صنعت خودرو، اثرات ثابت، صنعت خودروسازی

دانلود پایان نامه ارشد

خاص مقاطع زمانی (که بخشی از جمله اختلال و غیر قابل مشاهده میباشد) با X_it (E(〈U_it |├ X_it 〉┤)=0) شکل میگیرد. تحت فرضیه صفر، تخمین زن اثرات ثابت و تخمین زن اثرات تصادفی سازگار میباشند. اما اگر فرضیه صفر برقرار نباشد≠0) ،(E(〈U_it |├ X_it 〉┤) تنها تخمین زن اثرات ثابت سازگار است و تخمین زن اثرات تصادفی سازگار نخواهد بود.
آزمون هاسمن بر پايۀ وجود يا عدم وجود ارتباط بين خطاي رگرسيون تخمين زده شده و متغيرهاي مستقل مدل، شکل گرفته است. اگر چنين ارتباطي وجود داشته باشد، مدل اثر تصادفي و اگر اين ارتباط وجود نداشته باشد، مدل اثر ثابت خواهد بود. فرضيه نشان دهندۀ عدم ارتباط متغيرهاي مستقل و خطاي تخمين و فرضيه نشان دهندۀ وجود ارتباط است.
با در نظر گرفتن معادله، فرض کنيد دو تخمينوبراي اين معادله وجود داشته باشد، طوري که با برقراري فرضيه، تخمينزن سازگار و کارا ولي با برقراري فرضيهي کارا نيست. با برقراري فرضيه، تخمينزن کارا ولي با برقراري فرضيه کارا نيست. اگر تفاوت تخمينزنهاي و مقدار باشد، واريانس اين مقدار به صورت زير محاسبه ميشود:
(3)

هردو واريانس با برقراري فرضيه تخمين زده شده است. براي انجام آزمون هاسمن ميتوان، تخمين مقدار واريانس را با نشان داد و آماره را به صورت رابطه زير ارائه داد:
(4)

در رابطه فوق داراي توزيع(مجذور کاي) با يک درجه آزادي است که، براي آزمون فرضيه در مقابل فرضيه در مطالعات دادههاي ترکيبي از آن استفاده شده است. همچنين، اگر به جاي يک پارامتر، برداري از متغيرهاي توضيحي وجود داشته باشد، آنگاه آمارهبه صورت زير قابل محاسبه است:
(5)

در اين رابطه داراي توزيع با درجه آزادي است. همچنين،، تعداد متغيرهاي مستقل در مدل و برداري از تفاوت تخمين زنهاي و است.

فصل چهارم

برآورد مدل و تحلیل نتایجHere, because the number of car

4-1-مقدمه

در اين مطالعه علاوه بر بررسي تأثير جریانات تجاری بر بهرهوري در صنعت خودروی ایران که موضوع مورد مطالعه مي باشد، به بررسي عوامل ديگري چون تأثیر صادرات و واردات بر بهرهوري، تأثير پيشرفتهاي تكنولوژي و يا تأثير تجارت، فنآوري اطلاعات و ارتباطات بر بهرهوری پرداخته ميشود. در ابتدا به معرفي و چگونگی جمعآوري هرکدام از آنها میپردازیم.
ايستايي متغيرها موضوعي است که در مورد متغيرهای مدل باید انجام گيرد، آنگاه با انجام آزمونهاي تشخيص، الگوي مورد نظر را انتخاب ميکنيم و به برآورد و تخمين الگوي مورد نظر ميپردازيم و در آخر نتايج به دست آمده را تفسير خواهیم کرد.
مطالعه مورد نظر در صنعت خودروسازي در کشور انجام گرفته است و دادههای بنگاههای مورد نظر را که به صورت کدهای 18 رقمی و نامشخص بودند جمعآوری کرده و سپس از میان این بنگاهها که در طی سالهای مورد بررسی از 14 بنگاه تا 34 بنگاه متغیر بوده و جهت بالانس شدن دادهها از مقدار مینیمم آنها یعنی 14 بنگاه در سال استفاده میکنیم. دوره مورد مطالعه در اين تحقیق از سال 1376 تا 1386 در نظر گرفته شده است.
در ابتدا ما تابع تولید کاب-داگلاس را برآورد میکنیم و سپس با توجه به این تخمین، مقادیر بدست آمدۀ مقدار ثابت و مقدار باقیمانده را جمع کرده که از حاصل جمع این دو متغیر مقدار TFP بدست میآید. از مقدار بدست آمده لگاریتم طبیعی گرفته و متغیر بهرهوري کل عوامل بدست میآید.

4-2-الگو و متغیرهای مورد استفاده

با توجه به مقدمه ارائه شده و توضیحات فصل سوم، جهت بررسي اثر جریانات تجاری بر بهرهوري در صنعت خودروسازی از الگوهاي زير استفاده ميشود :

Ln Yit = Constant + α ln Lit + β ln Kit + γ trend + εit
ln TFPit = Constant + β1 ln Rit + β2 ln Nit + β3 Trend + Uit

تمام متغیرها به صورت لگاریتم طبیعی میباشند و در بخش i و در زمان t شکل میگیرند.
تعریف متغیرها:

پایان نامه
Previous Entries سطح معنادار، اثرات ثابت Next Entries کشاورزی ارگانیک، روش نمونهگیری، ضریب همبستگی