سري، توتومرهاي، پايه

دانلود پایان نامه ارشد

6-31G* در محيط حلال 146
جدول ‏4-5-52: مقايسه جابهجايي شيميايي N5در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 147
جدول ‏4-5-53: مقايسه جابهجايي شيميايي N12در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 148
جدول ‏4-5-54: مقايسه جابهجايي شيميايي N9در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 149
جدول ‏4-5-55: مقايسه جابهجايي شيميايي C1در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 150
جدول ‏4-5-56: مقايسه جابهجايي شيميايي C2در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 151
جدول ‏4-5-57: مقايسه جابهجايي شيميايي C3در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 152
جدول ‏4-5-58: مقايسه جابهجايي شيميايي C4در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه6-31G* در محيط حلال 153
جدول ‏4-5-59: مقايسه جابهجايي شيميايي H6در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 154
جدول ‏4-5-60: مقايسه جابهجايي شيميايي H7در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 155
جدول ‏4-5-61: مقايسه جابهجايي شيميايي H11در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 156
جدول ‏4-5-62 مقايسه جابهجايي شيميايي H10در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال: 157
جدول ‏4-5-63: مقايسه بيتقارني مولکولي H43 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 159
جدول ‏4-5-64: مقايسه بيتقارني مولکولي S12 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 160
جدول ‏4-5-65: مقايسه بيتقارني مولکولي O23 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 160
جدول ‏4-5-66: مقايسه بيتقارني مولکولي O8 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 161
جدول ‏4-5-67: مقايسه بيتقارني مولکولي O21 در توتومرهاي نگسيوم در روش B3lyp و سري پايه6-31G* در محيط حلال 161
جدول ‏4-5-68: مقايسه بيتقارني مولکولي N2 در توتومرهاي دارويي در روش B3lypو سري پايه 6-31G* در محيط حلال 162
جدول ‏4-5-69: مقايسه بيتقارني مولکولي N42 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 162
جدول ‏4-5-70: مقايسه بيتقارني مولکولي N14 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 163
جدول ‏4-5-71: مقايسه بيتقارني مولکولي C1 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 163
جدول ‏4-5-72: مقايسه بيتقارني مولکولي C5 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 164
جدول ‏4-5-73: مقايسه بيتقارني مولکولي C13 در توتومرهاي دارويي در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 164
جدول ‏4-5-74: مقايسه بي تقارني مولکولي S19در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 165
جدول ‏4-5-75: مقايسه بيتقارني مولکولي O8 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 166
جدول ‏4-5-76: مقايسه بيتقارني مولکوليO15 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 166
جدول ‏4-5-77: مقايسه بيتقارني مولکولي N5 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 167
جدول ‏4-5-78: مقايسه بيتقارني مولکولي N12در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G*در محيط حلال 167
جدول ‏4-5-79: مقايسه بيتقارني مولکولي N9 در توتومرهاي لاميوودين در روشB3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 168
جدول ‏4-5-80: مقايسه بيتقارني مولکولي C1 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 168
جدول ‏4-5-81: مقايسه بيتقارني مولکولي C4 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 169
جدول ‏4-5-82: مقايسه بيتقارني مولکولي H10 در توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه6-31G* در محيط حلال 169
جدول ‏4-8-1: مقدار بار و والانس مربوط به نگسيوم 1 در محيط گازي با روش B3LYP و سري پايه G*31-6 178
جدول ‏4-8-2: مقدار بار و والانس مربوط به نگسيوم 2 در محيط گازي با روش B3LYP و سري پايه G*31-6 179
جدول ‏4-8-3: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونيکس1 در محيط گازي با روش B3LYP و سري پايه G*31-6 180
جدول ‏4-8-4: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونيکس2 در محيط گازي با روش B3LYP و سري پايه G*31-6 181
جدول ‏4-8-5: مقدار بار و والانس مربوط به نگسيوم1در محيط Water با روش B3LYP و سري پايه G*31-6 183
جدول ‏4-8-6: مقدار بار و والانس مربوط به نگسيوم2در محيط Water با روش B3LYP و سري پايه G*31-6 184
جدول ‏4-8-7: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونيکس1در محيط Water با روش B3LYP و سري پايه G*31-6 185
جدول ‏4-8-8: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونيکس2در محيط Waterبا روش B3LYP و سري پايه G*31-6 186
جدول ‏4-8-9: مقدار بار و والانس مربوط به لاميوودين1 در محيط گازي با روش B3LYP و سري پايه 6-31G* 187
جدول ‏4-8-10: مقدار بار و والانس مربوط به لاميوودين2 در محيط گازي با روش B3LYP و سري پايه 6-31G* 188
جدول ‏4-8-11: مقدار بار و والانس مربوط به لاميوودين3 در محيط گازي با روش B3LYP و سري پايه 6-31G* 189
جدول ‏4-8-12: مقدار بار و والانس مربوط به لاميوودين 1در محيط Water با روش B3LYP و سري پايه 6-31G* 190
جدول ‏4-8-13: مقدار بار و والانس مربوط به لاميوودين 2در محيط Water با روش B3LYP و سري پايه 6-31G* 191
جدول ‏4-8-14: مقدار بار و والانس مربوط به لاميوودين3در محيط Water با روش B3LYP و سري پايه 6-31G* 191
جدول ‏4-8-15: مقايسه بار و تعداد الکترونهاي اتم N2 در حلقه پيريدين توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در روش B3LYP و سري پايهG* 31-6 193
جدول ‏4-8-16: مقايسه بار و تعداد الکترونهاي اتم N42 در حلقه ايميدازول توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در روش B3LYP و سري پايهG* 31-6 194
جدول ‏4-8-17: مقايسه بار و تعداد الکترونهاي اتم N14 در حلقه ايميدازول توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در روش B3LYP و سري پايهG* 31-6 195
جدول ‏4-8-18: مقايسه بار و تعداد الکترونهاي اتم N5در حلقه پيريميدين توتومرهاي لاميوودين در روش B3LYP و سري پايهG* 31-6 196
جدول ‏4-8-19: مقايسه بار و تعداد الکترونهاي اتم N12 در حلقه پيريميدين توتومرهاي لاميوودين در روش B3LYP و سري پايهG* 31-6 197
جدول ‏4-8-20: مقايسه بار و تعداد الکترونهاي اتم N9 خارج حلقه پيريميدين در توتومرهاي لاميوودين با روش B3LYP و سري پايه G* 31-6 198
جدول ‏4-9-1: مقايسه انرژي رزونانسي توتومرهاي دارويي در محيط گازي با روش B3LYP و خط دستور 6-31G* 199
جدول ‏4-9-2: مقايسه انرژي رزونانسي توتومرهاي دارويي در محيط آبي با روش B3LYP و خط دستور 6-31G* 200
جدول ‏4-9-3: مقايسه انرژي رزونانسي توتومرهاي دارويي در محيط گازي با روش B3LYP و خط دستور 6-31G* 201
جدول ‏4-9-4: مقايسه انرژي رزونانسي توتومرهاي دارويي در محيط آبي با روش B3LYP و خط دستور 6-31G* 201
جدول ‏4-10-1: مقايسه انتقال بار در برخي از پيوندهاي توتومرهاي دارويي در محيط گازي با روش B3LYP و خط دستور6-31G* 202
جدول ‏4-10-2: مقايسه انتقال بار در برخي از پيوندهاي توتومرهاي دارويي در محيط آبي با روش B3LYP و خط دستور6-31G* 203
جدول ‏4-10-3: مقايسه انتقال بار در برخي از پيوندهاي توتومرهاي دارويي در محيط گازي با روش B3LYP و خط دستور6-31G* 204
جدول ‏4-10-4: مقايسه انتقال بار در برخي از پيوندهاي توتومرهاي دارويي در محيط آبي با روش B3LYP و خط دستور6-31G* 204

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه

نمودار ‏4-2-1: مقايسه انرژي توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در فاز گازي و آبي با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 73
نمودار ‏4-2-2: مقايسه ممان دو قطبي توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در فاز گازي و آبي با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 74
نمودار ‏4-2-3: مقايسه انرژي توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس با روش B3lyp و سري پايه 6-31G*در حلال 75
نمودار ‏4-2-4: مقايسه ممان دو قطبي توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در حلال 76
نمودار ‏4-2-5: مقايسه انرژي Homo(a.u) توتومرهاي داروهاي نگسيوم و پروتونيکس با روش B3lyp و سري پايه 6-31G*در محيط حلال 77
نمودار ‏4-2-6: مقايسه انرژي Lumo (a.u) توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 78
نمودار ‏4-2-7: مقايسه گپ انرژي توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 79
نمودار ‏4-2-8: مقايسه سختي شيميايي توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 80
نمودار ‏4-2-9: مقايسه پتانسيل شيميايي توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 81
نمودار ‏4-2-10: مقايسه ماکزيمم بار انتقال يافته توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 82
نمودار ‏4-2-11: مقايسه الکتروفيليسيته توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* در محيط حلال 83
نمودار ‏4-2-12: بررسي انرژي توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 84
نمودار ‏4-2-13: بررسي ممان دوقطبي توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 85
نمودار ‏4-2-14: مقايسه انرژي توتومرهاي لاميوودين در حلالهاي مختلف با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 86
نمودار ‏4-2-15: مقايسه ممان دو قطبي توتومرهاي لاميوودين در حلالهاي مختلف با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 87
نمودار ‏4-2-16: مقايسه انرژي Homo(a.u) توتومرهاي لاميوودين در حلالهاي مختلف با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 88
نمودار ‏4-2-17: مقايسه انرژي Lumo(a.u) توتومرهاي لاميوودين در محيطهاي مختلف با روش B3lyp وسري پايه 6-31G* 89
نمودار ‏4-2-18: مقايسه گپ انرژي توتومرهاي لاميوودين در حلالهاي مختلف با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 90
نمودار ‏4-2-19: مقايسه سختي شيميايي توتومرهاي لاميوودين در حلالهاي مختلف با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 91
نمودار ‏4-2-20: مقايسه پتانسيل شيميايي توتومرهاي لاميوودين در حلالهاي مختلف با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 92
نمودار ‏4-2-21 مقايسه ماکزيمم بار انتقال يافته توتومرهاي لاميوودين در حلالهاي مختلف با روش B3lyp وسري پايه 6-31G*: 93
نمودار ‏4-2-22: مقايسه الکتروفيليسيته توتومرهاي داروي لاميوودين در حلالهاي مختلف با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 94
نمودار ‏4-3-1: بررسي آنتالپي واکنش توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 95
نمودار ‏4-3-2: بررسي آنتالپي واکنش توتومرهاي لاميوودين در روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 96
نمودار ‏4-4-1: بررسي ميزان مشارکت پذيري اوربيتالهاي P در پيوندهاي خارج حلقه توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در محيط گازي با روش B3lyp 97
نمودار ‏4-4-2: بررسي ميزان مشارکت پذيري اوربيتالهاي P در پيوندهاي خارج حلقه توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در محيط آبي با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 98
نمودار ‏4-4-3: بررسي ميزان مشارکت پذيري اوربيتالهاي P در پيوندهاي داخل حلقه توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در محيط گازي با روش B3lyp 99
نمودار ‏4-4-4: بررسي ميزان مشارکت پذيري اوربيتالهاي P در پيوندهاي داخل حلقه توتومرهاي نگسيوم و پروتونيکس در محيط آبي با روش B3lyp و سري پايه 6-31G* 101
نمودار ‏4-4-5: بررسي ميزان مشارکت پذيري اوربيتالهاي P در پيوندهاي خارج حلقه توتومرهاي لاميوودين در

پایان نامه
Previous Entries توتومرهاي، B3lyp، مقايسه Next Entries توتومرهاي، 6-31G*، B3lyp