتفاعي شمال………………………………………………………………………………..140
نمودار 4-68) فراواني بر اساس جامعه آماري، در دانشگاه آزاد ساري…………………………………………………………………………………………….141
نمودار 4-69) فراواني بر اساس جامعه آماري، در دانشگاه آزاد آمل………………………………………………………………………………………………..141
نمودار 4-70) فراواني بر اساس حجم نمونه، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………………………142
نمودار 4-71) فراواني بر اساس حجم نمونه، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………………………………143
نمودار 4-72) فراواني بر اساس شيوه جمع آوري، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………………144
نمودار 4-73) فراواني بر اساس شيوه جمع آوري، در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………………………………………………..145
نمودار 4-74) فراواني بر اساس نوع داده، در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………………………………………146
نمودار 4-75) فراواني بر اساس نوع داده، در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………………………………………………………………147
نمودار 4-76) فراواني بر اساس روش تحقيق، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………………….148
نمودار 4-77) فراواني بر اساس روش تحقيق، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………………….149
نمودار 4-78) فراواني بر اساس روش نمونه گيري، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………….150
نمودار 4-79) فراواني بر اساس روش نمونه گيري، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………….151
نمودار 4-80) فراواني بر اساس روش گردآوري داه ها، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………152
نمودار 4-81) فراواني بر اساس روش گردآوري داده، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………153
نمودار 4-82) فراواني بر اساس ابزار مورد استفاده، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………….154
نمودار 4-83) فراواني بر اساس ابزار مورد استفاده، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………….155
نمودار 4-84) فراواني بر اساس فرمول حجم نمونه، در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………………………156
نمودار 4-85) فراواني بر اساس فرمول حجم نمونه، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………..157
نمودار 4-86) فراواني بر اساس نرم افزار، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………………………….158
نمودار 4-87) فراواني بر اساس نرم افزار، در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………………………………………………………………159
نمودار 4-88) فراواني بر اساس ميزان آلفا، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………………………….160
نمودار 4-89) فراواني بر اساس ميزان آلفا، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………………………161

1-1) مقدمه
توسعهي علمي، صنعتي و فرهنگي هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقيت چنداني همراه نخواهد بود و در واقع پژوهش، موتور محرک پيشرفت و توسعه محسوب ميشود. حتي اگر نشانههايي از توسعه بدون پرداختن به مباني پژوهشي رخ دهد، آن توسعه مستمر و پايدار نخواهد بود و نميتواند مسير مطمئني را طي کند. بنابراين پژوهش مبناي توسعه است و تضميني براي استمرار توسعه به شمار ميآيد. همچنين به کار بستن نتايج پژوهشهاي انجام شده در هر زمينه به بهبود راهکارها و روشهاي معمول در زمينههاي مورد نظر منجر مي شود. البته بخش مهمي از اين فعاليتهاي پژوهشي از سوي مؤسسههاي آموزش عالي و دانشگاهها انجام ميگيرد که طلايهداران عرصهي مطالعات و پژوهشهاي کشور هستند(نيکسيرت و بدري، 1392).
انجام پژوهش و تحقيق، از نشانه‌هاي اعتلاي کشورها و يکي از مهم‌ترين عوامل توسعه محسوب مي‌شود، چراکه موجب افزايش بهره‌وري در بخش‌هاي اقتصادي کشور خواهد شد. اگر امروز پژوهش را کم اهميت فرض کرده و براي آن هزينه نکنيم، در آينده بايد هزينه‌ي گزاف‌تري را متحمل شويم. مبناي قدرت و حيات در دنياي کنوني به ميزان بهره‌مندي از علم و دانش باز ميگردد. در جامعهي امروز فقير و غني بر اساس ميزان بهره‌مندي از دانش در درجهي اول شکل ميگيرد و نتيجهاش به ميزان برخورداري از ثروت و قدرت ميرسد.
در دنياي امروز هيچ راهي جز انديشيدن به توسعهي علمي وجود ندارد وگرنه بايد بپذيريم که روز به روز فقيرتر يا عقب ماندهتر شويم پس توسعهي علمي، هم يک امر ضروري و هم يک امر مطلوب است(بسطامي، 1384).
پژوهش مهم‌ترين شاخص جوامع براي رسيدن به جامعهي دانايي‌محور است و راهي براي به وجود آوردن فناوري، توسعه، پيشرفت و افزايش توان توليد و ارج نهادن به مقام پژوهشگران، شناسايي و طرح مشكلات آنان براي ارتقاي سطح پژوهش جز الزامات به شمار مي‌رود. پژوهش، نيروي محركهي توسعهي همه‌جانبه و پايدار در ابعاد فرهنگ، اقتصاد، سياست و جامعه است. علي‌رغم جايگاه رفيع پژوهش، اين حوزه با دشواري‌هاي ساختاري و عملكردي فراوان مواجه است(اميري،1381).
يکي از روشهاي پرورش محققان خوب، تشويق دانشجويان به نوشتن پاياننامههاي پژوهشي است(کلاهي و همکاران،1382). چراکه نگارش پاياننامه مهم‌ترين بخش از زندگي دانشگاهي دانشجويان تحصيلات تکميلي است(براوز1، 2000).
نوشتن پاياننامه براي اکثر دانشجويان تحصيلات تکميلي فعاليتي کاملا جديد است. پايان نامه نيازهاي جديدي را به وجود ميآورد و تحقيقي است به مراتب بزرگتر از آن چيزي که دانشجويان تا آن زمان انجام داده اند. پاياننامه بر خلاف ساير مراحل تحصيل، نياز به مطالعه مستقل و تلاش بيشتري دارد. ارزيابي پيوسته کمتري در آن وجود دارد و احتمالا طولانيترين نوشتهاي است که دانشجويان تا آن زمان انجام داده اند(موري2،2011).
“پاياننامه” شناسنامهي علمي محقق به حساب ميآيد که قابل تعويض، تصحيح و ابطال نيست. در واقع پاياننامه، تصويري است که بيانگر قالب مورد پذيرش دانشگاه در ارائهي نتايج يک پژوهش ميباشد(دستجردي و همکاران، 1391).
پاياننامه در واقع آموزش دانش، مهارت و روششناسي تحقيق براي دانشجويان ميباشد، بنابراين ضرورت دارد که چهارچوبي مناسب و يکنواخت براي ارائهي اين واحد آموزشي، پژوهشي تهيه گردد. از طرف ديگر هر پاياننامه، الگويي براي ساير دانشجويان قلمداد ميشود که به عنوان مرجعي در ساختار مرسوم دانشگاه به آن مراجعه ميکنند، بنابراين وجود پاياننامههايي با کيفيت و محتواي مناسب براي راهنمايي در اين خصوص احساس ميشود(کلاهدوزان و همکاران، 1383).

1-2) بيان مسئله
كرت لوين3 (1993)، معتقد بود تحقيق و پژوهش مشكلات اجتماعي را از ريشه ميخشكاند. به عقيدهي او، اگر لازم است نوعي پيشرفت در جهت حل معضلات اجتماعي صورت گيرد، بايد دست به پژوهش زد، زيرا برنامههاي پژوهشي، خاصيت تعييينكنندگي دارند.
دورههاي تحصيلات تكميلي در مقايسه با دوره‌هاي كارشناسي و قبل از آن كه دورهي انتقال و آموزش است، دورهي زايندگي و توليد علم است. هر دانشجو در قالب پاياننامهي خود، يك پروژهي تحقيقاتي را به انجام مي رساند كه به صورت بالقوه ميتواند در حل مسائل و معضلات علمي و فني جامعه استفاده شود(نيک سيرت و بدري،1392).
يکي از فعاليت‌هاي تحقيقاتي دانشجويان در مقطع تحصيلات تکميلي، انجام کار تحقيقاتي با عنوان “پاياننامه” مي‌باشد. تدوين پاياننامه مجالي براي يادگيري در محيط واقعي است. از اين رو مي‌توان هر پايان‌نامه را انعکاس ‌دهنده‌ي بخشي از فرهنگ فکري و دانشگاهي يک جامعه فرض کرد. ضمن آنکه پايان‌نامه نشان دهنده‌ي توانايي‌هاي يادگيري، مهارت فني و بهبود قدرت نگارش و تحليل هر دانشجو است.
پايان‌نامه از مهمترين منابع اطلاعاتي است كه به لحاظ مختلف از اهميت علمي و پژوهشي خاصي برخوردار است. از طرفي اولين حركت پژوهشي جدي دانشجويان در دورهي تحصيلات تكميلي دانشگاهي است و از سوي ديگر نيز ميتوان آن را به مثابهي كاري نهايي ارزيابي كرد زيرا همين فعاليت پژوهشي، برايند كل يافتههاي دانشجو در طول دورهي تحصيلي است(حري،1378).
اکنون در کشور ما دانشجويان اين دوره به واسطهي الزام به تدوين پايان‌نامه که فعاليتي پژوهشي قلمداد مي‌شود، به ‌عنوان محقق جامعه محسوب مي‌شوند.
بررسي مسائل مربوط به پايان‌نامههاي کارشناسي ارشد از جهات متعددي از قبيل نياز مبرم به دانش بيشتر در مورد علل و پوياييهاي آسيبهاي اجتماعي، نياز به درك قوانين تغيير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع سوره طارق، حل اختلاف Next Entries پایان نامه با موضوع مفهوم خدا، فاعل شناسا