سازمان یادگیرنده، اثربخشی سازمانی، هوش سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه بالاتر از حد متوسط می باشد. در نهایت بین خلاقیت و هوش هیجانی مدیران با میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در مدارس مورد مطالعه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
فاتحی (1392) پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه‌ی بین هوش سازمانی و سازمان یادگیرنده در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران” انجام داده است. جامعه آماری آن 180 نفر بوده است که نمونه‌های آن بر مبنای نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی 123 نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین هوش سازمانی و سازمان یادگیرنده رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون رگرسیون چندگانه مشخص گردید از بین هفت مؤلفه هوش سازمانی تنها دو متغیر سرنوشت مشترک و فشار عملکرد قادر به پیش بینی متغیر سازمان یادگیرنده می‌باشد.
پیک (1392) پژوهشی تحت عنوان” رابطه سواد اطلاعاتی و اثربخشی سازمانی مدیران سازمان آموزش و پرورش استان قزوین” انجام داده است. جامعه آماری آن 200 نفر بوده است که نمونه‌های آن بر مبنای نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی 127 نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین سواد اطلاعاتی و اثربخشی سازمانی دبیران رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های اصلی و فرعی نیز وجود رابطه مثبت و معنادار را بین این دو متغیر نشان می‌دهد.
اردلان، اسکندری و گیلانی (1391) پژوهشی تحت عنوان “شناسایی رابطه بین رهبری دانش و هوش سازمانی با اثربخشی سازمانی در دانشگاه بوعلی سینای همدان” انجام داده است. جامعه آماری آن 313 نفر بوده است که نمونه‌های آن 171 نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی بالاتر از سطح متوسط است و بین رهبری دانش و هوش سازمانی با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
عسگری، توکلیان، طالقانی (1391) پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه بین کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاری اعضای هیاًت علمی دانشگاه‌ها” انجام داده است. جامعه آماری آن کلیه اعضای هیاًت علمی تمام وقت دانشگاه‌های آزاد اسلامی غرب استان مازندران بوده است که نمونه‌های آن بر مبنای نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 214 نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاری اعضای هیاًت علمی رابطه معنادار وجود دارد و میان مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده مؤلفه مدل‌های ذهنی می‌توانند بهترین پیش‌بینی کننده کیفیت زندگی کاری اعضای هیاًت علمی باشد.
شیرازی، گودرزی و قنواتی (1390) پژوهشی با عنوان ” بررسی رابطه‌ی بین زیرسیستم‌های تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی” انجام داده است. جامعه آماری آن 2132 نفر بوده است که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 327 نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین زیر سیستم‌های تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد، ضمن اینکه اتحاد و توافق بالاترین و میل به تغییر کمترین اهمیت را بین کارکنان شرکت مورد پژوهش نشان می‌دهد.
کرم دخت (1389) پژوهشی تحت عنوان” بررسی رابطه اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی مدیران مدارس شهرستان بابلسر” انجام داده است. جامعه آماری آن کلیه مدیران دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه شهرستان بابلسر بوده است که نمونه‌های آن بر مبنای نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین خودمداری سازمانی و اثربخشی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد اما بین دیگر مؤلفه‌ها یعنی خیراندیشی و پایبندی به اصول اخلاقی با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

جدول 2-11 خلاصه پیشینه داخلی.
پژوهشگر
موضوع پژوهش
نتایج پژوهش
رسته‌مقدم (1383)
مطالعه دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان سازمان یادگیرنده از دید مدیران.
در کلیه ابعاد سازمان یادگیرنده، بین وضعیت موجود و مطلوب دانشگاه تفاوت معنی‌داری وجود دارد..
حاجعلی (1388)
بررسی رابطه‌ی بین مدارس یادگیرنده و اثربخشی سازمانی در دبیرستان‌های دولتی دخترانه شهر تهران.
بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد.
رنجبر (1388)
بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه‌ی آن با اثربخشی سازمانی در اتاق بازرگانی ایران.
افزایش اثربخشی سازمانی در حد زیاد در رابطه با مدیریت دانش است.
پرداختچی، قهرمانی و نوری (1387)
مطالعه دانشگاه ارومیه بر اساس ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیاًت علمی دانشگاه.
دانشگاه ارومیه تا وضعیت مطلوب از نظر سازمان یادگیرنده بودن فاصله زیادی دارد.
ملکی (1391)
بررسی تاًثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
مشخص شدن، نقش و اهمیت میانجی بودن یادگیری سازمانی به عنوان یک دارایی کلیدی در فرایندهای سازمانی.
مجیدیان (1389)
بررسی و تبیین توانمندسازی کارکنان و رابطه آن با اثربخشی سازمانی در شرکت تولیدی بازرگانی البسکو.
بین توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
رحیمی (2014)
رابطه بین ویژگی‌های کارآفرینانه و مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در دانشگاه کاشان.
بین همه ویژگی‌های کارآفرینانه و مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
ابیلی و همکاران (2014)
تأثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی و اثربخشی سازمانی.
بین مشارکت سازمانی و رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین مشارکت سازمانی و اثربخشی سازمانی هم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
قنبری و اسکندری (2013)
روابط ساده و ترکیبی سبک‌های رهبری تحولی، تبادلی با اثربخشی سازمانی در مدارس.
بین سبک‌های رهبری تحولی، تبادلی با اثربخشی سازمانی در کلیه مدارس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
قنبری و همکارن (1393)
رابطه بین خلاقیت و هوش هیجانی مدیران با میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در مدارس.
بین خلاقیت و هوش هیجانی مدیران با میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در مدارس مورد مطالعه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
فاتحی (1393)
بررسی رابطه‌ی بین هوش سازمانی و سازمان یادگیرنده در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران.
بین هوش سازمانی و سازمان یادگیرنده رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد.
پیک (1392)
رابطه سواد اطلاعاتی و اثربخشی سازمانی مدیران سازمان آموزش و پرورش استان قزوین.
بین سواد اطلاعاتی و اثربخشی سازمانی دبیران رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد.
اردلان، اسکندری و گیلانی (1391)
شناسایی رابطه بین رهبری دانش و هوش سازمانی با اثربخشی سازمانی در دانشگاه بوعلی سینای همدان.
وضعیت رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی بالاتر از سطح متوسط است و بین رهبری دانش و هوش سازمانی با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
عسگری، توکلیان، طالقانی (1391)
بررسی رابطه بین کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاری اعضای هیاًت علمی دانشگاه‌ها.
بین کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاری اعضای هیاًت علمی رابطه معنادار وجود دارد.
شیرازی، گودرزی و قنواتی (1390)
بررسی رابطه‌ی بین زیرسیستم‌های تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی.
بین زیر سیستم‌های تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
کرم دخت (1389)
بررسی رابطه اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی مدیران مدارس شهرستان بابلسر.
بین اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

پیشینه خارجی
جرادات و المعانی166 (2014) پژوهشی تحت عنوان” تأثیر زیر ساخت‌های مدیریت دانش بر اثربخشی عملکرد سازمان‌های اردن” انجام داده است. نمونه‌های آن برخی از سازمان‌های خصوصی و دولتی انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که زیر ساخت‌های مدیریت دانش، تأثیر قوی بر اثربخشی عملکرد سازمان‌ها دارد و سازمان‌ها برای کشف و انتقال دانش به‌ کارگران، جهت بهبود خلاقیت و تمایز از سایر سازمان‌ها، باید معاونت دانش ایجاد کنند.
حسین و همکاران167 (2014) پژوهشی تحت عنوان” سازمان یادگیرنده و تاًثیر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی: چهارچوب پیشنهادی برای مؤسسات دولتی آموزش عالی مالزی” انجام داده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برای رفع نیازهای همیشه در حال تغییر، سازمان‌ها نیاز به یادگیری در تمام اعضای خود دارند و فرهنگ سازمان یادگیرنده اثرات مثبت مستقیمی بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی دارد و به‌طور بالقوه به موفقیت سازمان در درازمدت منجر می‌شود.
منظور168 (2012) پژوهشی تحت عنوان” تأثیر انگیزه کارکنان بر اثربخشی سازمانی” انجام داده است. این مطالعه بر روی تمرین و رعایت دو اصل مرکزی، توانمندسازی و به رسمیت شناختن کارکنان در افزایش انگیزه کارکنان تمرکز کرده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که توانمندسازی و به رسمیت شناختن کارکنان اثرات مثبتی بر انگیزه کارکنان جهت افزایش کار و در نتیجه اثربخشی و موفقیت سازمان دارد.
یوجی169 (2012) پژوهشی تحت عنوان” تأثیر تغییر سازمانی بر اثربخشی سازمانی مدارس: با استفاده از سرمایه‌گذاری فناوری‌های محاسبات ابری به عنوان متغیر تعدیل کننده” انجام داده است. جامعه آماری آن مدیران، معلمان و استادان دانشگاه تکنولوژی تایوان بوده است و نمونه‌‌های آن با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تغییر سازمانی (سرمایه‌گذاری فناوری‌های محاسبات ابری) تاًثیر قابل توجهی در اثربخشی سازمانی دارد.
چی و همکاران170 (2012) پژوهشی تحت عنوان” تأثیر تعدیلی رهبری تحولی بر مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی” انجام داده است. نمونه‌های آن 21 موسسهً تحقیقاتی آکادمی علوم مغولستان انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رهبری تحولی میانجی بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی است و رهبری تحولی و مدیریت دانش یک اثر تقویتی متقابل در افزایش اثربخشی سازمانی دارد. بنابراین اثربخشی سازمانی زمانی در بالاترین سطح است که مدیریت دانش و رهبری تحولی هر دو در سطح بالا باشند.
کسنور171 (2010) پژوهشی تحت عنوان” تأثیر اجرای سازمان یادگیرنده بر عملکرد مالی و غیر مالی سازمان‌ها” انجام داده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سازمان یادگیرنده بر عملکرد مالی و غیرمالی شرکتها تاثیر مثبت دارد. اجرای سازمان یادگیرنده در سازمان باعث میشود که سازمان‌ها با یادگیری و سیستمهای اطلاعات درگیر شوند و اهمیت فزاینده تحقیق و جستجو را برای کسب دانش جدید درک میکنند.
سونگ و همکارانش172 (2009) پژوهشی تحت عنوان” بررسی تأثیر فرهنگ سازمان یادگیرنده بر روابط بین اعتماد بین فردی و تعهد سازمانی” انجام داده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمان یادگیرنده بر اعتماد بین فردی و تعهد سازمانی رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد و فرهنگ عامل تسهیل کننده اعتماد و تعهد است.
الکین و همکاران173 (2009) پژوهشی تحت عنوان” بررسی نقش فلسفه عملگرا در ایجاد سازمان یادگیرنده در یک کشور شرقی” انجام داده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دستیابی به سازمان یادگیرنده بسته به تناسب محیطی، شکل متفاوتی در شرق و غرب دارد.
دمرس174 (2009) پژوهشی در رساله‌ی دکترای خود تحت عنوان “رابطه‌ی بین ادراک ویژگیهای سازمان یادگیرنده و عملکرد سازمان” انجام داده است. که هفت مؤلفهی سازمان یادگیرندهی واتکینز و مارسیک را به منظور بهبود و توسعهی عملکرد مالی یک شرکت داروسازی در آمریکا مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به‌کار بردن ویژگیها و ابعاد سازمان یادگیرنده در یک مؤسسه موجب بهبود مستمر عملکرد آن میشود. و موسساتی که نشان می‌دهند عملکرد مالی متوسط رو به بالایی دارند نسبت به موسساتی که نشان میدهند عملکرد مالی متوسط رو به پایینی

پایان نامه
Previous Entries اثربخشی سازمانی، سازمان یادگیرنده، رضایت شغلی Next Entries سازمان یادگیرنده، اثربخشی سازمانی، عملکرد سازمان