سلامت روان، مصرف مواد، سوء مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

رفتارهاي پرخطر با سلامت روان در دانشجويان دانشگاه بوعلي در سال تحصيلي 92- 1391. پايان نامهي کارشناسي روانشناسي از دانشگاه بو علي سينا همدان.
– رشيد، خسرو. مارابي، آرمان 1391، بررسي رفتار پرخطر در دانشجويان دانشگاه بوعلي در سال تحصيلي 92- 1391. پايان نامهي کارشناسي روانشناسي از دانشگاه بو علي سينا همدان.
– رضايي، فاطمه.احدي، حسن. شريفي، حسن پاشا .كريمي، يوسف. 1386، رابطه كيفيت زندگي والدين با عملكرد مدرسه اي دانش آموزان شهر اصفهان، دانش و پژوهش در روانشناسي. دوره نهم، شماره 33،131-148.
– ريو، جان مارشال. 1992، انگيزش و هيجان. ترجم? يحيي سيد محمدي، نشر ويرايش. تهران (1378).
– زارع بهرام آبادي، مهدي. دره، ايمان. اژدري، گلناز 1389، رابط? بين دلبستگي شغلي، مسئوليت پذيري و تحليل عاطفي با رضايت شغلي. فصلنامه فرهنگ مشاوره، سال اول، شماره 4، 5-24.
– زارعي، فرشاد. خاکباز، حميد. کرمي، حوريه 1389، اثربخشي آموزش مهارت خودآگاهي بر کاهش رفتارهاي پرخطر ارتباط با جنس مخالف در معتادان، فصلنامه اعتياد پژوهي سوء مصرف مواد، سال چهارم، شماره 15، 63 – 69.
– زاهد بابلان، عادل. رضايي جمالويي، حسن. حرفتي سبحاني، رعنا 1391، رابط? دلبستگي به خدا و تاب آوري با معناداري در زندگي دانشجويان، مجله دانش و پژوهش در روانشناسي کاربردي، سال سيزدهم، شماره 3، 75- 85.
– زرين کلک، حميدرضا. 1389، تأثير آموزش مؤلفه‌هاي تاب آوري بر کاهش سطح اعتيادپذيري و تغيير نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه ساکن در حومه تهران نسبت به مصرف مواد، مجله اعتيادپژوهي، سال سوم، شماره 11. 115-137.
– زينلي پور، حسين. زارعي، اقبال. زندي نيا، زهره 1388، خودكارآمدي عمومي و تحصيلي دانش آموزان و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي. پژوهش نامه ي مطالعات روانشناسي تربيتي، شماره9(3)، 28-13.
– ساعي، علي 1381، تحليل آماري در علوم اجتماعي، انتشارات کيان مهر. تهران.
– ساماني، سيامك. جوكار، بهرام. صحراگرد، نرگس. 1386، تاب آوري سلامت رواني و رضايت مندي از زندگي. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، سال سيزدهم شماره 295، 3- 290.
– سعيدي، علي 1387، مديريت مهارت‌هاي استرس در نوجوانان، مجله پيوند، شماره 350، 32- 33.
– سليماني بجستاني، حسين. اعتمادي، احمد. دلاور، علي 1389، مقايسه اثربخشي مشاوره به شيوه آدلري و بازسازي شناختي مبتني بر تمثيل، بر تاب آوري دانشجويان، فرهنگ مشاوره و روان درماني، شماره 1، 49-74.
– سليماني بجستاني، حسين 1388، مقايسه اثربخشي مشاوره به شيوه آدلري و بازسازي شناختي مبتني بر تمثيل بر سلامت رواني، تاب آوري و اميدواري دانشجويان دانشكده روانشناسي علامه طباطبايي. پايان نامه دكتري در رشته مشاوره. دانشكده روانشناسي علامه طباطبايي.
– سليماني نيا، ليلا. جزايري، علي رضا. محمدخاني، پروانه 1384، نقش سلامت روان در ظهور رفتارهاي پرخطر نوجوانان، فصلنام? علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال پنجم، شماره 19، 75-90.
– سليماني نيا، ليلا 1386، تفاوت‌هاي جنسيتي نوجوانان در ارتکاب انواع رفتارهاي پرخطر، فصلنامه مطالعات جوانان، شماره 8 و 9 (3)، 80- 99.
– سميعي، مرسده. رفيعي، حسين. طاهري نخست، حميدرضا 1381، نيم رخ رواني اجتماعي معتادان نوجوان ايراني. مجله توان بخشي، سال هشتم، شماره 10، 62-56.
– سيد محمودي، جواد. رحيمي، چنگيز. محمدي، نوراله 1390، عوامل مؤثر بر تاب آوري در افراد مواجه شده با ضربه رواني، پژوهش‌هاي روانشناسي باليني و مشاوره، دوره اول، شماره 1 ، 5 – 14.
– شاملو، سعيد 1372، بهداشت رواني، انتشارات رشد. تهران.
– شجاعي، ستاره. به پژوه، احمد. شکوهي يکتا، محسن. غباري، باقر 1391، پيش بيني نشانه‌هاي سلامت رواني بر اساس تاب آوري در خواهران و برادران نوجوان دانش آموزان با کم توان ذهني شهر شيراز در سال تحصيلي 91-1390، فصلنام? افراد استثنايي، سال دوم، شماره 6، 21 – 46.
– شفيع آبادي، عبدالله. ناصري، غلامرضا 1380، نظريه‌هاي مشاوره و روان درماني، مرکز نشر دانشگاهي، تهران.
– شکيبايي، فرشته. تهراني دوست، مهدي. شهريور، زهرا. آثاري، شروين 1383، گروه درماني مديريت خشم با رويکرد شناختي- رفتاري در نوجوانان مؤسسه اي، تازه‌هاي علوم شناختي، سال ششم، شماره 1و2، 59 – 66.
– شيلينگ، لوئيس (بي تا)، نظريه‌هاي مشاوره (ديدگاه‌هاي مشاوره)، ترجمه خديجه آرين، چاپ پنجم، تهران، انتشارات اطلاعات، 1384.
– صادقان، مهناز 1384، با احساستان روراست باشيد ( روش‌هاي برقراري ارتباط مؤثر با خود و ديگران)، مجله رشد معلم، شماره 192. 28 – 29.
– صالح بلوردي، آناهيتا. پاشا شريفي، حسن. 1389، بررسي رابطه خودآگاهي در موقعيت شغلي با رضايت شغلي مديران فروش سازمان مديريت صنعتي ايران، فصلنامه تازه‌هاي صنعتي- سازماني، سال اول، شماره2، 21 -27.
– صرامي، حميد. 1388، اعتماد بنفس، مهم ترين عامل در پيش گيري از گرايش فرزندان به رفتارهاي پرخطر، مجله پيوند، شماره 363، 27 – 27.
– ضميري نژاد، سميه. گلزاري، محمود. برجعلي، احمد. حجت، سيدکاوه. اکابري، سيد آرش. 1391، مقايسه اثربخشي آموزش تاب آوري بصورت گروهي و شناخت درماني گروهي بر کاهش ميزان افسردگي دانشجويان دختر خوابگاهي، مجله دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي، شماره 4(4)، 631- 638.
– طارميان، فرهاد 1382، سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان (مفاهيم نظريه هاي پيشگيري). انتشارات تربيت. تهران.
– طهراني زاده، مريم. رسول زاده، كاظم. آزادفلاح، پرويز 1384، ؛” بررسي مقايسه اي نگرش هاي ناكارآمد در دختران فراري و عادي”. رفاه اجتماعي؛ سال پنجم، شماره 19، 205 – 224.
– فتي،لادن. موتابي، فرشته. محمدخاني، شهرام . كاظم‌زاده عطوفي، مهرداد 1385، آموزش مهارت‌هاي زندگي ويژه دانشجويان، نشر دانژه. تهران.
– قاسمي، نظام الدين. کج باف، محمدباقر. ربيعي، مهدي 1390، اثربخشي گروه درماني مبتني بر کيفيت زندگي بر بهزيستي ذهني و سلامت روان، مجل? روانشناسي باليني، سال سوم، شماره 2، 23 -33.
– کامکار، مهديس 1381، نوجواني و بي مبالاتي جنسي، مجله رفاه اجتماعي، شماره 5، 143 – 162.
– کاوه، منيژه 1388، تدوين برنامه افزايش تاب آوري در برابر استرس و تأثير آموزش آن بر مؤلفه‌هاي کيفيت زندگي والدين داراي کودک کم توان ذهني خفيف. پايان نامه دکتري در رشته روانشناسي استثنايي. دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي علامه طباطبايي.
– کاوه، منيژه. عليزاده، حميد. دلاور، علي. برج علي، احمد 1390، تدوين برنامه افزايش تاب آوري در برابر استرس و تأثير آموزش آن بر مؤلفه‌هاي کيفيت زندگي والدين داراي کودک کم توان ذهني، فصلنام? ايراني کودکان استثنايي، سال يازدهم، شماره2، 119 – 140.
– کريمي، محمود. نيک نامي، شمس الدين. حيدرنيا، عليرضا، رمضان خاني، علي 1383، تأثير برنامه‌ي آموزش بهداشت بر رفتارهاي پيشگيري کننده از ايدز در زندان، مجله‌ي علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين، دوره هشتم، شماره‌ي 1، 40-45.
– کلمز، هريس. بين، رينولد 1385، آموزش مسئوليت به کودکان. ترجمه پروين علي پور، چاپ هفتم، انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد.
– کيخاوني، ستار. محمدزاده، جهانشاه. محمدي، جلال. نصراللهي، عباس. بيگلري پير احمدوند، مهرداد. رضايي، راحله. رضايي طاويراني، کبري 1391، رابطه تاب آوري و سلامت روان با آسيب پذيري در برابر مواد مخدر در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ايلام در سال تحصيلي 90-89، فصلنامه تاريخ پزشکي، سال چهارم، شماره 13، 67-84.
– گشتاسبي، آزيتا 1383، بررسي كيفيت زندگي وابسته به سلامت در تهران، خلاصه مقالات اولين همايش سراسري كيفيت زندگي، دانشگاه تربيت مدرس.
– گلاسر، ويليام 1925، مدارس بدون شکست، ترجمه ساده حمزه، انتشارات رشد، چاپ چهارم، تهران. (1384).
– گلاسر، ويليام 1989، مدارس بدون شکست. ترجمه ساده حمزه و مژده حمزه تبريزي، نشر آشيان.تهران، 1384).
– اللهياري، عباسعلي 1376، تعيين پرخاشگري نوجوانان بر حسب مؤلفه‌هاي شخصيت و بررسي رابط? اين مؤلفه‌ها و سطح پرخاشگري با مؤلفه‌هاي شخصيتي پدران و تأثير شيوه درمانگري تنيدگي زدايي بر پرخاشگري. رساله دکتري، دانشگاه تربيت مدرس.
– مارنات، گري گراث 1997، راهنماي سنجش رواني. ترجمه حسن پاشا شريفي و محمدرضا نيکخو. جلد دوم، چاپ سوم. انتشارات رشد. تهران(1378).
– ماهر، فرهاد 1383، رفتارهاي پرخطر در اوقات فراغت جوانان، روندها و الگوها. فصلنام? مطالعات جوانان، شماره 1(6)، 143- 118.
– محمدخاني، پروانه. سليماني نيا، ليلا. جزايري، عليرضا 1384، نقش سلامت روان در ظهور رفتارهاي پرخطر نوجوانان، مجله رفاه اجتماعي، دوره پنجم، شماره 19، 75 – 90.
– محمدخاني، روانه. 1383، همه گيرشناسي افكار خودكشي و اقدام به خودكشي در دختران مناطق پرخطر ايران. فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي. سال چهارم، شماره 14، 173-157.
– محمدي، مسعود 1384، بررسي عوامل مؤثر بر تاب آوري در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد، پايان نامه دکتري، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
– مرادحاصل، مهدي 1382، روايت تجربه‌ها، چهارراه نوجواني، خشونت، مجله پيوند، شماره 289، 18 – 21.
– مرعشيان، فاطمه. 1390، بررسي نقش زنان به عنوان مادران خانواده در ارتکاب انواع رفتارهاي پرخطر نوجوانان، فصلنام? علمي پژوهشي زن و فرهنگ، سال دوم، شماره هفتم، 109-122.
– مقامع، افسانه 1372، اهميت دوست در دوران کودکي و نوجواني، پيوند، شماره 172، 24 – 27.
– ملک شاهي، فريده. مومن نصب، مرضيه 1386، تأثير برنامه‌ي آموزش پيشگيري از رفتارهاي پرخطر بر آگاهي و نگرش مربيان بهداشت مدارس ابتدايي خرم آباد 1384. فصلنامه‌ي علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي لرستان، دوره نهم، شماره 2، 54-47.
– موريس. جي. الياس بي تا)، 1380، يادگيري و آموزش مهارت‌هاي اجتماعي و عاطفي، ترجمه فرهمنديان. مؤسسه فرهنگي انتشارات بينش، تهران.
– مومني، خدامراد.شهبازي راد، افسانه 1391، رابطه معنويت، تاب آوري و راهبردهاي مقابله اي با كيفيت زندگي دانشجويان، مجله علوم رفتاري، شماره 20، 97 – 104.
– ميري، ميرنادر. بهرامي احسان، هادي 1389، رابطه مذهب گرايي و عوامل جمعيت شناختي با سوء مصرف مواد در دانشجويان، روانشناسي و دين، سال سوم، شماره 12. 109 – 126.
– ميکاييلي، نيلوفر. مختارپورحبشي، الهام. ميسمي، سهيلا 1391، نقش حمايت اجتماعي ادراک شده، راهبردهاي مقابله‌اي و تاب آوري در پيش بيني کيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس، يافته‌هاي نو در روانشناسي، سال هفتم، شماره 23، 5-17.
– نائينيان، محمدرضا. گوهري، زکيه. مطلبي نژاد، سکينه. بلوچان، معصومه 1392، بررسي مقدماتي پايايي و اعتبار مقياس بهزيستي شخصي( کيفيت زندگي) نسخه دانش آموزان (PWI-SC)، روانشناسي باليني و شخصيت، سال بيستم، دوره جديد، شماره 9، 119-128.
– نجفي، کيومرث. آوخ، فرهاد. خلخالي، سيد محمد رسول. نظيفي، فاطمه.فقيرپور، مقصود. فرهي، حسن 1384، شيوع مصرف مواد در دانش آموزان دبيرستاني شهر رشت، انديشه و رفتار، سال يازدهم، شماره 2، 187-193.
– نيک آذين، امير. شعيري، محمدرضا. نائينيان، محمدرضا. 1392، کيفيت زندگي مرتبط با سلامت در نوجوانان: تفاوت هاي بهداشت رواني، وضعيت اجتماعي- اقتصادي، جنس و سن، روانشناسي تحولي، سال نهم، شماره 35، 271- 281.
– نورعليزاد? ميانجي، مسعود. بشيري، ابوالقاسم. جان بزرگي، مسعود. 1391، رابط? خدااگاهي با خودآگاهي، روانشناسي و دين، سال پنجم، شماره 3، 5- 24.
– نوري قاسم آبادي، ربابه. پروانه، محمدخاني 1377، برنامه آموزشي مهارتهاي زندگي، تهران، معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي کشور، تهران.
– ويسي، مختار، عاطف وحيد، محمد کاظم، رضايي، منصور 1379، تأثير استرس شغلي بر خشنودي و سلامت روان، اثر تعديل کننده سرسختي و حمايت اجتماعي. فصلنامه انديشه و رفتار، دوره 6، شماره2و 3، 78-70.
– هاشمي، لادن. لطيفيان، مرتضي 1388، بررسي رابط? بين کمال گرايي و جهت گزيني هدف در ميان دانش آموزان پيش دانشگاهي دولتي (با گرايش هاي علوم تجربي و رياضي)، مطالعات روانشناختي، دوره 5، شماره 3، 9-26.
– همتي،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد دوره بازگشت، بهداشت روان، توسعه شهر Next Entries منابع پایان نامه درمورد محل سکونت، جبران خسارات، مصرف مواد