سطح تحصیلات، تجارت الکترونیک، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

درست از فلسفه درآمدی کارتهای اعتباری نام برد.

بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک:
بازگشت سرمایه پایین موجب تمایل سرمایه گذار به سرمایه گذاری می شود. این امر در شرکتهای کوچک و متوسط که سرمایه های اندکی در اختیار دارند بسیار حیاتی است و نامعلوم بودن نرخ بازگشت سرمایه در تجارت الکترونیک به عنوان یکی از موانع، ایفای نقش می نماید.

4-5-5- تهیه مدل مفهومی عدم توسعه EC در شرکتهای کوچک و متوسط ایران

با توجه به تحقیقات پیشین و موانع استخراج شده نهایی مدل مفهومی زیر در 5 دسته کلی در نظر گرفته شد.

شکل4-2- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران

4-5-6- تهیه پرسشنامه

در این گام با توجه به نیاز به تجزیه و تحلیل آماری، ابزار پرسشنامه انتخاب گردید و با الگوگیری از تحقیقات پیشین پرسشنامه اولیه طراحی شد. سپس برای اعتبار محتوایی آن با چند تن از خبرگان IT و اساتید دانشگاه و صاحبان صنعت مشورت صورت گرفت و طی سه مرحله پرسشنامه نهایی تنظیم شد. مصاحبه های حضوری با خبرگان منجر به رفع ابهام برخی سئوالات و حذف یا اضافه شدن برخی موارد گردید. پرسشنامه مذکور در پیوست اول ارائه شده است. موارد لحاظ شده در این پرسشنامه در چهار بخش کلی به شرح زیر می باشد:
بخش اول- مشخصات پاسخگو شامل جنسیت، سن، سطح تحصیلات، رده شغلی، تجربه استفاده از اینترنت.در این بخش از مقیاس اسمی استفاده شده است.
بخش دوم- مشخصات شرکت شامل نام شرکت، سن شرکت، تعداد پرسنل، نوع فعالیت، سطح تحصیلات مدیران شرکت، تعداد کامپیوتر موجود و تعداد کامپیوتر متصل به اینترنت در شرکت. در این بخش نیز از مقیاس اسمی استفاده شده است.
بخش سوم- سطح بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت که از پست الکترونیک تا وب سایت با قابلیت سفارش گیری و ارائه خدمات اینترنتی را شامل می شود.
بخش چهارم- بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکت
در این بخش از پاسخگویان خواسته شده است تا با طیف 5 ارزشی لیکرت میزان تاثیر موانع شناخته شده را ارزشیابی کنند.

4-5-7- توزیع و تکمیل پرسشنامه

در این مرحله با هماهنگی دفتر خوشه نساجی، محقق به صورت حضوری پرسشنامه را بین نمونه آماری توزیع نموده و با مصاحبه حضوری با افراد، آنها را تکمیل نموده است.
پراکندگی واحدهای تولیدی، عدم همکاری برخی واحدها در تکمیل پرسشنامه، پایین بودن سطح تحصیلات و اطلاعات برخی پاسخگویان و … از مشکلات جمع آوری داده ها محسوب می شد که با مراجعات زیاد و طی مدت زمان بیش از یکماه، تکمیل 184 پرسشنامه میسر شد.

4-5-7-1- روایی

روایی اصطلاحی است که به هدفی که برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند. روایی محتوا به این مطلب اشاره می کند که نمونه سئوالهای مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامع سئوالهای ممکن است که می توان از موضوع مورد نظر تهیه کرد (دانایی فرد، الوانی و آذر، 1389).
بدین منظور در تحقیق حاضر با استفاده از نظر 4 نفر از خبرگان تجارت الکترونیک تمامیت موارد ذکر شده به تایید رسیده است.

4-5-7-2- پایایی

پایایی یک سنجه ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ ها را در ابزار اندازه گیری نشان می دهد و به درستی و خوب بودن یک سنجه کمک می کند. پایایی سازگاری منطقی بین سئوالها نوعی آزمون از سازگاری منطقی پاسخ های پاسخ دهندگان به همه سئوالها در یک پرسشنامه است.معمول ترین آزمون پایایی هماهنگی منطقی بین سئوالها ضریب آلفای کرونباخ است (دانایی فرد، الوانی و آذر، 1389).
مقدار پایایی پرسشنامه در جدول به شرح زیر آمده است:
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items
N of Items
.781
.783
16
همانگونه که از جدول فوق مشخص است مقدار آلفا 0.78 است. درنی آلفای بالای 0.7 را مناسب دانسته است (برقی اردکانی، 1389). همانطور که مشاهده می شود پایایی بدست آمده برای پرسشنامه مورد نظر بالای 0.7 است و بنابراین پایایی پرسشنامه مورد تایید است.

4-5-8- تجزیه و تحلیل د اده ها
داده های بدست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 مورد تحلیل قرار گرفته اند. تحلیل داده ها در 2 بخش تحلیل توصیفی و استنباطی سئوالات و تحلیل عاملی اکتشافی انجام شده است.

4-5-8-1- آمار توصیفی و استنباطی سئوالات پرسشنامه

برای ارائه آمار توصیفی از نمودارهای فراوانی و جداول توصیفی استفاده شده است. به منظور ارائه تحلیل های استنباطی از آزمون فرض بهره گرفته شده است.
برخی مواقع نسبت به پذیرش یا رد یک اظهار نظر در مورد یک پارامتر تصمیم گیری می شود. عموما این اظهار نظر یک فرض نامیده می شود و به این روش تصمیم گیری آزمون فرض گفته می شود.
یک فرضیه آماری عبارتست از یک اظهار نظر در مورد توزیع احتمال یک متغیر تصادفی که به صورت H0 و H1 بیان می شود (محلوجی، 1375)
آزمونهای فرضیه زیر در این پژوهش انجام شده است:

4-5-8-1-1- فرضیه اول

در استنباط آماری و به کمک یک نمونه تصادفی و با استفاده از روشهای آماری، پارامترهای مجهول جامعه را تخمین می زنند و یا صحت فرضیه های آماری را آزمون می نمایند. در آمار پارامتری قانون توزیع متغیر تصادفی در جامعه معلوم فرض می شود و در اغلب موارد نوع توزیع نرمال در نظر گرفته می شود (صالحی صدقیانی و ابراهیمی، 1381). نرمال بودن برای معرفی منحنی زنگوله ای شکل و متقارن که در آن بیشترین فراوانی نمره ها در وسط و کمترین فراوانی، در کرانه ها قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد (رضایی، 1389). اگر قانون توزیع جامعه معلوم نباشد و توزیع جامعه نرمال نباشد در این صورت شرایط استفاده از روشها و فرمولهای آمار پارامتری وجود ندارد و باید از آمار ناپارمتری استفاده شود (صالحی صدقیانی و ابراهیمی، 1381).
پیش از آغاز روند تحلیل و استنباط اماری باید تست نرمال بودن داده ها انجام شود تا معلوم شود که باید از آمار پارامتریک یا ناپارمتریک استفاده نمود.
آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K.S) همخوانی فراوانی تجمعی حاصل از یک نمونه را با فراوانی تجمعی یک توزیع نظری مقایسه می نماید.

در این آزمون، فرضیه های H0 و H1به شرح زیر هستند:

4-5-8-1-2- فرضیه دوم

در این پژوهش از آزمون فرض برابری نسبت استفاده شده است. بدین معنی که موانعی (در بند 4 پرسشنامه) که 50 درصد پاسخگویان تاثیر آن را بسیار زیاد و زیاد دانسته اند از عوامل مهم شناخته می شوند. بدین ترتیب:

این آزمون فرض با استفاده از آزمون بینم صورت گرفته است.
4-5-8-1-3- فرضیه سوم

جهت مقایسه پاسخها با توجه به سن پاسخگویان ازآزمون فرض زیر استفاده شده است

دسته 1: افراد کمتر از 30 سال
دسته 2: افراد بین 30 تا 40 سال
دسته 3: افراد بین 40 تا 50 سال
دسته 4: افراد بیش از 50 سال
به منظور این مقایسه از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. این تست برای آزمون برابری میانگین چند جامعه به کار می رود. در این آزمون شرط نرمال بودن جامعه ضرورت ندارد و بنابراین یک آزمون ناپارامتری می باشد.
آماره این آزمون به شرح زیر است (صالحی صدقیانی و ابراهیمی، 1381):
H= 12/(n(n+1)) ∑_(i=1)^k▒(R_i^2)/n_i – 3(n+1)
که در آن R_1 و R_2 و …. و R_k رتبه های هر نمونه است.

4-5-8-1-4- فرضیه چهارم

جهت مقایسه پاسخها به هریک از سئوالات با توجه به سطح تحصیلات پاسخگویان، از آزمون فرض زیر استفاده شده است:

دسته 1: افراد با سطح تحصیلات دانشگاهی
دسته 2: افراد با سطح تحصیلات دیپلم
دسته 3: افراد با سطح تحصیلات زیر دیپلم
به منظور این مقایسه از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است.

4-5-8-1-5- فرضیه پنجم

جهت مقایسه پاسخها به هریک از سئوالات در رده های شغلی پاسخگویان، آزمون فرض زیر تعریف شده است:

دسته 1: مدیران عالی
دسته 2: مدیران میانی
دسته 3: سرپرستان عملیاتی
دسته 4: غیر مدیریتی
بدین معنی که بین پاسخ پاسخگویان و رده شغلی آنها ارتباط معنی داری وجود دارد یا خیر؟ به منظور این مقایسه از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است.

4-5-8-1-6- فرضیه ششم

با هدف آزمون معنی دار بودن ارتباط پاسخها و تجربه استفاده از اینترنت، آزمون برابری میانگین به شرح زیر تعریف شده است:

دسته 1: افرادی که تجربه استفاده از اینتر نت را دارند.
دسته 2: افرادی که تجربه استفاده از اینتر نت را ندارند.
به منظور انجام این آزمون، از تست U (من – ویتنی) استفاده شده است. در آزمون U تحقیق می شود که آیا دو نمونه تصادفی می توانند متعلق به دو جامعه با میانگینهای مساوی باشند یا خیر (صالحی صدقیانی و ابراهیمی، 1381)؟ در آزمون U نرمال بودن دو جامعه الزامی نیست و بنابراین یک آزمون ناپارامتری است.

4-5-8-1-7- فرضیه هفتم

جهت مقایسه پاسخها به هریک از سئوالات بنا به مشخصات شرکت (سن شرکت)، آزمون فرض زیر تعریف شده است:

دسته 1: شرکتها با قدمتی کمتر از 5 سال
دسته 2: شرکتها با قدمتی بین 5 تا 10 سال
دسته 3: شرکتها با قدمتی بیش از 10 سال
به منظور این مقایسه از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است.

4-5-8-1-8- فرضیه هشتم

جهت مقایسه پاسخها به هریک از سئوالات بنا به سطح تحصیلات مدیران شرکت، آزمون فرض زیر تعریف شده است:

دسته 1: شرکتهایی که مدیران سطح تحصیلات دانشگاهی دارند.
دسته 2: شرکتهایی که مدیران سطح تحصیلات دیپلم دارند
دسته 3: شرکتهایی که مدیران سطح تحصیلات زیر دیپلم دارند
لازم به توضیح است که در مواردی که بیش از یک نفر مدیریت شرکت را عهده دار است، بیشترین سطح تحصیلات لحاظ شده است. به منظور این مقایسه از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است.

4 -5-8-1-9- فرضیه نهم

جهت مقایسه پاسخها به هریک از سئوالات با توجه به سطح استفاده از تجارت الکترونیک، آزمون فرض زیر تعریف شده است:

دسته 1: شرکتهایی که از پست الکترونیک جهت اهداف تجاری خود بهره می گیرند.
دسته 2: شرکتهایی که از پست الکترونیک و جستجوی اینترنتی جهت اهداف تجاری خود بهره می گیرند.
دسته 3: شرکتهایی که علاوه بر پست الکترونیک و جستجوی اینترنتی، وب سایت ساده اطلاعاتی دارند.
دسته 4: شرکتهایی که علاوه بر پست الکترونیک و جستجوی اینترنتی، وب سایتی دارند که امکان برقراری ارتباط بین سایت و مشتری وجود دارد.
دسته 5: شرکتهایی که علاوه بر پست الکترونیک و جستجوی اینترنتی، وب سایت با قابلیت سفارش گیری اینترنتی دارند.
دسته 6: شرکتهایی که از هیچ یک موارد فوق استفاده نمی کنند.
به منظور این مقایسه از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است.

4-5-8-2- تحلیل عاملی1

تحلیل عاملی از تعدادی فنون آماری ترکیب شده و هدف آن ساده کردن مجموعه پیچیده ای از داده هاست (صدرالسادت و مینایی، 1380). این روش توسط کارل پیرسون (1901) و چارلز اسپیرمن (1904) برای اولین بار هنگام اندازه گیری هوش مطرح شد و برای تبیین تاثیرگذارترین متغیرها در زمانیکه تعداد متغیرهای مورد بررسی زیاد و روابط بین آنها ناشناخته باشد استفاده می شود (زارع چاهوکی، 1389).
عمده ترین هدف تحلیل عاملی، کاهش حجم داده ها و تعیین مهمترین متغیرهای موثر در شکل گیری پدیده است (زارع چاهوکی، 1389).
دو رویکرد اصلی برای تحلیل عاملی وجود دارد: اکتشافی2 و تاییدی3. در تحلیل عاملی اکتشافی، پژوهشگر درصدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه نسبتا بزرگی از متغیرهاست و پیش فرض اولیه آن است که هر متغیری می تواند با هر عاملی ارتباط داشته باشد (زارع چاهوکی،

پایان نامه
Previous Entries تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، کارتهای اعتباری Next Entries تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی