عملکرد خانواده، رفتار متقابل، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

افسرده م? گردد رفتارگراهاي راد?کال بر اهم?ت هماهنگ? م?ان سه واحد تاک?د داشته و بر اتصال ساده م?ان محرك – پاسخ کمتر تاک?د م? کنند – تئوري خاموش سازي افسردگ? براي مثال در سالهاي دهه 70 توسط لو?نسون روي کار آمد – امروز خود لو?نسون اذعان م? دارد که تئور?هاي خاموش سازي د?گر براي توج?ه افسردگ? کاف? به نظرنم? رسد .

در عوض تئوري او و همکارانش شامل اجزاي بس?اري م? باشد در د?اگرام شماره 1 ?ک س?کل مع?وب و تکراري در ارتباط با نحوه به وجود آمدن رفتارهاي خود شکن نشان داده م? شود (الوي و جاک?سون .( 1999

به طور خ?صه از نظر رو?کرد رفتاري :

( 1 مشک?ت رفتاري آموختن? است مگر آنکه شواهدي خ?ف ا?ن امر را نشان دهد .

( 2 هر مشکل رفتاري جدا از مشک?ت د?گر آموخته شده و مستق? رشد م? کند و ضرورت? ندارد که دو ?ا سه مورد از مشک?ت رفتاري با هم ا?جاد شده باشند .

( 3 هر مشکل رفتاري صرفا در وضع?ت? مع?ن ( از نظر موقع?ت و حالت ) بر اساس قوان?ن ?ادگ?ري شکل م? گ?رد و تعم?م ا?ن رفتارها بر اساس شباهتها ي خاص در ا?ن موقع?ت صورت م? گ?رد ( لطف? کاشان? ، .( 1377
– 3- 4 د?دگاه شناخت? 1

››انسانها نه به خاطر چ?زها بلکه به خاطر برداشت? که از آنها دارند ب?مار م? شوند ) ‹‹ اپ?کتتوس 2، قرن اول م??دي ) . از د?دگاه شناخت? انسان موجود پ?چ?ده اي است و بر اساس درك و فهم و شناخت خود ا زموقع?تها و مح?ط عکس العمل نشان م? دهد از ا?ن نظر علت اخت??ت رفتاري ناکام? در برقراري ارتباط درست و منطق? م?ان محرك و پاسخ است و در ا?ن فرآ?ند بعد شناخت? و عاطف? انسان دخالت م? کند و برخ? اعتقاد دارند نارسائ? رشدي و ?ا رشد ?افتگ? منف? بعد شناخت? و عاطف? انسان باعث بروز مشک?ت رفتاري م? گردد و گاه عدم آگاه? از روابط اجتماع? و رو?دادهاي مح?ط? بستر اخت??ت رفتاري م? گردد بر اساس ا?ن د?دگاه و حفظ رفتار از طر?ق س?ستم? که در آن شناختها و رو?دادهاي خارج? به ?کد?گر اثر م? گذارند صورت م? گ?رد ( نلسون و ا?زرائ?ل 1984 ترجمه منش? طوس? .(1387 د?دگاه شناخت? به نظر?ات متنوع? منجر گشته است در م?ان معروف تر?ن صاحبان ا?ن نظر?ات دالرد3 و م?لرد4 ، کل?5

و بندورا هستند .

دالرد و م?لرد با توص?ف رفتار غ?ر انطباق? به عنوان مهول مشترك تجارب ناخوشا?ند زندگ? و تفکر غ?ر انطباق? در واقع ا زمفاه?م شناخت? ن?ز استفاده به عمل آوردند ْآنها ب?نش ?افتن بر ر?شه هاي رفتار شخص را به عنوان کسب پاسخهاي خود آگاهانه به شمار م? آورند عل?رغم ترج?ح توص?ف رفتار در قالب اصط?حات عادي و ?ادگ?ري بر تحل?ل شناخت? تعارضات فرد تک?ه کردند کل? بر نقش سازه هاي شخص? به عنوان علل واکنشهاي ه?جان? تک?ه م? کرد وقت? ندان?م

-The cognitive perpective -Epictetus

– Dollard ,j .

-Miller ,N.
-Kellu ,j.

1

2

3

4

5

64

چطور با ?ک موقع?ت رو به رو شو?م وقت? بفهم?م که نظام سازه هاي ما از عهده مشکل? بر نم? آ?د احساس اضطراب م? کن?م .

وي روان درمان? را راه? م? دانست براي متقاعد ساختن مراجعان به ا?نکه سازه ها?شان فرض? هستند و نه واقع? از موقع? که مراجعان بر ا?ن امر واقف م? شدند او آنها را تشو?ق م? نمود تا سازه ها?شان را آنچنان ب?ازما?د که سازه هاي غ?ر انطباق? جاي خود را به سازه هاي مف?د تر بدهند .

آلبرت بندورا ع?وه بر تاک?د بر نظر?ه ?ادگ?ري اجتماع? اخ?را تاک?د ب?شتر ي بر جنبه هاي شناخت? و نماد?ن ?ادگ?ري در مقابل جنبه هاي محرك – پاسخ دارد . بر اساس گفته بندورا ما م? توان?م مسائل رابطور نماد?ن بدون اجبار توسل به رفتار کوشش و خطا حل کن?م ز?را م? توان?م پ?امدهاي رفتارمان را پ?ش ب?ن? کرده و بر آن اساس عمل کن?م مث? با اند?شه کردن درباره نتا?ج آتش سوزي در خانه مان آن را در برابر آتش سوزي ب?مه کن?م به هم?ن ترت?ب در تدارك نخست?ن سفر دسته جمع? زمستان? لباسهاي گرم ته?ه م? کن?م ز?را م? توان?م اثرات سوز برف را پ?ش ب?ن? کن?م توان پ?ش ب?ن? پ?امدها هم در رفتارهاي عادي و هم در ا?ن نمونه ها کار سازي م? کنند ( ساراسون 1987، ترجمه نجار?ان . (1381

65

– 3- 5 د?دگاه انسانگرائ? – هست? گرائ?

د?دگاه انسانگرائ?- 1 هست? گرائ?2 با رو?کردهاي نظري که قب? توص?ف شد تفاوت بس?ار دارد ر?شه د رآن دسته ا زنظام هاي مذهب? و فلسف? دارد که بر منزلت خوب? ذات? و آزادي ماه?ت انسان تاک?د کرده اند ?ک? از فرضهاي محوري ا?ن د?دگاه انسانگرا?انه آن است که هر کس? داراي ن?رو?? فعال در جهت خودشکوفا??3 در جهت ›› تحقق بخش?دن به هر آنچه م? توان?د باش?د ‹‹ است . وقت? شخص?ت انسان در مح?ط? پر مهر جلوه م? کند ماه?ت مثبت درون? انسان آشکار م? شود از طرف د?گر درماندگ? و ب?ماري انسان را مح?طهائ? به وجود م? آورند که تما??ت فرد را در جهت خود شکوفا?? با ناکام? روبه رو م? سازند .

د?دگاه هست? گرائ? رابطه تنگاتنگ? با جنبش انسانگرائ? دارد در حال?که نظر?ه هاي انسانگرائ? بر فرآ?ند خود شکوفا?? تمرکز دارند تاک?د نظر?ه هاي هست? گرائ? بر خود مختاري4 ، انتخاب و مسئول?ت فرد در فائق آمدن بر ن?روهاي مح?ط? است به زبان هست? گراها ›› ما انتخاب هاي خود هست?م ›› . ‹‹ وجود ما و معن? آن تماما در دست خود ماست – به ا?ن خاطر تنها خود ما درباره نگرشها و رفتارها?مان تصم?م م? گ?ر?م ‹‹ آبراهام مازلو رهبر ت?ش در جهت ?کپارچه ساختن فلسفه انسانگرائ? با رو?کرد علم? سنت? بود . ابزار او براي تحقق بخش?دن به ا?ن امر سلسله مراتب5 ن?ازها بود .

مازلو فرض م? نمود که ن?ازها رفتار را جهت م? دهند مازلو روان رنجوران را افرادي به شمار م? آورد که خودشان ?ا د?گران آنها را از تام?ن ن?روهاي اساس? باز داشته اند ، هم به ا?ن معن? که از خود شکوفائ? ن?ز باز مانده اند. کارل راجرز مانند مازلو ?ک? از رهبران روانشناس? انسانگرائ? است هسته مرکزي د?دگاهش در مورد شخص?ت خود انگاره م? باشد. راجرز توانا?? در رس?دن به خودشتاس? و خود شکوفائ? را به احترام به خود و ادراك پذ?رش از سوي د?گران پ?وند م? دهد. راجرز کسان? را سالم م? داند که ا زنقش هاي مبتن? بر انتظارات د?گران – تظاهر به آنچه ن?ستند – دور شوند و در عوض به خودشان اتکا کنند و خودهاي دروغ?ن را که خلق کرده اند کنار بگذارند از طرف د?گر روان رنجوران و روان پر?شها خود پنداره ها?? دارند که با = تناسب ندارد .

آنها از پذ?رش واقع?ت تجاربشان وحشت دارند به طوري که هم براي حفظ خود و هم براي کسب تا??د د?گران آنها را تحر?ف م? کنند .

هست? گراها معتقدند مردم آزادند که ب?ن اعمال رق?ب به انتخاب بپردازند شخص? م? تواند هم ›› بخردانه ‹‹ و هم ›› نابخردانه ‹‹ به عمل بپردازد . عمل کردن بخردانه ?عن? انتخاب آزادانه هدفهاي خود .عمل نابخردانه ?عن? به د?گران اجازه ده?م اهداف خود را تحم?ل کنند رولوم?6 که در مانگر برجسته هست? گراست . معتقد است اضطراب وقت? ا?جاد م? شود

1 -Humananisms 2 -Existentialism 3 -Self – actualization 4 -Self – determination 5 -Hierachy of needs 6 -Rollomay

66

که شخص با انتخاب ?ا سوال اساس? رو به رو باشد بر اساس نظر رولوم? وظ?فه اول درمانگر کمک به افراد ته? و تنهاست تا بتوانند تجاربشان را گسترش بخش?ده و ب? مانندي خو?ش را تحقق بخشند به ا?ن معن? که به آنها کمک شود تا دست به انتخابهاي سازنده بزنند ( ساراسون 1987 ترجمه نجار?ان . (1381

– 3 – 6 د?دگاه اجتماع? 1

اکثر مردم ب?ماري روان? را مساله بهداشت? شخص? ?ا نقص? در منش شخص م? پندارند بر عکس از د?دگاه اجتماع? رفتار غ?ر انطباق? از ناتوان? در مقابل فشار روان? ناش? م? شود در ا?ن د?دگاه رفتار غ?ر انطباق? به مثابه ب?ماري ?ا مشکل? که فقط در فرد وجود دارد انگاشته نم? شوند بلکه ا?ن د?دگاه ا?نگونه رفتارها را حداقل تا حدي به عنوان نقص? در نظام حما?ت اجتماع? فرد م? ب?ند ا?ن نظام شامل همسر ، والد?ن ، خواهران و برادران ، وابستگان دوستان ، معلمان، همکاران ، علماي د?ن? و د?گران هم?ن طور سازمانهاي اجتماع? و نهادهاي دولت? است .

روانشناسان اجتماع? منکر نقش پ?ش?نه زندگ? ?ا ساخت ژنت?ک? در ا?جاد رفتار غ?ر انطباق? ن?ستند بلکه م? گو?ند ا?ن عوامل لزوما به تنها?? چن?ن رفتاري ا?جاد نم? کنند مث? ب?مار اسک?زوفرن?ا?? ممکن است به د??ل ز?ادي دچار توهم شود : عوامل ب?و ش?م?ائ? تجارب اول?ه آس?ب زا ?ا روابط اجتماع? نا معمول از زمره ا?ن د??ل هستند با ا?ن همه چ?زها?? مثل رو?دادي که بس?ار تنش زا است ?ا از هم پاش?دن نظام حما?ت اجتماع? هم به همان اندازه م? تواند در ا?جاد رفتار اسک?زوفرن?ا?? نقش داشته باشند .

روانشناسان اجتماع? مح?ط اجتماع? و عوامل وابسته به آن را مثل وضع?ت اجتماع? – اقتصادي مورد مطالعه قرار م? دهند وقت? محل زندگ? افرادي که به لحاظ روانشناخت? آس?ب د?دگ? دارند روي نقشه پ?اده شود م? توان نشان داد که فراوان? چن?ن مشک?ت? در نواح? خاص? ب?شتر از د?گر نواح? است روانشناس? اجتماع? بر ا?ن عق?ده است که اثرات در هم ر?ختگ? اجتماع? ( مثل محله هاي جنوب شهري مدارس ضع?ف) و م?زان با?ي ب?کاري علت عمده بس?اري از مشک?ت شخص? هستند به ا?ن دل?ل دست اندرکاران بهداشت روان? که جهت گ?ري اجتماع? دارند معمو? م? کوشند تا جامعه را از راه ترغ?ب نما?ندگان براي وضع قانون و فعال?ت در امور اجتماع? تغ??ر دهند (ساراسون 1987 ترجمه نجار?ان .( 1381

4 – نظر?ھ ھاي راجع بھ نقش خانواده

تمام نگرشها?? که مح?ط اجتماع? را در اخت?لهاي رفتاري موثر م? دانند بر اهم?ت تاث?ر خانواده اذعان دارند از د?دگاه خانواده درمانگران رفتار کودك را نم? توان صرفا به مسائل ز?ست? ?ا واکنش? در برابر عوامل خارج? نسبت داد بلکه کودك درگ?ر ?ک رابطه متقابل با سازمان خانواده است و ا?ن تاث?رات متقابل نظام خانواده است که مشکل ساز است و عوارض رفتاري را در کودك تداوم م? بخشد ( م?نوچ?ن 2 ، 1974 ترجمه ثنا?? ).

-Community perspective
-Minuchin, s.

1

2

67

از نظر خانواده درمانگر رفتار نابهنجار کودك ، معلول رفتار متقابل و پ?چ?ده اعضاي خانواده با ?کد?گر در صحنه خانواده است لذا اخت??ت رفتاري در خانواده درمان? معناي د?گري دارد فردي که س?ستم خانواده او را به عنوان فرد نابهنجار معرف? م? کند فقط ›› ب?مار معلوم 1‹‹ است لذا در ا?ن د?دگاه ب?شتر به س?ستم خانواده و ش?وه هاي ارتباط اعضاتوجه م? شود نه به رفتار کودك نابهنجار (ثنا?? .( 1380

نظر?ه هاي خانواده طرق? به سوي تب??ن و فرض?ه پردازي فرآ?ند موجود در درون خانواده که نها?تا ا ز اعضا و مخصوصا ?ک? از کودکان ب?مار تشخ?ص داده شوند ف?ل?پ گراهام ا?ن دسته از نظر?ه ها را ا?ن گونه معرف? م? کند :
– 4- 1 نظر?ه س?ستم ها: 2 بر ا?ن اساس نظام خانواده عبارت از ?ک واحد عملکردي است که طبق قوان?ن خاص و خصا?ص و?ژه خود عمل م? کند. چن?ن مفهوم? تنها در مورد نظامها ?ا س?ستم هاي خانواده مصداق خواهد داشت و در توض?ح عملکرد ?ک فرد به تنها?? واجد کارا?? ن?ست . کسان? که از نظر?ه س?ستم ها سود جسته اند مخصوصا از دانش س?برتت?ک 3 مفاه?م? را به عار?ت گرفته اند و با استفاده از آن چگونگ? تنظ?م عملکرد خانواده راتشر?ح م? کنند هر گونه تغ??ر در الگوي ارتباط? دو نفر از اعضاي خانواده منجر به تغ??رات? در بق?ه ارتباطات موجود در خانواده م? شود تا ا?ن که خانواده سرانجام به تعادل موجود دست ?ابد برخ? از نظام هاي خانوادگ? از نظر عملکرد دچار اخت?ل هستند و ا?ن امر مخصوصا در مواردي به چشم م? خورد که الگوهاي ارتباط? خشک و انعطاف ناپذ?رند و به ن?ازهاي دائم التغ??ر کودکان واکنش نشان ندهد .

4- 2 نظر?ه ارتباطات:4 خانواده در صورت? عملکرد مطلوب و بهنجار خواهد داشت که پ?امهاي ارسال? و در?افت? اعضاي آن از ابهام به دور باشد زندگ? خانوادگ? متشکل از مجموعه اي از ن?ازها خواسته ها و امر و نه? هاست و در ع?ن حال جر?ان? از پ?امها و اط?عات همواره وجود دارد که مستلزم پاسخ آن?

پایان نامه
Previous Entries تاک?د، آس?ب، فرآ?ندهاي Next Entries بهداشت روان، مصرف مواد، کاهش اضطراب