سيستم، ارزي، ميخکوب

دانلود پایان نامه ارشد

نرم، سيستم ارزي ميانه و سيستم ارزي شناور به ترتيب 48/0، 41/0 و 35/0 ميباشد).

نمودار 5- 9. مقايسه واکنش تورم نسبت به شوک مثبت قيمت نفت در سناريوهاي پيشنهادي

منبع: محاسبات تحقيق

– با حرکت از سيستم ارز ميخکوب شده نرم به سمت سيستم ارزي شناور، واکنش مثبت داراييهاي خارجي بانک مرکزي نسبت به شوک قيمت نفت کاهش مييابد (واکنش داراييهاي خارجي بانک مرکزي نسبت به شوک قيمت نفت در سيستم ارزي ميخکوب نرم، سيستم ارزي ميانه و سيستم ارزي شناور به ترتيب 09/0، 08/0 و 05/0 ميباشد. لازم به ذکر است که داراييهاي خارجي بانک مرکزي نسبت به شوک قيمت نفت در سيستم ارزي ميخکوب شده نرم نسبت سيستم ارزي شناور هم در لحظه وقوع شوک و هم در طول مسير واکنش شديدتري نشان ميدهد).

نمودار 5- 10. مقايسه واکنش داراييهاي خارجي بانک مرکزي نسبت به شوک مثبت قيمت نفت در سناريوهاي پيشنهادي

منبع: محاسبات تحقيق

– با حرکت از سيستم ارز ميخکوب شده نرم به سمت سيستم ارزي شناور، واکنش مثبت توليد نسبت به شوک قيمت نفت کاهش مييابد (واکنش توليد نسبت به شوک قيمت نفت در سيستم ارزي ميخکوب نرم، سيستم ارزي ميانه و سيستم ارزي شناور به ترتيب 22/0، 18/0 و 14/0 ميباشد).

پایان نامه
Previous Entries شوک مارک آپ، اقتصاد کشور، عرضه و تقاضا Next Entries ارزیابی عملکرد، تعالی سازمان، عملکرد سازمان