فراواني، درصد%، کارشناسي

دانلود پایان نامه ارشد

کتابهاي ديني اهميت ميدهند که بين دانشجويان کارشناسي ترم اول و کارشناسي ارشد تفاوت زيادي وجود ندارد و 5/23% اهميت زيادي به اين مسئله دادهاند که دانشجويان کارشناسي ترم اول 9/60% و کارشناسي ارشد 1/39% ميباشد.

جدول (6-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 6 (رعايت حجاب ) به تفکيک سطح تحصيلات
جمع
سطح تحصيلات

کارشناسي ترم اول
ارشد

10
1/5%
6
60%
4
40%
فراواني
درصد%
خيلي کم
20
2/10%
14
70%
6
30%
فراواني
درصد%
کم
82
8/41%
47
3/57%
35
7/42%
فراواني
درصد%
متوسط
62
6/31%
28
2/45%
34
8/54%
فراواني
درصد%
زياد
22
2/11%
13
1/59%
9
9/40%
فراواني
درصد%
خيلي زياد
196
100%
108
1/55%
88
9/44%
فراواني
درصد%
جمع

همانطوريکه در جدول فوق مشاهده ميشود 8/41% بطور متوسط به مسئله رعايت حجاب اهميت دادهاند که 3/57% شامل دانشجويان کارشناسي ترم اول و 7/42% دانشجويان کارشناسي ارشد ميشود و 6/31% به رعايت حجاب اهميت زياد دادهاند که 2/45% از آنها کارشناسي ترم اول و 8/54% کارشناسي ارشد هستند.

جدول (7-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 7 (روزه گرفتن) به تفکيک سطح تحصيلات
جمع
سطح تحصيلات

کارشناسي ترم اول
ارشد

7
6/3%
3
9/42%
4
1/57%
فراواني
درصد%
خيلي کم
11
6/5%
4
4/36%
7
6/63%
فراواني
درصد%
کم
55
1/28%
31
4/56%
24
6/43%
فراواني
درصد%
متوسط
76
8/38%
37
7/48%
39
3/51%
فراواني
درصد%
زياد
47
5/24%
33
2/70%
14
8/29%
فراواني
درصد%
خيلي زياد
196
100%
108
1/55%
88
9/44%
فراواني
درصد%
جمع

جدول شماره 7-4 نشان دهنده اين مطلب است که :
نماز خواندن و روزه گرفتن در بين دانشجويان اهميت متوسط 1/28% ، زياد 8/38% و خيلي زياد 24% دارد يعني دانشجويان جامعه ما با توجه به اعتقاد ديني که در کشور ما وجود دارد به مسئله نماز خواندن و روزه گرفتن توجه ميکنند.

جدول (8-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 8 (فاميل بودن همسر) به تفکيک سطح تحصيلات
جمع
سطح تحصيلات

کارشناسي ترم اول
ارشد

104
1/53%
58
8/55%
46
2/44%
فراواني
درصد%
خيلي کم
55
1/28%
33
60%
22
40%
فراواني
درصد%
کم
23
7/11%
10
5/43%
13
5/56%
فراواني
درصد%
متوسط
6
1/3%
2
3/33%
4
7/66%
فراواني
درصد%
زياد
8
1/4%
5
5/62%
3
5/37%
فراواني
درصد%
خيلي زياد
196
100%
108
1/55%
88
9/44%
فراواني
درصد%
جمع

بر اساس جدول شماره 8-4 فاميل بودن همسر چندان مورد توجه دانشجويان نيست بگونهاي که از کل دانشجويان پاسخ دهنده حدود 1/53% اهميت خيلي کم و 1/28% اهميت کم به اين مسئله دادهاند يعني ازدواج با فاميل در بين دانشجويان چه کارشناسي ترم اول و کارشناسي ارشد اهميت خود را بدلايل مختلف از دست داده است.

جدول (9-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 9
(همشهري بودن همسر) به تفکيک سطح تحصيلات
جمع
سطح تحصيلات

کارشناسي ترم اول
ارشد

53
27%
31
5/58%
22
5/41%
فراواني
درصد%
خيلي کم
52
5/26%
25
1/48%
27
9/51%
فراواني
درصد%
کم
46
5/23%
25
3/54%
21
7/45%
فراواني
درصد%
متوسط
27
8/13%
14
9/51%
13
1/48%
فراواني
درصد%
زياد
17
7/8%
12
6/70%
5
4/29%
فراواني
درصد%
خيلي زياد
195
100%
107
9/54%
88
1/45%
فراواني
درصد%
جمع

در جدول فوق همشهري بودن همسر مورد بررسي قرار گرفته که بر اساس آن 27% خيلي کم ، 5/26% کم و 5/23% بطور متوسط به آن پاسخ داده اند که در بين دانشجويان کارشناسي ترم اول و کارشناسي ارشد تفاوت چنداني در اين زمينه مشاهده نميشود يعني همشهري بودن هم مانند فاميل بودن چندان مورد توجه نيست.

جدول (10-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 10
(زبان و قوميت يکسان) به تفکيک سطح تحصيلات
جمع
سطح تحصيلات

کارشناسي ترم اول
ارشد

40
4/20%
25
5/62%
15
5/37%
فراواني
درصد%
خيلي کم
33
8/16%
22
7/66%
11
3/33%
فراواني
درصد%
کم
51
26%
23
1/45%
28
9/54%
فراواني
درصد%
متوسط
44
4/22%
20
5/45%
24
5/54%
فراواني
درصد%
زياد
28
3/14%
18
3/64%
10
7/35%
فراواني
درصد%
خيلي زياد
196
100%
108
1/55%
88
9/44%
فراواني
درصد%
جمع

همانطور که در جدول 10-4 مشاهده ميگردد يکساني زبان و قوميت بطور متوسط 26% داراي اهميت است و 4/20% خيلي کم اهميت دارد که اين مسئله در بين دانشجويان کارشناسي ترم اول 5/62% و کارشناسي ارشد 5/37% ميباشد و 4/22% اهميت زياد به يکساني زبان و قوميت در امر ازدواج دادهاند که 5/45% بين دانشجويان ترم اول کارشناسي و 5/45% بين دانشجويان کارشناسي ارشد است.

جدول (11-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 11 (شغل پدر همسر) به تفکيک سطح تحصيلات
جمع
سطح تحصيلات

کارشناسي ترم اول
ارشد

18
2/9%
12
7/66%
6
3/33%
فراواني
درصد%
خيلي کم
35
9/17%
23
7/65%
12
3/34%
فراواني
درصد%
کم
68
7/34%
42
8/61%
26
2/38%
فراواني
درصد%
متوسط
60
6/30%
20
3/33%
40
7/66%
فراواني
درصد%
زياد
15
7/7%
11
3/73%
4
7/26%
فراواني
درصد%
خيلي زياد
196
100%
108
1/55%
88
9/44%
فراواني
درصد%
جمع

در خصوص شغل پدر همسر جدول 11-4 بيانگر اين مطلب است که :
از کل 196 پاسخ دهنده 68 نفر پاسخ متوسط ، 60 نفر پاسخ زياد و 35 نفر پاسخ کم دادهاند حدکم و متوسط بين کارشناسي ترم اول بترتيب 7/65% و 8/61% ميباشد در صورتي که حد زياد براي کارشناسي ارشد 7/66% اهميت دارد يعني دانشجويان کارشناسي ارشد بيشتر از دانشجويان ترم اول کارشناسي به شغل پدر همسر آينده شان اهميت ميدهند.

جدول (12-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سوال شماره 12
(شغل مادر همسر) به تفکيک سطح تحصيلات
جمع
سطح تحصيلات

کارشناسي ترم اول
ارشد

32
3/16%
22
7/51%
10
3/31%
فراواني
درصد%
خيلي کم
58
6/29%
30
7/51%
28
3/48%
فراواني
درصد%
کم
75
3/38%
41
7/54%
34
3/45%
فراواني
درصد%
متوسط
27
8/13%
14
9/51%
13
1/48%
فراواني
درصد%
زياد
4
2%
1
25%
3
75%
فراواني
درصد%
خيلي زياد
196
100%
108
1/55%
88
9/44%
فراواني
درصد%
جمع

جدول 12-4 در مورد شغل مادر همسر ميباشد که دانشجويان چندان اهميتي به آن نميدهند بطوري که 3/38% بطور متوسط و 6/29% کم و 2/16% درصد خيلي کم به مسئله شغل مادر همسر توجه دارند اين مسئله در بين دانشجويان کارشناسي ارشد اهميت کمتري نيست به دانشجويان ترم اول کارشناسي دارد.

جدول (13-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سوال شماره 13
(درآمد پدر همسر) به تفکيک سطح تحصيلات
جمع
سطح تحصيلات

کارشناسي ترم اول
ارشد

18
2/9%
12
7/66%
6
3/33%
فراواني
درصد%
خيلي کم
34
3/17%
24
6/70%
10
4/29%
فراواني
درصد%
کم
64
7/32%
28
8/43%
36
3/56%
فراواني
درصد%
متوسط
59
1/30%
30
8/50%
29
2/49%
فراواني
درصد%
زياد
21
7/10%
14
7/66%
37
3/33%
فراواني
درصد%
خيلي زياد
196
100%
108
1/55%
88
9/44%
فراواني
درصد%
جمع

همانطوريکه در جدول 13-4 ملاحظه ميشود از کل افراد نمونه 7/32% يعني 64 نفر بطور متوسط به درآمد پدر همسر اهميت ميدهند و 1/30% يعني 59 نفر درصد زياد به اين مسئله توجه دارند اين موضوع در بين دانشجويان کارشناسي ترم اول بطور متوسط 8/43% و دانشجويان کارشناسي ارشد 3/56% و در حد زياد بترتيب 8/50% و 2/49% ميباشد.

جدول (14-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سوال شماره 14
(درآمد مادر همسر) به تفکيک سطح تحصيلات
جمع
سطح تحصيلات

کارشناسي ترم اول
ارشد

33
8/16%
20
6/60%
13
4/39%
فراواني
درصد%
خيلي کم
56
6/28%
33
9/58%
23
1/41%
فراواني
درصد%
کم
76
8/38%
38
50%
38
50%
فراواني
درصد%
متوسط
24
2/12%
13
2/54%
11
8/45%
فراواني
درصد%
زياد
7
6/3%
4
1/57%
3
9/42%
فراواني
درصد%
خيلي زياد
196
100%
108
1/55%
88
9/44%
فراواني
درصد%
جمع

بر اساس جدول 14-4 درآمد مادر همسر اهميت کم و متوسط براي دانشجويان دارد حد متوسط حدود 8/38% که بين دانشجويان کارشناسي ترم اول و ارشد تفاوتي ندارد و در حد کم کارشناسي ترم اول 9/58% و کارشناسي ارشد 1/41% ميباشد. حدود 8/16% اهميت خيلي کم دارد که اين مسئله در بين دانشجويان ترم اول 6/60% و براي دانشجويان کارشناسي ارشد 4/38% است.

جدول (15-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سوال شماره 15
(تحصيلات پدر همسر) به تفکيک سطح تحصيلات
جمع
سطح تحصيلات

کارشناسي ترم اول
ارشد

17
7/8%
10
8/58%
7
2/41%
فراواني
درصد%
خيلي کم
34
3/17%
19
9/55%
15
1/44%
فراواني
درصد%
کم
88
9/44%
53
2/60%
35
8/39%
فراواني
درصد%
متوسط
40
4/20%
17
5/42%
23
5/57%
فراواني
درصد%
زياد
17
7/8%
9
9/52%
8
1/47%
فراواني
درصد%
خيلي زياد
196
100%
108
1/55%
88
9/44%
فراواني
درصد%
جمع

جدول 15-4 بيانگر اين مسئله است که :
توجه به تحصيلات پدر همسر درصد متوسط 9/44% ميباشد که در کارشناسي ترم اول 2/60% و در کارشناسي ارشد 8

پایان نامه
Previous Entries انتخاب همسر، ازدواج موفق Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی، رفتار شهروندی