فراواني، پايان، تحقيق،

دانلود پایان نامه ارشد

4-102) توزيع فراواني بر اساس صفحه ضميمه، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………….174
جدول 4-103) توزيع فراواني بر اساس صفحه ضميمه، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………….174

فهرست شکل ها و نمودارها

نمودار 4-1) فراواني بر اساس تعداد پايان نامه ها در دانشگاه هاي استان…………………………………………………………………………………………74
نمودار 4-2) فراواني بر اساس قلمرو موضوعي مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………………………..75
نمودار 4-3) فراواني بر اساس قلمرو موضوعي پايان نامه هاي دانشگاه مازندران……………………………………………………………………………..76
نمودار 4-4) فراواني بر اساس قلمرو مکاني مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………………………………………….77
نمودار 4-5) فراواني بر اساس قلمرو مکاني در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………………………………….78
نمودار 4-6) فراواني بر اساس جنسيت پژوهشگر در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………………79
نمودار 4-7) فراواني بر اساس جنسيت پژوهشگر در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………………80
نمودار 4-8) فراواني بر اساس نقش استاد راهنما در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………………82
نمودار 4-9) فراواني بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه مازندران…………………………………………………………………………………………….84
نمودار 4-10) فراواني بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه غير انتفاعي شمال………………………………………………………………………….84
نمودار 4-11) فراواني بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه آزاد ساري……………………………………………………………………………………….85
نمودار 4-12) فراواني بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه آزاد آمل………………………………………………………………………………………….85
نمودار 4-13) فراواني بر اساس نقش استاد مشاور در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………………..87
نمودار 4-14) فراواني بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه مازندران……………………………………………………………………………………………90
نمودار 4-15) فراواني بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه غيرانتفاعي شمال……………………………………………………………………………90
نمودار 4-16) فراواني بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه آزاد ساري…………………………………………………………………………………………91
نمودار 4-17) فراواني بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه آزاد آمل……………………………………………………………………………………………91
نمودار 4-18) فراواني بر اساس وضعيت دفاع در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………………………92
نمودار 4-19) فراواني بر اساس وضعيت دفاع در دانشگاه مازندران……………………………………………………………………………………………………94
نمودار 4-20) فراواني بر اساس وضعيت دفاع در دانشگاه غير انتفاعي شمال……………………………………………………………………………………94
نمودار 4-21) فراواني بر اساس وضعيت دفاع در دانشگاه آزاد ساري………………………………………………………………………………………………..95
نمودار 4-22) فراواني بر اساس وضعيت دفاع در دانشگاه آزاد آمل……………………………………………………………………………………………………95
نمودار 4-23) فراواني بر اساس تعداد نويسندگان در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………………..96
نمودار 4-24) فراواني بر اساس تعداد نويسندگان در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………………97
نمودار 4-25) فراواني بر اساس رنگ جلد در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………………………………………..98
نمودار 4-26) فراواني بر اساس رنگ جلد در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………………………………………………………………..99
نمودار 4-27) فراواني بر اساس تعداد صفحات کل در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………….100
نمودار 4-28) فراواني بر اساس تعداد صفحات کل در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………….101
نمودار 4-29) فراواني بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بيان مسئله در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………102
نمودار 4-30) فراواني بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بيان مسئله، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………..103
نمودار 4-31) فراواني بر اساس تعداد صفحات فصل دو در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………………..104
نمودار 4-32) فراواني بر اساس تعداد صفحات فصل دو در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………….105
نمودار 4-33) فراواني بر اساس تعداد صفحات فصل پنج در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………………106
نمودار 4-34) فراواني بر اساس تعداد صفحات فصل پنج در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………..107
نمودار 4-35) فراواني بر اساس تعداد صفحات ضميمه در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………108
نمودار 4-36) فراواني بر اساس تعداد صفحات ضميمه در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………………109
نمودار 4-37) فراواني بر اساس تعداد کليد واژه، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………………..110
نمودار 4-38) فراواني بر اساس تعداد کليد واژه، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………………………..111
نمودار 4-39) فراواني بر اساس تعداد کليد واژه مورد استفاده در عنوان مجموع پايان نامه ها……………………………………………………..112
نمودار 4-40) فراواني بر اساس تعداد کليد واژه مورد استفاده در عنوان در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………..113
نمودار 4-41) فراواني بر اساس تعداد اهداف تحقيق، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………114
نمودار 4-42) فراواني بر اساس تعداد اهداف تحقيق، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………115
نمودار 4-43) فراواني بر اساس تعداد فرضيه تحقيق، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………116
نمودار 4-44) فراواني بر اساس تعداد فرضيه تحقيق، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………………..117
نمودار 4-45) فراواني بر اساس تعداد سوال تحقيق، در مجموع پايان نامه ها………………………………………………………………………………..118
نمودار 4-46) فراواني بر اساس تعداد سوال تحقيق، در دانشگاه هاي مختلف………………………………………………………………………………..119
نمودار 4-47) فراواني بر اساس تعداد نمودار، در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………………………………..120
نمودار 4-48) فراواني بر اساس تعداد نمودار، در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………………………………………………………..121
نمودار 4-49) فراواني بر اساس نوع نمودار، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………………………..122
نمودار 4-50) فراواني بر اساس نوع نمودار، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………………………………..123
نمودار 4-51) فراواني بر اساس تعداد جدول، در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………………………………..124
نمودار 4-52) فراواني بر اساس تعداد جدول، در دانشگاه هاي مختلف…………………………………………………………………………………………..125
نمودار 4-53) فراواني بر اساس تعداد جدول، در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………………………………..126
نمودار 4-54) فراواني بر اساس نوع ضميمه، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………………………………127
نمودار 4-55) فراواني بر اساس نوع محدوديت، در مجموع پايان نامه ها……………………………………………………………………………………….128
نمودار 4-56) فراواني بر اساس نوع محدوديت، در دانشگاه هاي مختلف……………………………………………………………………………………….129
نمودار 4-57) فراواني بر اساس نوع پيشنهاد، در مجموع پايان نامه ها…………………………………………………………………………………………..130
نمودار 4-58) فراواني بر اساس نوع پيشنهاد،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع عدل و انصاف Next Entries پایان نامه با موضوع سوره طارق، حل اختلاف