علمي، ميزان، دانشجويان

دانلود پایان نامه ارشد

نفر) اظهار کردهاند که گاهي اوقات مرتکب اين رفتار شدهاند. ميانگين نمره اين گويه 73/0 ميباشد. دومين گويه از بعد جعل علمي “وارد کردن منابع غيرواقعي و جعلي در يک کار علمي” ميباشد که تنها 1/5 درصد (21 نفر) از پاسخگويان اظهار کردهاند در سطح زياد و خيلي زياد مرتکب اين رفتار شدهاند و بيش از نيمي از پاسخگويان يعني 9/54 (225) نفر اظهار کردهاند که اصلا مرتکب چنين رفتاري نشدهاند. پس از ترکيب گويههاي بعد تحريف علمي، نمره کلي اين بعد به دست آمد که با توجه به دامنه نظري (حداقل/حداکثر نمره ممکنه) که بين 0 تا 8 ميباشد؛ در چهار سطح اصلا، کم، متوسط و زياد رتبهبندي شده و در جدول 5-18 انعکاس يافته است.
جدول 5-18- توزيع نمرات بعد تحريف علمي بر حسب جنسيت
جنسيت

تحريف علمي
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
53
2/31
108
0/45
161
3/39
کم
66
8/38
83
6/34
149
3/36
متوسط
34
0/20
37
4/15
71
3/17
زياد
17
0/10
12
0/5
29
1/7
جمع کل
240
100
170
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
8-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
8-0
ميانگين
52/1
با توجه به جدول 5-18 به ميزان 3/39 (161 نفر) درصد از دانشجويان اظهار کردهاند که اصلا مرتکب تحريف علمي نشدهاند، همچنين 3/36 درصد (149 نفر) به ميزان کم و 3/17 درصد (71 نفر) از آنان به ميزان متوسط و زيادي تحريف علمي داشتهاند. مقايسه ميان دانشجويان مرد و زن نشان ميدهد که ميزان ارتکاب دانشجويان مرد به تحريف علمي بيشتر از زنان ميباشد به گونهاي که 0/30 درصد (51 نفر) از دانشجويان مرد به ميزان متوسط و زيادي مرتکب تحريف علمي شدهاند و اين ميزان براي زنان 4/20 درصد (49 نفر) ميباشد. حداقل نمره مشاهده شده براي بعد تحريف علمي در حجم نمونه 410 نفر، برابر با صفر و حداکثر نمرهي مشاهده شده آن برابر با 8 ميباشد. ميانگين نمره تحريف علمي در بين نمونه مورد بررسي برابر با 52/1 ميباشد.

5-2-1-6- توصيف گويه هاي بعد تسهيل تقلب براي ديگران
جدول 5-19- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعد تسهيل تقلب براي ديگران
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
پيش آمده جواب سوالات امتحان را با ايما و اشاره به دانشجوي ديگري برسانم.
اصلا
41
1/24
70
2/92
111
1/27
38/1
1
19/1

کم
54
8/31
81
8/33
135
9/32

گاهياوقات
37
8/21
51
2/21
88
5/21

زياد
26
3/15
22
2/9
48
7/11

خيليزياد
12
1/7
16
7/6
28
8/6

پيش آمده جواب سوالات امتحان را بر روي يک ورقه نوشته و به دانشجوي ديگري برسانم.
اصلا
78
9/45
132
0/55
210
2/51
93/0
00/0
19/1

کم
33
4/19
58
2/42
91
2/22

گاهياوقات
33
4/19
25
4/10
58
1/14

زياد
13
6/7
16
7/6
29
1/7

خيليزياد
13
6/7
9
8/3
22
4/5

پيش آمده به دانشجوي ديگري اجازه بدهم جواب سوالات امتحان را از ورقه امتحاني ام رونويسي کند.
اصلا
40
5/23
50
8/20
90
0/22
54/1
1
20/1

کم
45
5/26
84
0/35
129
5/31

گاهياوقات
40
5/23
63
2/26
103
1/25

زياد
27
9/15
28
7/11
55
4/13

خيليزياد
18
6/10
15
2/6
33
0/8

پيش آمده يک تکليف درسي را براي دانشجوي ديگري انجام بدهم.
اصلا
41
1/24
76
7/31
117
5/28
34/1
1
16/1

کم
53
2/31
77
1/32
130
7/31

گاهياوقات
40
5/23
53
1/22
93
7/22

زياد
28
5/16
20
3/8
48
7/11

خيليزياد
8
7/4
14
8/5
22
4/5

دادههاي جدول 5-19 نشان ميدهد که بيشترين ميزان رفتارهاي تقلب علمي در بعد تسهيل تقلب براي ديگران، مربوط به “پيش آمده به دانشجوي ديگري اجازه بدهم جواب سوالات امتحان را از ورقه امتحانيام رونويسي کند” ميباشد و 4/21 درصد (88 نفر) از پاسخگويان درسطح زياد و خيلي زياد مرتکب اين رفتار شدهاند. به گونهاي که پاسخگويان مرد به ميزان 5/26 درصد (45 نفر) بيشتر از پاسخگويان زن به ميزان 9/17 درصد (43 نفر) مرتکب اين رفتار شدهاند. همچنين 5/31 درصد (129نفر) اظهار داشتهاند در سطح کم و 1/25 (103 نفر) درصد گاهياوقات اين رفتار را مرتکب شدهاند. ميانگين نمره اين گويه 54/1 ميباشد که بيشترين مقدار ميانگين را در ميان گويههاي بعد تسهيل تقلب براي ديگران به خود اختصاص دادهاست. پس از آن “کپي کردن تکاليف درسي نوشته شده توسط دانشجويان ديگر، براي خود” با ميانگين 54/1 بيشترين مقدار ميانگين نمره را به خود اختصاص دادهاست. کمترين ميزان رفتارهاي متقلبانه علمي مربوط به “پيش آمده جواب سوالات امتحان را بر روي يک ورقه نوشته و به دانشجوي ديگري برسانم” ميباشد به گونهاي که 2/51 درصد (210 نفر) از پاسخگويان به گزينه اصلا پاسخ دادهاند و نمره ميانگين براي اين گويه 93/0 ميباشد. پس از ترکيب گويههاي بعد تسهيل تقلب براي ديگران، نمره کلي اين بعد به دست آمد که باتوجه به دامنه نظري (حداقل/حداکثر نمره ممکنه) که بين 0 تا 16 ميباشد؛ در چهار سطح اصلا، کم، متوسط و زياد رتبهبندي شده و در جدول انعکاس 5-20 يافتهاست.
جدول 5-20- توزيع نمرات بعد تسهيل تقلب براي ديگران بر حسب جنسيت
جنسيت

تسهيل تقلب براي ديگران
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
15
8/8
31
9/12
46
2/11
کم
88
8/51
146
8/60
234
1/57
متوسط
52
6/30
46
2/19
98
9/23
زياد
15
8/8
17
1/7
32
8/7
جمع کل
170
100
240
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
16-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
16-0
ميانگين
19/5
با توجه به جدول 5-20 به ميزان 2/11 درصد (46 نفر) از دانشجويان اظهار کردهاند که اصلا مرتکب تسهيل تقلب براي ديگران نشدهاند، همچنين1/57 درصد (234 نفر) به ميزان کم و 7/31 درصد (130 نفر) از آنان به ميزان متوسط و زيادي تسهيل تقلب داشتهاند. مقايسه ميان دانشجويان مرد و زن نشان ميدهد که ميزان ارتکاب دانشجويان مرد به تسهيل تقلب براي ديگران بيشتر از زنان ميباشد به گونهاي که 4/39 درصد (67 نفر) از دانشجويان مرد به ميزان متوسط و زيادي مرتکب اين رفتار شدهاند و اين ميزان براي زنان 3/26 درصد (63 نفر) ميباشد. حداقل نمره مشاهده شده براي بعد تسهيل تقلب براي ديگران در حجم نمونه 410 نفر برابر با صفر و حداکثر نمرهي مشاهده شده آن برابر با 16 ميباشد. ميانگين نمره تسهيل تقلب براي ديگران در بين نمونه مورد بررسي برابر با 19/5 ميباشد.
5-2-2- توزيع تقلب علمي پاسخگويان بر حسب جنسيت
متغير تقلب علمي از ترکيب شش بعد “تقلب در آزمون”، “تقلب در تکاليف درسي”، “سرقت علمي”، “جعل علمي”، “تحريف علمي” و “تسهيل تقلب براي ديگران” تشکيل شدهاست. با توجه به برابر نبودن گويه هاي ابعاد ششگانه تقلب علمي، ابتدا اين ابعاد هم ارز و سپس ترکيب شدند246. در نهايت متغير تقلب علمي بر اساس دامنه نظري (حداقل/حداکثر ممکن نمره) که بين 0 تا 60 ميباشد در چهار سطح اصلا، کم، متوسط و زياد رتبهبندي شدند که در جدول 5-21 انعکاس يافته است.
جدول 5-21- توزيع نمرات بعد تقلب علمي بر حسب جنسيت
جنسيت
تقلب علمي
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
7
1/4
4
7/1
11
7/2
کم
123
4/72
204
0/85
327
8/79
متوسط
39
9/22
31
9/12
70
1/17
زياد
1
6/0
1
4/0
2
5/0
جمع کل
170
100
240
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
60-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
75/51-0
ميانگين
73/11
جدول 5-21 نشان ميدهد که 7/2 درصد (11 نفر) از دانشجويان اصلا تجربه رفتارهاي متقلبانه علمي نداشتهاند. به عبارت ديگر درصد شيوع رفتارهاي متقلبانه علمي 2/97 ميباشد که در سه سطح کم، متوسط و زياد انجام گرفته است. بطوري که 8/79 درصد از دانشجويان در سطح کم (327)، 6/17 درصد (72 نفر) درسطح متوسط و زيادي مرتکب تقلب علمي شدهاند. مقايسه جنسيتي نيز نشان ميدهد که پسران به ميزان 5/23 درصد در سطح متوسط و زيادي بيشتر از دختران به ميزان 3/13 درصد مرتکب تقلب علمي شدهاند. حداقل نمرهي مشاهده شده براي تقلب علمي صفر و حداکثر نمره مشاهده شده 75/51 ميباشد. ميانگين کل نمره تقلب علمي نيز 73/11 ميباشد.
5-2-3- توصيف متغيرهاي يادگيري اجتماعي (متغير مستقل)
5-2-3-1- توزيع ابعاد متغير پيوند افتراقي
5-2-3-1-1- توزيع گويههاي بعد کيفيت هنجاري- مولفه نگرش دوستان
جدول 5-22- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعد کيفيت هنجاري- مولفه نگرش دوستان
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
تقلب در حين برگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)
مخالفند و کاملا مخالفند
34
0/20
61
4/25
95
2/23
40/2
3
21/1

بي تفاوتند
37
8/21
65
1/27
102
9/24

موافقند و کاملا موافقند
99
2/58
114
5/47
213
0/52

محول کردن تکاليف درسي خود به ديگران و يا رونويسي از تکاليف درسي دانشجويان ديگر
مخالفند و کاملا مخالفند
35
6/20
49
4/20
84
5/20
44/2
3
11/1

بي تفاوتند
37
8/21
73
4/30
110
8/26

موافقند و کاملا موافقند
98
6/57
118
2/49
216
7/52

ارائه يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي.
مخالفند و کاملا مخالفند
32
8/18
55
9/22
87
2/21
31/2
2
03/1

بي تفاوتند
55
4/32
141
8/35
141
4/34

موافقند و کاملا موافقند
83
9/48
182
2/41
182
4/44

استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده
مخالفند و کاملا مخالفند
79
5/46
154
2/64
233
9/56
55/1
1
23/1

بي تفاوتند
41
1/24
39
2/16
80
4/19

موافقند و کاملا موافقند
50
4/29
47
6/19
97
7/23

تهيه گزارش براي يک تحقيق و يا يک پروژه، بدون انجام دادن آن تحقيق يا آن پروژه.
مخالفند و کاملا مخالفند
49
8/28
100
6/41
149
3/36
99/1
2
16/1

بي تفاوتند
47
6/27
59
6/24
106
9/25

موافقند و کاملا موافقند
74
6/43
81
8/33
155
8/37

دستکاري دادهها يا نتايج يک تحقيق يا يک پروژه، براي گرفتن نتيجهي مورد نظر.
مخالفند و کاملا مخالفند
65
2/38
100
7/41
165
3/40
89/1
2
19/1

بي تفاوتند
43
3/25
62
8/25
105
6/25

موافقند و کاملا موافقند
62
5/36
78
5/32
140
1/34

رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ايما و اشاره و…).
مخالفند و کاملا مخالفند
23
5/13
63
2/26
86
0/21
51/2
3
20/1

بي تفاوتند
35
6/20
55
9/22
90
0/22

موافقند و کاملا موافقند
112
9/65
122
8/50
234
1/57

مطابق جدول 5-22 از نظر پاسخگويان بيشترين ميزان موافقتِ دوستان آنها با “رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ايما و اشاره و…)” ميباشد. به ميزان 1/57 درصد (234 نفر) از پاسخگويان تصور کردهاند که دوستانشان با اين رفتار موافق و کاملا موافقند که در اين ميان سهم دانشجويان پسر به ميزان 9/65 درصد (112 نفر) بيشتر از سهم دانشجويان دختر به ميزان 8/50 درصد (122 نفر) ميباشد. بيشترين مخالفت دوستانِ نزديک پاسخگويان مربوط به “استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده” است، بطوري بيش

پایان نامه
Previous Entries علمي، ميزان، گويه Next Entries تحقیق با موضوع امام خمینی، فقهای امامیه، دوران جاهلیت