شوک مارک آپ، اقتصاد خرد، مخارج دولت

دانلود پایان نامه ارشد

(5-192)

(5-193)
همچنين مشتق نسبت به ، ، و در شرايط تعادل پوياي اقتصاد صفر است.
با جايگذاري روابط (5-189) تا (5-193) در (5-188) داريم:
(5-194)
رابطه (5-194) با طرف راست رابطه (5-187) برابر است از اين رو داريم:
(5-195)
با مرتب کردن رابطه (5-195) بر حسب داريم:
(5-196)
لگاريتم-خطي کردن معادله عرضه نيروي کار:

(5-197)
لگاريتم-خطي کردن معادله قيمتگذاري سرمايه:

با جايگذاري از معادله (5-22) و در نظر گرفتن شرايط S.S داريم:
(5-198)
در وضعيت S.S داريم:
(5-199)
فرم لگاريتم-خطي معادله (5-198) به صورت زير است:

با استفاده از معادله (5-121) و جايگذاري به جاي داريم:
(5-200)
معادله فيشر:
(5-201)
که در آن مقدار لگاريتم انحراف از تعادل پوياي اقتصاد نرخ سود حقيقي ميباشد.
لگاريتم-خطي کردن معادله اولر:

(5-202)
لگاريتم-خطي کردن معادله تقاضاي پول:

(5-203)
لگاريتم-خطي کردن تابع توليد:

(5-204)
که در آن سهم هزينه ثابت در توليد است.
لگاريتم-خطي کردن قيمت سرمايه:

(5-205)
لگاريتم-خطي کردن هزينه نهايي:

(5-206)
لگاريتم-خطي کردن نرخ تورم داخلي:
(5-207)
لگاريتم-خطي کردن هزينه نهايي ناشي کالاهاي وارداتي:

(5-208)
لگاريتم-خطي کردن نرخ تورم کالاهاي وارداتي:
(5-209)
لگاريتم-خطي کردن هزينه نهايي ناشي از کالاهاي صادراتي:
(5-210)
لگاريتم-خطي کردن نرخ تورم کالاهاي صادراتي:
(5-211)
لگاريتم-خطي کردن تقاضا براي صادرات کالاها و خدمات:

(5-212)
لگاريتم- خطي کردن معادله مربوط به مخارج دولتي:

(5-213)
لگاريتم-خطي کردن معادله صادرات نفتي:

(5-214)
لگاريتم-خطي کردن معادله مربوط به قيمت نفت:

(5-215)
لگاريتم-خطي کردن معادله مربوط به توليد نفت:

(5-216)
لگاريتم-خطي کردن معادلات مربوط به درآمدهاي نفتي:
(5-217)
لگاريتم-خطي کردن تابع مالياتها:

(5-218)
لگاريتم-خطي کردن معادله مربوط به حساب تلفيقي دولت و بانک مرکزي:

(5-219)
لگاريتم-خطي کردن معادله اوراق مشارکت نگهداري شده به وسيله مردم:

(5-220)
لگاريتم-خطي کردن معادله تغييرات داراييهاي خارجي بانک مرکزي:
(5-221)
لگاريتم- خطي کردن توليد خارجي:
(5-222)
لگاريتم- خطي کردن تورم خارجي:
(5-223)
لگاريتم-خطي کردن شرط تسويه حساب تراز پرداختها:

(5-224)

لگاريتم خطي کردن واردات:

(5-225)
لگاريتم خطي کردن نرخ ارز حقيقي:
(5-226)
لگاريتم-خطي کردن قيد کلي منابع:

(5-227)
لگاريتم خطي کردن اتحاد توليد کل:
(5-228)
لگاريتم خطي کردن اتحاد مصرف:
(5-229)
لگاريتم خطي کردن اتحاد سرمايهگذاري:
(5-230)
لگاريتم خطي کردن شوک ترجيحات:

(5-231)
لگاريتم خطي کردن شوک تکنولوژي ماناي خاص سرمايهگذاري:

(5-232)
لگاريتم خطي کردن شوک مارک آپ قيمت:

(5-233)
لگاريتم خطي کردن شوک تکنولوژي:

(5-234)
لگاريتم خطي کردن شوک مارک آپ قيمت کالاهاي وارداتي:

(5-235)
لگاريتم خطي کردن شوک مارک آپ قيمت کالاهاي صادراتي:

(5-236)

5-6- کاليبراسيون
کاليبراسيون يکي از مهم‌ترين مراحل ارزيابي تجربي مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي در هر دو مکتب ادوار تجاري حقيقي و کينزي جديد است. در اقتصادهاي توسعه يافته نظير اقتصادهاي آمريکاي شمالي و اروپاي غربي به دليل کثرت مطالعات صورت گرفته در زمينه کاربرد مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي، محققين اغلب بدون هيچ گونه دغدغهاي از صحت دادهها و اطلاعات، مقادير پارامترهاي حاضر در مدل خود را از يافتههاي معتبر و متعدد دانشمندان ديگر جايگذاري ميکنند، ليکن براي کشورهاي در حال توسعه به صورت عام و براي کشورهاي در حال توسعه نفتي به طور خاص که ايران را هم در بر ميگيرد، به دليل نبود پيشينه قابل توجه تحقيق، کاليبراسيون الگو دشواريهاي خاص خود را دارد. ليکن در اين رساله سعي شده است با استفاده از دادههاي که وجود دارد و مطالعاتي که در اين زمينه در کشور انجام شده است، اقدام به مقداردهي به پارامترهاي مدل شود280.
هدف از اين بخش اختصاص مقادير به پارامترهاي ساختاري مدل است. کاليبراسيون معمولاً هم شامل گرفتن پارامترها از ادبيات گذشته که ساختار مشابه اقتصادي دارند، ميباشد و هم شامل تخمين پارامترها از دادههاي سري زماني براي يک اقتصاد خاص و يا ترکيب هر دوي اين موارد ميباشد.
کاليبراسيون يک درک و برداشت اوليه به ما ميدهد که ضعيف يا قوي بودن مدل را مشخص ميکند. يک کاليبراسيون خوب يک تصوير دقيق و ارزشمند از دادهها را به ما ميدهد. همچنين از مطالعات اقتصاد خردي نيز براي کاليبراسيون استفاده ميشود ولي در هنگام تجميع و ديد کلان بايد دقت شود.
از مهم‌ترين دلايل استفاده از کاليبراسيون ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
– عدم وجود داده: به دليل عدم وجود داده، پارامترها را ميتوانيم کاليبره کنيم.
– کم بودن حجم دادهها
– تورش تصريح مورد انتظار در مدل: تورش تصريح مورد انتظار در مدل باعث ميشود پارامترهاي برآورده شده ناسازگار باشد.
بررسي و ارزيابي ميزان موفقيت مدل ارائه شده در مطالعات تعادل عمومي پوياي تصادفي کينزي جديد، اغلب با بررسي ميزان سازگاري و نزديکي گشتاورهاي توليد شده از کاليبراسيون مدل ساخته شده با گشتاورهاي دنياي واقعي صورت ميگيرد. گشتاورهاي مورد توجه اغلب عبارتند از: انحراف معيار متغيرهاي اصلي مانند توليد يا مصرف که معياري براي نوسانات در يک اقتصاد است، نسبت انحراف معيار متغيرهاي مورد توجه به انحراف معيار متغيري همچون توليد يا سرمايهگذاري که مبنا قرار گرفته است و نوسانات نسبي را تبيين ميکند و ضريب همبستگي بين سريهاي زماني برخي از متغيرها که هم حرکتي بين متغيرها را نشان ميدهد.
در يک دهه گذشته، ادبيات مربوط به سياستهاي پولي و مالي جهش بسيار بزرگي را از کاليبراسيون مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي گرفته تا تخمين زدن آن‌ها (اغلب با استفاده از رويکرد بيزين) در برداشته است. به دلايل متعددي در اين مدلها کاليبراسيون در مورد مقادير پارامترها انجام ميشود: اول به منظور بررسي پوياييهاي اين مدلها؛ دوم به منظور بررسي شباهت اين مدلها با دادههاي دنياي واقعي و سوم ارزيابي حاصل از کاربردهاي سياستي اين مدلها تحت يک سري فروض منطقي؛ بنابراين همان‌گونه که اين مدلها موضوعاتي مانند عدم تصريح درست و ويژگيهاي واقعي موجود در دادهها را در برمي‌گيرد، مهم است که در آن پارامترهاي عميقي281 که ظاهر ميشوند را کاليبره کنيم. همچنين بايستي توجه نمود که استفاده از مدلهاي DSGE کاليبره شده هميشه براي کاليبراسيونهاي بعدي دقيق نيست. تکنيک بيزين براي اين مشکل کاليبراسيون مناسب است به دليل اينکه اين تکنيک يک روش مشخص براي تخمين پارامترها ميباشد که در آن اطلاعات پيشين در مورد پارامترها همراه با دادهها براي تحليل مدل DSGE مورد استفاده قرار ميگيرد. يکي از ويژگيهاي رويکرد بيزين اين است که يک چارچوب براي طراحي سياستها ايجاد ميکند که در آن مسئله نااطميناني در تخمين پارامترها را برطرف ميکند (لوين و همکاران282 (2005) و باتيني و همکاران283 (2004)).
کاليبراسيون بنابراين ميتواند به عنوان يک ابزار و وسيله نهايي در نظر گرفته شود. محققان اغلب به دليل اينکه مدلهاي DSGE ميتواند سؤالات جذاب اقتصادي را تحليل کنند، اين مدلها را کاليبره ميکنند. در اين حالت تخمين بيزين يا حداکثر راستنمايي بايستي بعد از کاليبراسيون مورد استفاده قرار بگيرد. به دليل اينکه اين تکنيکها يک روش دقيق براي بدست آوردن مقادير پارامترها ميباشند. زماني که تکنيکهاي حداکثر راستنمايي براي تخمين مدلهاي DSGE استفاده ميشود (به عنوان مثال ايرلند284 (2003))، تخمينها از دادهها و بدون در نظر گرفتن نقش پارامترهاي پيشين285 استخراج ميشوند286. حتي اگر تکنيکهاي بيزين براي تخمين پارامترها استفاده شود و در مورد پارامترهاي پيشين اطمينان وجود داشته باشد، نيازي نيست در مورد اينکه تخمينها به وسيله توزيع پيشين يا دادهها بدست آمده است، نگراني وجود داشته باشد. تنها مهم است که تخمينهاي پسين287 منطقي باشند. زماني اين اتفاق ميافتد که تخمينهاي پيشين و دادهها منطقي باشند.
يکي از اولين کارهايي که در زمينه کاليبراسيون صورت گرفته است، کار مربوط به کيدلند و پرسکات288 (1982) ميباشد. آن‌ها براي آزمايش تجربي چرخههاي تجاري، از کاليبراسيون استفاده کردهاند و براي انتخاب پارامترها از خصوصيات بلندمدت دادهها و در برخي موارد از شواهد اقتصاد خردي استفاده کردند. آن‌ها مدل رشد نئوکلاسيک را که بر روي نسبتهاي بزرگ کاليبره شده بود را به کار گرفتند و مدل را در قالب چرخههاي تجاري حقيقي بررسي کردند.
کيدلند و پرسکات289 (1991)، هانسن و

پایان نامه
Previous Entries مخارج دولت Next Entries مخارج دولت