سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

از خطای 05/0 کوچکتر است در نتیجه قصه‌درماني همراه با نمايش خلاق بر عزت‌نفس اجتماعي كودكان اثر معناداری داشته و میزان این تاثیر 27/0 با توان آماری 77/0 بوده.
فرضیه فرعي دوم : قصه درماني همراه با نمايش خلاق بر عزت‌نفس خانوادگي كودكان اثر دارد
با در نظر داشتن میزان خطا (تفاوت‌های فردی) در متغیر اجتماعي سطح معناداری (4/0=P) به دست آمده از خطای 05/0 بزرگتر است و ازنظر آماري معنادار نيست به عبارت ديگر متغير مستقل (قصه درماني همراه با نمايش خلاق) بر روي متغير وابسته (عزت‌نفس خانوادگي) اثر نداشته است.
فرضیه فرعي سوم : قصه درماني همراه با نمايش خلاق بر عزت‌نفس تحصيلي كودكان اثر دارد
با در نظر داشتن میزان خطا (تفاوت های فردی) در متغیر تحصيلي سطح معناداری (2/0=P ) به دست آمده از خطای 05/0 بزرگتر است و ازنظر آماري معنادار نيست به عبارت ديگر متغير مستقل (قصه درماني همراه با نمايش خلاق) بر متغير وابسته (عزت‌نفس تحصيلي) تاثير نداشته است.
فرضیه فرعي چهارم : قصه‌درماني همراه با نمايش‌خلاق بر عزت‌نفس جسمي كودكان اثر دارد
با در نظر داشتن میزان خطا (تفاوت‌های فردی) در متغیر عزت‌نفس عمومي سطح معناداری (04/0=P ) به دست آمده از خطای 05/0 کوچکتر است در نتیجه می‌توان گفت قصه درماني همراه با نمايش خلاق بر عزت‌نفس عمومي(جسمي) اثر معناداری داشته است و میزان این تاثیر 20/0 با توان آماری 70/0 بود.

جدول ‏810: مقایسه جفتی گروه‌ها در متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته
گروهها
میانگین
تفاوت میانگین بين گروهها
خطای انحراف استاندارد
سطح معناداری
عزت‌نفس کلی

آزمایش
13/27
51/4
51/1
006/0

کنترل
61/22

اجتماعي
آزمایش
86/9
55/2
87/0
007/0

کنترل
3/7

خانوادگي

آزمایش
46/4
07/0-
66/0
915/0

کنترل
53/4

تحصيلي
آزمایش
06/4
83/0
53/0
128/0

کنترل
23/3

جسمي
آزمایش
4/9
4/1
77/0
04/0

کنترل
8

با توجه به نتایج جدول فوق پس از حذف اثرات کوواریانس نتایج زیر به شرح ذیل می‌باشد.
در متغیر عزت‌نفس كلي تفاوت میانگین نمره‌ها بین گروه آزمایش وکنترل معنادار بود (05/0>006/0=P).
در متغیر عزت‌نفس اجتماعي تفاوت میانگین نمره‌ها بین گروه آزمایش و کنترل معنادار بود (05/0>007/0=P).
در متغیر عزت‌نفس خانوادگي تفاوت میانگین نمره‌ها بین گروه آزمایش و کنترل معنادار نبود (05/0 >915/0=P).
در متغیر عزت‌نفس تحصيلي تفاوت میانگین نمره‌ها بین گروه آزمایش و کنترل معنادار نبود (05/0 >128/0=P).
در متغیر عزت‌نفس جسمي تفاوت میانگین نمره‌ها بین گروه آزمایش و کنترل معنادار (05/0> 04/0=P).

9 فصل پنجم
10 بحث و نتیجه‌گیری

پایان نامه
Previous Entries پیش آزمون، سطح معنادار، گروه کنترل Next Entries دانلود پایان نامه درمورد پردازش اطلاعات، انتقال اطلاعات، اعداد و ارقام