شبیه‌سازی

دانلود پایان نامه ارشد

مستقل) مورد بررسی قرار گرفت:

آماره آزمون نیز به صورت معادله زیر است:

چنانچه فرض H0 رد نشود، در این صورت دلیلی برای رد برابری میانگین‌های سیکل زمانی کنورتر مدل و سیکل زمانی واقعی سیستم وجود ندارد. چنانچه فرض H0 رد شود، در این صورت فرض برابری میانگین‌ها رد شده و مدل اعتبار ندارد. داده‌های حاصل از اجرای شبیه‌سازی مربوط به سیکل کنورترهای شماره 5، 4 و 3 در مقایسه با سیکل زمانی واقعی در جدول (4-2) آمده است. در جدول فوق تنها 20 سیکل زمانی آورده شده است، اما در آزمون فرض برای تعیین اعتبار مدل شبیه‌سازی از 93 سیکل زمانی کنورترها استفاده شده است که در نمودار شکل (4-40) تمامی این مقادیر وارد شده‌اند.

شکل (4-40) نمودار مقایسه‌ای برای تمامی سیکل‌های زمانی در تعیین اعتبار سیکل کوره های کنورتر

جدول (4-2) داده‌های حاصل از اجرای شبیه‌سازی مربوط به سیکل کنورترهای شماره 5، 4 و 3(دقیقه)
کنورتر 5
کنورتر 4
کنورتر 3
طول سیکل واقعی
 
540/18756
542/02998
535/89234
520
1
542/79522
533/16378
537/06684
565
2
534/17292
605/00586
535/83252
615
3
538/89108
524/84934
557/92818
505
4
569/0397
555/87096
536/73846
560
5
525/42072
541/53072
597/0246
570
6
551/38482
581/19486
587/06202
625
7
536/57304
547/70934
588/4161
565
8
535/30794
739/68084
523/98576
445
9
560/39034
523/06746
576/0384
540
10
561/68436
534/20874
612/70596
615
11
557/26638
534/33324
529/8735
590
12
530/38446
683/12832
545/62374
575
13
590/35818
562/50276
596/61726
545
14
541/16922
562/75776
541/42566
700
15
604/2606
603/8652
578/07546
545
16
536/39904
676/58862
530/85144
565
17
612/01608
557/22714
610/4274
695
18
531/17844
538/1025
534/67062
530
19
636/75372
630/27648
589/9179
555
20

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی گردشگری، برنامه ریزی توسعه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رضایت شغل، رضایت شغلی، روابط اجتماعی