سلامت روان، گروه کنترل، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

ه 586/1 ميباشد. سطح معنيداري مقدار F محاسبه شده 104/0 است که بالاتر از 001/0 ميباشد (001/0P).بنابراين فرض همگني ماتريس کواريانس پذيرفته ميشود.
ب. فرض همگني واريانسها
جدول 27-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات مؤلفههاي سلامت رواني
مؤلفههاي سلامت رواني
F
df 1
df 2
P
سرزندگي
175/1
1
28
288/0
عملکرد اجتماعي
384/0
1
28
541/0
مشکلات هيجاني
578/0
1
28
453/0
سلامت روان
462/3
1
28
071/0

با توجه به جدول 27-4 تست لون براي تعيين همگني واريانس ها اجراشد که تفاوت معنيداري در واريانس نمرات مؤلفههاي سلامت رواني بين گروههاي آزمايش و کنترل مشاهده نگرديد. چرا که سطح معنيداري مقدارF بالاتر از 05/0 است (05/0P). بنابراين فرض همگني واريانسها پذيرفته ميشود.
نتايج آزمونهاي چند متغيره
جدول 28-4: نتايج آزمونهاي چند متغيره روي نمرات مؤلفههاي سلامت رواني در دانش آموزان
P
dfخطا
d.f فرضيه
F
مقدار
آزمون
041/0
21
4
*021/3
365/0
پيلايي
041/0
21
4
*021/3
635/0
لامبداي ويلکز
041/0
21
4
*021/3
575/0
هوتلينگ
041/0
21
4
*021/3
575/0
بزرگترين ريشه روي
01/0**pو05/0 *p

با توجه به اطلاعات جدول 28-4 مشاهده ميشود که مقدار لامبداي ويلکز برابر با 635/0 و مقدار F بدست آمده در اين آماره 021/3 است. سطح معنيداري اين مقدار با درجه آزادي 4 و 21 کمتر از 05/0 است (05/0P). اين امر نشان ميدهد که بين دانش آموزان دو گروه آزمايش و کنترل حداقل در يکي از مؤلفههاي سلامت رواني تفاوت معنيداري وجود دارد.
در ادامه براي پي بردن به اين نکته که دقيقاً از لحاظ کدام يک از مؤلفههاي سلامت رواني بين دانش آموزان دوگروه تفاوت معنيدار وجود دارد، نتايج چهار تحليل کواريانس يک متغيره در متن تحليل کواريانس چند متغيره و به تفکيک چهار فرضيه فرعي ارائه ميشود؛

الف- آموزش تاب آوري بر افزايش سرزندگي دانشآموزان مؤثر است.
جدول 29-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات سرزندگي
متغير
گروه
n
X
SE
F
df
P
?2
سرزندگي
آزمايش
15
99/17
73/0
954/0
24و1
338/0

کنترل
15
94/16
73/0

با توجه به اطلاعات جدول 29-4 مشاهده ميشود که ميانگين تعديل شده نمرات “سرزندگي” در دانش آموزان گروه آزمايش99/17و در دانش آموزان گروه کنترل 94/16 ميباشد.
اما با توجه نتايج تحليل کواريانس در جدول 29-4 نشان ميدهد، مقدار F بدست آمده براي تفاوت ميانگين نمرات “سرزندگي” بين دو گروه آزمايش و کنترل، 954/0 است و سطح معنيداري اين مقدار با درجه آزادي 1 و 24بالاتر از 05/0 ميباشد (338/0= p، 954/0= (24و 1F (). بنابراين تفاوت ميانگين نمرات “سرزندگي” بين گروه آزمايش و کنترل معنيدار نيست و ميتوان گفت که آموزش تاب آوري تأثيري در ميزان سرزندگي دانشآموزان دختر ندارد.

ب- آموزش تاب آوري بر افزايش عملکرد اجتماعي دانشآموزان مؤثر است.
جدول 30-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات عملکرد اجتماعي
متغير
گروه
n
X
SE
F
df
P
?2
عملکرد اجتماعي
آزمايش
15
94/10
41/0
651/7
24و1
011/0
242/0

کنترل
15
26/9
41/0

با توجه به اطلاعات جدول 30-4 مشاهده ميشود که ميانگين تعديل شده نمرات “عملکرد اجتماعي” در دانش آموزان گروه آزمايش94/10و در دانش آموزان گروه کنترل 26/9 ميباشد.
همچنين با توجه نتايج تحليل کواريانس در جدول 30-4 نشان ميدهد، مقدار F بدست آمده براي تفاوت ميانگين نمرات “عملکرد اجتماعي” بين دو گروه آزمايش و کنترل، 651/7 است و سطح معنيداري اين مقدار با درجه آزادي 1 و 24پايينتر از 05/0 ميباشد (001/0= p، 651/7= (24و 1F (). بنابراين تفاوت ميانگين نمرات “عملکرد اجتماعي” بين گروه آزمايش و کنترل معنيدار است و با 95 درصد اطمينان ميتوان گفت که آموزش تابآوري به طور معنيداري باعث افزايش ميزان عملکرد اجتماعي در دانش آموزان دختر ميشود. با توجه به مقدار مجذور اتا، ميزان اين تأثير 24 درصد است.

ج-آموزش تاب آوري بر کاهش مشکلات هيجاني دانشآموزان مؤثر است.
جدول 31-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات مشکلات هيجاني
متغير
گروه
n
X
SE
F
df
P
?2
مشکلات هيجاني
آزمايش
15
76/4
24/0
040/0
24و1
844/0

کنترل
15
84/4
24/0

با توجه به اطلاعات جدول 31-4 مشاهده ميشود که ميانگين تعديل شده نمرات “مشکلات هيجاني” در دانش آموزان گروه آزمايش76/4و در دانش آموزان گروه کنترل 84/4 ميباشد.
اما با توجه نتايج تحليل کواريانس در جدول 31-4 نشان ميدهد، مقدار F بدست آمده براي تفاوت ميانگين نمرات “مشکلات هيجاني” بين دو گروه آزمايش و کنترل، 04/0 است و سطح معنيداري اين مقدار با درجه آزادي 1 و 24بالاتر از 05/0 ميباشد (844/0= p، 040/0= (24و 1F (). بنابراين تفاوت ميانگين نمرات “مشکلات هيجاني” بين گروه آزمايش و کنترل معنيدار نيست و ميتوان گفت که آموزش تاب آوري تأثير معنيداري بر کاهش مشکلات هيجاني دانشآموزان دختر ندارد.

د- آموزش تاب آوري بر افزايش سلامت روان دانشآموزان مؤثر است.
جدول 32-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات سلامت عمومي
متغير
گروه
n
X
SE
F
df
P
?2
سلامت روان
آزمايش
15
38/24
70/0
621/6
24و1
017/0
216/0

کنترل
15
68/21
70/0

با توجه به اطلاعات جدول 32-4 مشاهده ميشود که ميانگين تعديل شده نمرات “سلامت روان” در دانش آموزان گروه آزمايش38/24و در دانش آموزان گروه کنترل 68/21 ميباشد.
همچنين با توجه نتايج تحليل کواريانس در جدول 32-4 نشان ميدهد، مقدار F بدست آمده براي تفاوت ميانگين نمرات “سلامت روان” بين دو گروه آزمايش و کنترل، 621/6 است و سطح معنيداري اين مقدار با درجه آزادي 1 و 24پايينتر از 05/0 ميباشد (017/0= p، 621/6= (24و 1F (). بنابراين تفاوت ميانگين نمرات “سلامت روان” بين گروه آزمايش و کنترل معنيدار است و با 95 درصد اطمينان ميتوان گفت که آموزش تابآوري به طور معنيداري باعث افزايش ميزان سلامت روان در دانش آموزان دختر ميشود. با توجه به مقدار مجذور اتا، ميزان اين تأثير 22 درصد است.

3-4-4 آموزش تاب آوري بر کاهش رفتارهاي پر خطر در دانش آموزان دختر مؤثر است.

جدول 33-4: درصد هر يک از رفتارهاي پرخطر در گروه آزمايش و کنترل

گروه

متغيرها

درصد در پيشآزمون

درصد در پسآزمون

آزمايش

خشونت

90/14

33/13

رابطه جنسي نا ايمن

84/4

63/3

مصرف مواد

55/15

81/14

کل رفتارهاي پر خطر

75/12

59/11

کنترل
خشونت

60/19

03/18

رابطه جنسي نا ايمن

66/6

27/7

مصرف مواد

51/8

62/9

کل رفتارهاي پر خطر

17/12

17/12

با توجه به اطلاعات جدول 33-4 مشاهده مي شود، درصد خشونت دانش آموزان گروه آزمايش در پيش آزمون 90/14 و در پس آزمون 33/13 درصد است. درصد رابطه جنسي ناايمن دانش آموزان گروه آزمايش در پيش آزمون 84/4 و در پس آزمون63/3 درصد است. درصد مصرف مواد دانش آموزان گروه آزمايش در پيش آزمون 55/15 و در پس آزمون 81/14 درصد است. درصد خشونت دانش آموزان گروه کنترل در پيش آزمون 60/19 و در پس آزمون03/18 درصد است. درصد رابطه جنسي ناايمن دانش آموزان گروه کنترل در پيش آزمون 66/6 و در پس آزمون27/7 درصد است. درصد مصرف مواد دانش آموزان گروه کنترل در پيش آزمون 51/8 و در پس آزمون 62/9 درصد است.
درصد کل رفتارهاي پرخطر دانش آموزان گروه آزمايش در پيش آزمون 75/12 و در پس آزمون 59/11 درصد است. و در دانش آموزان گروه کنترل در پيش آزمون 17/12 و در پس آزمون 17/12 درصد است.

الف. فرض وجود رابطه خطي بين نمرات پيشآزمون و پسآزمون رفتارهاي پر خطر در گروه آزمايش و گروه کنترل

نمودار 11-4: نمودار پراکنش نمرات پيشآزمون و پسآزمون رفتارهاي پر خطر در گروههاي آزمايش و کنترل
با توجه به نمودار 11-4 مشاهده ميشود که رابطه نمرات پيشآزمون و پسآزمون رفتارهاي پر خطر در هر يک از گروهها خطي است. بنابراين مفروضه وجود رابطه خطي بين نمرات پيشآزمون و پسآزمون رفتارهاي پر خطر در هر گروه تأييد ميشود.

ب. فرض همگني شيبهاي رگرسيون
جدول 34-4: تحليل واريانس براي بررسي همگني شيبهاي خطوط رگرسيون نمرات رفتارهاي پر خطر بين گروه آزمايش و گروه کنترل
منبع تأثيرات
SS
df
MS
F
P
گروه ×پيشآزمون رفتارهاي پر خطر
57/25
1
57/25
125/4
053/0
خطا
17/161
26
20/6

کل
3676
30

اطلاعات جدول 34-4 نشان ميدهد که سطح معنيداري مقدار F بدست آمده در مورد تفاوت شيب خطوط رگرسيون نمرات پيشآزمون و پسآزمون رفتارهاي پر خطر، بين دانش آموزان گروههايآزمايش و کنترل بالاتر از 05/0 است (05/0P). بنابراين شيب خطوط رگرسيون اين نمرات بين گروهها تفاوت معنيداري نداشته و فرض همگني شيبهاي رگرسيون تأييد ميشود.

ج. فرض همگني واريانسها
جدول 35-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات رفتارهاي پر خطر بين گروههاي آزمايش و کنترل
متغير وابسته
F
df 1
df 2
P
رفتارهاي پر خطر
685/0
1
28
415/0

با توجه به جدول 35-4 تست لون براي تعيين همگني واريانس نمرات رفتارهاي پر خطر بين گروههاي آزمايش و کنترل اجراشد که تفاوت معنيداري در واريانس نمرات اين متغير بين گروهها مشاهده نشد. چرا که سطح معنيداري مقدارF بالاتر از 05/0 است (05/0P). بنابراين فرض همگني واريانسها تأييد ميشود.
نتايج تحليل کواريانس يک متغيره
جدول 36-4: ميانگين تعديل شده و خطاي معيار نمرات رفتارهاي پر خطر در دانش آموزان گروههاي آزمايش و کنترل
گروه
متغير
آزمايش
کنترل
رفتارهاي پر خطر
X
SE
X
SE

03/6
68/0
17/10
68/0

با توجه به ميانگين تعديل شده در جدول 36-4 (ميانگيني که در آن اثر پيشآزمون کنترل شده است) مشاهده ميشود که ميانگين شده نمرات “رفتارهاي پر خطر” در دانش آموزان گروه آزمايش03/6 اما در دانش آموزان گروه کنترل 17/10 ميباشد.
جدول 37-4: نتايج تحليل کواريانس يک متغيره روي نمرات رفتارهاي پر خطر بين گروههايآزمايش و کنترل
منبع تأثيرات
SS
df
MS
F
P
?2
گروه
62/128
1
62/128
596/18
001/0
408/0
خطا
75/186
27
92/6

کل
3499
30

نتايج تحليل کواريانس در جدول 37-4 نشان ميدهد، مقدار F بدست آمده براي تفاوت ميانگين نمرات “رفتارهاي پر خطر” بين دو گروه آزمايش و کنترل، 596/18 است و سطح معنيداري اين مقدار با درجه آزادي 1 و 27 پايينتر از 05/0 ميباشد (001/0= p، 596/18= (27و 1F (). بنابراين تفاوت ميانگين نمرات “رفتارهاي پر خطر” بين گروه آزمايش و کنترل معنيدار است وبا 95 درصد اطمينان ميتوان گفت که آموزش تاب آوري به طور معنيداري باعث کاهش ميزان رفتارهاي پر خطر دردانش آموزان ميشود. با توجه به مقدار مجذور اتا ميزان اين تأثير 41 درصد است. بنابراين فرضيه 2 تحقيق تأييد ميشود.

– آموزش تاب آوري بر کاهش مؤلفههاي رفتارهاي پر خطر (خشونت، رابطه جنسي نا ايمن و مصرف مواد) در دانشآموزان دختر مؤثر است.
براي بررسي تأثير آموزش تاب آوري بر افزايش مؤلفههاي رفتارهاي پر خطر (خشونت، رابطه جنسي نا ايمن و مصرف مواد) از تحليل کواريانس چند متغيره استفاده شده است. قبل از انجام اين تحليل پيشفرضهاي آن مورد بررسي قرار ميگيرد؛

الف. فرض همگني ماتريس کواريانس
جدول 38-4: آزمون باکس جهت بررسي همگني ماتريس کواريانس
Box’M
F
df 1
df 2
P
639/9
418/1
6
5680
203/0

همانطور که در جدول 38-4 مشاهده ميشود، مقدار آماره باکس برابر با 639/9 و مقدار F بدست آمده براي اين آماره 418/1

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد توسعه شهر، شبکه معابر Next Entries منابع پایان نامه درمورد جبران خسارت، سازمان ملل، ناخودآگاه