سنجش عملکرد، عهدنامه مالک اشتر، حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه ارشد

برمبناي عهدنامه مالک اشتر مديريت اسلامي چه وظايفي دارد؟

جدول 6-4 :مقوله مديريت منابع انساني
گزاره
مدير اسلامي چه وظايفي دارد؟
مفهوم
مقوله
مقوله کلي
15-بايد آن ها که نسبت به رعيت عيب جوترند از تو دورتر و نزد تو مبغوضتر باشند..
دوري از عيب جويان
گزينش بر مبناي
خصوصيات اخلاقي
گزينش
26- بدترين وزرا کساني هستند که؛ وزير و زمامدار و اشرار بيش از تو بوده اند، کسي که با آن گناهکاران در کارها شرکت داشته نبايد جزء صاحبان سر تو باشد..

وزير زمامدار گناهکار

گزينش بر مبناي سابقه

گزينش
36-. ..سپس از ميان اينان افرادي که در گفتن حق از همه صريح تر و در مساعدت و همراهي نسبت به آن چه خداوندبراي اوليايش دوست نمي دارد به تو کمتر کمک مي کند، مقدم دار…
در گفتن حق صريح تر
خصوصيات اخلاقي
گزينش
1-8 4- فرمانده سپاهت را کسي قرار ده که در پيش تو نسبت به خدا و پيامبر و امام تو خير خواه تر از همه و پاک دل تر و عاقل تر باشد،…

خير خواه تر و عاقل تر

خصوصيات اخلاقي

گزينش
3-8 5-. . و از ميان آنها افرادي که باتجربه تر و پاک تر و پيشگام تر در اسلامند برگزين، زيرا اخلاق آن ها بهتر و خانواده آن ها پاک تر و همچنين کم طعم تر و در سنجش عواقب کارها بيناتر

باتجربه تر و پيشگام تر

سابقه افراد

گزينش
2-8 6- سپس از ميان مردم برترين فرد، در نزد خود را براي قضاوت برگزين از کساني که مراجعه فراوان آن ها را در تنگنا قرار ندهد.

برترين افراد

خصوصيات اخلاقي

گزينش
3-8 7- سپس در کارهاي کارمندانت بنگر! و آنها را با آزمايش و امتحان به کار وادار! و از روي ميل و استبداد آنها را به کاري واندار..
آزمايش و امتحان
گزينش بر مبناي آزمون
گزينش
5-8 8- سپس در انتخاب اين منشيان هرگز به فراست و خوش گماني خود تکيه مکن..بلکه آن ها را ازطريق پست هايي که براي حکومت هاي صالح پيش از تو داشته اند بيازمايي
حکومت هاي صالح پيش از تو
سابقه افراد
گزينش
2-8 9-آن گاه با جديت هر چه بيشتر قضاوت هاي قاضي خويش را بررسي کن و..
بررسي کن
سنجش عملکرد
کنترل
3-8 10-. .سپس با فرستادن مأموران مخفي راستگو و باوفا کارهاي آنان را زير نظر بگير! زيرا بازرسي مداوم پنهاني سبب مي شود که آن ها به امانتداري و مدارا کردن به زير دستان ترغيب شوند! اعوان و انصار خويش را سخت زير نظر بگير

بازرسي مداوم پنهاني

مأموران نخفي

کنترل
5-8 11- سپس در وضع منشيان و کارمندانت دقت کن و کارهايت را به بهترين آن ها بسپار..
دقت
سنجش عملکرد
کنترل
2-8 12- و در بذل و بخشش به او سفره سخاوتت را بگستر، آن چنان که نيازمنديش از بين برود و حاجت و نيازي به مردم پيدا نکند.

بذل و بخشش

حقوق

حقوق و مزايا
2-8 13- و از نظرمنزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خودت بالا ببر که هيچ کدام از ياران نزديکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه اين گونه افراد در نزد تو در امان باشد.

مقام و منزلت

مزايا

حقوق ومزايا
3-8 14-. .سپس حقوق کافي به آنها بده زيرا اين کار آن ها را در اصلاح خويش تقويت مي کند و از خيانت در اموالي که زير دست آن ها است بي نياز مي سازد.

حقوق کافي

حقوق

حقوق و مزايا
157- هرگز نبايد افراد نيکوکار و بدکار در نظرت مساوي باشند زيرا اين کار سبب مي شود که افراد نيکوکار در نيکي هايشان بي رغبت شوند و بدکاران در عمل بدشان تشويق کردند.
نگاه متفاوت به افراد نيکوکار و بدکار
پاداش و تنبيه بيروني و
غير مادي
تشويق و تنبيه
1-8 16- ميدان اميد سران سپاهت را توسعه بخش و پي در پي آن ها را تشويق کن! و کارهاي مهمي که انجام داده اند پرشمار زيرا يادآوري کارهاي نيک آن ها شجاعاتشان را به حرکت بيش تر وا مي داردو..
توسعه ميدان اميد
تشويق و تنبيه بيروني و غير مادي
پاداش و تنبيه
6-8 17- و هرگاه کسي پس از نهي تو دست به احتکار زد او را کيفر کن! و در مجازات او بکوش ولي اين مجازات نبايد بيش از حد باشد

پس از نهي تو

ارزشيابي عملکرد

پاداش و تنبيه
3-8 18-اگر کسي از آن ها دست به خيانت زدو.. اورا زير تازيانه کيفر بگير! و به مقدار خيانتي که انجام داده او را کيفر نما!

کيفر خيانت

ارزشيابي عملکرد افراد

پاداش و تنبيه
1-8 19- سپس بايد زحمات هر کدام از آن ها را به دقت بداني و هرگز زحمت و تلاش کسي از آنان را به ديگري نسبت ندهي.. شرافت و آبروي کسي موجب نشود که کار کوچکش را بزرگ بشماري و همچنين حقارت و کوچکي کسي موجب نگردد که کار پر ارجش را کوچک به حساب آوري

قدرداني از زحمات افراد

ارزشيابي عملکرد افراد

پاداش و تنبيه
3-8 20- و از روي ميل و استبداد آن ها را به کاري وا ندار..
به کاري واندار
پاداش دروني (علاقه و
تمايل به کار)
پاداش و تنبيه
7-8 21- هرگز سنت هاي پسنديده اي را که پيشوايان اين امت به آن عمل کرده اند و ملت اسلام به آن انس و الفت گرفته اند و امور رعيت به وسيله آن اصلاح مي گردد نقض مکن!

حظ سنت هاي پسنديده

حفظ فرهنگ

فرهنگ
1-8 22- ميدان اميد سران سپاهت را توسعه بخش و پي در پي آن ها را تشويق کن! و کارهاي مهمي که انجام داده اند بر شمار زيرا يادآوري کارهاي نيک آن ها شجاعاتشان را به حرکت بيش تر وا مي دارد و..

توسعه ميدان اميد

ايجاد انگيزه

هدايت
3-8 23-. . و از روي ميل و استبداد آن ها را به کاري وا ندار…
به کاري وا ندار
انگيزه دروني
هدايت
24- و اين فرمان را هنگامي مي نوشت. ..به اصلاح اهل آن همت گمارد و..
اصلاح مردم
پيامد حکومت
هدايت
7 25- به اهل ورع و صدق و راستي بپيوند و آنان را طوري تربيت کن که ستايش بي حد از تو نکنند.. زيرا مدح و ستايش بيش از حد عجب و خودپسندي به بار مي آورد و..

تربيت کن

دوري از تملق

هدايت
5 26- بايد آن ها که نسبت به رغبت عيب جو ترند از تو دورتر و نزد تو مبغوض تر باشند زيرا مردم عيوبي دارند که والي درستر و پوشاندن آن عيوب از همه سزاوارتر است..

مبغوض تر

دوري از عيب جويي

هدايت
5 27- با برخورد خوب عقده آن ها را که کينه دارند بگشا و اسباب هر دشمني و عداوت را از خود قطع کن! و..
قطع اسباب دشمني
برخورد خوب
هدايت
10 28-. .و هر گاه رعايا نسبت به تو گمان بد برند، افشاگري کن! و عذر خويش را در مورد آنچه موجب بدبيني شده آشکارا با آنان در ميان بگذار چه اين که اينگونه صراحت، موجب تربيت اخلاقي تو، ارفاق و ملاطفت براي رعيت است

تربيت اخلاقي

بيان صريح و آشکار

هدايت
1-8 29-. .زيرا همين لطف و محبت هاي کم، آنان را وادار به خير خواهي و حسن ظن نسبت به تو مي کند.
خيرخواهي و حسن ظن
محبت
هدايت
307- بدان که هيچ وسيله اي براي جلب اعتماد والي به وفاداري رعيت بهتر از احسان به آن ها و
احسان به آن ها
محبت
هدايت
317-. . و تخفيف هزنيه ها بر آنان
تخفيف هزينه ها
تخفيف در ماليات
هدايت
327 -. . و عدم اجبارشان به کاري که وظيفه ندارند نيست
عدم اجبار
وجود انگيزه دروني
هدايت

1-7-4- مديريت منابع انساني
مديريت منابع انساني در واقع، جنبه ي انساني مديريت است و مهمترين عامل در افزايش کميت و بهبود کيفيت توليدات و ارائه خدمات در سازمان به شمار مي رود. اين مديران کساني هستند که مسائل مربوط به نيروي انساني را در تأمين يا تحقق اهداف سازمان و کارکنان پيگيري و اجرا مي کنند. به عبارت ديگر، وظايف برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت، رهبري و نظارت بر کلية امور استخدامي، آموزش و بهسازي، نگهداري، ارزشيابي، برقراري ارتباطات، ايجاد انگيزه هاي کاري و به ويژه برنامه ريزي منابع انساني را با همکاري و مشاوره ي ساير مديران بر عهده دارد (ابطحي،1386 ، 8-7).
گزاره هايي در متن عهد نامه موجود اند که بر کيفيت گزينش کارکنان، تشويق و تنبيه، ايجاد انگيزه، حقوق و دستمزد، ارزشيابي عملکرد کارکنان و کنترل و بازرسي تأکيد دارند. به همين دليل محقق وظيفه ي مديريت منابع انساني را جزء وظايف مديريت علوي قرار داده است؛ که به چند گزاره مربوطه در ذيل اشاره مي شود:
“ميدان اميد سران سپاهت را توسعه ببخش و پي در پي آنان را تشويق کن! و کارهاي مهمي که انجام داده اند بر شمار، زيرا يادآوري کارهاي نيک آنها شجاعانشان را به حرکت بيشتر، وادار مي کند. و آنان را که در کار کندي مي ورزند به کار تشويق مي نمايد، ان شاءالله.”
“سپس در کارهاي کارمندانت بنگر! و آن ها را با آزمايش و امتحان به کار وادار! و از روي ميل و استبداد آن ها را به کاري وا ندار،…”
“آن گاه با جديت هر چه بيش تر قضاوت هاي قاضي خويش را بررسي کن و در بذل و بخشش به او سفرة سخاوتت را بگستر،آن چنان که نيازمنديش از بين برود و…”

شکل 6-4 :نمودار محوري مديريت منابع انساني

جدول7-4 :مقوله سازماندهي
گزاره
مفهوم
مقوله
مقوله کلي
18- اي مالک بدان مردم از گروه هاي مختلف تشکيل يافته اند که هر کدام جزبه وسيله ديگري اصلاح و تکميل نمي شوند.
گروه هاي مختلف
تقسيم کار افقي
سازماندهي
28- که هر کدام جز وسيله ديگري اصلاح و تمکيل نمي شوند
گروه هاي مختلف
وابستگي دو جانبه
هماهنگي
5-8 3-… بايد براي هر نوعي از کارها يک رئيس انتخاب کني!
انتخب يک رئيس
تقسيم کار عمودي وحدت مديريت و تفويض اختيار

سازماندهي
42-. .زيرا تو مافوق آن ها و پيشوايت مافوق تو و خداوند مافوق کسي است که تو را زمامدار قرار داده است ! و..
اطاعت از مافوق
اصل سلسه مراتب
هماهنگي
57 – با دانشمندان زياد به گفتگو بنشين و با حکما و انديشمندان نيز بسيار به بحث بپرداز اين گفت و گوها و بحث ها بايد…
گفتگو و بحث ها
هماهنگي از طريق تشکيل انجمن متخصصين
هماهنگي
68- قوام رعيت جز وسيله اينان ممکن نيست از طرفي برقراري سپاه جز با وسيله خراج ماليات اسلامي امکان پذير نمي باشد.
قوام رعيت
وابستگي دو جانبه
هماهنگي
7-8 7- براي مراجعان خود وقتي مقرر کن که به نياز آن ها مشخصاً رسيدگي کني، مجلس عمومي و همگاني براي آنها تشکيل ده!
مجلس عمومي و
همگاني
تشکيل مجالس
عمومي
هماهنگي
88- سپس اين دو گروه سپاهيان و ماليات دهندگان جز با گروه سوم قوام و پايداري نمي پذيرد.
جزء با گروه سوم
وابستگي دو جانبه
هماهنگي
98- و اين گروه ها بدون تجار و پيشه وران و صنعتگران قوامي ندارند
بدون تجار و پيشه
وران
وابستگي دو جانبه
هماهنگي
7-8 10- هرگز سنت پسنديده اي را که پييشوايان اين امت به آن عمل کرده اند و ملت اسلام به آن انس و الفت گرفته و امور رعيت به وسيله آن

پایان نامه
Previous Entries نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر Next Entries نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر، سلسله مراتب