علمي، رفتارهاي، دانشجويان

دانلود پایان نامه ارشد

برنامه‌ريزي‌شده و شخصيتي” کارآمدي تئوري رفتار برنامه‌ريزي‌شده که از تئوريهاي روان‌شناسي اجتماعي هست براي پيش‌بيني مقاصد و رفتارهاي تقلب در يک نمونه از 241 دانشجوي کسب و کار دورهي کارشناسي مورد بررسي قرار گرفته است. متغيرهاي مستقل نگرش نسبت به سوءرفتار علمي، هنجارهاي ذهني و کنترل رفتارهاي درک شده هستند. نگرش نسبت به سوءرفتار علمي شامل هفت گويه ميباشد که عقايد شرکتکنندگان در مورد تقلب، تمايل به گزارش تقلب توسط دانشجويان ديگر، و کمک به ديگران در تقلب را ارزيابي ميکنند. هنجارهاي ذهني با هفت گويه که درک و بدگماني شرکتکنندگان راجع به فراواني اشکال گوناگون سوءرفتار علمي را ارزيابي ميکنند؛ اندازهگيري شده است. کنترل رفتارهاي ادراک شده با چهارگويه براي ارزيابي خود کارآمدي، ” سهولت و يا دشواري،” تقلب طراحي شده است. قصد شرکت در سوءرفتار علمي و رفتار تقلب به عنوان متغير وابسته هستند، قصد شرکت با استفاده از هشت گويه مورد بررسي قرار گرفت و از پاسخگويان پرسيده شد که چقدر احتمال دارند در رفتارهاي متقلبانه درگير شوند. سوءرفتار تقلب با استفاده از 10 گويه که از پاسخ دهندهگان پرسيده ميشود چگونه در رفتارهايي مانند تقلب در امتحان، کمک کردن به تقلب ديگران، همکاري بدون اجازه، و سرقت علمي يک مقاله مشارکت کردهاند. براي بررسي ساختار عاملي، يک تحليل عاملي تأييدي با استفاده از ليزرل گرفته شد. ساختارهاي عاملي چهار مدل با هم مقايسه شدند. با واسطه مدل‌هاي معادلات ساختاري از تئوري رفتار برنامه‌ريزي‌شده، سازههاي شخصيت، تعديل152 و احتياط153، به عنوان پيشآيند154 مورد بررسي قرار گرفتند. مدل تئوري رفتار برنامهريزي شده 21 درصد از واريانس مقاصد تقلب و 36 درصد از رفتارهاي تقلب را تبيين کرد. نتايج هم از مدل تئوري رفتار برنامه‌ريزي‌شده و هم تا اندکي از يک مدل واسطه شده در احتياط حمايت ميکند، اما از مدل تعديل حمايت نمي‌کند، نتايج به‌طور معني‌داري با اجزاي مدل، گرايشها هنجارها، و کنترل، و رفتار مرتبط هستند، اما با قصد تقلب مرتبط نيستند.
اوگيلوي و استوارت155 (2010) تحقيقي تحت عنوان “ترکيب نظريه انتخاب عقلاني و خودکنترلي: يک تحليل موقعيتي از سوء رفتار دانشجويان” را به انجام رساندهاند. در اين مطالعه، نظريههاي بازدارندگي ادراکي و خودکنترلي در مدل تأثير عوامل موقعيتي و تفاوتهاي فردي رو قصد دانشجويان براي مشارکت در سرقت علمي به کار گرفته شدهاند. يک پرسشنامه با استفاده از روش سناريو و دستکاري متغيرهاي بازدارندگي موقعيتي از قطعيت و شدت مجازات براي 536 نفر از دانشجويان مقطع کارشناسي اجرا شد. متغير وابسته، مقياس خودگزارششده شرکت‌کنندگان از احتمالي( قصد) است که آن‌ها در سرقت علمي مشارکت ميکنند. خودکارآمدي علمي، تحريمهاي ادراک شده، منافع ادراک شده، شرمساري ادارک شده، رفتارهاي پيشين، متغيرهاي جمعيت شناختي(سن، جنس، معدل)؛ متغيرهاي مستقل و کنترل مي‌باشند. 64 درصد از شرکت‌کنندگان يک احتمال صفر از شرکت در سرقت علمي را گزارش دادند. تنها 18 شرکت‌کننده (کمتر از يک درصد از شرکت‌کنندگان) احتمال شرکت در تقلب بيشتر از 50 درصد را گزارش دادند. از لحاظ رفتارهاي سرقت علمي گذشته، 9/86 درصد از شرکت‌کنندگان مشارکت خود گزارش‌شده در برخي از اشکال تقلب را در طول ترم گذشتهشان گزارش دادهاند. تجزيه و تحليل نتايج کوواريانس نشان داد که دست‌کاري عيني اطمينان و شدت تحريمها هيچ تأثيري بر قصد شرکت در سرقت علمي ندارد. بااين‌حال، نتايج رگرسيون نشان داد که هم ادراک موقعيتي هزينه و منافع و هم خودکنترلي علمي به‌طور معناداري قصد شرکت در سرقت ادبي را پيشبيني ميکنند. علاوه بر اين خودکنترلي اثرات ادراک بازدارندگي بر قصد شرکت در تقلب علمي را تعديل ميکند. نتايج تعامل بين ويژگيهاي فردي و موقعيتي را در تصميمگيري به شرکت در سرقت علمي نشان ميدهد.
فارنسي156 و همکارن (2011) در تحقيقي تحت عنوان “رفتارهاي تقلب در زمينه علمي: آيا عدم تعهد اخلاق علمي اهميت دارد؟” يک ديدگاه شناختي اجتماعي اتخاذ کردهاند و براي تفسير در زمينه علمي يک مدل پيشنهاد شده بوسيلهي باندورا و همکارانش در مطالعه رفتارهاي خطاکارانه را مورد هدف قرار دادهاند. مدل معادلات ساختاري بر روي يک نمونه از 416 نفر از دانشجويان ايتاليايي اجرا شد. اين تحقيق به بررسي نقش دامنه باورهاي خود-کارآمدي و رهايي از عدم تعهد اخلاق علمي در تأثيرگذاري روي رفتارهاي تقلب و پيشرفت تحصيلي ميپردازد. هم‌چنين رفتارهاي تقلب همتايان به‌عنوان يک عامل زمينهاي در نظر گرفته‌شده است. يافتههاي تحقيق بر نقش محوري مکانيسمهاي رهايي از عدم تعهد و درک رفتار همتايان بيشتر از تأثير باورهاي خودکارآمدي بر تصميم به تقلب تأکيد ميکنند.
تساي157 (2012) پژوهشي تحت عنوان “تأثير همتايان بر تقلب دانشگاهي در ميان دانشآموزان دبيرستاني در تايوان” را به انجام رسانده است. اين پژوهش متشکل از 8 سال مطالعه طولي با هشت موج از نظرسنجي، از سال 2000 تا سال 2007 برنامهريزي شدهاست. در اين پروژه از طرح نمونهگيري طبقهاي مبتني بر مدرسه استفاده شده است. متغيرهاي مستقل مورد استفاده در اين مقاله حاوي جنس دانش‌آموز، فشار تحصيلي از طرف پدر و مادر، يک متغير ساختگي براي زندگي در يک “خانواده تک والديني” برحسب زندگي با پدر يا مادر ميباشند. اين مقاله از مدل تعامل انتخاب گسسته به‌منظور برآورد اثر متقابل اجتماعي درون‌زا استفاده کرده است. نتايج نشان ميدهد که فشار دانشگاهي از طرف پدر و مادر از عوامل مهم مؤثر بر تقلب علمي در ميان دانش آموزان دبيرستاني در تايوان است. اين مقاله شواهدي از تعاملات همسالان مرد با مرد و زن با زن در تقلب علمي تشخيص ميدهد و نتايج حاکي از آن است که دختران بيشتر توسط همسالان زن در رابطه با تقلب دانشگاهي تحت تأثير قرار ميگيرند، بااين‌حال تعاملات جنس متقابل (تعاملات زن و مرد، مرد و زن) قابل‌توجه نيستند. شواهد قوياي اثرات تعامل مرد با مرد، و زن با زن را بر تقلب علمي نشان ميدهد. افزايش نسبت دانش آموزان از همان جنس(دختر يا پسر) در همان کلاس، ممکن است به‌طور قابل‌توجهي رفتار تقلب را به عنوان نتيجهاي از مکانيسم تأثير همتايان افزايش دهد.
نويل158 (2012) در تحقيقي تحت عنوان “آيا برابري اقتصادي و اعتماد تعميم‌يافته از عدم صداقت علمي جلوگيري مي‌کند؟ شواهدي از جُستارهاي موتور جستوجو در سطح ملي ” به بررسي رابطهي بين اعتماد عمومي و درآمد اقتصادي با عدم صداقتعلمي در کشور آمريکا پرداخته است که واحد تحليل در اين پژوهش ايالتهاي آمريکا ميباشند. در اين تحقيق يک منبع جديدي از اطلاعات براي مقياسگذاري طبيعي رفتارهاي مربوط به عدم صداقت علمي استفاده شدهاست، که جُستارهاي جستوجو در وب ميباشند. گوگل کروليت159 يک سرويس از موتور جستوجوي گوگل، شامل اطلاعاتِ خلاصه و بينام از جُستارهاي جستوجوي وب است که بين سالهاي 2003 و 2011 ارائه شده است. در اين سرويس دو مجموعه اطلاعات دسترس هستند. اولي شامل اطلاعات سري زماني160 هفتگي از همهي کشورهاست، که اين مجموعه از دادهها، به شناسايي جستارهايي که در زمانهاي مختلف جستوجو شدهاند؛ کمک ميکند. دادههاي مجموعهي دوم به تحليل جغرافيايي جُستارهاي تحقيق به وسيلهي هر ايالت کمک ميکند. اين گزارشها به‌طور فزاينده يک تصوير لحظهاي از فعاليتهاي وب فراهم ميکند. در گزارشهاي بينام جُستارهاي تحقيق اينترنتي، کاربران ميتوانند رفتارهاي پنهان- به‌عنوان‌مثال عدم صداقت علمي- که ممکن است در مشاهده آفلاين چالش‌برانگيز باشد، تشخيص دهند. يک مقياس ترکيبي از 9 واژهي جست‌وجو مرتبط با يافتن، دانلودکردن، يا خريدن مقالات ساخته شده است. اين مقياسگذاري با دو جستار تحقيق که انتظار ميرود بوسيلهي سارقان ادبي بالقوه اجرا شوند، شروع شدهاست: “مقاله رايگان دوره تحصيلي” و “خريد مقاله‌هاي دوره تحصيلي”. علاوه بر اين، نام سه سايت تقلب مشخص با عنوان”آکادمون”، “ايزي تاون161” و “چيت هاوس162” نيز اضافه شدند. براي بهبود پايايي مقياس تقلب، همچنين چهار جستار مرتبط ديگر اضافه شد: “مقاله دوره تحصيلي رايگان، مقالههاي تحقيقي رايگان، مقاله تحقيق رايگان، و مقالههاي دانشگاهي رايگان”. با استفاده از دادههاي سري زماني گوگل کروليت يک الگوي زماني مشخص براي اين جستوجوها پيدا شد. نتايج نشان ميدهدکه جست و جوي 9 جُستار ذکر شده، از ژانويه تا آوريل افزايش يافتند، در طول ماههاي تابستان به يک نقطه پايين پايدار کاهش يافت، مجددا از ماه سپتامبر تا اوايل ماه دسامبر رشد پيدا کرد، و پس از آن در اواخر ماه دسامبر به پايينترين سطح کاهش يافته است. اطلاعات سطح ايالتها از گوگل کروليت، براي اين نُه جستار تحقيقي به دست آمد و از انحراف استاندارد از ميانگينِ هر اصطلاح جستوجوشده به منظور اندازهگيري عدم صداقتعلمي در هر ايالت، استفاده شد. در نهايت يک مقياس ترکيبي عدم صداقت تحصيلي، از ميانگين اين 9 جستار در فضاي وب براي هر ايالت ايجاد شد. نتايج اين پژوهش نشان داد، نابرابري اقتصادي ايالتها بطور مثبت با ضريب همبستگي 45/0 و سطح معني داري 001/0 با جستارهاي تحقيق عدم صداقت علمي مرتبط است. ميانگين اعتماد عمومي يا تعميم يافته در ايالت‌ها به‌طور منفي با ضريب همبستگي 56/0- و سطح معني‌داري 001/0 با جستارهاي تحقيقي عدم صداقت علمي مرتبط بود. براي بررسي اينکه آيا اعتماد و نابرابري اقتصادي واريانس عدم صداقت علمي را بالاتر و فراتر از مقداري که به‌وسيله‌ي متغيرهاي کنترل (تعداد دانشجويان، تعداد سرانه کالجها، متوسط ??درآمد خانوار، نسبت دانشجويان تمام‌وقت، و ميزان دانشجوياني که مدرک چهارساله را در چهار سال تمام کرده‌اند) معلوم کرده، تبيين ميکند؛ از رگرسيون گام‌به‌گام استفاده شد. نتايج نشان داد دو متغير کنترل تأثير معنيدار داشتند. تعداد سرانهي کالج و ميانگين درآمد خانوار با کاهش جستارهاي تحقيق در عدم صداقت علمي مرتبط بود. تعداد دانشجويان، نسبت دانشجويان ثبتنامشده تمام‌وقت، و فارغ‌التحصيلان در ايالتها همگي روي جستارهاي تحقيق عدم صداقت علمي تأثير غير معنيداري داشتند؛ اگرچه ثبت‌نام‌شده‌هاي تمام‌وقت، تأثير معنيداري داشتند. وقتي اعتماد تعميم‌يافته و نابرابري اقتصادي در مدل وارد شدند. يک رگرسيون گام‌به‌گام نيز براي مقايسه تأثير افزايشي نابرابري اقتصادي روي اعتماد عمومي، و تأثير افزايشي اعتماد عمومي روي نابرابري اقتصادي استفاده شد و نشان داد که اعتماد عمومي يک تأثير افزايشي بالاتر و فراتر از نابرابري اقتصادي روي عدم صداقت علمي دارد، اما نابرابري اقتصادي اثر افزايشي معني‌داري فراتر و بالاتر از اعتماد عمومي ندارد.
مارتين163 (2012) تحقيقي تحت عنوان “فرهنگ و رفتار غيراخلاقي: شناخت تأثير فردگرايي و جمع‌گرايي در اقتباس از آثار ادبي واقعي”را به انجام رسانده است. در اين تحقيق شرکتکنندگان دانشجويان دانشگاه غربي ايالات‌متحده، دانشجويان بينالمللي و دانشجوياني از زمينههاي قومي مختلف بودند. دانشجويان آسيايي و سفيدپوست بزرگ‌ترين گروه‌ها در اين نمونه بودند. اقتباس از آثار ادبي توسط يک برنامه نرم‌افزاري به نام “تورنيتين164” مورد بررسي قرار گرفت. “تورنيتين.کام” يک سيستم ارزيابي سرقت علمي آنلاين در دانشگاههاست که به هدف جلوگيري از توانايي دانشجويان براي قلمداد کردن کارديگران به عنوان کار خودشان، ميباشد. در عرض چند دقيقه، سيستم يک گزارش اصالت مي‌دهد. گزارش اصالت، درصد تطبيق محتواي يک اثر علمي با محتواي سايتهاي اينترنتي و پايگاههاي داده ميباشد. از دانشجويان خواسته شد که مقالاتشان را براي اين سايت آپلود کنند. براي جلوگيري از خستگي مطالعه، دادهها در طول سه ماه جمعآوري شد و اطلاعات مربوط به گزارش اصالتِ مقالات با اطلاعات پيمايش مرتبط شد. نتايج نشان داد 72 درصد از جمعيت تحقيق سرقت علمي انجام دادهاند درحالي که تقريبا 28 درصد از آنها سرقت علمي انجام ندادهاند. طبق فرضيه اوليه تحقيق بيان شده بود که دانشجويان فرهنگهاي آسيايي سرقت علمي بيشتري از همتايان آمريکاييشان انجام خواهند داد؛ يک آزمون آنووا يکطرفه با متغير نمره اصالت انجام

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع آرامش خاطر، زنان مسلمان، فضایل اخلاقی Next Entries تحقیق با موضوع زنان مسلمان، نهاد خانواده، ارزش هاى انسانى