سازمان یادگیرنده، اثربخشی سازمانی، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

داده‌ها‌ی حاصل از اجرای آزمون‌ها ارائه می‌گردد.
جدول4-7 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌های پژوهش
متغیر
نقش
کارکنان اداری دانشگاه علامه طباطبائی

کلموگروف اسمیرنوفZ
سطح معناداری
سازمان یادگیرنده
60/0
85/0
اثربخشی سازمانی
82/0
51/0

با توجه به مقادیر بدست آمده و سطح معناداری (05/0p>) گزارش شده، توزیع داده‌ها نرمال بوده و می‌توان از آزمون‌های آماری پارامتریک جهت تحلیل داده‌ها استفاده کرد.
آزمون سوالات تحقیق
سؤال اصلی:
آیا بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی دانشگاه علامه طباطبائی ارتباط معناداری وجود دارد؟
جدول 4-8 بررسی ضریب همبستگی پیرسون بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی
سطح معناداری
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
شاخص آماری
متغیر
01/0
36/0
**60/0
سازمان یادگیرنده
اثربخشی سازمانی

با توجه به جدول 4-8 ضریب همبستگی به دست آمده (60/0) درسطح معناداری (01/0) معنادار است. لذا، بین دو متغیر بالا رابطه مثبت معناداری وجود دارد. ضریب تعیین نیز نشان می‌دهد که 36/0 واریانس متغیر اثربخشی سازمانی توسط متغیر سازمان یادگیرنده تبیین می‌شود.
سؤالات ویژه
سؤال اول ویژه
سهم هر یک از ابعاد سازمان یادگیرنده در پیش‌بینی اثربخشی دانشگاه از نظر کارکنان به چه میزان است؟

جدول 4-9 نتایج رگرسیون مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده بر اثربخشی سازمانی در گام آخر

مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
Fمقدار
ضریب تعیین
ضریب تعیین چندگانه
ضریب تعیین اصلاح شده

سطح معناداری
رگرسيون
397/3373
3
466/1124
65/31
60/0
36/0
95/5
001/0
باقيمانده
226/5896
167
519/35

كل
624/9269
170

همانطور كه در جدول 4-9 مشاهده مي‌شود سطح معنی‌داری كمتر از 05/0 شده است و نشان از معني‌دار بودن مدل رگرسيون مي‌باشد، یعنی حداقل یکی از متغیرهای پیش‌بین بر متغیر ملاک تاثیر معنادار دارد.
شاخصR2 (ضريب تعيين چندگانه): این شاخص مشخص می‌کند که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شوند به عبارت دیگر متغیرهای مستقل چند درصد توانایی برازش متغیر وابسته را دارند. در این پژوهش مقدار R2 برابر 60/0 شده است به اين معنا كه مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده 60/0 درصد توانايي پيش‌بيني اثربخشی سازمانی را دارند و 40/0 درصد باقیمانده مربوط به خطای پیش‌بینی می‌باشد.
شاخصR2adj (ضريب تعيين تصحيح شده): این شاخص توانايي پيش‌بيني متغير وابسته را توسط متغیرهای مستقل در جامعه را بررسي مي‌كند در واقع با کمی تعدیل، نمونه را به تمام جامعه بسط می‌دهد.
مقدار این ضریب در اين پژوهش36/0 شده است، به عبارت دیگر، مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده 36/0 درصد توانايي پيش‌بيني اثربخشی سازمانی را دارند.
با توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که کدام یکی از ضرایب صفر نیست و یا به عبارت دیگر کدام متغیر یا متغیرها تاثیر معنادار در مدل دارند. به این منظور از آزمون t استفاده می‌شود.

جدول 4-10 ضرايب استاندارد، غيراستاندارد و آمارهt متغيرهاي وارد شده در معادله رگرسيون
سطح معناداری
tآماره
ضرایب رگرسیون
شاخص آماری

متغیر پیش‌بین

گام

استاندارد شده
استاندارد نشده

001/0
03/8
52/0
99/0
نوآوری
گام اول
001/0
38/4
34/0
64/0
نوآوری
گام دوم
001/0
01/4
31/0
56/0
برنامه

01/0
54/2
22/0
43/0
نوآوری
گام سوم
001/0
51/3
27/0
49/0
برنامه

01/0
42/2
20/0
36/0
اجرا

همان طور كه جدول 10-4 نشان مي‌دهد مؤلفه‌های نوآوری، برنامه و اجرا با 22/0β= 27/0β= 20/0β= بر اثربخشی سازمانی در سطح 1درصد تاثیر معنادار دارند و مثبت بودن ضرايب این سه عامل فوق در واقع نشان دهنده اين است كه با افزايش این مؤلفه‌ها، میزان اثربخشی سازمانی نيز افزايش مي‌يابد.
در نهايت معادله استاندارد رگرسيون را باید با متغیرهایی در نظر گرفت که تاثیر معناداری بر مدل دارند و متغیرهایی که تاثیر معنادار بر مدل ندارند از معادله رگرسیون حذف می‌شود. معادله رگرسیون این تحقیق به شكل زير است:
Y=0/22**x1 + 0/27**x2 + 0/20**x3

كه در آن Yمتغير سازمان یادگیرنده x1x2x3 به ترتیب مؤلفه‌های نوآوری، برنامه و اجرا می‌باشد.

سؤال دوم ویژه
آیا بین میزان برخورداری از ابعاد سازمان یادگیرنده در دانشکده‌های مختلف تفاوت وجود دارد؟

جدول 4-11 نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه به منظور بررسی میزان برخورداری دانشکده‌ها از ابعاد سازمان یادگیرنده
متغیر
منابع تغییر
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجموع مجذورات
Fمقدار
سطح معناداری
ابعاد سازمان یادگیرنده
بین گروهها
423/1751
5
285/350
23/1
29/0

درون گروهها
024/46631
165
336/284

کل
447/48382
170

در جدول 4-11به منظور مقایسه میانگین دانشکده‌ها از نظر ابعاد سازمان یادگیرنده، از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شده است. با توجه به میزان F و سطوح معناداری به دست آمده مربوط به آزمون متغیرهای مطرح شده بیشتر از سطح آلفای 05/0 می‌باشد، این بدین معناست که بین میانگین‌های دانشکده‌های مختلف از نظر بعد سازمان یادگیرنده تفاوت معنادار وجود ندارد.

سؤال سوم ویژه
آیا بین نگرش کارکنان نسبت به اثربخشی در دانشکده‌های مختلف تفاوت وجود دارد؟

جدول4-12 نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه به منظور بررسی تفاوت نگرش کارکنان نسبت به اثربخشی به تفکیک دانشکده

متغیر
منابع تغییر
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجموع مجذورات
مقدار F
سطح معناداری
اثربخشی سازمانی
بین گروهها
352/1658
5
670/331
14/7
01/0

درون گروهها
272/7611
165
41/46

کل
624/9269
170

در جدول 4-12 به منظور بررسی تفاوت نگرش کارکنان نسبت به اثربخشی به تفکیک دانشکده‌ها، از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شده است. با توجه به میزان F و سطوح معناداری به دست آمده مربوط به آزمون متغیرهای مطرح شده کمتر از سطح آلفای 05/0 می‌باشد، نشان از وجود تفاوت بین میانگین‌های دانشکده‌های مختلف از نظر نگرش کارکنان نسبت به اثربخشی سازمانی است.

جدول 4-13نتایج آزمون تعقیبی توکی
متغیر وابسته
دانشکده
دانشکده‌ها
تفاوت میانگین‌ها
خطای استاندارد
سطح معناداری
اثربخشی سازمانی
ادبیات
حقوق
24/7
79/1
001/

روانشناسی
علوم اجتماعی
11/6
82/1
01/0

حقوق
مدیریت وحسابداری
36/6
85/1
01/0

علوم اجتماعی
62/9
89/1
001/0

اقتصاد
53/8
90/1
001/0

در جدول 4-13 به منظور بررسی تفاوت دو به دو متغیرها (دانشکده‌ها) از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج این جدول نشان می‌دهد که بین دانشکدهای ادبیات و حقوق، بین روانشناسی و علوم اجتماعی، بین حقوق، مدیریت و حسابداری، بین حقوق و علوم اجتماعی، بین حقوق و اقتصاد درسطح (95/0) اطمینان تفاوت معنادار وجود دارد و دیگر متغیرها (دانشکده‌ها) که سطح معناداری بیش از 005/0 داشتند، از جدول توکی حذف گردیدند. لذا با توجه به میانگین اثربخشی دانشکده‌های مختلف دانشکده علوم اجتماعی با میانگین 70/32 دارای بیشترین میزان اثربخشی سازمانی و دانشکده حقوق با میانگین 08/23 دارای کمترین میزان اثربخشی سازمانی می‌باشد.

پایان نامه
Previous Entries سازمان یادگیرنده، اثربخشی سازمانی، انحراف معیار Next Entries پایان نامه درمورد قاعده فقهی، ضمن عقد، شرط ضمن عقد