سازگاری زناشویی

دانلود پایان نامه ارشد

غیراتیسم
05/11
79/1

در متغیر سازگاری زناشویی و خردهمقیاسهای مربوط به این متغیر نمرات به دست آمده برای مادران گروه اتیسم کمتر از نمرات به دست آمده برای مادران گروه عادی میباشد که نمرات پاینتر در این متغیر نشان دهندهی سازگاری زناشویی پایینتر میباشد.
4-2یافتههای استنباطی

پایان نامه
Previous Entries سازگاری زناشویی، سلامت روان، سلامت عمومی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، ارتکاب جرم، قانون مجازات