علمي، ميزان، گويه

دانلود پایان نامه ارشد

مربوط به “خريد تکاليف درسي، پروژه يا پاياننامه از کسي يا از يک موسسه” ميباشد به گونهاي که 2/71 درصد ( 292 نفر) از پاسخگويان به گزينه اصلا پاسخ دادهاند و نمره ميانگين براي اين گويه 73/0 ميباشد.
پس از ترکيب گويههاي بعد تقلب در تکاليف درسي ، نمره کلي اين بعد به دست آمد که باتوجه به دامنه نظري(حداقل/حداکثر نمره ممکنه) که بين 0 تا 16 ميباشد؛ در چهار سطح اصلا، کم، متوسط و زياد رتبهبندي شدهاست و در جدول 5-12 انعکاس يافته است.
جدول 5-12- توزيع نمرات بعد تقلب در تکاليف درسي بر حسب جنسيت
جنسيت

تقلب در تکاليف درسي
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
22
9/12
27
2/11
49
0/12
کم
90
9/52
153
7/63
243
3/59
متوسط
52
6/30
54
5/22
106
9/25
زياد
6
5/3
6
5/2
12
9/2
جمع کل
170
100
240
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
16-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
16-0
ميانگين
05/4
با توجه به جدول 5-12 به ميزان 0/12 درصد از دانشجويان اظهار کردهاند که اصلا مرتکب تقلب در تکاليف درسي نشدهاند، هم چنين 3/59 درصد به ميزان کم و 8/28 درصد از آنان به ميزان متوسط و زيادي در امتحان تقلب کردهاند. مقايسه ميان دانشجويان مرد و زن نشان ميدهد که ميزان ارتکاب دانشجويان مرد به تقلب در تکاليف درسي بيشتر از زنان ميباشد، به گونهاي که 1/34 درصد از دانشجويان مرد به ميزان متوسط و زيادي در امتحان تقلب ميکنند و اين ميزان براي زنان 00/28 درصد ميباشد. حداقل نمره مشاهده شده براي تقلب در تکاليف درسي در حجم نمونه 410 نفر برابر با صفر و حداکثر نمرهي مشاهده شده برابر با 16 مي باشد. ميانگين نمره تقلب در تکاليف درسي در بين نمونه مورد بررسي برابر با 05/4 ميباشد.
5-2-1-3- توصيف گويههاي بعد سرقت علمي
جدول 5-13- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعد سرقت علمي
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
برايم پيش آمده که مطالبي را از يک مقاله، کتاب و پاياننامه برداشته و منبع اصلي آن را ذکر نکنم.
اصلا
72
4/24
135
2/56
207
5/50
81/0
1
02/1

کم
56
9/32
59
6/24
115
0/28

گاهياوقات
30
6/17
28
7/11
58
1/14

زياد
6
5/3
13
4/5
19
6/4

خيليزياد
6
5/3
5
1/2
11
7/2

برايم پيش آمده که يک کار درسي را در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي ارائه کنم.
اصلا
83
8/84
136
7/56
219
4/53
76/0
00/0
98/0

کم
46
1/27
59
6/24
105
6/25

گاهياوقات
30
6/17
30
5/12
60
6/14

زياد
7
1/4
12
0/5
19
6/4

خيليزياد
4
4/2
3
2/1
7
7/1

پيش آمده که اسم يک نويسندهي يک کار علمي را برداشته و کار علمي او را به نام خودم ارائه بدهم.
اصلا
128
3/75
198
5/82
326
5/79
33/0
00/0
75/0

کم
22
9/12
24
0/10
46
2/11

گاهياوقات
13
6/7
12
0/5
25
1/6

زياد
6
5/3
5
1/2
11
7/2

خيليزياد
1
6/0
1
4/0
2
5/0

برايم پيش آمده که ايده يا انديشه ديگري را به خودم نسبت داده باشم.
اصلا
123
4/72
187
9/77
310
6/75
40/0
00/0
82/0

کم
27
9/15
33
8/13
60
6/14

گاهياوقات
12
1/7
12
0/5
24
9/5

زياد
5
9/2
5
1/2
10
4/2

خيليزياد
3
8/1
3
2/1
6
5/1

از مطالب يک وبسايت در کار علمي خود استفاده نموده و به نام آن وبسايت هيچ اشاره اي نکردهام.
اصلا
74
5/43
124
7/51
198
3/48
85/0
1
03/1

کم
46
1/27
73
4/30
119
0/29

گاهياوقات
31
2/18
31
9/12
62
1/15

زياد
10
9/5
9
8/3
19
6/4

خيليزياد
9
3/5
3
2/1
12
9/2

دادههاي جدول 5-13 نشان ميدهد که بيشترين ميزان رفتارهاي مربوط به تقلب علمي در بعد سرقت علمي مربوط به “استفاده از مطالب يک وب سايت در کار علمي خود، بدون اشاره به نام آن وب سايت” ميباشد و 5/7 درصد ( 31 نفر) از پاسخگويان درسطح زياد و خيلي زياد مرتکب اين رفتار شدهاند. به گونهاي که پاسخگويان مرد به ميزان 2/11درصد (19 نفر) بيشتر از پاسخگويان زن به ميزان 00/5 درصد (12 نفر) مرتکب اين رفتار شدهاند. همچنين 1/15 (62 نفر) اظهار کردهاند که گاهي اوقات مرتکب اين رفتار شدهاند. ميانگين نمره اين گويه 85/0 ميباشد که بيشترين مقدار ميانگين را در ميان گويه هاي بعد تقلب در امتحان به خود اختصاص دادهاست. کمترين ميزان رفتارهاي متقلبانه علمي دربعد سرقت علمي مربوط به “حذف اسم يک نويسنده از يک کار علمي و ارائه آن کار علمي به نام خود” ميباشد. 5/79 درصد ( 326 نفر) از پاسخگويان اظهار کردهاند که اصلا اين رفتار را انجام ندادهاند و نمره ميانگين براي اين گويه 33/0 ميباشد.
پس از ترکيب گويههاي بعد سرقت علمي، نمره کلي اين بعد به دست آمد که باتوجه به دامنه نظري(حداقل/حداکثر نمره ممکنه) که بين 0 تا 20 ميباشد؛ در چهار سطح اصلا، کم، متوسط و زياد رتبهبندي شده و در جدول 5-14 انعکاس يافته است.
جدول 5-14- توزيع نمرات بعد سرقت علمي بر حسب جنسيت
جنسيت

سرقت علمي
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
35
6/20
58
2/42
93
7/22
کم
102
0/60
150
5/62
252
5/61
متوسط
31
2/18
30
5/12
62
9/14
زياد
2
2/1
2
8/0
4
0/1
جمع کل
170
100
240
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
20-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
18-0
ميانگين
14/3
با توجه به جدول 5-14 به ميزان 7/22 درصد از دانشجويان اظهار کردهاند که اصلا مرتکب سرقت علمي نشدهاند، هم چنين3/59 درصد به ميزان کم و 8/28 درصد از آنان به ميزان متوسط و زيادي سرقت علمي داشتهاند. مقايسه ميان دانشجويان مرد و زن نشان ميدهد که ميزان ارتکاب دانشجويان مرد به سرقت علمي بيشتر از زنان ميباشد به گونهاي که 4/19 درصد از دانشجويان مرد به ميزان متوسط و زيادي در سرقت علمي در گير بودهاند و اين ميزان براي زنان 3/13 درصد ميباشد. حداقل نمره مشاهده شده براي بعد سرقت علمي، در حجم نمونه 410 نفر برابر با صفر و حداکثر نمرهي مشاهده شده آن برابر با 18 ميباشد. ميانگين نمره سرقت علمي در بين نمونه مورد بررسي برابر با 14/3 مي باشد.
5-2-1-4- توصيف گويه هاي بعد جعل علمي
جدول 5-15- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعد جعل علمي
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
برايم پيش آمده که منابع غيرواقعي و جعلي را در يک کار علمي بياورم.
اصلا
115
6/67
180
0/75
295
0/72
45/0
0
85/0

کم
31
2/18
37
4/15
68
6/16

گاهياوقات
10
9/5
16
7/6
26
3/6

زياد
12
1/7
6
5/2
18
4/4

خيليزياد
2
2/1
1
4/0
3
7/0

بدون انجام يک تحقيق و يا يک پروژه، براي آن يک گزارشتهيه کردهام.
اصلا
83
8/48
142
2/59
225
9/54
73/0
0
98/0

کم
48
2/28
59
6/24
107
1/26

گاهياوقات
29
1/17
23
6/9
52
7/12

زياد
6
5/3
11
6/4
17
1/4

خيليزياد
4
4/2
5
1/2
9
2/2

مطابق با جدول 5-15 بعد جعل علمي با دو گويه سنجيده شدهاست و بيش از نيمي پاسخگويان اظهار کردهاند؛ هيچکدام از رفتارهاي مربوط به جعل علمي را اصلا مرتکب نشدهاند. بيشترين ميزان رفتارهاي تقلب علمي در بعد جعل، مربوط به “تهيه گزارش براي يک تحقيق و يا يک پروژه، بدون انجام دادن آن” ميباشد و 3/6 درصد ( 26 نفر) از پاسخگويان درسطح زياد و خيلي زياد مرتکب اين رفتار شدهاند. بهگونهاي که پاسخگويان زن به ميزان 7/6 درصد (16 نفر) بيشتر از پاسخگويان مرد به ميزان 9/5 درصد (10 نفر) مرتکب اين رفتار شدهاند. هم چنين 7/12 درصد (52 نفر) اظهار کردهاند که گاهي اوقات مرتکب اين رفتار شدهاند. ميانگين نمره اين گويه 73/0 ميباشد. دومين گويه از بعد جعل علمي “وارد کردن منابع غير واقعي و جعلي در يک کار علمي” ميباشد که تنها 1/5 درصد (21 نفر) از پاسخگويان اظهار کردهاند در سطح زياد و خيلي زياد مرتکب اين رفتار شدهاند و بيش از نيمي از پاسخگويان يعني 9/54 (225) نفر اظهار کردهاند که اصلا مرتکب چنين رفتاري نشدهاند.
پس از ترکيب گويههاي بعد جعل علمي، نمره کلي اين بعد به دست آمد که باتوجه به دامنه نظري(حداقل/حداکثر نمره ممکنه) که بين 0 تا 8 ميباشد؛ در چهار سطح اصلا، کم، متوسط و زياد رتبهبندي شده و در جدول 5-16 انعکاس يافته است.
جدول 5-16- توزيع نمرات بعد جعل علمي بر حسب جنسيت
جنسيت

جعل علمي
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
73
9/42
126
5/52
199
5/48
کم
59
7/34
76
7/31
135
9/32
متوسط
29
1/17
29
1/12
58
1/14
زياد
9
3/5
9
8/3
18
4/4
جمع کل
170
100
240
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
8-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
8-0
ميانگين
18/1
با توجه به جدول 5- 16 به ميزان 5/48 (199 نفر) درصد از دانشجويان اظهار کردهاند که اصلا مرتکب جعل علمي نشدهاند، هم چنين9/32 درصد (135 نفر) به ميزان کم و 5/18 درصد (76 نفر) از آنان به ميزان متوسط و زيادي جعل علمي داشتهاند. مقايسه ميان دانشجويان مرد و زن نشان ميدهد که ميزان ارتکاب دانشجويان مرد به جعل علمي بيشتر از زنان ميباشد به گونهاي که 4/22 درصد (38 نفر) از دانشجويان مرد به ميزان متوسط و زيادي مرتکب جعل علمي شدهاند و اين ميزان براي زنان 9/15 درصد (38 نفر) ميباشد. حداقل نمره مشاهده شده براي بعد جعل علمي در حجم نمونه 410 نفر، برابر با صفر و حداکثر نمرهي مشاهده شده آن برابر با 8 ميباشد. ميانگين نمره جعل علمي در بين نمونه مورد بررسي برابر با 18/1 ميباشد.

5-2-1-5- توصيف گويههاي بعد تحريف علمي
جدول 5-17- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعد تحريف علمي
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
برايم پيش آمده است که در کار علمي ام به منابع اصلي بدون دسترسي و مطالعه شان ارجاع دهم.
اصلا
72
4/24
139
9/57
211
5/51
81/0
00/0
04/1

کم
54
8/31
55
9/22
109
6/26

گاهياوقات
27
9/15
31
9/12
58
1/14

زياد
11
5/6
9
8/3
20
9/4

خيليزياد
6
5/3
6
5/2
12
9/2

براي گرفتن نتيجهاي مورد نظر، دادهها يا نتايج يک تحقيق يا يک پروژه را دستکاري کردهام.
اصلا
86
6/50
145
4/60
231
3/56
00/0
0/0
95/0

کم
43
3/25
51
2/21
94
9/22

گاهياوقات
30
6/17
33
8/13
63
4/15

زياد
8
7/4
9
8/3
17
1/4

خيليزياد
3
8/1
2
8/0
5
2/1

مطابق با جدول 5-17 بعد تحريف علمي با دو گويه سنجيده شده است که بيش از نيمي پاسخگويان اظهار کردهاند هيچکدام از رفتارهاي مربوط به تحريف علمي را اصلا مرتکب نشدهاند. بيشترين ميزان رفتارهاي تقلب علمي در بعد تحريف مربوط به “ارجاع در يک کار علمي بدون دسترسي به منابع اصلي و مطالعهي آنها” ميباشد و 18/7 درصد ( 26 نفر) از پاسخگويان درسطح زياد و خيلي زياد مرتکب اين رفتار شدهاند. بهگونهاي که پاسخگويان زن به ميزان 7/6 درصد (16 نفر) بيشتر از پاسخگويان مرد به ميزان 9/5 درصد (10 نفر) مرتکب اين رفتار شدهاند. هم چنين 7/12 درصد (52

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع منابع معتبر اسلامی، منابع معتبر، قانون مجازات Next Entries تحقیق با موضوع حقوق بشر، تخلفات اداری، دانش آموزان دختر