سلامت روان، عزت نفس، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

كتاب هاي درسي و ارتباط بيشتر با پدران و مادران پيشنهاد مي‌شود.
– پيشنهاد مي شود” برنامه آموزش مولفه هاي تاب آوري” با برنامه هاي آموزشي ديگر مورد مقايسه قرار گيرد تا اثربخشي آن نسبت به برنامه هاي ديگر مشخص شود.
– پيشنهاد مي شود در صورت وجود امکانات اين پژوهش در نمونه هاي بزرگتر و مناطق و شهرهاي مختلف اجرا شود تا امکان تعميم آن به جوامع مختلف وجود داشته باشد.
– همچنين پيشنهاد مي شود بعد از اجراي برنامه به فواصل زماني شش ماه، يک سال و دوسال مطالعات پيگيري انجام شود تا ميزان ثبات نتايج تحقيق مورد بررسي قرار گيرد.

منابع

منابع فارسي
– آزادي، سارا. آزاد، حسين 1389، بررسي رابطه حمايت اجتماعي، تاب آوري و سلامت رواني دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه‌هاي شهر ايلام. مجل? علمي- پژوهشي طب جانباز، سال سوم، شماره (12) ، 48-58.
– ابوالقاسمي، عباس.کيامرثي، آذر. آق، عبدالصمد 1390، ارتباط رفتارهاي ديني و خودآگاهي با نارسايي‌هاي شناختي در ميانسالان، روانشناسي و دين، سال چهارم، شماره چهارم، 27- 41.
– احمدي، غلامعلي 1380، کاربرد روش حل مسأله در آموزش علوم، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 65، 11- 46.
– احمدي،خدابخش.عبديان، شهره.سليمي، سيدحسين 1389، ارتباط مهارت حل مسأله و رضايت زناشويي. روانشناسي معاصر(ويژه نامه)، شماره پنجم، 46-44.
– اعزازي، شهلا1380، خشونت خانوادگي، نشر سالمي. تهران.
– افروز، غلامعلي. معتمدي، فرزانه 1384، “خودكارآمدي و سلامت رواني در دانش آموزان عادي و تيزهوش” روانشناسي ايران، شماره 6. 5 – 69.
– اکبري، ابوالقاسم 1381، مشکلات نوجواني و جواني، نشر ساوالان. تهران.
– اکبري، مهرداد. رازع، حسين 1391، پيش بيني رفتارهاي مخاطره آميز در نوجوانان و ارتباط آن با هيجان طلبي و سبک هاي تصميم گيري، پژوهش در سلامت روانشناختي، دوره ششم، شماره اول، 57-65.
– البرزي، شهلا. محبوبه، البرزي 1385، بررسي رابط? خودمختاري و کيفيت زندگي در دانشجويان استعدادهاي درخشان دانشگاه هاي شيراز، روانشناسي 39، سال دهم، شماره 3، 321-334.
– امامي، طاهره. فاتحي زاده ، مريم. عابدي، محمدرضا 1385، مقايسه اثربخشي دو شيوه شناختي- رفتاري و آموزش والدين در افزايش عزت نفس دانش آموزان، مجله دانش و رفتار، شماره 19، 65 – 74.
– انصاري جابري، علي. راوري، علي. کاظمي، مجيد. 1380،” تأثير روزه رمضان بر عزت نفس دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي و پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان”، مجله انديشه و رفتار، سال هفتم، شماره 1 و 2، 63 – 67.
– بابايي، نگار 1385، بررسي روش‌هاي تقويت عزت نفس در نوجوانان، مجله رشد مشاور مدرسه، دوره يکم، شماره 4 ، 8 – 17.
– باريكاني،آمنه 1387، رفتارهاي پرخطر در نوجوانان مدارس راهنمايي و دبيرستان هاي شهر تهران، روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، شماره 53، 192- 198.
– باقري، خسرو 1374، نگاهي دوباره به تعليم و تربيت اسلامي، انتشارات مدرسه، تهران.
– بحرينيان، سيد عبدالمجيد. قائدي، غلامحسين. ياسمي،محمدتقي. ثقه الاسلام، طاهره 1383، بررسي سوء مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، سال تحصيلي 81-80 طب و تزكيه، شماره 53، 78-66.
– بخشايش، عليرضا 1390، بررسي رابطه توکل بر خدا، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان، مجله روانشناسي و دين، سال چهارم، شماره دوم، 79 – 98.
– براتي، مجيد. وردي پور، حميدالله. جليليان، فرزاد. 1390، وضعيت سوء مصرف مواد محرک و توهم زا و عوامل پيش بيني کننده ي آن در ميان دانشجويان، مجله ي اصول بهداشت رواني، سال13، شماره 4، 383- 374.
– بريس، نيکلا 1389، تحليل دادههاي روانشناسي با برنامهspss ، ترجمه خديجه عليآبادي، انتشارات دوران.
– بشارت، محمدعلي. صالحي، مريم. شاه محمدي، خديجه. نادعلي، حسين. زبردست، عذرا. 1387، رابط? تاب آوري و سخت کوشي با موفقيت ورزشي و سلامت رواني در ورزشکاران. مجل? روانشناسي معاصر، دوره سوم، شماره 2، 38- 49.
– بشارت، محمدعلي. و عباس پور دوپلاني، طاهره. 1389، رابط? راهبردهاي فراشناختي و خلاقيت با تاب آوري در دانشجويان. يافته‌هاي نو در روانشناسي، دوره پنجم، شماره 14، 111-124.
– بشارت، محمدعلي، 1386، تاب آوري، آسيب پذيري و سلامت رواني، مجله علوم روانشناختي، دوره ششم، شماره 24، 373-383.
– بهرامي، هادي. عباسيان فرد، مهرنوش 1389، بررسي رابطه ي خودكارآمدي با انگيزه ي پيشرفت در دانش آموزان دختر دوره پيش دانشگاهي شهر تهران، فصلنامه آموزشي، تحليلي و اطلاع رساني، دوره ششم، شماره1، 4 – 7.
– بهزادپور، سمانه. مطهري، زهراسادات. گودرزي، پگاه. 1392، رابطه ي بين حل مسأله و تاب آوري با ميزان رفتارهاي پرخطر در بين دانش آموزان داراي پيشرفت تحصيلي بالا و پايين، مجله ي روانشناسي مدرسه، دوره ي دوم، شماره 4، 25- 42.
– بيابانگرد، اسماعيل 1382، روانشناسي نوجوانان. نشر فرهنگ اسلامي، تهران.
– بيابانگرد، اسماعيل 1376، روش‌هاي افزايش عزت نفس در کودکان و نوجوانان،انتشارات انجمن اولياء و مربيان، تهران.
– پروين، کريس 1376، بنيادهاي شناختي روانشناسي باليني، ترجمه محمود عليلو و عباس بخشي پور، نشر روان پويا. تهران.
– پوپ، اليس. مک هال، سوزان. کري هد، ادوارد. 1374، افزايش احترام به خود در کودکان و نوجوانان، ترجمه پريسا تجلي ،انتشارات رشد. تهران.
– پورافكاري، نصرت الله. 1389، فرهنگ جامع روانشناسي- روان پزشكي، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران.
– پورحسين دناک، مژده. نوراني پور، رحمت الله. وکيلي، پريوش1388، بررسي ميزان سودمندي آموزش مديريت خشم در کاهش مهار خشم در دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه منطقه 13 شهر تهران. پژوهش‌هاي مشاوره، دوره هشتم، شماره 31، 27 – 44.
– ترصفي،مهديه1391، تاب آوري در دانش آموزان و نقش مشاوران، رشد مشاور مدرسه، دوره هشتم، شماره 2، 12- 15.
– ترقي جاه، صديقه. حمديه، مصطفي. يعقوبي، نرگس 1389، عوامل پيش بيني کننده مصرف سيگار و قليان در دانشجويان دانشگاه هاي دولتي، مجله پژوهشي پزشکي، دوره سي و چهارم، شماره 4، 249- 256.
– جرگه، مراد 1388، بررسي برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي، اضطراب و افسردگي بيماران جراحي پيوند عروق كرونر، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه بوعلي سيناي همدان.
– جليلي، علي. حسينچاري، مسعود 1389، تبيين تاب آوري روانشناختي بر حسب خودکارآمدي در دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار، نشري? رشد و يادگيري حرکتي- ورزشي، شماره 6، 131- 153.
– جوکار، بهرام 1386، نقش واسطه‌اي تاب آوري در رابط? بين هوش هيجاني و هوش عمومي با رضايت از زندگي. روانشناسي معاصر،شماره4، 3-12.
– جينزبرگ، هربرت 1371، ” رشد عقلاني کودک از ديدگاه پياژه” ترجمه، حقيقي، فريدون. وشريفي، فريده. انتشارات فاطمي، تهران.
– چلبي،مسعود 1375، جامعه شناسي نظم، نشر ني. تهران.
– حاجتي، فرشته السادات. اکبرزاده، نسرين. خسروي، زهره 1387، تاثير آموزش برنامه ترکيبي درمان شناختي رفتاري با رويکرد مثبت گرايي بر پيشگيري از خشونت نوجوانان شهر تهران، مطالعات روانشناختي، دوره سوم، شماره 3، 35-56.
– حجازي، الهه. سليماني، حميده 1389، کيفيت دوستي، تقابل دوستي و تاب آوري، مجل? علوم رفتاري، دوره چهارم، شماره 4، 319 – 326.
– حسين زاده، علي1390، راهکارهاي ارتباط مؤثر با جوانان و نوجوانان، فصلنامه علمي- تخصصي کودک، نوجوان و رسانه، سال اول، شماره 1و 2، 26 – 54.
– حسيني قمي، طاهره 1391، مسئوليت پذيري در دانش آموزان، رشد مشاور مدرسه، دوره هفتم، شماره 2، 16- 19.
– حسيني قمي، طاهره. ابراهيمي قوام، صغري. علومي، زهره. 1389، اثربخشي آموزش تاب آوري بر سطح كيفيت زندگي مادران داراي فرزندان 10-13 ساله مبتلا به سرطان در بيمارستان امام خميني(ره) تهران، فصلنامه مطالعات روانشناسي باليني، سال اول. شماره 1، 78-100.
– حسيني قمي، طاهره 1391، هدف گزيني در زندگي، رشد مشاور مدرسه، شماره27، 22 – 23.
– حسيني نسب، داوود . وجدان پرست، حسين 1381، ” بررسي رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان علوم پايه و علوم انساني مراکز تربيت معلم”، نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني تبريز، دوره چهل و پنجم ، شماره(184-183)، 101- 126.
– حق رنجبر، فرخ. کاکاوند، عليرضا. برجعلي، احمد. برماس، حامد1390، تاب آوري و کيفيت زندگي مادران داراي فرزندان کم توان ذهني، دوره اول، شماره1، 177-187.
– حميد، نجمه. کيخسرواني، مولود.باباميري، محمد. دهقاني، مصطفي1391، بررسي رابط? سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، فصلنام? علمي- پژوهشي جنتاشاپير، دور? سوم، شمار? 2، 331-338.
– حيدري، سوري. شوهي زاده، رضا. فرخ شاد، امين. كبيري، فاطمه1390، رفتارهاي پرخطر، مجله بهورز، دوره بيست و دوم، شماره 3، 27-29.
– خداجوادي، رحم. آقابخشي، حبيب. رفيعي،حسن. عسگري، علي. بيان معمار، احمد. عبدي زرين، سهراب. 1390، رابط? کارکرد خانواده و تاب آوري در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبيرستاني مدارس پرخطر، فصلنامه علمي- پژوهشي رفاه اجتماعي، سال يازدهم، شماره 41، 421- 444.
– خلج آبادي فراهاني، فريده. عبادي فرد آذر، فربد 1382، مقايسه‌ي تأثير آموزش پيشگيري از ايدز توسط گروه همسالان و بزرگسالان بر آگاهي، نگرش و خودبسندگي دانش آموزان دختر دبيرستاني، منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران با استفاده از مدل تئوري شناختي- اجتماعي سال 1382-1381. فصلنامه باروري و ناباروري، شماره 5، 77-91.
– داجن،اچ. مايکل شي، دبليو 2000، روانشناسي اعتياد(سنجش و درمان). ترجمه بايرامعلي رنجگر. انتشارات روان. تهران (1383).
– داوري، عليرضا. تفکري، محمدرضا. کاظمي، فاطمه 1385، مهارت خودآگاهي، فصلنامه بهورز، شماره 1(3)، 35- 26.
– دبيرخانه‌ي کار گروه کشوري پيشگيري از عفونت اچ‌اي وي و ايدز و کنترل آن 1386، گزارش جمهوري اسلامي درباره‌ي پايش اعلانيه تعهد مصوب اجلاس ويژه‌ي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در زمينه‌ي اچ‌اي وي و ايدز( زير نظر علويان، س. م و گويا، م) مرکز مديريت بيماري‌هاي وزارت بهداشت، تهران.
– درتاج، فريبرز. مصائبي، اسدالله. اسدزاده، حسن. 1388، تأثير آموزش مديريت خشم بر پرخاشگري و سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر 15-12 ساله، فصلنام? روانشناسي کاربردي، سال سوم، شماره 4 (12)، 62-72.
– رئيس دانا، فريبرز.غروي، احمد 1380، بازار مصرف مواد مخدر در ايران و تهران، فصلنامه علمي رفاه اجتماعي، سال اول، شماره 1، 80-74.
– رباني خراسگاني، علي. كيانپور، مسعود 1384، در آمدي بر رويكردهاي نظري و تعاريف عملي مفهوم كيفيت زندگي، نشريه مددكاري اجتماعي، دوره پنجم ، شماره 4،42-57.
– رحيمي احمدآبادي، سميه. آقامحمديان شعرباف، حميدرضا. مدرس غروي، مرتضي. کارشکي، حسين 1393، بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري در کاهش خشم مبتلايان به ضربه سر، مجل? علمي پزشکي قانوني، دوره بيستم، شماره 2، 37 – 45.
– رحيمي موقر، آفرين. سهيمي ايزديان، الهه 1384، وضعيت مصرف مواد در دانش آموزان كشور. فصلنامه علمي- پژوهشي رفاه اجتماعي، سال پنجم، شماره 19، 29-9.
– رحيمي موقر، آفرين. سهيمي ايزديان، الهه. يونسيان، مسعود 1385، مطالعه مروري وضعيت مصرف مواد در دانشجويان كشور. مجله پايش، سال پنجم، شماره 5، 104-83.
– رحيمي، مهدي 1386، تأثير الگوهاي ارتباطي خانواده بر کيفيت زندگي گروهي از دانش آموزان، پايان نامه کارشناسي ارشد بخش روانشناسي تربيتي ، دانشگاه شيراز.
– رحيميان بوگر، اسحاق. اصغرنژادفريد، علي اصغر. 1387، رابطه سرسختي روانشناختي و خودتاب آوري با سلامت روان در جوانان و بزرگسالان بازمانده از زلزله شهرستان بم و مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار). سال چهاردهم، شماره 1، 62 – 70.
– رسولي، فاطمه. 1389، اثربخشي آموزش کنترل خشم بر افزايش تاب آوري در نوجوانان در معرض خطر اعتياد، اعتيادپژوهي، سال چهارم، شماره 16، 7 – 24.
– رشيد، خسرو و شاه اميري فتاحي ، مصطفي 1391، بررسي رابطهي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد توسعه شهر، حقوق و دستمزد، اوقات فراغت Next Entries منابع پایان نامه درمورد دوره بازگشت، بهداشت روان، توسعه شهر