سلامت روان، گروه کنترل، دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

چند متغيره
براي بررسي معنيداري تفاوت ميانگين متغير وابسته ترکيبي از دو مؤلفه کيفيت زندگي (سلامت جسماني و سلامت رواني)، آماره چند متغيرهتفکر انتقاديدهجدول أييد ميي آمده است؛ لامبداي ويلکز139 مورد بررسي قرار ميگيرد. لامبداي ويلکز در کنار پيلايي140 و هوتلينگ141 يکي از آزمونهاي چند متغيره است که نشان ميدهد آيا از نظر آماري تفاوت معنيداري در بين گروهها در ترکيب خطي خرده مقياسهاي مورد نظر وجود دارد يا نه. زماني که مفروضههاي تحليل کواريانس چند متغيره برآورده شود محققان معمولاً لامبداي ويلکز را پيشنهاد ميکنند (تباچنيک و فيدل، 2007). نتيجه اين آزمون در جدول 16-4 آمده است؛

جدول 16-4: نتايج آزمونهاي چند متغيره روي نمرات مؤلفههاي کيفيت زندگي در دانش آموزان
P
dfخطا
d.f فرضيه
F
مقدار
آزمون
039/0
25
2
*709/3
229/0
پيلايي
039/0
25
2
*709/3
771/0
لامبداي ويلکز
039/0
25
2
*709/3
297/0
هوتلينگ
039/0
25
2
*709/3
297/0
بزرگترين ريشه روي
01/0**pو05/0 *p

با توجه به اطلاعات جدول 16-4 مشاهده ميشود که مقدار لامبداي ويلکز برابر با 77/0 و مقدار F بدست آمده در اين آماره 709/3 است. سطح معنيداري اين مقدار با درجه آزادي 2 و 25 کمتر از 05/0 است (05/0P). اين امر نشان ميدهد که بين دانش آموزان دو گروه آزمايش و کنترل حداقل در يکي از مؤلفههاي کيفيت زندگي تفاوت معنيداري وجود دارد.
در ادامه براي پي بردن به اين نکته که دقيقاً از لحاظ کدام يک از مؤلفههاي کيفيت زندگي بين دانش آموزان دوگروه تفاوت معنيدار وجود دارد، نتايج دو تحليل کواريانس يک متغيره در متن تحليل کواريانس چند متغيره و به تفکيک دو فرضيه فرعي ارائه ميگردد؛

الف- آموزش تاب آوري بر افزايش سلامت جسماني دانشآموزان دختر مؤثر است.
جدول 17-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات سلامت جسماني
متغير
گروه
n
X
SE
F
df
P
?2
سلامت جسماني
آزمايش
15
07/66
57/1
941/6
26و1
014/0
211/0

کنترل
15
19/59
57/1

با توجه به اطلاعات جدول 17-4 مشاهده ميشود که ميانگين تعديل شده نمرات “سلامت جسماني” در دانش آموزان گروه آزمايش07/66 اما در دانش آموزان گروه کنترل 19/59 ميباشد.
همچنين نتايج تحليل کواريانس در جدول 17-4 نشان ميدهد، مقدار F بدست آمده براي تفاوت ميانگين نمرات “سلامت جسماني” بين دو گروه آزمايش و کنترل، 94/6 است و سطح معنيداري اين مقدار با درجه آزادي 1 و 26 پايينتر از 05/0 ميباشد (014/0= p، 941/6= (26و 1F (). بنابراين تفاوت ميانگين نمرات “سلامت جسماني” بين گروه آزمايش و کنترل معنيدار است و با 95 درصد اطمينان ميتوان گفت که آموزش تابآوري به طور معنيداري باعث افزايش ميزان سلامت جسماني در دانش آموزان دختر ميشود. با توجه به مقدار مجذور اتا، ميزان اين تأثير 21 درصد است.

ب- آموزش تاب آوري بر افزايش سلامت رواني (کل) مؤثر است.
جدول 18-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات سلامت رواني
متغير
گروه
n
X
SE
F
df
P
?2
سلامت رواني
آزمايش
15
80/58
89/1
660/4
26و1
040/0
152/0

کنترل
15
99/51
89/1

با توجه به اطلاعات جدول 18-4 مشاهده ميشود که ميانگين تعديل شده نمرات “سلامت رواني” در دانش آموزان گروه آزمايش80/58 اما در دانش آموزان گروه کنترل 99/51 ميباشد.
همچنين نتايج تحليل کواريانس در جدول 18-4 نشان ميدهد، مقدار F بدست آمده براي تفاوت ميانگين نمرات “سلامت رواني” بين دو گروه آزمايش و کنترل، 66/4 است و سطح معنيداري اين مقدار با درجه آزادي 1 و 26 پايينتر از 05/0 ميباشد (040/0= p، 660/6= (26و 1F (). بنابراين تفاوت ميانگين نمرات “سلامت رواني” بين گروه آزمايش و کنترل معنيدار است و با 95 درصد اطمينان ميتوان گفت که آموزش تابآوري به طور معنيداري باعث افزايش ميزان سلامت رواني در دانش آموزان دختر ميشود. با توجه به مقدار مجذور اتا، ميزان اين تأثير 15 درصد است.

-آموزش تاب آوري بر افزايش مؤلفههاي سلامت جسماني (عملکرد جسماني، مشکلات جسماني، درد جسماني و سلامت عمومي) مؤثر است.
براي بررسي تأثير آموزش تاب آوري بر افزايش مؤلفههاي سلامت جسماني (عملکرد جسماني، مشکلات جسماني، درد جسماني و سلامت عمومي) از تحليل کواريانس چند متغيره استفاده شده است. قبل از انجام اين تحليل پيشفرضهاي آن مورد بررسي قرار ميگيرد؛
الف. فرض همگني ماتريس کواريانس
جدول 19-4: آزمون باکس جهت بررسي همگني ماتريس کواريانس
Box’M
F
df 1
df 2
P
533/27
323/2
10
3748
010/0

همانطور که در جدول 19-4 مشاهده ميشود، مقدار آماره باکس برابر با 533/27 و مقدار F بدست آمده براي اين آماره 323/2 ميباشد. سطح معنيداري مقدار F محاسبه شده 01/0 است که بالاتر از 001/0 ميباشد (001/0P).بنابراين فرض همگني ماتريس کواريانس پذيرفته ميشود.
ب. فرض همگني واريانسها
جدول 20-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات مؤلفههاي سلامت جسماني
مؤلفههاي سلامت جسماني
F
df 1
df 2
P
عملکرد جسماني
777/3
1
28
062/0
مشکلات جسماني
448/2
1
28
129/0
درد جسماني
874/0
1
28
358/0
سلامت عمومي
410/3
1
28
075/0

با توجه به جدول 20-4 تست لون براي تعيين همگني واريانس ها اجراشد که تفاوت معنيداري در واريانس نمرات مؤلفههاي سلامت جسماني بين گروههاي آزمايش و کنترل مشاهده نگرديد. چرا که سطح معنيداري مقدارF بالاتر از 05/0 است (05/0P). بنابراين فرض همگني واريانسها پذيرفته ميشود.

نتايج آزمونهاي چند متغيره
جدول 21-4: نتايج آزمونهاي چند متغيره روي نمرات مؤلفههاي سلامت جسماني در دانش آموزان
P
dfخطا
d.f فرضيه
F
مقدار
آزمون
002/0
21
4
**947/5
531/0
پيلايي
002/0
21
4
**947/5
469/0
لامبداي ويلکز
002/0
21
4
**947/5
133/1
هوتلينگ
002/0
21
4
**947/5
133/1
بزرگترين ريشه روي
01/0**pو05/0 *p
با توجه به اطلاعات جدول 21-4 مشاهده ميشود که مقدار لامبداي ويلکز برابر با 469/0 و مقدار F بدست آمده در اين آماره 947/5 است. سطح معنيداري اين مقدار با درجه آزادي 4 و 21 کمتر از 05/0 است (05/0P). اين امر نشان ميدهد که بين دانش آموزان دو گروه آزمايش و کنترل حداقل در يکي از مؤلفههاي سلامت جسماني تفاوت معنيداري وجود دارد.
در ادامه براي پي بردن به اين نکته که دقيقاً از لحاظ کدام يک از مؤلفههاي سلامت جسماني بين دانش آموزان دو گروه تفاوت معنيدار وجود دارد، نتايج چهار تحليل کواريانس يک متغيره در متن تحليل کواريانس چند متغيره و به تفکيک چهار فرضيه فرعي ارائه ميگرد؛

الف- آموزش تاب آوري بر افزايش عملکرد جسماني دانشآموزان مؤثر است.
جدول 22-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات عملکرد جسماني
متغير
گروه
n
X
SE
F
df
P
?2
عملکرد جسماني
آزمايش
15
87/25
58/0
400/2
24و1
134/0

کنترل
15
46/24
58/0

با توجه به اطلاعات جدول 22-4 مشاهده ميشود که ميانگين تعديل شده نمرات “عملکرد جسماني” در دانش آموزان گروه آزمايش87/25و در دانش آموزان گروه کنترل 46/24 ميباشد.
اما با توجه نتايج تحليل کواريانس در جدول 22-4 نشان ميدهد، مقدار F بدست آمده براي تفاوت ميانگين نمرات “عملکرد جسماني” بين دو گروه آزمايش و کنترل، 40/2 است و سطح معنيداري اين مقدار با درجه آزادي 1 و 26بالاتر از 05/0 ميباشد (134/0= p، 400/2= (24و 1F (). بنابراين تفاوت ميانگين نمرات “عملکرد جسماني” بين گروه آزمايش و کنترل معنيدار نيست و ميتوان گفت که آموزش تابآوري تأثير معنيداري بر ميزان عملکرد جسماني دانشآموزان دختر ندارد.

ب- آموزش تاب آوري بر کاهش مشکلات جسماني دانشآموزان مؤثر است.
جدول 23-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات مشکلات جسماني
متغير
گروه
n
X
SE
F
df
P
?2
مشکلات جسماني
آزمايش
15
20/8
29/0
935/4
24و1
036/0
171/0

کنترل
15
19/7
29/0

با توجه به اطلاعات جدول 23-4 مشاهده ميشود که ميانگين تعديل شده نمرات “مشکلات جسماني” در دانش آموزان گروه آزمايش20/8 و در دانش آموزان گروه کنترل 19/7 ميباشد.
اما با توجه نتايج تحليل کواريانس در جدول 23-4 نشان ميدهد، مقدار F بدست آمده براي تفاوت ميانگين نمرات “مشکلات جسماني” بين دو گروه آزمايش و کنترل، 935/4 است و سطح معنيداري اين مقدار با درجه آزادي 1 و 24پايينتر از 05/0 ميباشد (036/0= p، 935/4= (24و 1F (). بنابراين تفاوت ميانگين نمرات “مشکلات جسماني” بين گروه آزمايش و کنترل معنيدار است و با 95 درصد اطمينان ميتوان گفت که آموزش تابآوري به طور معنيداري باعث کاهش ميزان مشکلات جسماني در دانش آموزان دختر ميشود. با توجه به مقدار مجذور اتا، ميزان اين تأثير 17 درصد است.
ج- آموزش تاب آوري بر کاهش درد جسماني دانشآموزان مؤثر است.
جدول 24-4: نتايج تحليل تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات درد جسماني
متغير
گروه
n
X
SE
F
df
P
?2
درد جسماني
آزمايش
15
11/10
39/0
01/24
24و1
001/0
50/0

کنترل
15
02/7
39/0

با توجه به اطلاعات جدول 24-4 مشاهده ميشود که ميانگين تعديل شده نمرات “درد جسماني” در دانش آموزان گروه آزمايش11/10و در دانش آموزان گروه کنترل 02/7 ميباشد.
همچنين با توجه نتايج تحليل کواريانس در جدول 24-4 نشان ميدهد، مقدار F بدست آمده براي تفاوت ميانگين نمرات “درد جسماني” بين دو گروه آزمايش و کنترل، 01/24 است و سطح معنيداري اين مقدار با درجه آزادي 1 و 24پايينتر از 05/0 ميباشد (001/0= p، 01/24= (24و 1F (). بنابراين تفاوت ميانگين نمرات “مشکلات جسماني” بين گروه آزمايش و کنترل معنيدار است و با 95 درصد اطمينان ميتوان گفت که آموزش تابآوري به طور معنيداري باعث کاهش ميزان درد جسماني در دانش آموزان دختر ميشود. با توجه به مقدار مجذور اتا، ميزان اين تأثير 50 درصد است.
د- آموزش تاب آوري بر افزايش سلامت عمومي دانشآموزان مؤثر است.
جدول 25-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات سلامت عمومي
متغير
گروه
n
X
SE
F
df
P
?2
سلامت عمومي
آزمايش
15
39/23
79/0
448/12
24و1
002/0
342/0

کنترل
15
01/19
79/0

با توجه به اطلاعات جدول 25-4 مشاهده ميشود که ميانگين تعديل شده نمرات “سلامت عمومي” در دانش آموزان گروه آزمايش39/23 و در دانش آموزان گروه کنترل 01/19 ميباشد.
همچنين با توجه نتايج تحليل کواريانس در جدول25-4 نشان ميدهد، مقدار F بدست آمده براي تفاوت ميانگين نمرات “سلامت عمومي” بين دو گروه آزمايش و کنترل، 45/12 است و سطح معنيداري اين مقدار با درجه آزادي 1 و 24پايينتر از 05/0 ميباشد (001/0= p، 448/12= (24و 1F (). بنابراين تفاوت ميانگين نمرات “سلامت عمومي” بين گروه آزمايش و کنترل معنيدار است و با 95 درصد اطمينان ميتوان گفت که آموزش تابآوري به طور معنيداري باعث افزايش ميزان سلامت عمومي در دانش آموزان دختر ميشود. با توجه به مقدار مجذور اتا، ميزان اين تأثير 34 درصد است.

-آموزش تاب آوري بر افزايش مؤلفههاي سلامت رواني (سرزندگي، عملکرد اجتماعي، مشکلات هيجاني، سلامت روان) مؤثر است.
براي بررسي تأثير آموزش تاب آوري بر افزايش مؤلفههاي سلامت رواني (سرزندگي، عملکرد اجتماعي، مشکلات هيجاني و سلامت روان) از تحليل کواريانس چند متغيره استفاده شده است. قبل از انجام اين تحليل پيشفرضهاي آن مورد بررسي قرار ميگيرد؛
الف. فرض همگني ماتريس کواريانس
جدول 26-4: آزمون باکس جهت بررسي همگني ماتريس کواريانس
Box’M
F
df 1
df 2
P
791/18
586/1
10
3748
104/0

همانطور که در جدول 26-4مشاهده ميشود، مقدار آماره باکس برابر با 791/18 و مقدار F بدست آمده براي اين آماره 586/1

پایان نامه
Previous Entries گروه کنترل، دانش آموزان دختر، سلامت روان Next Entries منابع پایان نامه درمورد توسعه شهر، شبکه معابر