ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

اجاره بايد صلاحيت انتفاع را بر مبناي آنچه که درضمن عقد منظور شده است داشته باشد، در صورتي که عين مستأجره در هنگام عقد معيوب بوده يا بعد از عقد و قبل از قبض معيوب شده باشد، فسخ اجاره از همان آغاز مدت، اجاره را منحل مي‎سازد هر چند که مدتي پس از آن اعمال شود و در خصوص عيبي که پس از قبض و در حالي که عين در اختيار مستأجر است،حادث مي‎شود، موجب حق فسخ براي مستأجر مي‏‎شود يعني عقد نسبت به زمان پيش از حدوث عيب، صحيح و لازم و پس از آن در معرض فسخ قرار مي‏گيرد(طباطبايييزدي، 1409ﻫ ق: 580).قانون مدني نيز اين موضوع را صراحتاً در ماده 480 اعلام مي‏دارد :« عيبي که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستأجره حادث شود موجب خيار است و اگر عیب در اثناي مدت اجاره حادث شود نسبت به بقيه‏ي مدت خيار ثابت است».

پایان نامه
Previous Entries عقد اجاره، عقد نکاح، بهداشت و سلامت Next Entries مقاله درمورد مطالبه خسارت، عقد نکاح، قاعده غرور