سازگاری زناشویی، سلامت روان، سلامت عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

ص می دهد. توانایی فرد در انجام کارهای روزمره، احساس رضایت در انجام وظایف، احساس مفید بودن، قدرت یادگیری و لذت از فعالیتهای روزمره زندگی را بررسی می کند.
د)علائم افسردگی: 7 ماده را به خود اختصاص می دهد. احساس بی ارزشی، ناامیدی، احساس بی ارزشی بودن زندگی، افکار خودکشی و آرزوی مردن و ناتوانائی در انجام کارها (رحیمینژاد و پاکنژاد، 1383).
گلدبرگ و همکاران (1986) همبستگی بین داده های حاصل از اجرای دو پرسشنامه سلامت عمومی و چک لیست علائم روانی SCL- 90 را بر روی 244 نفر آزمودنی به میزان 78/. گزارش داده است. لذا بر اساس نتیجه این مطالعه، اندازه ی شاخصهای حساسیت و ویژگی، میزان کلی اشتباه طبقه بندی ، و ضریب همبستگی نمرات آن با ارزیابی بالینی به تربیت برابر با 86%، 77%،20% ،70% بوده است (رحیمینژاد و پاکنژاد، 1383).
فرم اصلی و اولیه این پرسشنامه مشتمل بر60 سوال بوده است. به تناسب شرایط، فرمهای کوتاه تری از پرسشنامه سلامت عمومی مشتمل بر 12، 28، 30 ماده نیز تهیه شد. فرم میزان 1 شده یا 28 سوالی در اقدامی به منظور افزایش میزان واریانس ساخته شده و براساس تحلیل عاملی فرم کامل GHQ معنی نسخه 60 سوالی آن می باشد. نتایج چندین مطالعه بنجامین و همکاران ( 1982) دلالت بر وجود همبستگی قوی بین نتایج حاصل از پرسشنامه 28 و 60 ماده ای سلامت عمومی و تشخیص اختلالات روان شناختی دارد (نریمانی و همکاران ، 1386).
راپیتزا4 ویراکس (1981) بر این باورند که آزمون سلامتی عمومی از توانایی لازم برای ارزیابی شدت اختلالات روان شناختی برخوردار است و پیشنهاد می کنند که به منظور صرفه جویی در وقت و هزینه، فرم کوتاه 28 ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی استفاده شود. متن پرسشنامه درباره وضع سلامت عمومی افراد با تأکید بر مسائل روانشناختی در زمان حال است. در تمامی سئوالها، آزمودنی باید گزینه هایی را که با اوضاع و احوال بیشتر مطابقت دارد مشخص نماید. پاسخ آزمودنی به هر یک از پرسشها در یک طیف چهار درجه ای خیلی کمتر از همیشه، کمتر از همیشه، مثل همیشه و بیشتر از همیشه، مشخص می شود در همه گزینه ها درجات پائیین نشان دهنده سلامتی و درجات بالا حاکی از عدم سلامتی در فرد است. یعقوبی(1374) طی پژوهشی، با عنوان، بررسی همه گیر شناسایی اختلالات روانی در و ویژگی این پرسشنامه در بهترین نمره پرسش (23) به ترتیب برابر با 5/86 % و 82% است.
آن نوع از پایاپی که بیشترین ارتباط را با روشهای غربالگری دارد همسانی درونی شان می باشد که از طریق ضریب الفای کرونباخ اندازه گیری شود. مطالعات مختلف حاکی از پایاپی بالای پرسشنامه GHQ 28 است در مطالعه ای که چان و جان (1983) با استفاده از پرسشنامه 30 ماده ای GHQ انجام دادند بر اساس روش ساده نمره گذاری لیکرت ضریب همبستگی درونی این مقیاس برابر 85/. گزارش شده است. چیونگ1 و اسپیرز؛ ضریب پایایی را بین 42/. تا 47/. بدست آورند. علاوه بر این ضریب آلفا برای کل مقیاس برابر 88/. و برای خرده مقیاس ها بین 66/. تا 85/. به دست آمد (یعقوبی، 1374). چیونگ و اسپیرز (1994) در جمعیت کامبوجی های ساکن نیوزلند از طریق باز آزمایی به فاصله 2 تا 4 هفته پایایی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن 55/. ارزیابی کرده اند. البته میزان آن پایین اما از نظر آماری معنی دار بوده است (مهرابیزاده و همکاران ، 1380).
دستجردی (1377) طی پژوهشی تحت عنوان هنجارهای آزمون سلامت عمومی برای دانشجویان مرکز تربیت معلم ضریب پایایی و ضریب همبستگی برای کل پاره تست های آزمون سلامت عمومی برابر 82/. گزارش می دهد. مرخشتی (1375) طی پژوهشی با عنوان بررسی رابطه میان رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان بر روی گروه نمونه پژوهش به تعداد مساوی( از زنان و مردان) ضریب آلفای کرونباخ برابر %92 در زمانی کرد که نشان دهنده هماهنگی درونی بسیار قوی این پرسشنامه است مجاهد( 1374) طی پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت رفتار کودکان و سلامت روانی والدین در خانواده های چند همسری (منطقه سراوان) از ضریب همبستگی نمرات در دو نوبت استفاده کرده ضریب همبستگی به دست آمده 62% بود که از لحاظ آماری معنا دار است در نتیجه پایانی نسبی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت (رحیمینژاد و پاکنژاد، 1383). آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر 91/0 به دست آمد.
3-4-2 پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر70:
این مقیاس دارای 32 سؤال است که میزان سازگاری دونفره را می سنجد،در سال1976 توسط گراهام اسپانیر تهیه شده و تا سال 1984 حدود 1000مطالعه به عنوان ابزار اصلی مورد استفاده قرار گرفت. نمرهگذاری آن بر اساس طیف لیکرت صورت میگیرد. نمرات این پرسشنامه از صفر تا 150 متغیر است. کسب نمرات بیشتر یا برابر با 100 به معنای سازگاری زناشویی افراد و نمرات کمتر از 100 به معنای وجود مشکلی در روابط زناشویی و ناسازگاری و عدم تفاهم خانوادگی است. این پرسشنامه، سازگاری زناشویی کلی فرد را ارزیابی میکند. معالعات مربوط به پایایی و روایی این مقیاس همواره مثبت بوده است. اسپاینر (1978) پایایی 96/0 را از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای این مقیاس به دست آورد. شارپلی و کروس (1982)ضریب پایایی پرسشنامه را 96/0 گزارش کردند، در ضمن آنها استفاده از این مقیاس را به دلیل پایه های روانسنجی مناسب آن در مقایسه با سایر مقیاسها توصیه کردهاند (حسنشاهی، 1378). پایایی به دست آمده را حسنشاهی (1378) با استفاده از روشهای تنصیف برابر 96/0 و با استفاده از ضریب آلفای کرونبخ 92/0 برآورد کرد. که این پایایی در پژوهش شارپلی و کروس71)1982)تأیید شد.در پژوهش دیگری که بوسیله اسپانیر و تامپسون72 (1982)انجام گرفت،همسانی درونی بدست آمده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد. در ایران ملازاده(1381)اعتبار مقیاس را با روش بازآزمایی 86/0 و با روش آلفای کرونباخ 89/0 و میزان روایی همزمان آن با پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس برابر 90/0 گزارش نمود. در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد.
3-5 روش اجرای تحقیق و جمعآوری دادهها
در این پژوهش، پژوهشگر پس از اخذ مجوز از آموزش و پرورش، به اجرای پرسشنامههای پژوهش پرداخت. همهی پرسشنامهها توسط محقق و یک نفر دستیار اجرا شدند. لازم به ذکر است که برای هر دو گروه ترتیب اجرای پرسشنامهها یکسان بود، به این ترتیب که در هر دو گروه ابتدا پرسشنامه سلامت عمومی و سپس پرسشنامهی سازگاری زناشویی اجراشد.
به منظور کسب اطمینان از صحت اجرای پرسشنامهها توسط شرکتکنندگان، در هنگام اجرای پرسشنامهها، محقق شخصا حضور داشت و در موارد لزوم به راهنمایی و رفع اشکال برای آزمودنیها در موارد سؤالبرانگیز میپرداخت. مدت زمان اجرای پرسشنامههای این پژوهش تقریبا یک ماه به طول انجامیده است.

3-6 روش تجزیه و تحلیل دادهها
روش تجزیه و تحلیل آماری این پژوهش استفاده از آمار توصیفی و استنباطی بود. آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف استاندارد و نمودار و آمار استنباطی شامل: آزمون تحلیل واریانس یکراهه است که جهت تحلیل دادهها نرم‌افزار آماری (SPSS) نسخه 19 استفاده گردید.

فصل چهارم
یافتههای تحقیق

با توجه به مباحث پیشین هدف اصلی این پژوهش مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهر بندرعباس میباشد.
در اين پژوهش براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامهی پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر جهت جمعآوری اطلاعات استفاده شد. سپس دادهها به وسیله نرمافزار (SPSS) نسخهی 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای این پژوهش در دو بخش یافتههای توصیفی و استنباطی آورده شده است که در ادامه به بیان هر کدام از این نتایج پرداخته شده است.
4-1یافتههای توصیفی
در این بخش ابتدا اطلاعات مربوز به تعداد شرکت کنندگان در پژوهش و سپس یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای مورد پژوهش آورده میشود.
جدول 4-1 حاوی اطلاعات مربوط به تعداد شرکت کنندگان در پژوهش به تفکیک گروه میباشد.
جدول 4-1: اطلاعات مربوط به تعداد شرکت کنندگان در پژوهش به تفکیک گروه
جنسیت
گروه مادران اتیسم
گروه مادران عادی
مجموع
تعداد
30
70
100

همان طور که در جدول ملاحظه میشود مجموع شرکتکنندگان در پزوهش 100 نفر میباشند ه از این تعداد 30 نفر مادران گروه اتیسم و 70 نفر مادران کودکان عادی میباشند.
نمودار 4-1 نشاندهندهی اطلاعات مربوط به درصد شرکت کنندگان در پژوهش به تفکیک گروه میباشد.

نمودار 4-1: اطلاعات مربوط به درصد شرکت کنندگان در پژوهش به تفکیک گروه
همان گونه که درنمودار 4-1 ملاحظه میشود از مجموع شرکتکنندگانی که در پژوهش شرکت داشتهاند 30 درصد مادران کودکان اتیسم و 70 درصد مادران کودکان عادی بودهاند.
در جدول 4-2 اطلاعات مربوط به مدرک تحصیلی شرکتکنندگان در پژوهش آورده شده است.
جدول 4-2: اطلاعات مربوط به مدرک تحصیلی شرکتکنندگان در پژوهش
شاخص
گروه اتیسم
گروه عادی

زیر دیپلم
4
0

مدرک تحصیلی
دیپلم
12
18

فوق دیپلم
4
22

لیسانس
10
30

بالاتر از لیسانس
0
0

همانگونه که در جدول 4-2 ملاحظه میشود در گروه عادی مادران دارای مدراک تحصیلی بالاتر میباشند. در نمودار 4-2 اطلاعات مربوط به مدرک تحصیلی شرکتکنندگان در پژوهش بر حسب درصد آورده شده است.

نمودار 4-2: اطلاعات مربوط به مدرک تحصیلی شرکتکنندگان در پژوهش بر حسب درصد
همانگونه که در نمودار 4-2 ملاحظه میشود در گروه عادی مادران دارای مدراک تحصیلی بالاتر میباشند. در جدول 4-3 اطلاعات مربوط به شغل شرکتکنندگان در پژوهش آورده شده است.

جدول 4-3: اطلاعات مربوط به شغل شرکتکنندگان در پژوهش
شاخص
گروه اتیسم
گروه عادی

شغل
خانهدار
20
27

شاغل
10
43

همانگونه که در جدول 4-3 ملاحظه میشود در گروه عادی مادران تعداد بیشتری نسبت به مادران گروه اتیسم شاغل میباشند. در نمودار 4-3 اطلاعات مربوط به شغل شرکتکنندگان در پژوهش بر حسب درصد آورده شده است.

نمودار 4-3: اطلاعات مربوط به شغل شرکتکنندگان در پژوهش بر حسب درصد
همانگونه که در جدول 4-3 ملاحظه میشود در گروه عادی مادران درصد بیشتری نسبت به مادران گروه اتیسم شاغل میباشند. جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان در پژوهش را در متغیر سلامت روان نشان میدهد.
جدول 4-4: میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان در پژوهش را در متغیر سلامت روان
متغیر
گروه
میانگین
انحراف معیار

سلامت روان
گروه اتیسم
16/58
67/18

گروه غیراتیسم
75/35
82/24

نشانههای جسمانی
گروه اتیسم
56/14
00/5

گروه غیراتیسم
97/9
40/7

علائم اضطراب
گروه اتیسم
96/15
83/5

گروه غیراتیسم
97/9
43/7

اختلال در کنش اجتماعی
گروه اتیسم
10/15
69/5

گروه غیراتیسم
05/9
25/6

علائم افسردگی
گروه اتیسم
53/12
79/5

گروه غیراتیسم
01/7
97/4

همانگونه که در جدول مشاهده میشود در تعدادی از متغیرهای مربوط به سلامت روان نمرات به دست آمده در گروه مادران اتیسم نسبت به مادران گروه عادی بالاتر میباشد که نمرات بالاتر در متغیر سلامت روان نشان دهندهی سلامت روان پایینتر میباشد.
جدول 4-5 میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان در پژوهش را در متغیر سازگاری زناشویی نشان میدهد.

جدول 4-5: میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان در پژوهش را در متغیر سازگاری زناشویی
متغیر
گروه
میانگین
انحراف معیار

سازگاری زناشویی
گروه اتیسم
70/100
55/34

گروه غیراتیسم
20/115
91/19

رضایت زناشویی
گروه اتیسم
40/32
51/10

گروه غیراتیسم
80/36
47/6

همبستگی زناشویی
گروه اتیسم
90/11
64/5

گروه غیراتیسم
84/14
63/5

توافق زناشویی
گروه اتیسم
50/45
41/17

گروه غیراتیسم
50/52
64/8

ابراز محبت
گروه اتیسم
10/10
53/3

گروه

پایان نامه
Previous Entries سلامت روان، کودکان اتیستیک، آموزش والدین Next Entries سازگاری زناشویی