طيف، ليگاند، نتايج

دانلود پایان نامه ارشد

CdL(NCS)2 87
3-8-11- بررسي خواص ضد قارچي CdL(N3)2 87
3-8-12- بررسي خواص ضد قارچي HgLCl2 87
3-8-13- بررسي خواص ضد قارچي HgLBr2 87
3-8-14- بررسي خواص ضد قارچي HgLI2 88
3-8-15- بررسي خواص ضد قارچي HgL(SCN)2 88
3-8-16- بررسي خواص ضد قارچي HgL(N3)2 88
3-9- تجزيه حرارتي 90
3-9-1-1- بررسي تجزيه حرارتي ليگاند 91
3-9-1-2- بررسي تجزيه حرارتي کمپلکس ZnLBr2 91
3-9-2- تعيين پارامترهاي سينتيکي با استفاده از نمودارهاي TG 92
3-10- بررسي نتايج الکتروشيمي 97
3-11- محاسبات تئوري 99
3-11-1- نتايج محاسبات تئوري بر روي ليگاند 99
3-11-2- نتايج محاسبات تئوري بر روي کمپلکسهاي روي 100
نتيجه‏گيري 102
منابع 103
پیوست 107

فهرست جدولها

عنوان صفحه
جدول 3-1 نوارهای جذبی مهم در طیف IR لیگاند و کمپلکس هایZn(II) ………………………………………………………62
جدول 3-2 نوارهاي جذبي مهم در طيف IR ليگاند و کمپلکس‎هاي (Cd(II ……………………………………………………..62
جدول 3-3 نوارهاي جذبي مهم در طيف IR ليگاند و کمپلکس‎هاي Hg(II) ……………………………………………………….63
جدول 3-4 λ (nm) و ε (M-1cm-1) مربوط به ليگاند و کمپلکس‎هاي سنتز شده ………………………………………………79
جدول 3-5 نتايج آناليز عنصري ليگاند و تعدادي از کمپلکس‎ها و مقايسه آن با مقادير تئوري …………………………….80
جدول 3-6 حدود هدايت حد مولي الکتروليت ها در دماي C˚ 25 ………………………………………………………………………..81
جدول 3-7 هدايت هاي مولي مربوط به ليگاند و کمپلکس هاي سنتز شده در حلال کلروفرم و DMF …………….81
جدول 3-8 محدوده ممانعت کننده رشد ( ميلي متر)…………………………… ………………………………………………………………..87
جدول 3- 9 محدوده ممانعت کننده رشد آنتي بيوتيکهاي شاهد (ميلي متر) …………………………………………………….87
جدول 3-10 حداقل غلظت ممانعت کننده رشد (MIC) و حداقل غلظت باکتري کشی(MBC)…………………. 88
جدول 3-11 محدوده ممانعت کننده رشد ( ميلي متر)…………………………… …………………………………………………………….93
جدول 3-12 مراحل تجزيه گرمايي …………………………………………………………………………………………………………………………..95
جدول 3-13 پارامترهاي سينتيکي تعيين شده از طريق TG…. …………………………………………………………………………….98
جدول 3-14 پتانسيل هاي آندي و کاتدي ……………………………………………………………………………………………………………..101
جدول 3-15 نتايج محاسبهي انواع انرژي ها به روش تئوري بر روي ليگاند …. …………………………………………………..102
جدول 3-16 نتايج محاسبهي طول پيوند ها و انواع پيچش ها به روش تئوري بر روي ليگاند …. ……………………….102
جدول 3-17 نتايج محاسبهي طول پيوند ها به روش تئوري بر روي کمپلکس هاي روي ….. ……………………………..103
جدول 3-18 نتايج محاسبهي زواياي مختلف به روش تئوري بر روي کمپلکس هاي روي ….. …………………………….103
جدول 3-19 نتايج محاسبهي انواع پيچش ها به روش تئوري بر روي کمپلکس هاي روي …….. …………………………103
جدول 3-20 نتايج محاسبهي انواع انرژي ها به روش تئوري بر روي کمپلکسهاي روي ………… ……………………….104
جدول 3-21 نتايج محاسبه تغييرات انتالپي، تغييرات انتروپي و تغييرات انرژي آزاد گيبس……………………………….104
جدول 3-22 نتايج محاسبه انرژي پيوند کمپلکسهاي روي … …………………………………………………………………………….104

فهرست شکلها

عنوان صفحه
شکل 3-1- طيف IR ليگاند L …………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
شکل 3-2- طيف UV-Vis ليگاند L در حلال کلروفرم ………………………………………………………………………………………107
شکل 3-3- طيف H-NMR1 ليگاند L در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………………………………108
شکل 3-4- طيفC-NMR13 ليگاند L در حلال کلروفرم دوتره شده ………………………………………………………………..108
شکل 3-5- ولتاموگرام ليگاند L و نمک TBAH در حلال استونيتريل ……………………………………………………………….109
شکل 3-5-1- ولتاموگرام ليگاند L و نمک TBAH در حلال DMF …………………………………………………………………109
شکل 3-6- نمودارTG و DTA ليگاند L …………………………………………………………………………………………………………….110
شکل 3-7- طيف IR کمپلکس ZnLCl2 ……………………………………………………………………………………………………………..110
شکل 3-8- طيف UV-Vis کمپلکس ZnLCl2 درحلال کلروفرم ……………………………………………………………………..111
شکل 3-9- طيف H-NMR1 کمپلکس ZnLCl2 در حلال کلروفرم دوتره شده ………………………………………………111
شکل 3-10- طيف C-NMR13 کمپلکس ZnLCl2 در حلال کلروفرم دوتره شده ………………………………………….112
شکل 3-11- ولتاموگرام کمپلکس ZnLCl2 در حلال استونيتريل ………………………………………………………………………112
شکل 3-12- نمودارTG و DTA کمپلکس ZnLCl2 ………………………………………………………………………………………..113
شکل 3-13- طيف IR کمپلکس ZnLBr2……………………………………………………………………………………………………………113
شکل 3-14- طيف UV-Vis کمپلکس ZnLBr2 درحلال کلروفرم …………………………………………………………………..114
شکل 3-15- طيف H-NMR1 کمپلکس ZnLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………..114
شکل 3-16- طيف C-NMR13 کمپلکس ZnLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………115
شکل 3-17-ولتاموگرام کمپلکس ZnLBr2 در حلال استونيتريل ……………………………………………………………………….115
شکل 3-18- نمودارTG و DTA کمپلکس ZnLBr2 ………………………………………………………………………………………..116
شکل 3-18-1- نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLBr2 ……………………………………………………………..116
شکل 3-18-2-نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLBr2 …………………………………………………………….117
شکل 3-19- طيف IR کمپلک ZnLI2 …………………………………………………………………………………………………………………117
شکل 3-20- طيف UV-Vis کمپلکس ZnLI2 درحلال کلروفرم ………………………………………………………………………118
شکل 3-21- طيف H-NMR1 کمپلکس ZnLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………………………….118
شکل 3-22- طيف C-NMR13 کمپلکس ZnLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………………………..119
شکل 3-23- ولتاموگرام کمپلکس ZnLI2 در حلال استونيتريل ………………………………………………………………………….119
شکل 3-24- نمودار TG و DTA کمپلکس ZnLI2 …………………………………………………………………………………………..120
شکل 3-24-1- نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLI2 …………………………………………………………………120
شکل 3-24-2- نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLI2 ……………………………………………………………….121
شکل 3-25- طيف IR کمپلکس ZnL(NCS)2 ………………………………………………………………………………………………….121
شکل 3-26- طيف UV-Vis کمپلکس ZnL(NCS)2 درحلال کلروفرم ………………………………………………………….122
شکل 3-27- طيف H-NMR1 کمپلکس ZnL(NCS)2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………..122
شکل 3-28- طيف C-NMR13 کمپلکس ZnL(NCS)2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………123
شکل 3-29-ولتاموگرام کمپلکس ZnL(NCS)2 در حلال استونيتريل ……………………………………………………………….123
شکل 3-30- نمودار TG و DTA کمپلکس ZnL(NCS)2 ………………………………………………………………………………124
شکل 3-30-1 نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(NCS)2 ……………………………………………………….124
شکل 3-30-2 نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(NCS)2 …………………………………………………….125
شکل 3-30-3 نمودار سومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(NCS)2 ……………………………………………………125
شکل 3-31- طيف IR کمپلکس ZnL(N3)2 ………………………………………………………………………………………………………126
شکل 3-32- طيف UV-Vis کمپلکس ZnL(N3)2 درحلال کلروفرم ……………………………………………………………….126
شکل 3-33- طيف H-NMR1 کمپلکس ZnL(N3)2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………127
شکل 3-34- طيف C-NMR13 کمپلکس ZnL(N3)2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127
شکل 3-35- ولتاموگرام کمپلکس ZnL(N3)2 در حلال استونيتري

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره کشتي، المللي، کشورهاي Next Entries منبع تحقیق درباره سازمان ملل