طيف، دي، متيل

دانلود پایان نامه ارشد

ل ………………………………………………………………….128
شکل 3-36- نمودارTG وDTA کمپلکس ZnL(N3)2 ……………………………………………………………………………………..128
شکل 3-36-1 نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(N3)2 …………………………………………………………….129
شکل 3-36-2 نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(N3)2 ………………………………………………………….129
شکل 3-36-3 نمودار سومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(N3)2 …………………………………………………………129
شکل 3-37- طيف IR کمپلکس CdLCl2 ………………………………………………………………………………………………………….130
شکل 3-38-طيف UV-Vis کمپلکس CdLCl2 در حلال دي متيل فرماميد ………………………………………………….130
شکل 3-39- طيف H-NMR1 کمپلکس CdLCl2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده(DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………131
شکل 3-40- طيف C-NMR13کمپلکس CdLCl2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………131
شکل 3-41-ولتاموگرام کمپلکس CdLCl2 در حلال استونيتريل ………………………………………………………………………..132
شکل 3-42- طيف IR کمپلکس CdLBr2 ………………………………………………………………………………………………………….132
شکل 3-43- طيف UV-Vis کمپلکس CdLBr2 درحلال کلروفرم …………………………………………………………………..133
شکل 3-44- طيف H-NMR1 کمپلکس CdLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………………………133
شکل 3-45- طيف C-NMR13 کمپلکس CdLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………134
شکل 3-46- ولتاموگرام کمپلکس CdLBr2 در حلال استونيتريل ………………………………………………………………………134
شکل 3-47- طيف IR کمپلکس CdLI2 ……………………………………………………………………………………………………………..135
شکل 3-48- طيف UV-Vis کمپلکس CdLI2 درحلال کلروفرم ……………………………………………………………………..135
شکل 3-49- طيف H-NMR1 کمپلکس CdLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ………………………………………………136
شکل 3-50- طيف C-NMR13 کمپلکس CdLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………….136
شکل 3-51- ولتاموگرام کمپلکس CdLI2 در حلال استونیتریل ………………………………………………………………………….137
شکل 3-52- طيف IR کمپلکس CdL(NCS)2 …………………………………………………………………………………………………137
شکل 3-53-طيف UV-Vis کمپلکسCdL(NCS)2 در حلال دي متيل فرماميد …………………………………………138
شکل 3-54- طيف H-NMR1 کمپلکس CdL(NCS)2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….138
شکل 3-55- طيف C-NMR13 کمپلکس CdL(NCS)2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….139
شکل 3-56- ولتاموگرام کمپلکس CdL(NCS)2 در حلال استونيتريل ……………………………………………………………..139
شکل 3-57- طيف IR کمپلکس CdL(N3)2 ………………………………………………………………………………………………………140
شکل 3-58-طيف UV-Vis کمپلکس CdL(N3)2 در حلال دي متيل فرماميد ……………………………………………..140
شکل 3-59- طيف H-NMR1 کمپلکس CdL(N3)2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………141
شکل 3-60- طيف C-NMR13 کمپلکس CdL(N3)2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………141
شکل 3-61- ولتاموگرام کمپلکس CdL(N3)2 در حلال استونيتريل …………………………………………………………………..142
شکل 3-62- طيف IR کمپلکس HgLCl2 …………………………………………………………………………………………………………..142
شکل 3-63- طيف UV-Vis کمپلکس HgLCl2 درحلال کلروفرم …………………………………………………………………..143
شکل 3-64- طيف H-NMR1 کمپلکس HgLCl2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………143
شکل 3-65- طيف C-NMR13 کمپلکس HgLCl2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………144
شکل 3-66- ولتاموگرام کمپلکس HgLCl2 در حلالDMF ……………………………………………………………………………..144
شکل 3-67- طيف IR کمپلکس HgLBr2 ………………………………………………………………………………………………………….145
شکل 3-68- طيف UV-Vis کمپلکس HgLBr2 درحلال کلروفرم ………………………………………………………………….145
شکل 3-69- طيف H-NMR1 کمپلکس HgLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………..146
شکل 3-70- طيف C-NMR13 کمپلکس HgLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده ………………………………………..146
شکل 3-71- ولتاموگرام کمپلکس HgLBr2 در حلالDMF …………………………………………………………………………….147
شکل 3-72- طيف IR کمپلکس HgLI2 …………………………………………………………………………………………………………….147
شکل 3-73- طيف UV-Vis کمپلکس HgLI2 درحلال کلروفرم …………………………………………………………………….148
شکل 3-74- طيف H-NMR1 کمپلکس HgLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………………………..148
شکل 3-75- طيف C-NMR13 کمپلکس HgLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………………………149
شکل 3-76- ولتاموگرام کمپلکس HgLI2 در حلال DMF ……………………………………………………………………………….149
شکل 3-77- طيف IR کمپلکس HgL(SCN)2 ………………………………………………………………………………………………..150
شکل 3-78- طيف UV-Vis کمپلکس HgL(SCN)2 درحلال کلروفرم ………………………………………………………..150
شکل 3-79- طيف H-NMR1 کمپلکس HgL(SCN)2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………151
شکل 3-80- طيف C-NMR13 کمپلکس HgL(SCN)2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………….151
شکل 3-81- ولتاموگرام کمپلکس HgL(SCN)2 در حلال DMF …………………………………………………………………..152
شکل 3-82- طيف IR کمپلکس HgL(N3)2 ……………………………………………………………………………………………………..152
شکل 3-83-طيف UV-Vis کمپلکس HgL(N3)2 در حلال دي متيل فرماميد ……………………………………………..153
شکل 3-84- طيف H-NMR1 کمپلکس HgL(N3)2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….153
شکل 3-85- طيف C-NMR13 کمپلکس HgL(N3)2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….154
شکل 3-86-ولتاموگرام کمپلکس HgL(N3)2 در حلال DMF…………………………………………………………………………..154
شکل 3-87- ساختار بهينه ليگاند L بر اساس محاسبات تئوري…………………………………………………………………………….155
شکل 3-88- ساختار بهينه کمپلکس ZnLCl2 بر اساس محاسبات تئوري…………………………………………………………..155
شکل 3-89- ساختار بهينه کمپلکس ZnLBr2 بر اساس محاسبات تئوري………………………………………………………….155
شکل 3-90- ساختار بهينه کمپلکس ZnLI2 بر اساس محاسبات تئوري……………………………………………………………..156
شکل 3-91- ساختار بهينه کمپلکس ZnL(NCS)2 بر اساس محاسبات تئوري…………………………………………………156
شکل 3-92- ساختار بهينه کمپلکس ZnL(N3)2 بر اساس محاسبات تئوري………………………………………………………156
شکل 3- 93- SEM کمپلکس ZnL(N3)2…………………………………………………………………………………………………………..157
شکل 3- 94- SEM کمپلکس CdLCl2………………………………………………………………………………………………………………157
شکل 3- 95- SEM کمپلکس

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره سازمان ملل Next Entries منبع تحقیق درباره سازمان ملل، جبران خسارات