فارسی زبان، فرهنگ ایرانی، کودک و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

بیمارستان ها و … واگذار گشته است. اما از آنجا که ضرورت وجود خانواده کارکردی را درخواست می کند . پارسونز به اهمیت کارکرد اجتماعی کردن کودکان و حفظ تعادل و استحکام شخصیت بزرگسالان تاکید می کند. به نظر پارسونز عشق عامل پیوند دهنده زن و شوهر است، پس درخانواده محیطی صمیمی و سرشار از عشق و علاقه چه در رابطه زن و شوهر و چه در رابطه پدر ، مادر و فرزندان وجود دارد(اعزازی ، 1387،ص 69 ).
وجود این نوع علاقه در میان افراد خانواده برای اجتماعی کردن صحیح و مناسب کودکان ضروری بوده و از طرف دیگر از آنجا که خانواده در مقابل جامعه بزرگ، تنها گروهی است که افراد به خاطر موجودیت خود مورد توجه قرار می گیرند در شکوفایی و تکامل استعداد ها و علائق بزرگسالان نیز سهم مهمی دارد(اعزازی ، 1387، ص69 ).
به اعتقاد پارسونز بهترین پایگاه برای ایجاد تغییرات فرهنگی در جوامع از جمله پذیرش فرهنگ مهاجم جهان، ارزشها یا باورهای مذهبی و دینی افراد است.

به اعتقاد پارسونز تأثیر ماهواره بر نظام فرهنگی جامعه و تغییر فرهنگ اصلی مردم توسط شبکه های مختلف ماهواره ای خود به افزایش تنش در جامعه و تغییر باورها و رفتارهای دینی منجر شده و زمینه تهاجم فرهنگی و کم رنگ شدن فرهنگ داخلی را در بر خواهد داشت. سرانجام اینکه بر اساس نظریه تزریق زیر پوستی، متون رسانه ای بسیار قوی هستند و پیامهای آنها کم و بیش مقاومت ناپذیر است. رسانه ها از جمله شبکه های تلویزیونی ماهواره، مانند یک آمپول زیر جلدی پیامهای مختلف خود را از جمله پیامهای دینی و غیر دینی را به مخاطبان تزریق می کنند و گیرنده پیام در شرایط انفعال کامل است. این در حالی است که بر اساس نظریه دستور کار رسانه ها از جمله ماهواره معمولاً بر موضوعات خاصی تمرکز می کنند و سایر موضوعات را نادیده می گیرند و از این طریق دستور کار را تعیین می کنند و به ملاحظاتی که مردم در تصمیمات اجتماعی و سیاسی و دینی خود مد نظر دارند شکل می دهند و باورها و رفتارهای دینی آنان را تحت تأثیر قرار می دهند(مشیر زاده ، 1381).

2-24 فوکویاما97 و خانواده:
بديهي است كه يكي از منابع حائز اهميت سرمايه اجتماعي در سطح جهان خانواده است اما ساختار خانواده از هر جامعه اي به جامعه اي ديگر تفاوت مي كند و استحكام پيوند هاي خانوادگي نه تنها با قيد و بند هاي خانوادگي در ديگر جوامع فرق مي كند بلكه بستگي به انواع ديگر پيوندهاي اجتماعي نيز متفاوت است در بعضي موارد به نظر مي رسد كه يك نوع ارتباط معكوس ميان قيود اعتماد و همكاري در درون گروه هاي خويشاوندي و غير خويشاوندي وجود دارد در حالي كه يكي از اين دو بسيار قوي است ديگري بسيار ضعيف است(توسلی ‌‍،1379،ص12).
خانواده نوع مهمي از «سرمايه اجتماعي98» به شمار مي آيد كه زوال آن در جامعه آمريكا به اشكال گوناگوني به كاهش سرمايه اجتماعي در آن جامعه منجر شده است افزايش جرم و جنايت ،خودكشي ،الكليسم و مصرف مواد مخدر و فرزندان نامشروع از يك سو و كاهش مشاركت هاي مدني و كاهش اعتماد متقابل افراد به يكديگر از سوي ديگر نتيجه زوال خانواده است(توسلی،1379،ص13).
فروپاشي خانواده، هم چنين بر روابط مبتني بر اعتماد اجتماعي اثر مي گذارد سرمايه هاي اجتماعي درون و بيرون خانواده ها پديده هاي متمايز هستند و چنان كه قبلا ذكر شد مي توانند با جوامع به اصطلاح خانواده مدار رابطه معكوسي داشته باشند از طرف ديگر در كشور هايي مانند ايالات متحده كه در آن بين ثبات و كيفيت زندگي خانوادگي و توانايي بچه براي ايجاد پيوند هاي تعاوني با مردم و گروههاي خارج از خانواده ارتباط واقعي وجود دارد غالبا بين سرمايه دروني و بيروني خانواده مي تواند ارتباط مثبت وجود داشته باشد. دست كم كودكان تك والديني يا آن ها كه والدينشان از هم جدا شده اند از دسترسي به پدر و شبكه ارتباطات پدر در جامعه وسيع تر، و نيز اعتماد بنياني به يك شخصيت مقتدر كه بارزترين مدل ايفاي نقش به شمار مي رود و روابط كودك را با ديگر بزرگ سالان شكل مي دهد محروم مي مانند(توسلی،1379،ص43).

2-25 زیمل99 و خانواده :
«زيمل ياد آور ميشود يك فرد تنها با به خود اختصاص دادن ارزشهاي فرهنگي100 پيرامون خود قادر است فرهيخته گردد .اما همين ارزش ها فرد را به انقياد و تحت الشعاع قرار گرفتن تهديد مي كنند. فرد براي كسب خود مختاري و تحقق منظورهايش به علم، هنر، دين و قانون نياز دارد. او به دروني كردن اين ارزش هاي فرهنگي نيازمند است چرا كه به فضيلت فرد بستگي دارد»( ثلاثی ،1387 ،ص 265 -266).
‹‹ از سوي ديگر زيمل در مورد طبيعت بشري كه در بحث جهان بينيش آن را مطرح كرده است ،بيان مي نمايد انسان ها بطور طبيعي بدنبال ثبات و نظم هستند و مايلند موقعيت و اشياء و ارتباط آنها را با خود دريابند به همين جهت پول هم به عنوان يك معيار اندازه گيري ارزش تجلي گرايش ذاتي بشر است. زيرا با توسعه پول اشياء برچسب ارزش هاي مربوط قابل مقايسه بوده و انسان ها قادر خواهند بود يك حس نظم در محيط خود بدست آورند . مبادلات اقتصادي حاوي پول تنها يك حالت خاص از مبادله را تشكيل مي دهند اما وقتي پول ابزار تعيين ارزش ها در روابط اجتماعي ميگردد خواص و پويايي روابط اجتماعي تحول پيدا مي كند از نظر او در جوامع امروزي انسان ها ارتباط خود با يكديگر و با طبيعت را در قالبهاي پولي متجلي مي كنند و در نتيجه افراد ارتباط صميمي و مستقيم با يكديگر را از دست مي دهند بنابر اين پول نمايانگر آخرين مرحله نمادي شدن روابط اجتماعي است ›› ( ترنروبيگلي، 1371: 331-333)

2-26 ماهواره101 یک «رسانه مدرن102»:
ماهواره ها بخش مهمی از زندگی مدرن امروز به شمار می روند. ما هر روز از آن ها استفاده می کنیم بدون آنکه به ارزش آن ها پی ببریم. پیش بینی وضعیت جوی هوا، اخبار حوادث که هر لحظه در اقصی نقاط جهان روی می دهند. تلفن های راه دور و سیستم ارتباطی از طریق اینترنت توسط ماهواره ها ارسال می شوند. درواقع ماهواره شیئی است که پیرامون چیز دیگری می چرخد یا گردش می کند. مثلاً کره ماه، قمر (ماهواره) طبیعی کرۀ زمین محسوب می شود. اما وقتی ما در مورد ماهواره ها صحبت می کنیم معمولاً منظورمان اشیاء مصنوعی یا دست ساز انسان است که به فضا پرتاب می شوند و در مدار زمین به گردش در می آیند. هر ماهواره در اعماق فضای ساکت و تاریک و در فاصله ای کیلومترها دورتر از زمین، بالای سرمان می چرخد. اما خود ماهواره به دور از این سکوت حاکم در فضاسـت. زیرا هـر ثانیه هزاران علایـم رادیویی را از زمـیـن دریافـت می کند ویا هزاران علایم رادیویی را در هر ثانیه به زمین ارسال می کند(زندی، 1385).

2-27 ورود ماهواره به ایران و تاثیرات مخرب آن
این روزها آمارهای ضدو نقیضی ازدرصد استفاده کنندگان ازبرنامه های ماهواره در کشورمان به گوش می رســد که از میان این آمار در خوشبینانه ترین حالــت حدود 15 درصــد ودر بدبینانه ترین گمانه زنی ها حدود 50 درصد از خانواده هـــای ایــرانی از ماهــواره استفاده می کنند، بی شک خانواده های استفاده کننده از ماهواره را می توان قربانیان تبعات بسیار بد و پرهزینه برای جامعه دانست، در این نوشته سعی می کنم که مقداری از تبعات سوء استفاده از ماهواره را بیان کنم(زندی، 1385).
از زمانی که ماهواره وارد خانه های ایرانیان شد، طیف گسترده ای از شبکه های ماهواره ای مورد توجه و استقبال مخاطبان قرار گرفت، در ابتدا به دلیل محدود بودن شبکه های فارسی زبان شبکه های خارجی مورد توجه بینندگان برنامه های ماهواره ای قرار داشت اما پس از مدتی با گسترش شبکه های فارسی زبان و کاهش سختگیریها نسبت به استفاده از ماهواره، این پدیده به صورت گسترده ای به خانه های ایرانیان راه یافت.
به لحاظ فنی در 159 مدار تلویزیونی در کل جهان ، 203 ماهواره تلویزیونی فعال است که از این تعداد در80 مدار قابل دریافت در ایران ، یکصد ماهواره تلویزیونی، یعنی نیمی از ماهواره های جهان قرار دارد. «این تعداد ماهواره ها امکان تماشای حدود 17 هزار و 666 شبکه تلویزیونی را فراهم می آورد. با رسیور ها ودیش های معمولی می توان تا نزدیک 2000 کانال ماهواره ای را در ایران با کیفیت بالا دریافت کرد. شبکه هایی که اکثر قریب به اتفاق برنامه های آنها با سنت و فرهنگ ایرانی و اسلامی در تضاد هستند و اثرات مخرب روحی و روانی بر مخاطبین ایرانی می گذارند.
در بین شبکه های ماهواره ای که به سهولت در ایران قابل دریافت است، بیش از 380 کانال خاص موسیقی وجود دارد که شبانه روز در حال پخش موسیقی، رقص، آهنگ های در خواستی و کنسرت هستند، عموم این برنامه ها آکنده از حرکات ضد اخلاقی و اروتیکال است.
در حوزه کودک و نوجوان بیش از 252 کانال ماهواره ای قابل دریافت در ایران است ضمن آنکه بخش مهمی از برنامه های کانال های عمومی نیز به پخش برنامه های کودک و نوجوان اختصاص دارد. این شبکه ها علاوه بر پخش کارتون هایی که عموماً در تضاد با مبانی اخلاقی ماست، به فرهنگ سازی ارزش های لیبرالی و اومانیستی غرب در ذهنیت کودکان ایرانی می کند و آنان را شیفته زندگی امریکایی و غربی می نماید، در حوزه مصرف زدگی و فرهنگ سازی پوشش و مد، حدود 74 شبکه وجود دارد که اختصاص به نمایش مد و لباس دارد لباس هایی که رسماً تبلیغ فرهنگ عریانی است. امروز متاسفانه چارچوب های اخلاقی در شبکه های ماهواره ای نقض می شود و وجود نزدیک به 235 شبکه غیر اخلاقی و 81 شبکه کاملاً غیر اخلاقی نشان از بی قیدی در این محیط است،273 شبکه به تبلیغ ادیان و فرق ساختگی وتاریخی،419 شبکه به ورزش،92 شبکه به مقولات اقتصادی اختصاص دارد»(هفته نامه صبح صادق ،1390ص3)
و« بیش از 40 شبکه فارسی زبان سیاسی، ضد فرهنگی، تجزیه طلب و بر انداز، قوم گرا ،ضد دینی فعالیت می کنند که هدف مشترک همه اینها القای ارزش های ضد اسلامی و فرهنگ ایرانی و دستکاری در افکار عمومی ملت ایران است.»103

2-28 قابلیت هاو جذابیت ها ، آسیب ها و معایب ماهواره:
هر تحول تكنولوژيك و هر نوآوري صنعتي، همانند سكه اي است كه دو رو دارد . هر جنبه مثبت و امتياز و فايده يك مقوله ي صنعتي،جنبه اي منفي و زيان بار در طرف مقابل خود دارد. گاه ممكن است جنبه منفي و خسارت آن از كارايي و بهره رساني آن ، بيشتر باشد و گاه بهره و اثرات مثبت آن در حدي است كه پرداخت هر بهايي را براي آن موجه ميسازد.
ماهواره، همانند ديگر رسانه ها، داراي مزيت ها و معايبي است اما آنچه بر توانايي ها و قابليت هاي آن مي افزايد، به طور عمده، عبارتند از: براي مخاطبان ماهواره، اين بسيار هيجان انگيز است كه هر فردي به عنوان يكي از بينندگان بيشمار در سراسر جهان ، چنين خبري را ميشنود يا مي بيند. براي مثال ، امروزه در جهان،( به ويژه در كشورهاي در حال توسعه ) تماشاي شبكه « سي ان ان104 » و «ام تي وي105» و نظاير اين ها، نوعي تفاخر به شمار مي رود و اين در حالي است كه در رسانه ها ي قبلي مثل تلويزيون، چنين حسي به اين گستردگي تجربه نشده است. بنابر اين مي توان گفت كه ميزان همانند پنداري افراد بالاست.
– امواج تلويزيوني نمي توانند از موانع بگذرند ، امواج تلويزيون هاي سرزميني را غير از نوارهاي مرزي، نمي شود در سرزمين هاي ديگر دريافت كرد اما چون ماهواره از فضا تابانده مي شود، اين مشكل وجود ندارد.
– ماهواره ها به انتقال فوري و فراگير صدا و تصوير در كل جهان معنا مي بخشد و پوشش وسيع را ممكن مي سازد.
– ماهواره ها، اين امكان را براي دولت هاي ضعيف فراهم مي كنند كه در فضاي پيچيده و تخصصي امروزين، داشته هاي خود را عرضه كنند. از اين رو با سياستگذاري مناسب مي توان بهره هاي مناسب، براي طرح برنامه هاي خود در سطح جهاني برد.
– ماهواره ها، فضاي اطلاعاتي را گسترش مي دهند و از اين رو با شفاف سازي فضاي ارتباطي، سياسي در جامعه ي بين المللي، فرصت ساز تلقي مي شوند.
– حجم اطلاعاتي كه با اين رسانه رد و بدل مي شوند، بسيار زياد است . از اين رو مي توان از جنبه ي اطلاع رساني آن استفاده كرد و براي حل مشكلات و كسب علم و تجربه به آن ، فضاي اطلاعاتي را گسترش مي دهند و از اين رو با شفاف

پایان نامه
Previous Entries ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی، عوامل اجتماعی Next Entries اعتضادالسلطنه، رسانه‌های جمعی، رسانه های مدرن