شبکه معابر

دانلود پایان نامه ارشد

از مساحت محله را اشغال کرده اند، يکي از مشکلاتي است که باعث عدم امنيت محله مي شود که البته با برنامه ريزي بر روي اين اراضي مي توان از اين معضل جلوگيري و از آنها به عنوان پتانسيل هايي جهت اختصاص به ديگر کاربري هاي شهري استفاده کرد.
مقايسه سرانه کاربري هاي وضع موجود محله چاهستانيها با سرانه کاربري هاي پيشنهادي طرح هاي تفصيلي و ساختاري- راهبردي، ميزان کمبود امکانات و کاربري ها را در اين محله متذکر مي شود. بر اساس داده هاي موجود در جدول شماره 8 سرانه کاربري هاي شهري موجود در محله چاهستانيها 9 مترمربع کمتر از سرانه کاربري هاي شهري پيشنهادي طرح تفصيلي شهر بندرعباس مي باشد که خود گوياي عدم تحقق طرح مذکور و کمبود کاربري هاي شهري مختلفي مانند آموزشي، فرهنگي، تجاري، پارکينگ و فضاي سبز و نيز تأسيسات و تجهيزات شهري است. البته با توجه به نقشه کاربري اراضي وضع موجود، اين محله نيز از امکانات کاربري درماني و بهداشتي مناسبي نيز برخوردار نمي باشد و اين يکي از مسائلي است که اهالي محله به آن اشاره کرده اند.
سرانه اختصاص يافته به کاربري معابر در محله چاهستانيها 38/26 مترمربع است که البته اين معابر به صورت کوچه هاي تنگ و باريک و با عرض کمتر از 5 متر مي باشند و امکان استفاده از آنها به عنوان سواره رو وجود ندارد. معابر سواره رو موجود در اين محله با عرضي بين 8 تا 10 متر تنها امکان عبور يک سواره را فراهم مي کنند.
به لحاظ توزيع فضايي کاربري ها محله چاهستانيها وضعيت نامناسبي دارد به طوريکه اراضي شمال شرقي اين محله (زيرمحله کوي گلستان) فاقد کاربري خدمات عمومي مي باشد. در واقع بيشتر فضاي محله چاهستانيها توسط کاربري کارگاهي- صنعتي (به عنوان کاربري مزاحم شهري) اشغال شده است و کمتر فضايي در اين محله به کاربري خدمات محله اي اختصاص يافته است. محله سورو، به عنوان يک محله غيررسمي از نظر توزيع فضايي کاربري ها در مقايسه با محله چاهستانيها شرايط بهتري دارد به طوريکه مرکز فعاليت و تجمع کاربري ها در اين محله منطبق بر مرکز هندسي محله مي باشد.

جدول شماره 7: بررسي و مقايسه سطوح و سرانه هاي کاربري وضع موجود محله سورو با سرانه هاي استاندارد طرحهاي فرادست
کاربري
مساحت
سرانه
سرانه هاي پيشنهادي در مقياس محله
کمبود/مازاد در مقايسه با طرح تفصيلي
کمبود/مازاد در مقايسه با طرح ساختاري- راهبردي

مساحت
(مترمربع)

نسبت به محله
(درصد)

طرح تفصيلي
طرح ساختاري- راهبردي

مسکوني
2/459265
91/32
59/48
45/43
20
14/5+
59/28+
تجاري
82/42927
08/3
54/4
83/0
1/0
71/3+
44/4+
خدمات
اداري-انتظامي
54/140799
09/10
89/14
0
0
89/14+
89/14+

فضاي سبز
97/32889
36/2
48/3
35/3
5/1
13/0+
98/1+

آموزشي
12/21869
57/1
31/2
3/1
6/1
01/1+
71/0+

ورزشي
54/17001
22/1
80/1
15/0
2/0
65/1+
6/1+

مسکوني- تجاري
17/14792
06/1
56/1
11/2
0
55/0-
56/1+

درماني و بهداشتي
07/12752
91/0
35/1
001/0
0
349/1+
35/1+

مذهبي
6/8252
59/0
87/0
19/0
15/0
68/0+
72/0+

فرهنگي
233/3414
24/0
36/0
003/0
05/0
357/0+
31/0+

تأسيسات و تجهيزات شهري
6931/973
07/0
10/0
0
3/0
1/0+
2/0-

حمل و نقل و انبار و پارکينگ
654/7597
54/0
80/0
69/0
2/0
11/0+
6/0+

تجاري-خدماتي
326/4714
34/0
50/0
0
0
5/0+
5/0+

جهانگردي
5/109980
88/7
63/11
0
0
63/11+
63/11+

کارگاهي-صنعتي
8408/946
07/0
10/0
0
0
1/0+
1/0+
باغ
608/7638
55/0
81/0
_
_
_
_
متروکه
857/2560
18/0
27/0
_
_
_
_
مخروبه
006/1136
08/0
12/0
_
_
_
_
باير
43/85589
13/6
05/9
_
_
_
_
شبکه معابر
420408
13/30
47/44
_
_
_
_
جمع
1395510
100
63/147
074/52
1/24
806/40+
78/68+
منبع: طرح تفصيلي و طرح ساختاري- راهبردي شهر بندرعباس
جدول شماره 8: بررسي و مقايسه سطوح و سرانه هاي کاربري وضع موجود محله چاهستانيها با سرانه هاي استاندارد طرحهاي فرادست
کاربري
مساحت
سرانه
سرانه هاي پيشنهادي در مقياس محله
کمبود/مازاد در مقايسه با طرح تفصيلي
کمبود/مازاد در مقايسه با طرح ساختاري- راهبردي

مساحت
(مترمربع)
نسبت به محله
(درصد)

طرح تفصيلي
طرح ساختاري- راهبردي

مسکوني
502600
13/47
57/38
45/43
20
88/4-
57/18+
تجاري
6300
59/0
48/0
83/0
1/0
35/0-
38/0+
خدمات
آموزشي
12300
15/1
88/0
3/1
6/1
42/0-
72/0-

مذهبي
2900
27/0
2/0
19/0
15/0
01/0+
05/0+

تجاري-مسکوني
11466
07/1
88/0
11/2
0
23/1-
88/0+

درماني و بهداشتي
200
01/0
01/0
001/0
0
009/0+
01/0+

ورزشي
5700
53/0
43/0
15/0
2/0
28/0+
23/0+

فرهنگي
0
0
0
003/0
05/0
003/0-
05/0-

کارگاهي
19500
82/1
49/1
0
0
49/1+
49/1+

اداري-انتظامي
1800
16/0
13/0
0
0
13/0+
13/0+

تأسيسات و تجهيزات شهري
60
005/0
004/0
0
3/0
004/0+
296/0-

حمل و نقل و انبار و پارکينگ
0
0
0
69/0
2/0
69/0-
2/0-

فضاي سبز
0
0
0
35/3
5/1
35/3-
5/1-
باير
63000
9/5
8/4
_
_
_
_
متروکه
600
05/0
04/0
_
_
_
_
معابر و فضاي باز
343800
08/32
38/26
_
_
_
_
حريم راه
107300
01/10
72/7
_
_
_
_
کل
1066300
100
84/81
074/52
1/24
9-
974/18+
منبع: طرح تفصيلي و طرح ساختاري- راهبردي شهر بندرعباس

5-3-تحولات جمعيتي محلات سورو و چاهستانيها

1-5-3- تغييرات جمعيت و ميزان نرخ رشد
محله سورو با جمعيتي معادل 8874 نفر(در سال 1385)، 3/2 درصد از کل جمعيت شهر بندرعباس را در خود جاي داده است و داراي تراکم جمعيتي معادل 8/63 نفر در هکتار
مي باشد. جدول شماره 9 برخي از شاخص هاي اين محله را نسبت به کل شهر بندرعباس مقايسه کرده است.

جدول شماره9 : مقايسه شاخص هاي جمعيت، مساحت و تراکم جمعيتي
محله سورو با شهر بندرعباس
شاخص ها
محله سورو
شهر بندرعباس
نسبت به شهر بندرعباس(درصد)
جمعيت(نفر)
8874
379301
3/2
مساحت(هکتار)
139
7113
9/1
تراکم ناخالص جمعيتي
(نفر در هکتار)
8/63
3/53
120
منبع: مرکز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال1385

نتايج حاصل از سرشماري مرکز آمار ايران در سال 1385، نشان مي دهد که جمعيت محله سورو برابر با 8874 نفر بوده است که بر اساس کل شماري مهندسين مشاور پرداراز در سال 1389، جمعيت اين محله به 9453 نفر افزايش يافته است که اين امر با نرخ رشد 6/1 درصدي جمعيت طي سالهاي 89-1385 در محله سورو اتفاق افتاده است.
نرخ رشد جمعيتي محله سورو در مقايسه با نرخ رشد 3/3 درصد بندرعباس نشان مي دهد که رشد جمعيت اين محله از ميانگين شهر بندرعباس کمتر مي باشد.

جدول شماره10 : تغييرات جمعيت محله سورو طي سالهاي 89-1385
عنوان
1385
1389
جمعيت (نفر)
8874
9453
نرخ رشد جمعيت(درصد)
6/1
منبع: مرکز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1385 و محاسبات مهندسين مشاور پرداراز، سال1389
محله چاهستانيها با جمعيتي معادل 13028 نفر 43/3 درصد از کل جمعيت شهر بندرعباس را در خود جاي داده است و داراي تراکم جمعيتي معادل 123 نفر در هکتار است. جدول زير شاخص هاي جمعيت، مساحت و تراکم ناخالص جمعيتي اين محله را با شهر بندرعباس مقايسه کرده است.

جدول شماره11: مقايسه شاخص هاي جمعيت، مساحت و تراکم جمعيتي محله چاهستانيها
با شهربندرعباس
شاخص ها
محله چاهستانيها
شهر بندرعباس
نسبت به شهر بندرعباس(درصد)
جمعيت(نفر)
13028
379301
43/3
مساحت(هکتار)
106
7113
49/1
تراکم ناخالص جمعيتي
(نفر در هکتار)
123
3/53
230
منبع: مرکز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1385

بر اساس سرشماري مرکز آمار ايران در سال 1385، جمعيت محله چاهستانيها برابر 13028 نفر بوده که با نرخ رشدي معادل 7/4 درصد به 15504نفر در سال 1389 افزايش يافته است.

جدول شماره12 :تغييرات جمعيت محله چاهستانيها طي سالهاي 89-1385
عنوان
1385
1389
جمعيت (نفر)
13028
15504
نرخ رشد جمعيت(درصد)
7/4
منبع: مرکز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1385 و محاسبات مهندسين مشاور پرداراز، سال1389

نمودار شماره2 : مقايسه جمعيت محلات سورو و چاهستانيها با شهر بندرعباس (سال 1385)

نمودارشماره3: مقايسه تراکم ناخالص جمعيتي محلات سورو و چاهستانيها با شهر بندرعباس(سال1385)

نمودارشماره4: مقايسه نرخ رشد جمعيت محلات سورو و چاهستانيها با شهر بندرعباس
(سال89-1385)
2-5-3- تعداد و بعد خانوار
بعد خانوار از جمله شاخص هاي مؤثر بر رفاه اجتماعي خانواده ها به شمار مي رود. نتايج حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال 1385 نشان مي دهد که شهر بندرعباس در سال 1385 با 89404 خانوار، داراي بعد خانواري معادل 2/4 نفر بوده، در حالي است که محله سورو در همين سال، بعد خانواري معادل 4/4 نفر داشته است. البته قابل ذکر است اين شاخص در محله موردنظر در سال 1389، به 2/4 نفر در خانوار کاهش يافته است.

جدول شماره13 : تغييرات شاخص هاي تعداد و بعد خانوار در محله سورو طي سالهاي 89- 1385
عنوان
1385
1389
جمعيت(نفر)
8874
9453
خانوار
2027
2255
بعد خانوار(نفر)
4/4
2/4
منبع: مرکز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1385 و محاسبات مهندسين مشاور پرداراز، سال 1389

بعد خانوار در محله چاهستانيها طي سالهاي 89-1385، عليرغم افزايش جمعيت، کاهش يافته به طوري که از 4/4 نفر در خانوار در سال 1385 به 4 نفر در خانوار در سال 1389رسيده است و در مقابل تعداد خانوار موجود در محله افزايش يافته است.

جدول شماره14 : تغييرات شاخص هاي تعداد و بعد خانوار در محله چاهستانيها
طي سالهاي 89- 1385
عنوان
1385
1389
جمعيت
13028
15504
خانوار
2960
3903
بعد خانوار
4/4
4
منبع: مرکز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1385 و محاسبات مهندسين مشاور پرداراز سال 1389

نمودارشماره5: روند تغييرات بعد خانوار در محلات سورو و چاهستانيها طي سالهاي89-1385

6-3- ترکيب اقتصادي محلات سورو و چاهستانيها

بر اساس بررسي هاي صورت گرفته، از بين جمعيت در سن کار ساکن محله سورو، 37درصد جمعيت فعال و 63 درصد جمعيت غيرفعال محسوب مي شوند. همچنين نرخ بيکاري در محله 19 درصد مي باشد، در حالي که اين شاخص در شهر بندرعباس 11درصد است.
همچنين در محله چاهستانيها از ميان ساکنين موجود در سن فعاليت، 2/48 درصد جمعيت فعال و 8/51 درصد را جمعيت غيرفعال تشکيل مي دهند. اين در حالي است که در سطح شهر بندرعباس سهم جمعيت فعال از جمعيت در سن فعاليت 5/34 درصد و سهم جمعيت غيرفعال 5/65 درصد محاسبه شده است. علت اصلي چنين ترکيب فعاليتي در محله چاهستانيها و سورو به ترکيب جنسي ساکنين محله برمي گردد زيرا در اين محلات نسبت جنسي با عددي معادل 111درصد، به نفع مردان مي باشد.

جدول شماره15 : مقايسه تعداد جمعيت فعال و غيرفعال در محلات سورو و چاهستانيها
با شهر بندرعباس
ترکيب جمعيت در سن فعاليت
محله سورو
محله چاهستانيها
شهر بندرعباس

سهم(درصد)
سهم(درصد)
سهم(درصد)
جمعيت فعال
37
2/ 48
5/34
جمعيت غيرفعال
63
8/51
5/65
کل
100
100
100
منبع: مهندسين مشاور پرداراز سال 1389

نمودارشماره6 : مقايسه تعداد جمعيت فعال و غيرفعال در محلات سورو و چاهستانيها
با شهر بندرعباس

جدول شماره16 :ترکيب جمعيت فعال و غيرفعال محلات سورو و چاهستانيها و شهر بندرعباس
ترکيب جمعيت فعال و غيرفعال
سهم محله سورو
(درصد)
سهم محله چاهستانيها
(درصد)
سهم شهر بندرعباس
(درصد)
شاغل
81
81
89
بيکار
19
19
11
کل جمعيت فعال
100
100
100
محصل
91/33
27
35
داراي درآمد بدون کار
65/5
10
13
خانه

پایان نامه
Previous Entries شبکه معابر، سلامت و رفاه، سلسله مراتب Next Entries بازنشستگان، روش کوکران، بهشت زهرا